ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

advance

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *advance*, -advance-

advance ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
advance (n.) การขึ้นราคา See also: การเพิ่มค่า
advance (n.) การเคลื่อนไปข้างหน้า
advance (n.) การจ่ายเงินล่วงหน้า
advance (n.) การพัฒนา See also: การรุดหน้า, การเดินหน้า, การก้าวหน้า Syn. development
advance (vt.) ก้าวหน้า See also: รุดหน้า, ล้ำหน้า, คืบหน้า
advance (vi.) คืบหน้า See also: รุดหน้า, ล้ำหน้า, คืบหน้า Syn. develop, improve
advance (vi.) เคลื่อนไปข้างหน้า Syn. preceed, move on, forge ahead
advance (n.) เงินกู้
advance (vt.) จ่ายล่วงหน้า See also: ให้ล่วงหน้า
advance (adj.) ด้านหน้า See also: แถวหน้า, แนวหน้า
advance (vt.) ทำให้เคลื่อนไปข้างหน้า Syn. launch, propel, drive
advance (vt.) เพิ่มขึ้น See also: เพิ่ม
advance (vi.) เพิ่มขึ้น See also: เพิ่ม
advance (vt.) เร่ง See also: ทำให้เร็วขึ้น
advance (vi.) เลื่อนขึ้น See also: เลื่อนตำแหน่ง Syn. promote, further
advance (vt.) เลื่อนขึ้น See also: เลื่อนตำแหน่ง
advance (vt.) ให้ยืม Syn. loan
advance guard (n.) ทหารพราน See also: หน่วยสอดแนม, หน่วยสังเกตการณ์ Syn. explorer, spy
advance on (phrv.) บุก See also: โจมตี, รุกราน, เข้าตี Syn. advance upon
advance to (phrv.) มาถึง See also: ไปถึง, มุ่งสู่
advance towards (phrv.) มุ่งหน้าสู่ See also: มุ่งสู่
advance towards (phrv.) เริ่มเข้าสู่สภาพ See also: กลายเป็น
advance upon (phrv.) บุก See also: โจมตี, รุกราน, เข้าตี Syn. advance on
advanced (adj.) ที่อยู่นำหน้า Syn. precocious
advanced in years (idm.) แก่ See also: อายุมาก, ชรา, สูงวัย
advancement (n.) การเคลื่อนไปข้างหน้า
advancement (n.) การพัฒนา See also: การรุดหน้า, ความเติบโต, ความคืบหน้า, ความรุ่งโรจน์
advancement (n.) การเลื่อนตำแหน่ง Syn. raise, promotion, elevation
English-Thai: HOPE Dictionary
advance(แอดวานซ'ฺ) vt.,vi.,n. นำหรือส่งไปข้างหน้า, ก้าวหน้า, เสนอความเห็น, เจริญ,เลื่อน (ตำแหน่ง) , เพิ่ม (อัตรา) , เร่ง,จัดให้, ยก (ธง) , ล่วงหน้า, อ้าง,ทาบทาม,เกี้ยว, Syn. forward)
advanced(แอดวาน'ทฺ') adj. อยู่ข้างหน้า, ดึก, ข้างหน้า, ความก้าวหน้า, ความเจริญ, การเลื่อนตำแหน่ง, Syn. progress, promotion)
advanced technologyเทคโนโลยีก้าวหน้าใช้ตัวย่อว่า AT หมายถึงคอมพิวเตอร์ของไอบีเอ็มรุ่นหนึ่งที่ใช้บัสชนิด 16 บิต แทนแผ่นวงจร 8 บิตที่ใช้ก่อนหน้านั้น ทำให้คอมพิวเตอร์ทำงานได้เร็วขึ้น ปัจจุบันไม่ใช้แล้ว
English-Thai: Nontri Dictionary
advance(n) ความก้าวหน้า,ความเจริญ,ความรุดหน้า
advancement(n) ความก้าวหน้า,ความเจริญ,ความรุดหน้า,การเลื่อนตำแหน่ง
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
advanceการรุกหน้า [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
advanced calculusแคลคูลัสขั้นสูง [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
advancement๑. การทดรองจ่าย (ก. แพ่ง)๒. การเลื่อนตำแหน่ง (ก. ปกครอง)๓. การรุดหน้า [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Advanceเงินทดรอง [การบัญชี]
