ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

grace

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *grace*, -grace-

grace ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
grace (n.) มารยาท See also: คุณงามความดี, ความนุ่มนวล, ความกรุณา Syn. elegance Ops. ungracefulness
grace (vt.) ทำให้งดงาม See also: ทำให้ดีงาม Syn. beautify
grace with (phrv.) ทำให้งดงามมากขึ้นเพื่อให้เกียรติ See also: แต่งให้งดงามเพื่อเป็นเกียรติ Syn. honour with
graceful (adj.) นุ่มนวล See also: นิ่มนวล, อ่อนช้อย, สง่างาม Syn. elaborate, exquisite, fine Ops. ungraceful
gracefully (adv.) อย่างนุ่มนวล See also: อย่างอ่อนช้อย, อย่างสง่างาม Syn. agilely, elegantly, beautifully Ops. awkwardly
gracefulness (n.) ความสง่างาม See also: ความนิ่มนวล, ความอ่อนช้อย, ความหรูหรา, ความเป็นผู้ดี Syn. elegance
graceless (adj.) เงอะงะ See also: เปิ่นๆ, เชยๆ, เก้งก้าง Syn. awkward, clumsy Ops. graceful
graceless (adj.) ประหลาด See also: ไม่น่าด, น่าเกลียด
graceless (adj.) ไม่สะดวก See also: ไม่คล่อง, ไม่ชำนาญ, ไม่เหมาะมือ Syn. awkward, unskillful, unpractised, ungraceful, uncoordinated, bumbling, clumsy Ops. graceful, coordinated, adept, adroit, skillful
gracelessness (n.) ความซุ่มซ่าม See also: ความเซ่อซ่า Syn. awkwardness, stiffness
gracelessness (n.) ความไม่งดงาม See also: ความไม่ละเอียดประณีต, ความไม่สง่างาม Syn. awkwardness, inconcinnity
gracelessness (n.) ความไม่งดงาม See also: ความไม่ละเอียดประณีต, ความหยาบ, สิ่งที่ไม่งดงาม Syn. ugliness
English-Thai: HOPE Dictionary
grace(เกรส) n. ความงดงาม,ความนิ่มนวล,ความกลมกล่อม,ความสุภาพ,ความสง่า,ความเมตตา,ความกรุณา,คุณธรรม,การสวดมนต์สั้น ๆ ก่อนรับประทานอาหาร, Syn. elegance,beauty
grace cupถ้วยดื่มอวยพร,การดื่มอวยพร
graceful(เกรส'ฟูล) adj. สวยงาม,งดงาม,นิ่มนวล,กลมกล่อม,อรชร,สุภาพ,สง่า,มีมารยาท,เมตตา,กรุณา., See also: gracefully adv. gracefulness n., Syn. elegant,comely
graceless(เกรส'ลิส) adj. ขาดความงดงาม,ไม่รู้ทำนองคลองธรรม.
English-Thai: Nontri Dictionary
grace(n) ความดี,มารยาท,ความสง่างาม,ความนิ่มนวล,ความงดงาม
graceful(adj) ดี,งดงาม,สง่างาม,อรชร,นิ่มนวล,นวยนาด
graceless(adj) ไม่ดี,ไม่งดงาม,ไม่สง่างาม,ไม่นิ่มนวล,ไม่เรียบร้อย
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
graceความสง่างาม [วรรณกรรม ๖ มี.ค. ๒๕๔๕]
graceful degradationการเสื่อมทีละน้อย [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Grace Period ระยะเวลาผ่อนผัน ระยะเวลาช่วงหนึ่งที่ระบุไว้ในสัญญากู้ยืมซึ่ง จะไม่ต้องจ่ายคืนเงินกู้ทั้งเงินต้นและดอกเบี้ย เช่น สัญญาชำระเงินกู้ระยะเวลา 7 ปี มีระยะเวลาผ่อนผัน 3 ปี ดังนั้น เงินต้นและดอกเบี้ยจะต้องผ่อนชำระคืนในช่วง 4 ปีหลังของสัญญา ระยะเวลาผ่อนผันนับเป็นสิ่งสำคัญในการเจรจากู้ยืมเงินระหว่างผู้กู้และผู้ ให้กู้ในโครงการต่างๆ ซึ่งผู้กู้บางส่วนยินดีจ่ายดอกเบี้ยในอัตราที่สูงขึ้น เพื่อให้ได้ระยะเวลาผ่อนผันนานออกไป [สิ่งแวดล้อม]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ลีลา (n.) grace See also: proceed gracefully Syn. ท่าทาง, ลีลาท่าทาง
