ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

rejoice

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *rejoice*, -rejoice-

rejoice ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
rejoice (vi.) ปิติยินดี See also: ปลื้มใจ, ดีใจ, มีความสุข Syn. be glad, delight, enjoy, exult
rejoice (vt.) ทำให้ปิติยินดี See also: ทำให้ปลื้มใจ, ทำให้เป็นสุข Syn. make happy, gladden, please
rejoice at (phrv.) ปลื้มปิติกับ See also: ยินดีกับ Syn. delight in, glory in
rejoice in (phrv.) ยินดีใน See also: ปลื้มปิติใน Syn. delight in, glory in
rejoice in (phrv.) ได้ครอบครอง (สิ่งที่ดี) See also: (โชคดี) ที่มี Syn. glory in
rejoice over (phrv.) ยินดีเรื่อง See also: ดีใจในเรื่อง Syn. glory in, rejoice at, rejoice in, take in
rejoice over (phrv.) ดีใจใน See also: มีความยินดีใน, มีความสุขมากเกี่ยวกับ Syn. delight in, rejoice at, rejoice in
English-Thai: HOPE Dictionary
rejoice(รีจอยซฺ') vi. ดีใจ,ยินดี,ปลื้มปีติ,รื่นเริง vt. ทำให้ดีใจ,ทำให้ยินดี,ทำให้ปลื้มปีติ, See also: rejoiceful adj., Syn. delight,gladden
English-Thai: Nontri Dictionary
rejoice(vi,vt) ร่าเริง,ยินดี,ดีใจ,ปลื้มปีติ,มีวาสนา,รื่นเริง
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ชื่นใจ (v.) rejoice See also: be cheerful, be happy, be delighted, be buoyant, be glad Syn. ยินดี, ดีใจ
ยินดี (v.) rejoice See also: be cheerful, be happy, be delighted, be buoyant, be glad Syn. ดีใจ
ยินดี (v.) rejoice See also: delight, be glad, exult Syn. ชื่นชม, ร่าเริง, หรรษา Ops. เศร้าใจ, โศกเศร้า, รันทด
ระเริง (v.) rejoice See also: be overjoyed
สำเริง (v.) rejoice See also: exhilarate, be elate, be cheerful, be gay Syn. รื่นเริง, ร่าเริง, สำเริงสำราญ
หฤหรรษ์ (v.) rejoice See also: delight, be glad, exult Syn. ยินดี, ชื่นชม, ร่าเริง, หรรษา Ops. เศร้าใจ, โศกเศร้า, รันทด
ปลื้มปิติ (v.) rejoice at/over See also: be glad, be joyful, be delighted, be pleased Syn. ดีใจ, ปิติยินดี, ปิติ, ปลื้มใจ
ปิติยินดี (v.) rejoice at/over See also: be glad, be joyful, be delighted, be pleased Syn. ดีใจ, ปิติ, ปลื้มใจ
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
It is when I see others degraded that I rejoice knowing it is better to be me than the scum of "the people"มันคือเมื่อฉันเห็น degraded that อื่นๆ ที่ฉันดีใจ... ...รู้ดีมันดีกว่าคือ me than ฝ้าที่ลอยอยู่บนผิวน้ำของ"ผู้คน"
And as people rejoice with overwhelming joy,And as people rejoice with overwhelming joy,
But also to rejoice at another birth, a new masterpiece from the hand of my son-in-lawเรายังได้มาร่วมยินดี กับผลงานมาสเตอร์พีซของลูกเขยของดิฉัน
I am to rejoice in the inferiority of your circumstances?จะให้ผมยินดีที่จะเกี่ยวดอง กับความตํ่าต้อยของครอบครัวคุณงั้นหรือ
You should rejoice in your accomplishments.เจ้าน่าจะรื่นเริงยินดี กับความสำเร็จของเจ้านะ
And rejoice in your new spirit.และควาภูมิใจใน จิตวิญญาณใหม่ของพวกท่าน
But you rejoice at the prospect of her becoming human.แต่ว่าที่เธอทั้งสองมีความสุขด้วยกัน นั่นก็คือมิโฮ จะเปลี่ยนเป็นมนุษย์
Rejoice and love yourself today ♪# เติมพลังใจ เติมรักให้ตัวเอง วันนี้# [ตาสีน้ำตาล]
I rejoice at my martyrdom.ฉันยินดีที่ได้พลีชีพ ยินดีที่ได้เสียสละ
My father will rejoice to hear it.พ่อข้าได้ยิน คงปลื้มแน่
And while I would normally rejoice at the thought of you spending eternity scrubbing out low-flow toilets in government- subsidized housing, there's every chance that when these walls come down,และขณะที่ฉันจะควรจะ ร่วมยินดีกับความคิดของเธอ ที่จะขัดห้องส้วม
And when your neck snaps, I will rejoice as you are sent to boil in eternal damnation's hellfire.และเมื่อคอของแกหัก ฉันจะมีความสุข ที่แกถูกส่งไปตกกระทะทองแดง อยู่ในขุมนรกชั่วกัปชั่วกัลป์

