ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

delight

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *delight*, -delight-

delight ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
delight (n.) ความยินดี See also: ความปิติยินดี, ความสุขใจ, ความดีใจ Syn. enjoyment, joy, pleasure Ops. unhappiness, sadness, woe, misery
delight (vt.) ทำให้ดีใจ See also: ทำให้ยินดี, ทำให้ปลื้มปิติ Syn. amuse, enchant, please Ops. annoy, bore, dislike, disapprove
delight (vi.) พอใจ See also: มีความสุข, ยินดี, ปลาบปลื้ม Syn. exult, celebrate, joy Ops. be downeast
delight in (phrv.) ยินดีเรื่อง See also: ดีใจในเรื่อง Syn. glory in, rejoice at, rejoice in, rejoice over, take in
delight with (phrv.) ยินดีกับ See also: ดีใจกับ
delighted (adj.) น่าชื่นชมยินดี See also: น่าปิติยินดี, น่าชื่นใจ, น่ายินดี, น่าดีใจ, น่าตื้นตัน, น่าปลาบปลื้ม Syn. happy, glad, pleased Ops. depressed, unhappy
delightful (adj.) น่าปิติยินดี
delightfully (adv.) อย่างยินดี See also: อย่างชื่นชม, อย่างปลาบปลื้ม, อย่างปลื้มปิติ
delightfulness (n.) ความเพลิดเพลิน See also: ความสนุก, ความสำราญใจ Syn. pleasantness
English-Thai: HOPE Dictionary
delight(ดิไลทฺ') {delighted,delighting,delights} n. ความยินดี,ความปีติยินดี,ความสุขใจ,สิ่งที่ให้ความสุขใจ. vt. ให้ความสุขใจ,ให้ความพอใจ. vi. มีความยินดี,มีความปลื้มปีติ, Syn. enjoyment-A. disgust
delighted(ดิไล'ทิด) adj. ยินดีมาก,สุขใจ
delightful(ดิไล'ฟูล) adj. ซึ่งให้ความสุขใจ,ยินดีมาก,สุขใจมาก., See also: delightfulness n.
delightsome(ดิไล'เซิม) adj. ปลื้มปีติมาก,สุขใจมาก
English-Thai: Nontri Dictionary
delight(n) ความยินดี,ความปรีดิ์เปรม,ความปีติ,ความเบิกบานใจ
delightful(adj) ยินดี,ปีติ,ปรีดิ์เปรม,สุขใจ,เบิกบานใจ
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ความชื่นชมยินดี (n.) delight See also: joyfulness, admiration, eulogy, esteem, pleasure Syn. ความชื่นชม, ความยินดี, ความปิติยินดี Ops. ความเกลียดชัง, ความชัง
ความปลื้มปิติ (n.) delight See also: pleasure, rejoicing, blissfulness, cheerfulness Syn. ความรื่นรมย์, ความยินดี, ความปิติ Ops. ความสลดใจ, ความเศร้า, ความทุกข์โศก
ความปิติยินดี (n.) delight See also: pleasure, rejoicing, blissfulness, cheerfulness Syn. ความรื่นรมย์, ความยินดี, ความปิติ, ความปลื้มปิติ Ops. ความสลดใจ, ความเศร้า, ความทุกข์โศก
หน้าบาน (v.) delight See also: be pleasure Syn. ดีใจ Ops. หน้าตูม, หน้าหงิก, หน้างอ
บาน (adj.) delighted See also: elated Syn. แช่มชื่น, เบิกบาน, ปลาบปลื้ม
แช่มชื่น (adj.) delighted See also: elated Syn. เบิกบาน, ปลาบปลื้ม
เอม (adj.) delightful See also: cheerful, joyful
ความปลาบปลื้ม (n.) delightfulness Syn. ความปลื้มใจ, ความปลื้มปิติ
ความปลาบปลื้ม (n.) delightfulness See also: gladness, pleasure Syn. ความยินดี, ความปิติยินดี
ความปลื้ม (n.) delightfulness Syn. ความปลื้มใจ, ความปลาบปลื้ม, ความปลื้มปิติ
ความปลื้มปิติ (n.) delightfulness Syn. ความปลื้มใจ, ความปลาบปลื้ม
ความปลื้มใจ (n.) delightfulness Syn. ความปลาบปลื้ม, ความปลื้มปิติ
ความปิติ (n.) delightfulness See also: gladness, pleasure Syn. ความยินดี, ความปลาบปลื้ม, ความปิติยินดี
ชุ่มชื่น (v.) be delighted See also: be cheerful, be joyful, be happy, be merry Syn. สดชื่น, อิ่มเอิบ, รื่นเริง, ร่าเริง, ผ่องใส, แจ่มใส, เบิกบาน, สดชื่น Ops. หม่นหมอง