ลีลาท่าทาง (n.) grace See also: proceed gracefully Syn. ท่าทาง
กระชดกระช้อย (adj.) graceful See also: beautiful, coquettish, affectedly graceful, gentle and lovely Syn. กระตุ้งกระติ้ง, ชดช้อย
งามสง่า (adj.) graceful See also: elegant, prominent Syn. สง่า
สง่า (adj.) graceful See also: elegant, prominent
กฤดาภินิหาร (n.) grant grace See also: supernatural power, power of performing miracles Syn. อภินิหาร, กฤษฎา, กฤษฎาภินิหาร
กฤษฎา (n.) grant grace See also: supernatural power, power of performing miracles Syn. อภินิหาร, กฤษฎาภินิหาร
ข่มนาม (v.) disgrace the enemy in effigy before a battle in order to encourage the troops See also: insult the enemy in effigy
ขายหน้า (v.) disgrace See also: shame, feel ashamed Syn. อับอาย, เสียหน้า, ขายหน้าขายตา
ความเสื่อมเสีย (n.) disgrace See also: ignominy, dishonour, discredit Syn. ความเสียหาย
คุณพระพุทธเจ้า (n.) Buddha´s grace See also: praise of the Buddha Syn. พระพุทธคุณ
งามหน้า (v.) be disgraceful See also: be shameful, be inglorious, be dishonorable, be ignominious Syn. ขายหน้า, ละอาย, น่าละอาย, อับอาย Ops. น่าภาคภูมิใจ, น่ายกย่อง, น่าชมเชย, น่าสรรเสริญ
ช้อยชด (adj.) affectedly graceful See also: graceful in manner
น่าละอาย (v.) be disgraceful See also: be shameful, be inglorious, be dishonorable, be ignominious Syn. ขายหน้า, ละอาย, อับอาย Ops. น่าภาคภูมิใจ, น่ายกย่อง, น่าชมเชย, น่าสรรเสริญ
น่าอดสู (adj.) disgraceful See also: shameful, dishonorable Syn. น่าขายหน้า, น่าอาย Ops. น่าชื่นชม, น่ายินดี
น่าอดสู (v.) be disgraceful See also: be shameful, put to shame Syn. น่าขายหน้า, น่าอาย Ops. น่าชื่นชม, น่ายินดี
น่าอับอาย (adj.) disgraceful See also: shameful, dishonorable Syn. น่าอดสู, น่าขายหน้า, น่าอาย Ops. น่าชื่นชม, น่ายินดี
น่าอับอาย (v.) be disgraceful See also: be shameful, put to shame Syn. น่าอดสู, น่าขายหน้า, น่าอาย Ops. น่าชื่นชม, น่ายินดี
พระมหากรุณาธิคุณ (n.) royal grace See also: divine grace Syn. บุญคุณ
พริ้งพราย (v.) be graceful See also: be pretty, be elegant, be beautiful, be nice-looking Syn. พริ้งเพรา, พริ้มพราย Ops. ขี้เหร่
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
Don't do something so disgraceful!อย่าทำอะไรที่น่าขายหน้าเหลือทน
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
"Did man fall from grace in the Garden of Eden?"ผู้ชายตกจากสวรรค์ ลงสู่สวนอีเดนจริงเหรอ
Hey, is Grace all right out front?Hey, เกรซเป็นสิ่งที่ถูกต้องออกด้านหน้า?