rejoice ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
暗喜[àn xǐ, ㄢˋ ㄒㄧˇ, 暗喜] hidden smile; smirk; to rejoice covertly; secret satisfaction concerning one's evil plans
哀莫大于心死[āi mò dà yú xīn sǐ, ㄞ ㄇㄛˋ ㄉㄚˋ ㄩˊ ㄒㄧㄣ ㄙˇ, 哀莫大于心死 / 哀莫大於心死] nothing sadder than a withered heart; (saying attributed to Confucius by Zhuangzi 莊子|庄子); other possible translations: no greater sorrow than a heart that never rejoices; The worst sorrow is not as bad as an uncaring heart.; Nothing is more wretched than
爱莫大于心死[ài mò dà yú xīn sǐ, ㄞˋ ㄇㄛˋ ㄉㄚˋ ㄩˊ ㄒㄧㄣ ㄙˇ, 爱莫大于心死 / 愛莫大於心死] nothing more sad than a withered heart; no greater sorrow than a heart that never rejoices; (popular culture misquotation of 哀莫大於心死|哀莫大于心死, saying attributed to Confucius by Zhuangzi 莊子|庄子)
使高兴[shǐ gāo xìng, ㄕˇ ㄍㄠ ㄒㄧㄥˋ, 使高兴 / 使高興] please; make happy; gratify; rejoice
[yì, ㄧˋ, 怿 / 懌] pleased; rejoice
[tāo, ㄊㄠ, 慆] rejoice
欣喜若狂[xīn xǐ ruò kuáng, ㄒㄧㄣ ㄒㄧˇ ㄖㄨㄛˋ ㄎㄨㄤˊ, 欣喜若狂] wild with joy (成语 saw); to rejoice; to exult

rejoice ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
อนุโมทนา[v.] (anumōthanā) EN: be glad for s.o. ; rejoice in another's good fortune ; congratulate ; say amen FR:
เฉลิมฉลอง[v.] (chaloēmchal) EN: celebrate ; commemorate ; rejoice ; mark FR: célébrer ; commémorer ; marquer
ฉลอง[v.] (chaløng) EN: celebrate ; congratulate ; rejoice ; show appreciation for ; commemorate FR: célébrer ; fêter
ชื่น[v. exp.] (cheūn) EN: be joyful ; rejoice ; be cheerful ; be happy ; be glad ; be pleased with/about FR: se réjouir
ชื่นชมยินดี[v.] (cheūnchomyi) EN: be pleased with ; be exultant ; be satisfied with ; be happy ; be thrilled ; rejoice FR:
หฤหรรษ์[v.] (hareuhan) EN: rejoice FR:
ลิงโลด[v.] (linglōt) EN: dance with joy ; overjoy ; heartly rejoice ; be highly elated ; spring with joy FR: sauter de joie ; bondir de joie
มีความยินดี[v. exp.] (mī khwām yi) EN: be glad ; be delighted ; be pleased ; be happy ; rejoice FR: être enchanté ; être ravi
โมทนา[v.] (mōthanā) EN: be pleased ; rejoice ; be delighted ; delight (in) ; be gratified FR: apprécier ; rendre grâce
นิมมานรดี[n.] (nimmānaradī) EN: the realm of the gods who rejoice in (their own) creations ; [name of the fifth heavenly abode of which Sunimmita is the king] FR:
ปลาบปลื้ม[v.] (plāppleūm) EN: be thrilled ; be exulted ; rejoice ; be delighted ; be pleased ; be glad ; joy ; exult FR: être ravi ; être enchanté ; se réjouir
ปลื้มปิติ[v. exp.] (pleūm piti) EN: rejoice at/over FR:
เปรมปรีดิ์[v.] (prēm prī) EN: be overjoyed ; rejoice ; be delighted FR:
ร่าเริง[adj.] (rāroēng) EN: be in high spirits ; rejoice ; make merry FR: se réjouir
สำเริง[v.] (samroēng) EN: rejoice FR:
โสมนัส[v.] (sōmmanat) EN: be glad ; be happy ; be joyful ; be pleased ; rejoice ; be light-hearted ; be joyous FR: être heureux ; être joyeux
ยินดี[v.] (yindī) EN: be glad ; be pleased ; be happy ; rejoice FR:

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า rejoice
Back to top