ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

annoy

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *annoy*, -annoy-

annoy ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
annoy (vt.) ทำให้รำคาญ See also: รบกวน Syn. bother, tease, annoy Ops. comfort, soothe
annoy (vi.) รบกวน Syn. be annoying
annoyance (n.) ความรำคาญ See also: ความรู้สึกรำคาญ Syn. vexation, irritation, uneasiness Ops. pleasure, joy, delight
annoyance (n.) สิ่งที่รบกวน See also: ตัวกวน Syn. irritant, nuisance, inconvenience
annoyed (adj.) ที่รำคาญ
annoying (adj.) น่ารำคาญ Syn. bothersome, irritating
annoyingly (adv.) อย่างรำคาญ Syn. disturbingly, vexatiously, uncomfortably
English-Thai: HOPE Dictionary
annoy(อะนอย') vt. รบกวน, ทำให้รำคาญ
annoyance(อะนอย' เอินซฺ) n. บุคคลหรือสิ่งที่รบกวน, ความน่ารำคาญ, การรบกวน,การทำให้
annoying(อะนอย' อิง) adj. ซึ่งมารบกวน, ซึ่งทำให้รำคาญ, Syn. vexatious, causing annoyance ###A. pleasant, agreeable)
English-Thai: Nontri Dictionary
annoy(vt) ทำให้รำคาญ,รบกวน,ทำให้โกรธ
annoyance(n) การรบกวน,ความน่ารำคาญ
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
annoyanceการก่อความรำคาญ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Annoyanceรบกวน [การแพทย์]
Annoying Factor เหตุรำคาญ เหตุรำคาญตามกฏหมายว่าด้วยสาธารณสุข [สิ่งแวดล้อม]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
กวนประสาท (v.) annoy See also: drive one´s crazy, get on one´s nerves, offend, provoke
กวนเมือง (v.) annoy See also: disturb, trouble, harass, agitate Syn. ก่อกวน
ขุ่นเคือง (v.) annoy See also: irritate, displease, resent Syn. ขุ่นข้อง, โกรธ, โกรธเคือง, ขัดเคือง, เคืองขัด, ขุ่นข้องหมองใจ, เคืองขุ่น Ops. ยินดี
เคืองขัด (v.) annoy See also: irritate, displease, resent Syn. ขุ่นข้อง, โกรธ, โกรธเคือง, ขัดเคือง, ขุ่นข้องหมองใจ, เคืองขุ่น Ops. ยินดี
เคืองขุ่น (v.) annoy See also: irritate, displease, resent Syn. ขุ่นข้อง, โกรธ, โกรธเคือง, ขัดเคือง, เคืองขัด, ขุ่นข้องหมองใจ Ops. ยินดี
โกรธ (v.) annoy See also: irritate, displease, resent Syn. ขุ่นข้อง, โกรธเคือง, ขัดเคือง, เคืองขัด, ขุ่นข้องหมองใจ, เคืองขุ่น Ops. ยินดี
ความรำคาญ (n.) annoyance See also: irritation, bother Syn. ความเบื่อหน่าย
น่าชังน้ำหน้า (adj.) annoying See also: unpleasant, disagreeable, offensive Syn. น่าเบื่อ Ops. น่ารัก, น่าสนใจ, น่าคบหา
น่ารำคาญ (adj.) annoying See also: irritating, vexing, bothersome Syn. น่าเบื่อ, น่าอิดหนาระอาใจ, น่าเบื่อหน่าย
น่าหมั่นไส้ (adj.) annoying See also: unpleasant, disagreeable, offensive Syn. น่าเบื่อ, น่าชังน้ำหน้า Ops. น่ารัก, น่าสนใจ, น่าคบหา
น่าอิดหนาระอาใจ (adj.) annoying See also: irritating, vexing, bothersome Syn. น่าเบื่อ, น่าเบื่อหน่าย
สัญญาณรบกวน (n.) annoying sound
สัญญาณรบกวน (n.) annoying sound
น่ารำคาญ (v.) be annoying See also: be irritating, be vexing, be bothersome Syn. น่าเบื่อ, ไม่น่าสนใจ, น่าเบื่อหน่าย Ops. น่าสนใจ, เร้าใจ, ตื่นเต้น
รำคาญ (v.) feel annoyed See also: feel bored Syn. เบื่อหน่าย
รำคาญใจ (v.) feel annoyed See also: feel disturbed, feel bothered Syn. รำคาญ Ops. พอใจ, สบายใจ
