ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

topmost

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *topmost*, -topmost-

topmost ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
topmost (adj.) สูงสุด Syn. uppermost, first, leading, highest
English-Thai: HOPE Dictionary
topmostadj. สูงสุด
English-Thai: Nontri Dictionary
topmost(adj) สูงสุด,ยอดสุด
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
สุดยอด (adj.) topmost See also: highest, leading, foremost, supreme, paramount, uppermost, top Syn. สูงสุด
สูงชะลูด (adj.) topmost See also: tall and slender, uppermost Ops. เตี้ยตะแหมะแขะ
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Sirius Black is in the topmost cell of the Dark Tower.ซีเรียส แบล็ค อยู่บนหอคอยที่สูงที่สุด

topmost ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ดาดฟ้า[n.] (dātfā) EN: terrace ; topmost floor ; flat roof FR: terrasse [f]
ฟิน[adj.] (fin) EN: topmost ; max ; awesome ; great ; final FR:
สูงสุด[adj.] (sūngsut) EN: highest ; topmost ; tallest ; sky-high FR: culminant ; le plus élevé
สุดยอด[n.] (sut yøt) EN: topmost ; zenith ; summit ; acme ; top of the top FR: summum [m] ; sommet [m] ; zénith [m] ; comble [m] ; pinacle [m] ; top du top [m]
เยี่ยม[adj.] (yīem) EN: excellent ; topmost ; supreme ; brilliant ; fine FR: excellent ; remarquable ; extra
เยี่ยมยอด[adj.] (yīemyøt) EN: excellent ; wonderful ; terrific ; first-rate ; topmost ; great ; fantastic FR: excellent

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า topmost
Back to top