Advancedเป็นรุนแรง, เป็นมากๆ [การแพทย์]
Advancementความก้าวหน้า, การย้ายที่เกาะของกล้ามเนื้อหรือเอ็นให้ไกลออกไป [การแพทย์]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ก้าวไกล (v.) advance See also: progress, develop, update, upgrade, go forward Syn. ก้าวหน้า
พากันไป (v.) advance See also: march, march on, move the army to Syn. เคลื่อนไป
ยก (v.) advance See also: march, march on, move the army to Syn. เคลื่อนไป, พากันไป
รุกคืบ (v.) advance See also: move forward
เขยิบฐานะ (v.) advance See also: promote to higher position Syn. เลื่อนขั้น, เลื่อนชั้น, เลื่อนฐานะ Ops. ตกต่ำ, ลดลง, ปลดลง
เคลื่อนไป (v.) advance See also: march, march on, move the army to Syn. พากันไป
เดินหน้า (v.) advance See also: progress, go forward, step forward, make a progress, make headway Syn. ก้าวหน้า, คืบหน้า, รุดหน้า Ops. ถอยหลัง
เลื่อนฐานะ (v.) advance See also: promote to higher position Syn. เลื่อนขั้น, เลื่อนชั้น Ops. ตกต่ำ, ลดลง, ปลดลง
รองจ่าย (adj.) advance (money)
ดาหน้า (v.) advance along a wide front See also: come or go in force, crowd, rally together
รองทุน (v.) advance an investment See also: provide a sum of money in advance for some purposes Syn. สำรองทุน
สำรองทุน (v.) advance an investment See also: provide a sum of money in advance for some purposes
ทดรอง (v.) advance money Syn. สำรองจ่าย
สำรองจ่าย (v.) advance money
ยกพล (v.) advance the army See also: move the troops, dispatch troops, send out troops Syn. ยกทัพ, ยกพวก
การศึกษาระดับสูง (n.) advanced education See also: advanced study
ขั้นสูง (n.) advanced stage See also: high grade, high level Syn. ระดับสูง Ops. ขั้นต่ำ
เทคโนโลยีทันสมัย (n.) advanced technologies Ops. เทคโนโลยีรุ่นเก่า
เทคโนโลยีสมัยใหม่ (n.) advanced technologies Syn. เทคโนโลยีทันสมัย Ops. เทคโนโลยีรุ่นเก่า
การรุดหน้า (n.) advancement See also: progress, improvement Syn. ความก้าวหน้า, ความคืบหน้า
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
Could you pay me in advance?คุณช่วยจ่ายฉันล่วงหน้าได้ไหม?
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
A small advance at a timeฉันจะค่อย ๆก้าวเข้าไป
An advance on your first recording session.เงินกู้สำหรับการบันทึกเสียงครั้งแรกของคุณ
Just because he set this up, he felt he could bust Jimmy's balls... for an advance on the money we were going to steal.แค่เขาคิดว่าเป็นคนต้นคิดเรื่องนี้ เลยเซ้าซี้จิมมี่ยกใหญ่ เพื่อสิทธิพิเศษที่จะได้ จากเงินที่เราจะไปปล้น
I know your husband paid tuition in advance for a year... but if you will refer to the rules and regulations manual we sent you... you will see that unless there is a valid excuse for prolonged absence... your tuition will be forfeit.ดิฉันทราบว่าสามีคุณ จ่ายค่าเล่าเรียนล่วงหน้าเป็นปีไว้... แต่ถ้าคุณได้อ่านถึงกฏและระเบียบ ที่เราส่งให้คุณ... คุณจะเห็นว่าอย่างน้อยต้องมีเหตุผล ในการขาดเรียนเป็นเวลานาน...