ไม่น่าสนใจ (v.) be annoying See also: be irritating, be vexing, be bothersome Syn. น่าเบื่อ, น่าเบื่อหน่าย Ops. น่าสนใจ, เร้าใจ, ตื่นเต้น
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
I bet she's just saying that to annoy meฉันแน่ใจว่าเธอพูดเพียงเพื่อทำให้ฉันโกรธ
Don't let it annoy youอย่าปล่อยให้มันรบกวนคุณ
I don't want to annoy you with such trivial thingsฉันไม่อยากจะรบกวนนายด้วยเรื่องเล็กน้อยอย่างนั้น
It's only because my family makes fun of me and it's so annoyingนั่นเป็นเพียงเพราะครอบครัวของฉันชอบแซวฉันและมันก็น่ารำคาญเหลือเกิน
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
All right. I'll do nothing to annoy you in your grave.ขวาทั้งหมด ฉันจะไม่ทำอะไรเลย รบกวนคุณในหลุมฝังศพของ
Those who annoy them will receive The Red Paper, and they will be ostracised and bullied by the rest of the school populace.ใครที่ทำให้พวกเค้าไม่พอใจ จะได้รับใบแดง และพวกเขาจะโดนขับไล่ และถูกบีบบังคับโดยพวกนักเรียนทั้งหลาย
You are starting to annoy me, boy.แกเริ่มทำให้ฉันรำคาญแล้วนะ
Is it... Do they know exactly how to annoy a boy called Tristan Thorn?พวกดาวรู้มั้ยทำให้หนุ่มหล่อ อย่างทริสตัน ธอร์น รำคาญแค่ไหน
Than to annoy you for 3 hours?ก็ใช่ แต่ผมให้เธอไปทำอย่างอื่น
And you spending two hours wiping noses will annoy House.และคุณใช้เวลา 2 ชั่วโมงเช็ดจมูก เพื่อจะกวนเฮาส์
We annoy a different person every Day,เราก็รบกวนคนอื่นอยู่ทุกๆวันอยู่แล้ว
Yes, in case you annoy us and we want an arrest made.ใช่ เผื่อว่าคุณสร้างความรำคาญให้พวกเรา และเราต้องการให้จับกุม
I thought it would annoy Ron the most.ฉันคิดว่า มันน่าจะปั่นหัวรอน ได้บ้างน่ะ
She could never annoy me.เธอไม่เคยกวนใจฉันเลย
And you pretending otherwise only wastes my time and serves to annoy me.และนายแกล้งทำเป็นพูดนอกเรื่อง มันทำให้ฉันเสียเวลา และมันทำให้ฉันรู้สึกรำคาญมาก
Does my need to constantly express those opinions annoy my fellow Glee Clubbers?แค่ทำสิ่งเหล่านั้นให้คงที่ พูดสิ่งที่คิดอย่างชัดแจ้ง -นั่นรบกวนเพื่อนฝูงชาวกลีเหรอ?

annoy ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
烦恼[fán nǎo, ㄈㄢˊ ㄋㄠˇ, 烦恼 / 煩惱] agonize; agony; annoyance; upset; vexation; worries
苦恼[kǔ nǎo, ㄎㄨˇ ㄋㄠˇ, 苦恼 / 苦惱] ail; annoy; distress; vexation; distressed; to be in misery
恼人[nǎo rén, ㄋㄠˇ ㄖㄣˊ, 恼人 / 惱人] annoying; irksome; to irritate
[òu, ㄡˋ, 怄 / 慪] annoyed
懊恼[ào nǎo, ㄠˋ ㄋㄠˇ, 懊恼 / 懊惱] annoyed; vexed; upset
窝囊[wō nang, ㄨㄛ ㄋㄤ˙, 窝囊 / 窩囊] annoyed; to feel vexed; pointless; asinine; good-for-nothing; stupid and cowardly
缠夹二先生[chán jiā èr xiān sheng, ㄔㄢˊ ㄐㄧㄚ ㄦˋ ㄒㄧㄢ ㄕㄥ˙, 缠夹二先生 / 纏夾二先生] annoying muddle-headed person who gabbles unintelligibly
[chāo, ㄔㄠ, 訬] clamor, uproar, annoyance
恼火[nǎo huǒ, ㄋㄠˇ ㄏㄨㄛˇ, 恼火 / 惱火] to get angry; irritated; to annoy; to aggravate; annoying
[chán, ㄔㄢˊ, 缠 / 纏] to wind around; to wrap round; to coil; tangle; to involve; to bother; to annoy

annoy ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
あちゃー;あっちゃ[, acha-; accha] (int) stone the crows; blow me down; oops; uh oh; expression of annoyed surprise or shock
アノイボット[, anoibotto] (n) {comp} annoybot