ตื้นตัน (v.) be delighted See also: be imbued, be full of, be choked, be blissful Syn. ซาบซึ้ง, ตื้นตันใจ
ตื้นตันใจ (v.) be delighted See also: be imbued, be full of, be choked, be blissful Syn. ตื้นตัน, ซาบซึ้ง
ปรีดา (v.) be delighted See also: rejoice, be pleased, be glad, be joyful Syn. ปรีดิ์, ดีใจ, อิ่มใจ, ปลื้มใจ, ยินดี, อิ่มเอม, สุขใจ Ops. เสียใจ
ปรีดิ์ (v.) be delighted See also: rejoice, be pleased, be glad, be joyful Syn. ดีใจ, อิ่มใจ, ปลื้มใจ, ยินดี, อิ่มเอม, สุขใจ Ops. เสียใจ
ปลาบปลื้ม (v.) be delighted See also: be pleased, be glad, joy, exult, rejoice Syn. ปลื้มใจ, ปลื้มเปรม, ปลื้มปิติ
ปลื้มเปรม (v.) be delighted See also: be pleased, be glad, joy, exult, rejoice Syn. ปลื้มใจ, ปลื้มปิติ
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
Not at all, we are delighted to have youไม่เลย พวกเราต่างหากดีใจที่คุณมา
We're delighted to have youพวกเราดีใจที่คุณมา
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
I want to say to everyone that everything around them that they see and smell and feel and hear, they should delight in all this.ผมอยากจะบอกกับทุกคนว่า ทุกอย่างที่อยู่รอบเขา ที่เขาเห็น ได้กลิ่น้ รูสึก ได้ยิน เขาก็ควรจะพึงพอใจ
The pale and dappled skin of the redhead calls for the lust of a wave... crashing to shore... so we may stir up what lies beneath... and bring the foamy delight of love to the surface.ผมสีแดงซีดและตกกระ ร้องหาคลื่นตัณหาให้ถาโถมเข้าฝั่ง ให้เราปลุกเร้าสิ่งที่อยู่ภายใน
Well, I was wondering, could I maybe have some more Turkish delight now?ฉันสงสัยว่าฉัน... บางทีฉันอาจจะ... ได้ผลไม้Turkish นิดหน่อยตอนนี้?
Just a little pharmaceutical delight for later.ยาเพิ่มความซู่ซ่า ไว้กินทีหลังนะ
Prime Minister, it's a delight to have you back in the States.ท่านนายก ยินดีที่มาได้ครับ.
It was an utter delight to meet you, miss Van Der Woodsen.ช่างน่ายินดีจริงๆที่ได้เจอคุณ, คุณ แวน เดอร์ วูดเซ่น
A delight to see you, bass.ดีใจที่ได้เจอเธอ แบลส
I have none. I delight in hedonism.ฉันไม่มีเลย ฉันเป็นปลื้มความสุขสบาย
Master Ani. What a delight to see you.นายน้อยแอนี่ ข้าดีใจที่ได้พบท่าน
You'll delight and astound,ท่านจะปลื้มปิติและประหลาดใจ
And I have to say, I'm not a fan of your brother, so screwing him would delight me.และฉันต้องบอกว่าฉัน ไม่นิยมพี่ชายของนาย ดังนั้นแกล้งเขาได้ จะทำให้ฉันเป็นสุข
To his delight the girl he'd once hoped to marry before her untimely death, appeared before him.เขาหมายจะเรียกเอาหญิงที่เขารักกลับคืนมาจากความตาย

delight ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
喜形于色[xǐ xíng yú sè, ㄒㄧˇ ㄒㄧㄥˊ ㄩˊ ㄙㄜˋ, 喜形于色 / 喜形於色] face light up with delight (成语 saw); to beam with joy
琳琅满目[lín láng mǎn mù, ㄌㄧㄣˊ ㄌㄤˊ ㄇㄢˇ ㄇㄨˋ, 琳琅满目 / 琳瑯滿目] glittering jewels to delight the eye (成语 saw); fig. a dazzling line-up
心悦诚服[xīn yuè chéng fú, ㄒㄧㄣ ㄩㄝˋ ㄔㄥˊ ㄈㄨˊ, 心悦诚服 / 心悅誠服] cheerful and committed (成语 saw from Mencius 孟子); delighted and sincerely willing
愉快[yú kuài, ㄩˊ ㄎㄨㄞˋ, 愉快] cheerful; cheerily; delightful; pleasant; pleasantly; pleasing; happy; delighted