But rather a genuine, progressive advance in corrections and rehabilitation.แต่ของแท้ก้าวหน้าล่​​วงหน้า ในการแก้ไขและการฟื้นฟูสมรรถภาพ
Police believe the riots began... because the stores could not meet the demand... for advance orders of Sutter Cane's latest novel...ตำรวจเชื่อว่าความโกลาหลเกิดขึ้น เพราะร้านหนังสือไม่สามารถสนองความต้องการ ในการสั่งจองล่วงหน้า นิยายเรื่องล่าสุดของ ซัทเตอร์ เคน
You want $100,000 in advance against a ten-percent cut for that?คุณขอแสนนึงล่วงหน้าในส่วน 10%
You bet. And on behalf of my wiener, can I get an advance payment?แล้วกัน ก็คุณบอกอย่างนั้น ผมก็รีบจัดนะซิ
There are things that have to be said to advance the plot.มันมีสิ่งที่คุณจะต้องพูด เพื่อให้เรื่องดำเนินไป
And because I knew in advance that you wouldn't like it,ฉันรู้มาก่อนแล้วว่าคุณจะต้องไม่ชอบ
The winner of tonight's game will advance to the playoffs for the state championship.ผู้ชนะในคืนนี้ จะได้รับรางวัล และได้เข้าแข่งขันในระดับรัฐต่อไป
And in Rwanda, humanitarian agencies report that a rapid advance by the Tutsi rebel army has sparked a mass evacuation of Hutu refugees towards the Congo.กลุ่มมนุษสิทธิชนในราวันดา รายงานว่า มีการขยายตัวของกลุ่มก่อการร้ายทุซซี่ ทำให้มีผู้ลี้ภัยชาวฮูตูมากมาย หนีไปยังคองโก

advance ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
并进[bìng jìn, ㄅㄧㄥˋ ㄐㄧㄣˋ, 并进 / 並進] advance together; advances together; keep abreast of
垫付[diàn fù, ㄉㄧㄢˋ ㄈㄨˋ, 垫付 / 墊付] advance of funds
垫款[diàn kuǎn, ㄉㄧㄢˋ ㄎㄨㄢˇ, 垫款 / 墊款] advance (of funds)
步步为营[bù bù wéi yíng, ㄅㄨˋ ㄅㄨˋ ㄨㄟˊ ˊ, 步步为营 / 步步為營] advance gradually and entrench oneself at every step; consolidate at every step
预谋[yù móu, ㄩˋ ㄇㄡˊ, 预谋 / 預謀] premeditated; to plan sth in advance (esp. a crime)
垫脚石[diàn jiǎo shí, ㄉㄧㄢˋ ㄐㄧㄠˇ ㄕˊ, 垫脚石 / 墊腳石] stepping stone; fig. person used to advance one's career
学如逆水行舟,不进则退[xué rú nì shuǐ xíng zhōu, ㄒㄩㄝˊ ㄖㄨˊ ㄋㄧˋ ㄕㄨㄟˇ ㄒㄧㄥˊ ㄓㄡ, bu4 jin4 ze2 tui4, 学如逆水行舟,不进则退 / 學如逆水行舟,不進則退] Study is like rowing upstream: no advance is to drop back
勇往直前[yǒng wǎng zhí qián, ㄩㄥˇ ㄨㄤˇ ㄓˊ ㄑㄧㄢˊ, 勇往直前] to advance bravely
先进[xiān jìn, ㄒㄧㄢ ㄐㄧㄣˋ, 先进 / 先進] advanced (technology); to advance
先进武器[xiān jìn wǔ qì, ㄒㄧㄢ ㄐㄧㄣˋ ˇ ㄑㄧˋ, 先进武器 / 先進武器] advanced weapon
先进水平[xiān jìn shuǐ píng, ㄒㄧㄢ ㄐㄧㄣˋ ㄕㄨㄟˇ ㄆㄧㄥˊ, 先进水平 / 先進水平] advanced level
前卫[qián wèi, ㄑㄧㄢˊ ㄨㄟˋ, 前卫 / 前衛] advanced guard; vanguard; avant-garde; forward (soccer position)
深造[shēn zào, ㄕㄣ ㄗㄠˋ, 深造] advanced (studies)
[zhēng, ㄓㄥ, 烝] advance; many; steam
老境[lǎo jìng, ㄌㄠˇ ㄐㄧㄥˋ, 老境] advanced years; old age
进修[jìn xiū, ㄐㄧㄣˋ ㄒㄧㄡ, 进修 / 進修] advanced studies; additional studies
进阶[jìn jiē, ㄐㄧㄣˋ ㄐㄧㄝ, 进阶 / 進階] advanced
高级研究[gāo jí yán jiū, ㄍㄠ ㄐㄧˊ ㄧㄢˊ ㄐㄧㄡ, 高级研究 / 高級研究] advanced research
三个代表[sān gè dài biǎo, ㄙㄢ ㄍㄜˋ ㄉㄞˋ ㄅㄧㄠˇ, 三个代表 / 三個代表] the Three Represents enunciated by Jiang Zemin 江澤民|江泽民 as the duty of the Chinese Communist party in 2001, namely to represent productivity of an advanced society, forward progress of advanced culture and the fundamental interests of the people
尖端[jiān duān, ㄐㄧㄢ ㄉㄨㄢ, 尖端] sharp pointed end; the tip; the cusp; tip-top; most advanced and sophisticated; highest peak; the best
[xiān, ㄒㄧㄢ, 先] early; prior; former; in advance; first
给定[gěi dìng, ㄍㄟˇ ㄉㄧㄥˋ, 给定 / 給定] given; stated in advanced; an assumption
事先[shì xiān, ㄕˋ ㄒㄧㄢ, 事先] in advance; before the event; beforehand; prior