Bobby Jones's swing was a study of grace in motion.วงสวิงของบ๊อบบี้ โจนส์แสนจะสง่างาม
What grace is given me let it pass to him.พรใดที่เป็นของข้า ขอจงผ่านไปสู่เขา
A god-like person who offers the greatest grace to the poor souls.ก็เหมือนพระเจ้าไง ที่คอยช่วยคนที่ลำบาก
W. R. Grace and the U.S. governments patent on Neem was revoked by a case we brought along with the greens of European parliament and the international organic agriculture movement.บรรษัทดับบลิว อาร์ เกรซ และรัฐบาลสหรัฐฯ ที่จดสิทธิบัตรต้นนีม ถูกเพิกถอนสิทธิบัตรจากคดีที่เราฟ้องร้อง โดยร่วมมือกับพรรคกรีนของรัฐสภายุโรป
* Oh, this holy night * you're in pain * longing for the grace * like a long-awaited rain* โอ้ ค่ำคืนที่แสนศักดิ์สิทธิ์ * เมื่อคุณอยู่ในความเจ็บปวด * และมองหาความงดงามนั้น
May your wisdom grace us until the stars rain down from the heavens.ความค้องการของเธอ คือ โอบกอดพวดเราจนกระทั่ง \ ท้องฟ้าแห่งแอสเตรจะสูญสลาย
O God of grace and glory, we remember before you this day our brother Jonathan.พระเจ้าทรงเมตตาและแจ่มใส เราจำคุณก่อนนั้นได้ พี่น้องเรา โจนาธาน
To hear Grace Makanga speak, and she won't be coming to Nairobi.ไปฟังคุณ Grace Makanga, เธอไม่มา Nairobi ซะด้วยสิ
They were on their way to Marsabit, taking the whole rotten package to Grace Makanga.สองคนนั่นไปมาร์ซาบิท เอาเอกสารทั้งหมดไปให้ เกรซ มาคันก้า
Mrs Bennet, I have been bestowed by the good grace of Lady Catherine de Bourgh a parsonage of no mean size.คุณนายเบ็นเนต ผมได้รับความอุปถัมภ์จาก เลดี้แคทเธอรีน เดอ เบิร์ก ให้ที่อยู่ซึ่งไม่ใหญ่โตนัก

grace ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
神韵[shén yùn, ㄕㄣˊ ㄩㄣˋ, 神韵 / 神韻] charm or grace (in poetry or art)
[yì, ㄧˋ, 奕] abundant; graceful
[juān, ㄐㄩㄢ, 娟] beautiful; graceful
[chán, ㄔㄢˊ, 婵 / 嬋] beautiful; graceful
[diàn, ㄉㄧㄢˋ, 玷] blemish; disgrace; flaw in jade
风韵[fēng yùn, ㄈㄥ ㄩㄣˋ, 风韵 / 風韻] charm; grace; elegant bearing (usually feminine)
心眼[xīn yǎn, ㄒㄧㄣ ㄧㄢˇ, 心眼] consideration; ability to be considerate; thoughtfulness; social grace; ability to see how to treat others; heart; intention; conscience; mind (esp. narrow-minded etc); cleverness; wits; N.B. not mind's eye
[niǎo, ㄋㄧㄠˇ, 嫋] delicate; graceful
[niǎo, ㄋㄧㄠˇ, 嬝] delicate; graceful
[niǎo, ㄋㄧㄠˇ, 袅 / 裊] delicate; graceful
[gòu, ㄍㄡˋ, 垢] dirt; disgrace
不名誉[bù míng yù, ㄅㄨˋ ㄇㄧㄥˊ ㄩˋ, 不名誉 / 不名譽] disreputable; disgraceful
耻辱[chǐ rǔ, ㄔˇ ㄖㄨˇ, 耻辱 / 恥辱] disgrace; shame; humiliation
没水平[méi shuǐ píng, ㄇㄟˊ ㄕㄨㄟˇ ㄆㄧㄥˊ, 没水平 / 沒水平] disgraceful; poor quality; sub-standard
[zhé, ㄓㄜˊ, 谪 / 謫] disgrace (an official); find fault
[rǔ, ㄖㄨˇ, 辱] disgrace; insult
[nuó, ㄋㄨㄛˊ, 娜] elegant; graceful
秀美[xiù měi, ㄒㄧㄡˋ ㄇㄟˇ, 秀美] elegant; graceful
闲雅[xián yǎ, ㄒㄧㄢˊ ㄧㄚˇ, 闲雅 / 閑雅] elegant; graceful
恩典[ēn diǎn, ㄣ ㄉㄧㄢˇ, 恩典] favor; grace
恩惠[ēn huì, ㄣ ㄏㄨㄟˋ, 恩惠] favor; grace
甘拜下风[gān bài xià fēng, ㄍㄢ ㄅㄞˋ ㄒㄧㄚˋ ㄈㄥ, 甘拜下风 / 甘拜下風] to step down gracefully (humble expression); to concede defeat; to play second fiddle
风姿[fēng zī, ㄈㄥ ㄗ, 风姿 / 風姿] good looks; good figure; graceful bearing; charm
优美[yōu měi, ㄧㄡ ㄇㄟˇ, 优美 / 優美] graceful; fine; elegant
优雅[yōu yǎ, ㄧㄡ ㄧㄚˇ, 优雅 / 優雅] grace; graceful
[pīng, ㄆㄧㄥ, 娉] graceful
[ē, ㄜ, 婀] graceful; willowy; unstable
[wǎn, ㄨㄢˇ, 婉] graceful; tactful