心甘情愿[xīn gān qíng yuàn, ㄒㄧㄣ ㄍㄢ ㄑㄧㄥˊ ㄩㄢˋ, 心甘情愿 / 心甘情願] delighted to (do sth, 成语 saw); perfectly happy to do; most willing to do
[biàn, ㄅㄧㄢˋ, 忭] delighted; pleased
乐趣[lè qù, ㄌㄜˋ ㄑㄩˋ, 乐趣 / 樂趣] delight; pleasure; joy
欢天喜地[huān tiān xǐ dì, ㄏㄨㄢ ㄊㄧㄢ ㄒㄧˇ ㄉㄧˋ, 欢天喜地 / 歡天喜地] delighted; wild with joy; lit. pleased with heaven, happy with earth (成语 saw)
好玩儿[hǎo wán er, ㄏㄠˇ ㄨㄢˊ ㄦ˙, 好玩儿 / 好玩兒] interesting; delightful; amusing
愉悦[yú yuè, ㄩˊ ㄩㄝˋ, 愉悦 / 愉悅] joyful; cheerful; delighted
痛快[tòng kuài, ㄊㄨㄥˋ ㄎㄨㄞˋ, 痛快] overjoyed; delighted; happily; heartily; enjoying; also pr. tong4 kuai5
[xīn, ㄒㄧㄣ, 䜣 / 訢] pleased; delighted; happy; variant of 欣
[xǐ, ㄒㄧˇ, 喜] to be fond of; to like; to enjoy; to be happy; to feel pleased; happiness; delight; glad
同甘共苦[tóng gān gòng kǔ, ㄊㄨㄥˊ ㄍㄢ ㄍㄨㄥˋ ㄎㄨˇ, 同甘共苦] shared delights and common hardships (成语 saw); to share life's joys and sorrows; for better or for worse
花絮[huā xù, ㄏㄨㄚ ㄒㄩˋ, 花絮] bits of news; interesting sidelights
眉飞色舞[méi fēi sè wǔ, ㄇㄟˊ ㄈㄟ ㄙㄜˋ ˇ, 眉飞色舞 / 眉飛色舞] smiles of exultation; radiant with delight

delight ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
一人悦に入る[ひとりえつにいる, hitorietsuniiru] (exp,v5r) to be pleased with oneself; to chuckle with delight
快事[かいじ, kaiji] (n) pleasure; delight
愉快犯[ゆかいはん, yukaihan] (n) criminal who takes delight in people's reaction to his crimes
文人墨客[ぶんじんぼっかく;ぶんじんぼっきゃく, bunjinbokkaku ; bunjinbokkyaku] (n) writers and artists; persons who take delight in such refined pursuits as poetry, literature, painting and calligraphy
有頂天外[うちょうてんがい, uchoutengai] (n) beside oneself with joy; in raptures; in an ecstasy of delight
詩人墨客[しじんぼっかく;しじんぼっきゃく, shijinbokkaku ; shijinbokkyaku] (n) poets and artists; persons who take delight in such refined pursuits as poetry, literature, painting, and calligraphy
風流三昧[ふうりゅうざんまい, fuuryuuzanmai] (n) taking delight in elegant pursuits; being absorbed in such elegant cultural pursuits as poetry, painting and calligraphy
うれしい悲鳴;嬉しい悲鳴[うれしいひめい, ureshiihimei] (exp,n) shriek of delight; cry of joy
側面[そくめん, sokumen] (n) side; flank; sidelight; lateral; (P)
喜ばしい[よろこばしい, yorokobashii] (adj-i) delightful; joyous; happy; (P)
喜ばす(P);悦ばす[よろこばす, yorokobasu] (v5s) to delight; to give pleasure; (P)
喜び(P);慶び(oK);悦び(oK);歓び[よろこび, yorokobi] (n) joy; delight; rapture; pleasure; gratification; rejoicing; congratulations; felicitations; (P)
喜ぶ(P);悦ぶ;歓ぶ;慶ぶ;欣ぶ[よろこぶ, yorokobu] (v5b,vi) (1) to be delighted; to be glad; to be pleased; (2) to congratulate; (3) (See 喜んで) to gratefully accept; (P)
嬉しそう[うれしそう, ureshisou] (adj-na) delightful; glad-looking
小気味よい[こきみよい, kokimiyoi] (adj-i) delightful; satisfying; gratifying; clever; neat; gloating
[かい, kai] (n) pleasure; delight; enjoyment
怡然[いぜん, izen] (adv-to,adj-t) (arch) delightful; enjoyable
恐悦がる[きょうえつがる, kyouetsugaru] (exp,v5r) to chuckle with delight; to congratulate oneself
恐悦至極[きょうえつしごく, kyouetsushigoku] (n,adj-na) extremely and humbly delighted
悦ばしい[よろこばしい, yorokobashii] (adj-i) delightful; joyful; gratifying
朝焼けは雨、夕焼けは晴れ[あさやけはあめ、ゆうやけははれ, asayakehaame , yuuyakehahare] (exp) (id) Red sky at night, sailors delight; red sky in morning, sailors take warning; Red sky at night, shepherds delight; red sky in morning, shepherds take warning