事前[shì qián, ㄕˋ ㄑㄧㄢˊ, 事前] in advance; before the event
预付[yù fù, ㄩˋ ㄈㄨˋ, 预付 / 預付] pay in advance
事先通知[shì xiān tōng zhī, ㄕˋ ㄒㄧㄢ ㄊㄨㄥ ㄓ, 事先通知] preliminary notification; to announce in advance
急行军[jí xíng jūn, ㄐㄧˊ ㄒㄧㄥˊ ㄐㄩㄣ, 急行军 / 急行軍] rapid advance; forced march
预定[yù dìng, ㄩˋ ㄉㄧㄥˋ, 预定 / 預定] schedule in advance
翔凤[xiáng fèng, ㄒㄧㄤˊ ㄈㄥˋ, 翔凤 / 翔鳳] Soaring Phoenix (Chinese built Advanced Regional Jet passenger plane, model number ARJ-900 etc)
巅峰[diān fēng, ㄉㄧㄢ ㄈㄥ, 巅峰 / 巔峰] summit; at its peak, or at its most advanced state
三思而后行[sān sī ér hòu xíng, ㄙㄢ ㄙ ㄦˊ ㄏㄡˋ ㄒㄧㄥˊ, 三思而后行 / 三思而後行] think again and again before acting (成语 saw); consider carefully in advance
遏止[è zhǐ, ㄜˋ ㄓˇ, 遏止] to hold back; to check (i.e. to stop sb's advance); to resist; esp. with negative, irresistible, unstoppable etc

advance ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
あらかじめ計画;予め計画[あらかじめけいかく, arakajimekeikaku] (exp) advance plans; forward plans
エスカレーター学校;エスカレータ学校[エスカレーターがっこう(エスカレーター学校);エスカレータがっこう(エスカレータ学校), esukare-ta-gakkou ( esukare-ta-gakkou ); esukare-ta gakkou ( esukare-ta gakkou )] (n) (col) (See エスカレーター校) private school that allows students to advance from one stage of education to the next, often kindergarten to university, without taking entrance exams en route; "escalator school"
エスカレーター校;エスカレータ校[エスカレーターこう(エスカレーター校);エスカレータこう(エスカレータ校), esukare-ta-kou ( esukare-ta-kou ); esukare-ta kou ( esukare-ta kou )] (n) (col) (See エスカレーター学校) private school that allows students to advance from one stage of education to the next, often kindergarten to university, without taking entrance exams en route; "escalator school"
テレアポ[, tereapo] (n) (1) (abbr) telephone appointment; arranging meetings and appointments in advance by phone; (2) cold-calling to get potential customers to agree to meet a salesman; carrying out market surveys by phone
一斉高[いっせいだか, isseidaka] (n) all-round (market) advance
上がり[あがり, agari] (n,suf) (1) ascent; rise; slope; (2) freshly-drawn green tea (esp. in sushi shops); (3) advance income; crop yield; (4) death; spinning; completion; stop; finish; (5) after (rain); ex (official, etc.); (6) (end) results (e.g. of crafts like painting, pottery, etc.); how something comes out; (P)
上がる(P);揚がる(P);挙がる(P);上る(io)[あがる, agaru] (v5r,vi) (1) to rise; to go up; to come up; to ascend; to be raised; (2) to enter (esp. from outdoors); to come in; to go in; (3) to enter (a school); to advance to the next grade; (4) to get out (of water); to come ashore; (5) (also written as 騰る in ref. to price) to increase; (6) to improve; to make progress; (7) to be promoted; to advance; (8) to be made (of profit, etc.); (9) to occur (esp. of a favourable result); (10) (often as 〜で上がる) to be adequate (to cover expenses, etc.); (11) to be finished; to be done; to be over; (12) (of rain) to stop; to lift; (13) to stop (working properly); to cut out; to give out; to die; (14) to win (in a card game, etc.); (15) (挙がる only) to be arrested; (16) (挙がる only) to turn up (of evidence, etc.); (17) (揚がる only) to be deep fried; (18) to be spoken loudly; (19) to get stage fright; (20) to be offered (to the gods, etc.); (21) (hum) to go; to visit; (22) (hon) to eat; to drink; (23) (esp. 挙がる) to be listed (as a candidate); (24) to serve (in one's master's home); (25) (in Kyoto) to go north; (suf,v5r) (26) (See 出来上がる・1) (after the -masu stem of a verb) indicates completion; (P)