[tíng, ㄊㄧㄥˊ, 婷] graceful
[ráo, ㄖㄠˊ, 娆 / 嬈] graceful
绰约[chuò yuē, ㄔㄨㄛˋ ㄩㄝ, 绰约 / 綽約] graceful; charming
轻盈[qīng yíng, ㄑㄧㄥ ˊ, 轻盈 / 輕盈] graceful; lithe; light and graceful; lighthearted; relaxed
韵致[yùn zhì, ㄩㄣˋ ㄓˋ, 韵致 / 韻緻] grace; natural charm
风姿绰约[fēng zī chuò yāo, ㄈㄥ ㄗ ㄔㄨㄛˋ ㄧㄠ, 风姿绰约 / 風姿綽約] graceful; charming; feminine
飘逸[piāo yì, ㄆㄧㄠ ㄧˋ, 飘逸 / 飄逸] graceful; elegant; to drift; to float
[shuài, ㄕㄨㄞˋ, 帅 / 帥] handsome; graceful; smart; commander in chief
八荣八耻[bā róng bā chǐ, ㄅㄚ ㄖㄨㄥˊ ㄅㄚ ㄔˇ, 八荣八耻 / 八榮八恥] honors and disgraces
受辱[shòu rǔ, ㄕㄡˋ ㄖㄨˇ, 受辱] insulted; humiliated; disgraced
失宠[shī chǒng, ㄕ ㄔㄨㄥˇ, 失宠 / 失寵] lose favor; be in disfavor; be disgraced
可耻[kě chǐ, ㄎㄜˇ ㄔˇ, 可耻 / 可恥] shameful; disgraceful; ignominious

grace ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
グレイス[, gureisu] (n) grace
天の恵み;天の恵(io)[てんのめぐみ, tennomegumi] (exp) God's gift; God's blessing; grace of God; godsend
御利益;ご利益[ごりやく, goriyaku] (n) (1) (See 利益) grace (of God); divine favour; blessing; miracle; (2) benefit; (3) efficacy
悪びれずに[わるびれずに, warubirezuni] (exp) calmly; with good grace
気韻生動[きいんせいどう, kiinseidou] (n) being animated (vivid) with grace (elegance, refinement)
オグロ[, oguro] (n) graceful shark (Carcharhinus amblyrhynchoides, species of requiem shark found in the tropical Indo-Pacific)
おめおめ[, omeome] (adv-to) (1) (on-mim) shamelessly; acting brazenly unaffected; (2) being resigned to (disgrace)
しっとり[, shittori] (adv,vs) (1) calm; graceful; (2) quiet; mellow; (3) damp; moist
タイワンザメ[, taiwanzame] (n) graceful catshark (Proscyllium habereri, found in the Western Pacific)
とどめを刺す;止めを刺す[とどめをさす, todomewosasu] (exp,v5s) (1) to finish off; to ensure (something) is dead; to deliver the coup de grace; (2) to put an end to; to deliver the final blow; (3) (as AはBに止めを刺す) to be the best for A
不祥[ふしょう, fushou] (adj-na,n) disgraceful; inauspicious; ill-omened; ominous; scandalous
不祥事件[ふしょうじけん, fushoujiken] (n) disgraceful incident; scandalous affair; untoward (deplorable) event
不興を買う[ふきょうをかう, fukyouwokau] (exp,v5u) to fall into disgrace with; to incur someone's displeasure
不見識[ふけんしき, fukenshiki] (adj-na,n) thoughtless; indiscreet; lacking in common sense; rashness; betraying one's lack of judgment (judgement); absurd; undignified; compromising; disgraceful
不評[ふひょう, fuhyou] (n,adj-no) bad reputation; disgrace; unpopularity; (P)
不評判[ふひょうばん, fuhyouban] (adj-na,n) bad reputation; disgrace; unpopularity
不首尾[ふしゅび, fushubi] (adj-na,n) failure; fizzle; disgrace; disfavour; disfavor
位牌を汚す[いはいをけがす, ihaiwokegasu] (exp,v5s) to disgrace one's ancestors; to tarnish the honour of one's ancestors
体よく断る;体良く断る[ていよくことわる, teiyokukotowaru] (exp,v5r) to turn someone down (on some pretext) without offending them; to refuse gracefully; to decline politely
体良く;体よく[ていよく, teiyoku] (adv) decently; gracefully; plausibly; politely; tactfully; discreetly
傷(P);疵;瑕;創[きず, kizu] (n) (1) wound; injury; cut; gash; bruise; scratch; scrape; scar; (2) chip; crack; scratch; nick; (3) (See 玉に疵) flaw; defect; weakness; weak point; (4) stain (on one's reputation); disgrace; dishonor; dishonour; (5) (See 心の傷) (emotional) hurt; hurt feelings; (P)
