ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

gladness

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *gladness*, -gladness-

gladness ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
gladness (n.) ความสุข See also: ความดีใจ, ความปิติยินดี, ความยินดี Syn. cheer, delight
English-Thai: Nontri Dictionary
gladness(n) ความยินดี,ความดีใจ,ความปีติยินดี
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ความดีใจ (n.) gladness See also: pleasure, delight, joy, happiness, willingness Syn. ความยินดี, ความปลาบปลื้ม Ops. ความเสียใจ
ความปรีดา (n.) gladness See also: happiness, pleasure, delight Syn. ความยินดี
ความปลาบปลื้ม (n.) gladness See also: pleasure, delight, joy, happiness, willingness Syn. ความยินดี Ops. ความเสียใจ
ความปลื้มปีติ (n.) gladness See also: joy, happiness, pleasure Syn. ความดีใจ, ความปลื้มใจ Ops. ความเสียใจ
ความปลื้มใจ (n.) gladness See also: joy, happiness, pleasure Syn. ความดีใจ, ความปลื้มปีติ Ops. ความเสียใจ
ความยินดี (n.) gladness See also: joy, happiness, pleasure Syn. ความดีใจ, ความปลื้มใจ, ความปลื้มปีติ Ops. ความเสียใจ
สุปรีดิ์ (n.) gladness See also: happiness, pleasure, delight Syn. ความยินดี, ความปรีดา
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
¶ light up your face with gladness# แต่งเติมใบหน้า ด้วยความสุข #
Serve the Lord with gladness.รับใช้พระองค์ด้วยความเบิกบาน
Sadness ends in gladness, showers are not in vainความเศร้าจบลงด้วยความสุข หยาดฝนมิได้ไร้ความหมาย
And the bell shall ring in gladness.และระฆังจะดังด้วยความชื่นชมยินดี

gladness ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
欢乐[huān lè, ㄏㄨㄢ ㄌㄜˋ, 欢乐 / 歡樂] gaiety; gladness; glee; merriment; pleasure; happy; joyous; gay

gladness ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
欣悦[きんえつ, kin'etsu] (n) joy; gladness

gladness ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ความดีใจ[n.] (khwām dījai) EN: gladness ; pleasure ; delight ; joy ; happiness ; willingness FR: joie [f] ; bonheur [m]
ความปิติ[n.] (khwām piti) EN: delightfulness ; gladness ; pleasure ; glee FR:
ความยินดี[n.] (khwām yindī) EN: joy ; gladness ; pleasure ; happiness FR: joie [f] ; plaisir [m] ; enchantement [m]
มุทิตา[n.] (muthitā) EN: vicarious pleasure at another's good fortune ; good wished towards otherskindliness ; sympathetic joy ; feelings of pleasure ; gladness of another's success FR: sympathie [f]
ปิติ[n.] (piti) EN: joy ; gladness ; happiness ; delight ; pleasure ; elation ; rapture ; exultation ; rejoicing FR: joie [f] ; plaisir [m] ; ravissement [m] ; enthousiasme [m]
รติ[n.] (rati) EN: gladness ; contentment FR: plaisir [m]
ฤดี[n.] (reudī) EN: pleasure ; delight ; gladness FR: plaisir [m]

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า gladness
Back to top