上る(P);登る(P);昇る(P);陞る(oK)[のぼる, noboru] (v5r,vi) (1) to ascend; to go up; to climb; (2) (usu. 昇る) to ascend (as a natural process, e.g. the sun); to rise; (3) to go to (the capital); (4) to be promoted; (5) to add up to; (6) to advance (in price); (7) to swim up (a river); to sail up; (8) to come up (on the agenda); (P)
予察[よさつ, yosatsu] (n,vs) (obsc) guessing beforehand; conjecture in advance
事前審査[じぜんしんさ, jizenshinsa] (n) advance screening; prior inspection; preliminary review; pre-vetting
事前購入割引運賃[じぜんこうにゅうわりびきうんちん, jizenkounyuuwaribikiunchin] (n) advance purchase excursion fare; APEX fare
先払い[さきばらい, sakibarai] (n,vs) advance payment; payment on delivery; forerunner
先発[せんぱつ, senpatsu] (n,vs,adj-no) (1) forerunner; advance party; going on ahead; (2) being in a (team sports) match or game from the start; starting; (P)
先買い[さきがい, sakigai] (n) buy in advance
先遣部隊[せんけんぶたい, senkenbutai] (n) advance troops; vanguard
先鋒[せんぽう, senpou] (n) advance guard; vanguard
先陣[せんじん, senjin] (n) vanguard; advance guard; (P)
前兆現象[ぜんちょうげんしょう, zenchougenshou] (n) precursor; premonitory phenomena; telltale signs; advance warnings
前売り(P);前売[まえうり, maeuri] (n,vs) advance sale; booking; (P)
前振り[まえふり, maefuri] (n) (1) (abbr) (See 前置き) preface; introduction; (2) lead in (e.g. to a running joke, asking a question); lead up; (3) (See 前振込み) payment in advance (by bank transfer)
前渡金[まえわたしきん, maewatashikin] (n) advance payments; prepayment
前納[ぜんのう, zennou] (n,vs,adj-no) prepayment; advance payment
前衛[ぜんえい, zen'ei] (n,adj-no) (1) advance guard; vanguard; (2) avant-garde (e.g. music); (P)
前評判[まえひょうばん, maehyouban] (n) (degree of) public interest in forthcoming event or performance; advance reviews
勝ち上がる[かちあがる, kachiagaru] (v5r) to win through (e.g. to finals); to advance
勝ち残る[かちのこる, kachinokoru] (v5r,vi) to win and advance to the next round
勝ち進む[かちすすむ, kachisusumu] (v5m,vi) to win and advance to the next round
回を重ねる[かいをかさねる, kaiwokasaneru] (exp,v1) to advance (as of a baseball game); to repeat
尖兵[せんぺい, senpei] (n) vanguard; advance-guard point; advance detachment
工事を進める[こうじをすすめる, koujiwosusumeru] (exp,v1) to advance construction; to proceed with construction
手当(P);手当て(P)[てあて, teate] (n,vs) (1) (esp. 手当) salary; pay; compensation; allowance (e.g. housing allowance); benefit; bonus; (2) (esp. 手当て) medical care; treatment; (3) (esp. 手当て) advance preparation; (P)
押し寄せる;押寄せる;押しよせる[おしよせる, oshiyoseru] (v1,vi) to advance on; to close in; to march on; to descend on (the enemy); to move towards; to surge forward (crowd, wave of nostalgia, wave, etc.); to rush for (the door); to inundate; to overwhelm; to push aside
東漸[とうぜん, touzen] (n,vs) eastward advance
構える[かまえる, kamaeru] (v1,vt) (1) to set up (e.g. a building); (2) to prepare in advance (e.g. a meal); to prepare to use something (e.g. a camera); (3) to plan; to scheme; (4) to fabricate in order to deceive; (5) to stiffen; to become formal; (P)
空写し[からうつし, karautsushi] (n) clicking the shutter of a camera without taking a picture (because no film is loaded, or in order to advance the film)
西漸[せいぜん, seizen] (n,vs) westward advance
資金を出す[しきんをだす, shikinwodasu] (exp,v5s) to provide with funds; to fund; to advance some capital; to furnish with funds