いめいめしい[, imeimeshii] (adj-i) (obsc) (See いまいましい) annoying
うざい;うざったい[, uzai ; uzattai] (adj-i) (1) (col) annoying; noisy; (2) strict
うざがる[, uzagaru] (exp,v5r) (from うざい and がる) to behave annoyed; to feel annoyed
カチンと来る;かちんと来る[カチンとくる(カチンと来る);かちんとくる(かちんと来る), kachin tokuru ( kachin to kuru ); kachintokuru ( kachinto kuru )] (exp,vk) (uk) to be annoyed (by); to be offended (at); to be irritated (with)
ご迷惑;御迷惑[ごめいわく, gomeiwaku] (n,adj-na) (See 迷惑) trouble; bother; annoyance
しんねり[, shinneri] (adv,n,vs) annoying persistence
てば;ってば[, teba ; tteba] (prt) (1) indicates emotional closeness or annoyance with someone; (2) indicates an indirect command by expressing annoyance (in sentence-final position)
マーク区間の有効状態[マークくかんのゆうこうじょうたい, ma-ku kukannoyuukoujoutai] (n) {comp} effective status of a marked section
るっさい[, russai] (adj-f) (1) noisy; loud; (2) fussy; (3) annoying; troublesome; tiresome; importunate; (4) bossy
人泣かせ[ひとなかせ, hitonakase] (adj-na,n) annoyance; nuisance
仕方がない(P);仕方が無い[しかたがない, shikataganai] (exp,adj-i) (See 仕方のない) it can't be helped; it's inevitable; it's no use; can't stand it; being impatient; being annoyed; (P)
仕方ない(P);仕方無い[しかたない, shikatanai] (adj-i) it can't be helped; it's inevitable; it's no use; can't stand it; impatient; annoyed; (P)
仕方のない;仕方の無い[しかたのない, shikatanonai] (adj-i) (See 仕方がない) it can't be helped; it's inevitable; it's no use; can't stand it; being impatient; being annoyed
他人迷惑[たにんめいわく, taninmeiwaku] (n) nuisance (annoyance, inconvenience) to people around one; social nuisance
何の役にも立たない[なんのやくにもたたない, nannoyakunimotatanai] (exp) of no use whatsoever; good for nothing; useless
億劫[おっくう;おくこう, okkuu ; okukou] (adj-na,n) troublesome; annoying
参る[まいる, mairu] (v5r) (1) (hum) to go; to come; to call; (2) to be defeated; to collapse; to die; (3) to be annoyed; to be nonplussed; (4) to be madly in love; (5) (See 墓参り) to visit (shrine, grave); (P)
小憎らしい[こにくらしい, konikurashii] (adj-i) (1) provoking; rather annoying; (2) (speaking ironically) darling
当てられる[あてられる, aterareru] (v1) (1) to be affected by (e.g. heat); to suffer from; (2) to be embarrassed; to be annoyed
忌々しい;忌忌しい;忌ま忌ましい[いまいましい, imaimashii] (adj-i) annoying; provoking
悔しい(P);口惜しい;悔やしい(io)[くやしい(P);くちおしい(口惜しい), kuyashii (P); kuchioshii ( kuchioshi i )] (adj-i) vexing; annoying; frustrating; regrettable; mortifying; (P)
悩みの種[なやみのたね, nayaminotane] (n) cause of annoyance
時間の許す限り[じかんのゆるすかぎり, jikannoyurusukagiri] (n) as long as time allows
満更でもない[まんざらでもない, manzarademonai] (adj-i) not as dissatisfied (or annoyed) as (s)he would have us believe
煎れる;炒れる;熬れる[いれる, ireru] (v1,vi) (1) to be roasted; to be parched; (2) (arch) to be irritated; to be annoyed
煩い(P);五月蝿い(ateji);五月蠅い(ateji)[うるさい, urusai] (adj-i) (1) (uk) noisy; loud; (2) fussy; (3) annoying; troublesome; tiresome; importunate; (4) bossy; (P)
煩がる;煩さがる(io)[うるさがる, urusagaru] (v5r,vt) (uk) to feel annoyed at
煩累[はんるい, hanrui] (n,vs) troubles; annoyances
[しゃく, shaku] (n,adj-na) (1) cause of offense; cause of offence; annoyance; peeve; (n) (2) spasms; convulsions; cramps