優しい[やさしい, yasashii] (adj-i) tender; kind; gentle; graceful; affectionate; amiable; suave; (P)
冷や飯;冷飯[ひやめし;れいはん(冷飯);ひえめし(冷飯);つめためし(冷飯), hiyameshi ; reihan ( rei meshi ); hiemeshi ( rei meshi ); tsumetameshi ( rei meshi ] (n) (1) (sens) (OK when used by men) cold rice; (2) (ひやめし only) (abbr) (See 冷や飯食い・ひやめしくい・1) hanger-on; dependent; (3) (ひやめし only) disgraced former actor
品のいい;品の良い;品のよい[ひんのいい(品のいい;品の良い);ひんのよい(品の良い;品のよい), hinnoii ( hin noii ; hin no yoi ); hinnoyoi ( hin no yoi ; hin noyoi )] (adj-i) (See 品がいい) refined; genteel; graceful; decent
困り者[こまりもの, komarimono] (n) good-for-nothing; scapegrace; nuisance; trouble
天佑;天祐[てんゆう, tenyuu] (n) divine aid; divine grace; providential help
失態(P);失体[しったい, shittai] (n) mismanagement; fault; error; failure; disgrace; discredit; (P)
奥床しい;奥ゆかしい[おくゆかしい, okuyukashii] (adj-i) refined; graceful; modest; cultivated; elegant; reserved; restrained
嫋やか[たおやか, taoyaka] (adj-na) (uk) willowy; graceful
年甲斐も無い;年甲斐もない;年がいもない[としがいもない, toshigaimonai] (exp,adj-i) unbecoming; unsuitable; disgraceful; wrong for one's age; unworthy of one's years; thoughtless for one's age
幽玄[ゆうげん, yuugen] (adj-na,n) subtle grace; hidden beauty; yugen; mysterious profundity; elegant simplicity; the subtle and profound; the occult
恥ずべき[はずべき, hazubeki] (adj-f) disgraceful; shameful
恩典[おんてん, onten] (n) favour; favor; act of grace; special privilege
恩徳[おんとく;おんどく, ontoku ; ondoku] (n) (obsc) grace; blessing; compassion
恩恵[おんけい, onkei] (n) grace; favor; favour; blessing; benefit; (P)
恵み[めぐみ, megumi] (n) blessing; grace; (P)
愛想[あいそ(P);あいそう(P), aiso (P); aisou (P)] (n) (See 愛想を尽かす) civility; courtesy; compliments; sociability; graces; (P)
格調高雅[かくちょうこうが, kakuchoukouga] (n,adj-na) refined, dignified, elegant; graceful; exquisite
気品[きひん, kihin] (n) (1) elegance; refinement; grace; dignity; (2) aroma
気品がある[きひんがある, kihingaaru] (exp,v5r-i) (See 気品のある) to be elegant; to be graceful; to be refined

grace ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
อาศัย[X] (āsai) EN: by virtue of ; based on FR: grâce à
บรมโพธิสมภาร[n.] (børommaphōt) EN: king's grace FR:
แช่มช้า[adv.] (chaemchā) EN: with gentle grace FR:
ฉุยฉาย[v.] (chuichāi) EN: walk with affected grace ; put on airs FR:
เดชะบุญ[adv.] (dēcha bun) EN: fortunately ; Thank God! ; Thank goodness! FR: fort heureusement ; grâce à Dieu ; Dieu soit loué
ด้วย[prep.] (dūay) EN: with ; by ; through ; due to FR: avec ; par ; en ; au moyen de ; à l'aide de ; à travers ; grâce à ; dû à
การพระราชทานอภัยโทษ[n. exp.] (kān phrarāt) EN: grace ; pardon FR: grâce [f]
ขมา[n.] (khamā) EN: forgiveness ; pardon ; patience ; tolerance FR: pardon [m] ; grâce [f]
คุณพระพุทธเจ้า[n. exp.] (Khun Phraph) EN: Buddha's grace FR:
กฎหมายอภัยโทษ[n. exp.] (kotmāi apha) EN: act of grace FR:
กฤดาภินิหาร[n.] (kridāphinih) EN: grant grace ; power of accumulated merit FR:
กรีดกราย[adj.] (krītkrāi) EN: struting ; swaggering ; giving oneself airs and graces ; walking with grace ; walking elegantly FR:
กฤษฎา[X] (kritsadā) EN: grant grace FR:
ลีลา[n.] (līlā) EN: grace ; cadence ; rhythm FR:
ผ่อนผัน[v. exp.] (phǿnphan) EN: make an exception ; be indulgent ; make an allowance (for) ; give a dispensation ; give grace FR: exonérer ; dispenser ; faire une exception ; être indulgent ; se montrer indulgent
โพธิสมภาร[n.] (phōthisomph) EN: Kingly protection ; the King's grace FR:
พระมหากรุณาธิคุณ[n.] (phramahākar) EN: royal grace; divine grace FR: grâce royale [f]
พระพุทธคุณ[n.] (phraphuttha) EN: qualities of the Buddha ; virtues of the Buddha ; Buddha' s grace FR:
พระราชทานอภัยโทษ[v. exp.] (phrarātchat) EN: grace FR: gracier
พุทธคุณ[n.] (phutthakhun) EN: qualities of the Buddha ; virtues of the Buddha ; Buddha' s grace FR:
ระยะเวลาปลอดหนี้[n. exp.] (raya wēlā p) EN: grace period FR:
สิริ[n.] (siri) EN: fortune ; grace ; luck FR:
ทำให้งดงาม[v. exp.] (thamhai ngo) EN: beautify ; grace FR: embellir
อุปการคุณ[n.] (uppakārakhu) EN: support ; grace ; favour ; gratitude FR:
เยื้อง[v.] (yeūang) EN: swagger ; walk with grace FR:
เยื้องกราย[v.] (yeūangkrāi) EN: swagger ; walk with grace ; walk elegantly FR:
อับอาย[v.] (ap-āi) EN: be ashamed ; disgrace FR: être honteux ; être déshonoré
อับอาย[adj.] (ap-āi) EN: shameful ; disgraceful ; degrading ; ashamed ; embarrassed FR: honteux
อับอายขายหน้า [v. exp.] (ap-āi khāin) EN: be disgraceful ; be shameful ; be ashamed FR: être déshonoré
อประมาณ[adj.] (aparamān) EN: odious ; disgraceful ; shameful FR:
อปยศ[adj.] (apayot) EN: disgraceful ; degrading ; shameful ; dishonorable ; infamous FR: ignoble ; honteux ; déshonorant
อัปยศ[n.] (appayot) EN: shame ; disgrace ; dishonour ; ignomity FR: honte [f]
อัปยศ[adj.] (appayot) EN: defamed ; shameful ; disgraceful ; ignominious ; disreputable ; dishonorable FR: ignoble ; honteux ; déshonorant
อัปยศ[adv.] (appayot) EN: disgracefully ; ignominiously FR:
อัปยศอดสู[v.] (appayot ots) EN: shame ; disgrace ; lose fame ; lose face ; humiliate ; embarrass ; dishonour FR:
อัประมาณ[adj.] (appramān) EN: odious ; disgraceful ; shameful FR:
บัดสี[adj.] (batsī) EN: shameful ; disgraceful ; ignominious ; ashamed ; disgusting ; sickening FR: honteux ; ignoble ; choquant ; scandaleux
บัดสีบัดเถลิง[adj.] (batsībattha) EN: disgraceful ; shameful ; disgusting ; sickening FR:
แช่มช้อย[adj.] (chaemchøi) EN: captivating ; charming ; cute ; lovely ; dainty ; pretty ; merry and graceful FR:
ฉลวย[adj.] (chalūay) EN: graceful FR: beau ; svelte ; intelligent

grace ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Verzugstage {pl}days of grace
Abgang {m} | nach dem Abgang von der Schule | sich einen guten Abgang verschaffenleaving; departure; exit | after leaving school | to make a graceful exit
Starallüren {pl}airs and graces
Arizonawaldsänger {m} [ornith.]Grace's Warbler
schmachvoll {adj} | schmachvoller | am schmachvollstendisgraceful | more disgraceful | most disgraceful
Feenhonigfresser {m} [ornith.]Graceful Honeyeater
Streifenprinie {f} [ornith.]Graceful Warbler
Schande {f}disgracefulness
Scharte {f} | eine Scharte auswetzen [übtr.]nick | to make good a mistake; to wipe a disgrace
plump; ohne Anmut; ungraziös {adj}ungraceful
plump {adv}ungracefully

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า grace
Back to top