欣快[きんかい, kinkai] (adj-na,n) pleasant; delightful
[かん, kan] (n) joy; enjoyment; delight; pleasure
歓喜[かんき, kanki] (n,vs) delight; great joy; (P)
歓然[かんぜん, kanzen] (adv-to,adj-t) (arch) delighted; overjoyed
求肥[ぎゅうひ, gyuuhi] (n) (orig. written as 牛皮) (See 求肥飴) type of soft Japanese confectionery made with rice flour (somewhat similar to Turkish delight)
求肥飴[ぎゅうひあめ, gyuuhiame] (n) type of soft Japanese confectionery made with rice flour (somewhat similar to Turkish delight)
満悦至極[まんえつしごく, man'etsushigoku] (n,adj-na) highly delighted; very pleased; deeply satisfied; brimming over with satisfaction
痛快淋漓[つうかいりんり(uK), tsuukairinri (uK)] (adj-t,adv-to) (arch) very thrilling; extremely delightful; awfully pleasant; intensely satisfying
痛快無比[つうかいむひ, tsuukaimuhi] (adj-na,n,adj-no) very thrilling; extremely delightful; awfully pleasant; intensely satisfying
舷灯;げん灯[げんとう, gentou] (n) running lights; sidelight; side light
重畳至極[ちょうじょうしごく, choujoushigoku] (n,adj-na) very pleasant; extremely delightful; exquisite; superb

delight ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
อาราม[n.] (ārām) EN: pleasure ; delight ; joy ; happiness ; enjoyment FR:
ดุษิต ; ดุสิต [n.] (dusit) EN: the fourth heaven ; the realm of delight ; the delightful realm ; the heaven of the satisfied gods ; [name of the fourth heavenly abode of which Santusita is the king] FR:
อิ่มใจ[v.] (imjai) EN: be pleased ; be delight ; be glad ; be contented FR: être comblé ; être assouvi
ใจเด้น[X] (jai dēn) EN: excited with delight FR: être tout excité
ความดีใจ[n.] (khwām dījai) EN: gladness ; pleasure ; delight ; joy ; happiness ; willingness FR: joie [f] ; bonheur [m]
ความปิติยินดี[n.] (khwām piti ) EN: delight ; pleasure ; rejoicing ; blissfulness ; cheerfulness ; ecstasy FR:
โมทนา[v.] (mōthanā) EN: be pleased ; rejoice ; be delighted ; delight (in) ; be gratified FR: apprécier ; rendre grâce
หน้าบาน[v.] (nābān) EN: delight ; look happy FR:
นันทน์[n.] (nan) EN: pleasure ; delight ; enjoyment ; happiness ; joy ; contentment ; satisfaction ; bliss FR: amusement [m] ; divertissement [m] ; joie [f] ; plaisir [m] ; réjouissance [f]
นนท์[n.] (non) EN: pleasure ; delight ; enjoyment ; happiness ; joy ; contentment ; satisfaction ; bliss FR:
พิศวาส[v.] (phitsawāt) EN: delight in ; love ; be taken with (s.o.) FR:
เพลิดเพลิน[v.] (phloētphloē) EN: enjoy ; be amused ; be relaxed and happy ; be jubilant ; be entertained ; delight in ; take pleasure (in) ; have fun ; relish ; be pleased with ; be absorbed FR: jubiler ; avoir du plaisir
ปิติ[n.] (piti) EN: joy ; gladness ; happiness ; delight ; pleasure ; elation ; rapture ; exultation ; rejoicing FR: joie [f] ; plaisir [m] ; ravissement [m] ; enthousiasme [m]
ประโลม[v.] (pralōm) EN: console ; solace ; comfort ; pander ; entertain ; delight ; cheer up ; make feel good FR:
ประโมทย์[n.] (pramōt) EN: jubilation ; joy ; exultation ; delight ; happiness FR: jubilation [f] ; exaltation [f] ; joie [f]