駆ける(P);駈ける[かける, kakeru] (v1,vi) (1) to run (race, esp. horse); to dash; (2) to gallop (one's horse); to canter; (3) (arch) to advance (against one's enemy); (P)
駒を進める[こまをすすめる, komawosusumeru] (exp,v1) to advance to the next stage (e.g. in a tournament)
AGR[エージーアール, e-ji-a-ru] (n) advanced gas-cooled reactor; AGR
Japanese-English: COMDICT Dictionary
フレキシブルアドバンストアーキテクチャシステム[ふれきしぶるあどばんすとあーきてくちゃしすてむ, furekishiburuadobansutoa-kitekuchashisutemu] Flexible Advanced Systems Architecture
先行制御[せんこうせいぎょ, senkouseigyo] advanced control
先進ユーザ[せんしんユーザ, senshin yu-za] advanced user
遠隔保守システム[えんかくほしゅシステム, enkakuhoshu shisutemu] ASSIST, Advanced Service Support Information System Technology
高度通信システム相互接続[こうそくつうしんシステムそうごせつぞく, kousokutsuushin shisutemu sougosetsuzoku] HATS, Harmonization of Advanced Telecommunication Systems
Japanese-Thai: Saikam Dictionary
予め[あらかじめ, arakajime] Thai: ทำไว้ล่วงหน้า English: in advance
栄進[えいしん, eishin] Thai: การพัฒนารุ่งเรื English: advancement

advance ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ใบจอง[n. exp.] (bai jøng) EN: pre-emption certificate ; advance order FR:
เบิกล่วงหน้า[v. exp.] (boēk lūang-) EN: draw an advance ; get an advance FR:
ชำระเงินล่วงหน้า[v. exp.] (chamra ngoe) EN: pay in advance ; prepay FR: payer à l'avance
ดา[v.] (dā) EN: advance along a wide front ; come in force ; go in force ; advance in large numbers ; make a combined attack FR:
เดินหน้า[v.] (doēnnā) EN: advance ; progress ; go forward ; step forward ; make a progress ; make headway FR: avancer ; progresser
เดินทัพ[v.] (doēnthap) EN: move the army ; march ; move troops ; advance FR: faire marche ; déplacer les troupes
แจ้งให้ทราบล่วงหน้า[v. exp.] (jaēng hai s) EN: give advance notice FR:
แจ้งล่วงหน้า[v. exp.] (jaēng lūang) EN: give advance notice ; give notice in advance FR:
จ่ายล่วงหน้า[v. exp.] (jāi lūang-n) EN: deposit ; pay in advance ; pay up front FR: payer à l'avance ; payer d'avance ; prépayer
จ่ายไปก่อน[v. exp.] (jāi pai køn) EN: deposit ; pay in advance ; pay up front FR: payer à l'avance ; payer d'avance ; prépayer
เจริญก้าวหน้า[v. exp.] (jaroēn kāon) EN: progress ; advance ; go forward ; develop ; move ahead ; make progress FR: progresser ; avancer ; aller de l'avant
เจริญรุ่งเรือง[v. exp.] (jaroēn rung) EN: progress ; advance ; go forward ; develop ; move ahead FR: avancer ; progresser ; se développer ; prospérer
จองล่วงหน้า[v. exp.] (jøng lūang-) EN: book in advance FR: réserver à l'avance
จองล่วงหน้า 1 อาทิตย์[v. exp.] (jøng lūang-) EN: book a week in advance FR: réserver une semaine à l'avance
การชำระเงินล่วงหน้า[n. exp.] (kān chamra ) EN: payment in advance ; advance payment ; prepayment FR:
การคืนเงินจ่ายล่วงหน้า[n. exp.] (kān kheūn n) EN: repayment of advance payment FR:
ก้าวล่วง[v.] (kāolūang) EN: progress ; advance ; forward FR:
ก้าวหน้า[v.] (kāonā) EN: go forward ; forward ; progress ; make progress ; advance ; step forward ; improve ; be in progress ; press onward FR: avancer ; progresser
เขยิบฐานะ[v.] (khayoēpthān) EN: advance ; move up ; improve one's position FR:
คืบหน้า[v.] (kheūpnā) EN: progress ; advance ; get along FR: progresser ; avancer
ไคลคลา[v.] (khlaikhlā) EN: go forth ; advance FR:
คลาไคล[v.] (khlākhlai) EN: go forth ; advance FR:
เคลื่อนไป[v. exp.] (khleūoen pa) EN: advance FR:
เคลื่อนไปข้างหน้า[v. exp.] (khleūoen pa) EN: advance FR: avancer
ขอบคุณล่วงหน้า[xp] (khøpkhun lū) EN: thanks in advance FR: merci d'avance
ความก้าวหน้า[n.] (khwām kāonā) EN: progress ; advance ; advancement ; pace FR: avancement [m] ; état d'avancement [m] ; progrès [m] ; développement [m]
ก่อน[adv.] (køn) EN: before ; previous to ; in advance of ; ahead of ; first ; ago FR: avant ; d'abord ; d'avance
กรี[v.] (krī) EN: march ; advance FR:
กรีธา[v.] (krīthā) EN: march ; move ; maneuver ; deploy ; advance FR:
กรีธาทัพ[v.] (krīthāthap) EN: advance an army ; march ; mobilize FR:
เกริ่น[v.] (kroen) EN: tell in advance ; tell beforehand ; announce ; herald FR: annoncer
เลื้อย[v.] (leūay) EN: crawl ; creep ; advance slowly ; slither ; snake FR: ramper ; serpenter ; se glisser ; onduler
เลื่อนที่[v.] (leūoenthī) EN: promote ; upgrade ; raise ; advance FR:
ล่วง[v.] (lūang = lua) EN: pass ; go beyond ; exceed ; precede ; go in advance ; overstep FR: dépasser ; outrepasser
ล่วงหน้า[adv.] (lūang-nā) EN: beforehand ; in advance ; ahead ; early FR: à l'avance ; d'avance ; avant l'échéance ; anticipativement
ล่วงรู้ [v.] (lūangrū) EN: perceive ; foresee ; sense ; detect ; know in advance FR: connaître à l'avance ; savoir d'avance ; prévoir
มาก่อน[adv.] (mā køn) EN: in advance ; previously ; before ; in the past FR:
มุ่ง[v.] (mung) EN: be bound for ; intend ; aim at ; aim to ; advance towards ; go to ; target FR: viser ; se focaliser sur ; se diriger vers ; tendre vers ; se destiner à
เงินจ่ายล่วงหน้า[n. exp.] (ngoen jāi l) EN: advance ; advance payment FR: avance [f]
เงินหล่วงหน้า[n. exp.] (ngoen lūang) EN: advance FR: avance [f]

advance ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Frühzündung {f}advanced ignition; advance ignition
Umsatzsteuervoranmeldung {f}turnover tax advance return
Anzahlungsgarantie {f}advance guaranty
Anzahlungsrechnung {f} [econ.]advance invoice
Frachtvorschuss {m}advance freight
Frühverstellsystem {n}advance mechanism
Gehaltsvorschuss {m}advance on salary
Kreditbeschaffungsprovision {f}advance fee
Lombardkredit {m}advance against security
Prämienvorauszahlung {f}advance premium
Spritzverstellung {f} [auto]advance corrector
Vorabdruck {m}advance publication
Vorabinformation {f}advance information
Vorankündigung {f}advance notice; letter of indication
Voranmeldung {f}advance notification
Aufbaukurs {m}advanced training course
Fortbildung {f}advanced education
Fortbildungsveranstaltung {f}advanced training course
Spitzentechnologie {f}advanced technology
sekundäre Kennziffer {f}advanced ratio
Rechenart {f} | höhere Rechenartarithmetic | advanced arithmetic operation
Fortgeschrittene {m,f}; Fortgeschritteneradvancer
Geld {n} | Geld auf der Bank haben | Geld aufbringen | Geld ausgeben | Geld ausleihen | Geld sparen | Geld verdienen | Geld wie Heu | Geld wie Heu haben | kein Geld bei sich haben | Geld bringen (für ein Projekt)money | to keep money in the bank | to raise money | to spend money | to make advances to | to save money | to make money | pots of money | to have money to burn | to have no money on oneself | to be a moneymaker (for a project)

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า advance
Back to top