癪の種;しゃくの種[しゃくのたね, shakunotane] (n) irritant; cause of irritation; cause of annoyance
禍禍しい;禍々しい;曲が曲がしい;曲曲しい;曲々しい[まがまがしい, magamagashii] (adj-i) (1) (uk) ominous; sinister; unlucky; ill-omened; (2) annoying; (3) appearing to be true
糞;屎[くそ;ふん(糞), kuso ; fun ( fun )] (int) (1) (くそ only) (col) bullshit; shit; damn; (n) (2) (col) feces; excrement; (adj-f) (3) (くそ only) damn (adds emphasis and or annoyance to next word, e.g. damn hot, damn kids, etc.); damned
胸くそが悪い;胸糞が悪い[むなくそがわるい, munakusogawarui] (exp,adj-i) annoying; being disgusted (at)
蛙鳴蝉噪[あめいせんそう, ameisensou] (n) annoying noise; fruitless argument; useless controversy
迷惑[めいわく, meiwaku] (adj-na,n) (See ご迷惑) trouble; bother; annoyance; (P)
邯鄲の夢[かんたんのゆめ, kantannoyume] (n) vain dream of wealth and splendour (splendor)
閉口[へいこう, heikou] (n,vs,adj-no) (1) dumbfounded; stumped; at one's wits end; nonplussed; (2) annoyed; (P)
Japanese-English: COMDICT Dictionary
アノイボット[あのいぼっと, anoibotto] annoybot
マーク区間の有効状態[マークくかんのゆうこうじょうたい, ma-ku kukannoyuukoujoutai] effective status of a marked section

annoy ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
เคืองขุ่น[v.] (kheūangkhun) EN: annoy FR:
ข่มเหง[v.] (khomhēng) EN: bully ; annoy ; persecute ; hector ; abuse ; browbeat ; tyrannize FR: harceler ; tyranniser ; persécuter ; malmener ; brutaliser ; molester ; maltraiter
ข่มเหงคะเนงร้าย[v.] (khomhēngkha) EN: bully ; annoy ; persecute ; hector ; oppress FR:
ขุ่นเคือง[v.] (khunkheūang) EN: annoy ; irritate ; displease ; resent ; be peeved FR: indigner ; outrer
กีดหน้าขวางตา[v.] (kītnākhwāng) EN: hinder ; annoy by obstructing ; encumber ; trammel FR:
แกล้ง[v.] (klaēng) EN: tease ; pull one's leg ; make things difficult ; disturb ; irritate ; annoy ; persecute ; bully ; hector ; do out of spite ; do with malice ; cause problems FR: brimer ; agir avec malice ; mettre en boîte (fam.)
กวน[v.] (kūan) EN: bother ; annoy ; disturb ; cause trouble ; irritate ; provoke ; agitate FR: gêner ; ennuyer ; déranger ; importuner ; agiter
กวนใจ[v. exp.] (kūan jai) EN: disturb ; bother ; annoy ; harass ; vex ; irritate ; agitate FR: gêner ; déranger ; ennuyer ; agacer ; embêter
กวนเมือง[v. exp.] (kūan meūang) EN: annoy ; disturb ; trouble ; harass ; agitate FR:
กวนโอ๊ย[v. exp.] (kūan ōi) EN: irritate ; annoy ; agitate ; disturb ; trouble ; vex ; bother FR:
กวนประสาท[v. exp.] (kūan prasāt) EN: annoy ; drive one's crazy ; get on one's nerves ; offend ; provoke FR: taper sur les nerfs ; casser les pieds (fam.) ; faire chier son monde (vulg.)
รังแก[v. exp.] (rangkaē) EN: bully ; hector ; annoy ; persecute ; bother ; mistreat FR: rudoyer ; malmener ; importuner
รังควาน[v.] (rangkhwān) EN: harass ; disturb ; annoy ; molest ; vex FR: déranger ; harceler
รบกวน[v.] (ropkūan) EN: bother ; trouble ; disturb ; annoy ; intrude ; harass ; bug FR: importuner ; déranger ; ennuyer ; agacer ; embêter ; perturber ; enquiquiner (fam.) ; tanner (fam.) ; harasser ; emmerder (fam.)