ปราโมทย์[n.] (prāmōt) EN: jubilation ; joy ; exultation ; delight ; happiness FR: jubilation [f] ; exaltation [f] ; joie [f]
ฤดี[n.] (reudī) EN: pleasure ; delight ; gladness FR: plaisir [m]
ฤๅดี[n.] (reūdī) EN: pleasure ; delight FR:
สำราญใจ[v.] (samrānjai) EN: content ; be happy ; delight FR:
โสมนัส[n.] (sōmmanat) EN: happiness ; joy ; delight FR: joie [f] ; gaieté [f]
ติดใจ[v.] (titjai) EN: like ; fancy ; love ; be taken with ; be fond of ; delight in ; be enamored with/of ; be impressed by/with ; be fascinated by/to ; be interested (in) FR: aimer
อภิรมย์ [adj.] (aphirom) EN: happy ; delighted FR:
เบิกบาน[v.] (boēkbān) EN: be joyful ; be delighted ; be cheerful ; be hilarious ; be happy ; be merry ; be in high spirits FR: être radieux ; être heureux ; rayonner de joie ; rayonner de bonheur
เบิกบาน[adv.] (boēkbān) EN: happily ; joyfully ; delighted ; cheerfully ; hilariously ; merrily FR: joyeusement
ชื่น[adj.] (cheūn) EN: cheerful ; happy ; merry ; joyful ; delighted ; glad ; cheering ; pleased ; cheering ; refreshing ; animated FR: content ; heureux ; enchanté ; gai ; enjoué ; ravi ; jovial ; réjoui ; joyeux ; agréable ; plaisant ; réjouissant
ชื่นใจ[adj.] (cheūnjai) EN: glad ; delighted FR: ravi ; enchanté
ชุ่มชื่น[v.] (chumcheūn) EN: be delighted ; be cheerful ; be joyful ; be happy ; be merry FR: être ravi ; être content
ดีใจ[v.] (dījai) EN: be glad ; be happy ; be delightful ; be blissful FR: être heureux ; être content
ดีใจ[adj.] (dījai) EN: happy ; glad ; pleased ; in high spirits ; delighted ; joyous FR: content ; heureux ; enchanté ; ravi ; satisfait
เอม[adj.] (ēm) EN: delightful ; perfectly content ; perfectly satisfied FR:
อิ่มเอม[v.] (im-ēm) EN: be delighted ; be pleased FR:
อิ่มเอม[adj.] (im-ēm) EN: fulfilled ; blissful ; delighted FR:
อิ่มใจ[adj.] (imjai) EN: contented ; pleased ; delighted FR:
อิ่มอกอิ่มใจ[v.] (im-ok-imjai) EN: be delighted ; be pleased ; be glad ; be proud of oneself FR:
ใจบาน[adj.] (jaibān) EN: delighted FR:
เจริญใจ[v. exp.] (jaroēn jai) EN: be pleased ; be happy ; be highly delighted ; be joyful FR: être heureux
เจริญใจ[adj.] (jaroēn jai) EN: pleasing ; charming ; pleasant ; delightful ; elegant ; attractive FR: plaisant ; attrayant ; agréable
เจริญตาเจริญใจ[adj.] (jaroēntājar) EN: pleasing ; wonderful ; admirable ; great ; charming ; pleasant ; delightful ; pleasing to the mind and eye FR: plaisant ; charmant
เจริญตาเจริญใจ[adv.] (jaroēntājar) EN: pleasingly ; lovely ; pleasurably ; delightfully FR: adorablement
กามกรีฑา[n.] (kāmmakrīthā) EN: sexual dalliance ; love games ; love making ; sex games ; voluptuous delights FR:

delight ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Lokum {n}Turkish delight
entzückend; sehr angenehm {adj} | entzückender | am entzückendstendelightful | more delightful | most delightful
genussvoll; reizvoll {adj}delightful
genussvoll; reizend {adv}delightfully
Lust {f}delight
Standlicht {n} [auto] | mit Standlicht fahrensidelights; parking light | to drive on sidelights

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า delight
Back to top