ทำให้รำคาญ[v. exp.] (thamhai ram) EN: annoy ; pester ; disturb FR: ennuyer ; importuner
ทำให้รำคาญใจ[v. exp.] (thamhai ram) EN: annoy FR:
ตอแย[v.] (tøyaē) EN: persecute ; harass ; annoy ; pick on ; provoke ; play tricks on ; tease FR: harceler ; s'en prendre à ; jouer un tour (à) ; tourmenter ; allumer (fam.)
วอแว[v.] (wøwaē) EN: disturb ; annoy ; bother ; vex ; torment FR:
แหย่[v.] (yaē) EN: tease ; mock ; provoke ; goad ; annoy ; pull someone's leg FR: taquiner ; asticoter (fam.)
ยั่ว[v.] (yūa) EN: provoke ; infuriate ; irk ; irritate ; aggravate ; annoy ; enrage ; hassle ; incense : tempt ; annoy ; tease ; banter FR: exciter ; énerver
ยวน[v.] (yūan) EN: annoy ; irritate ; rile FR: perturber ; déranger
ยวนใจ[v.] (yūan jai) EN: provoke ; annoy ; irritate ; bother FR:
อารมณ์ฉุน[adj.] (ārom chun) EN: annoyed ; mad ; irritated FR:
ฉิว[v.] (chiu) EN: get angry ; take offense ; be in a temper ; be irritated ; feel angry ; be annoyed ; be irritated FR: se mettre en colère ; se fâcher ; être offensé ; être vexé
เดือดดาล[v.] (deūatdān) EN: be furious ; be provoked ; be annoyed ; be exasperated ; be enraged ; be wrathful ; boil with anger ; burn with anger/rage/wrath ; be boiling mad ; be infuriated FR: être furieux ; enrager ; être exaspéré ; être furibond ; fulminer ; bouillir de colère
หัวเสีย[adj.] (hūasīa) EN: irritable ; in a bad mood ; bad-tempered ; annoyed FR: de méchante humeur ; en colère
แก้รำคาญ[v. exp.] (kaē ramkhān) EN: get rid of an annoyance FR:
เขม่น[v.] (khamen) EN: find someone unbearable ; find someone annoying ; dislike ; take a dislike to s.o. ; detest FR:
เคือง[v.] (kheūang) EN: be angry with ; be annoyed ; be offended ; take offense ; be indignant ; be dissatisfied ; be resentful ; be irate ; be enraged ; be provoked FR: être faché contre ; être offensé ; être indigné ; être froissé ; éprouver du ressentiment
ขึ้ง[v.] (kheung) EN: be angry ; rage ; be offended ; be wrathful ; be indignant ; be annoyed ; be furious ; be irrated ; be vexed FR: être mécontent ; être en colère ; être furieux ; grogner
เคียด[v.] (khīet) EN: be irritated ; be annoyed FR:
ขุ่นเคือง[adj.] (khunkheūang) EN: irritated ; displeased ; annoyed FR:
ความน่ารำคาญ[n.] (khwām nāram) EN: annoyance FR: contrariété [f] ; tracas [m]
ความรำคาญ[n.] (khwām ramkh) EN: annoyance ; irritation ; bother FR: ennui [m]
ความรู้สึกรำคาญ[n. exp.] (khwām rūseu) EN: annoyance FR:
กระคาย[v.] (krakhāi) EN: be irritated ; be annoyed ; tickle ; itch FR: être irrité ; démanger
กริ้ว[v.] (kriu) EN: get angry (with) ; become cross (with) ; be annoyed FR:
โกรธ[v.] (krōt) EN: be angry ; be annoyed ; flare up ; flare out ; rage ; be offended ; fly off the handle (id.) FR: être en colère ; être fâché ; être furieux ; être exaspéré ; enrager ; s'emporter ; s'indigner ; être dépité ; exploser ; éclater ; être en rogne (fam.)
โกรธแค้น[v.] (krōt khaēn) EN: be angry ; be annoyed ; be indignant ; be offended ; be irate ; outrage FR:
โกรธเคือง[v. exp.] (krōt kheūan) EN: be angry ; be annoyed ; be indignant ; be offended ; be angered FR:

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า annoy
Back to top