ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

development

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *development*, -development-

development ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
development (n.) การเจริญเติบโต See also: การพัฒนา, ความก้าวหน้า, พัฒนาการ, วิวัฒนาการ Syn. advancement, growth, progress
development site (n.) ที่ดินที่แบ่งเป็นแปลงย่อยๆ See also: บริเวณที่แบ่งออกเป็นส่วนๆ Syn. building lots
developmentally disabled (adj.) ปัญญาอ่อน See also: ที่ทำให้ล่าช้า Syn. slow
English-Thai: HOPE Dictionary
development(ดิเวล'เลิพเมินทฺ) n. ความก้าวหน้า,การพัฒนา,พัฒนาการ,วิวัฒนาการ,ภาวะที่ค่อย ๆ ปรากฎชัดขึ้น, Syn. growth,evolution
English-Thai: Nontri Dictionary
development(n) การพัฒนา,ความก้าวหน้า,ความเจริญ,วิวัฒนาการ,การล้างฟิล์ม
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
developmentการพัฒนา [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Developmentการพัฒนา [เศรษฐศาสตร์]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
กปร. (n.) Office of the Royal Development Projects Board See also: ORDPB Syn. สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
กรมการพัฒนาชุมชน (n.) Community Development Department See also: Department of Community Development
กรมพัฒนาที่ดิน (n.) Land Development Department
กรมพัฒนาและส่งเสริมพลังงาน (n.) Department of Energy Development and Promotion
ค่ายอาสาพัฒนา (n.) volunteer for rural development camp
นิด้า (n.) National Institute of Development Administration
พช. (n.) The Community Development Department Syn. กรมการพัฒนาชุมชน
มูลนิธิกองทุนการศึกษาเพื่อการพัฒนา (n.) The Education for Development Foundation See also: EDF
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (n.) National Institute of Development Administration Syn. นิด้า
สวทช. (n.) National Science and Technology Development Agency Syn. สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
สศช. (n.) Office of the National Economic and Social Development Board Syn. สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (n.) Office of the National Economic and Social Development Board
สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (n.) Office of the National Economic and Social Development Board
สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (n.) Office of the Royal Development Projects Board See also: ORDPB
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (n.) National Science and Technology Development Agency
เอือน (adj.) incomplete development of inside meat of a coconut
การพัฒนา (n.) development See also: progress
ความเจริญ (n.) development See also: growth, progress Syn. ความก้าวหน้า
พัฒนาการ (n.) development See also: growth, progress Syn. ความเจริญ, ความก้าวหน้า
R&D (abbr.) คำย่อของ research and development
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Freedom Road symbolizes development here.{\cHFFFFFF}ถนนอิสรภาพสัญลักษณ์ การพัฒนาที่นี่
"Tanis development proceeding."ดำเนินการพัฒนาทานิส.
When we commissioned the schmectel corporation to research this precise event sequence scenario, it was determined that the continual stockpiling and development of our nuclear arsenal was becoming self-defeating.เราได้จ้าง Schmectel Corp. ทำการวิจัยสถานการณ์โลก สรุปได้ว่า การแข่งกันสะสมอาวุธ และการเร่งพัฒนาอาวุธนิวเคลียร์ กลายเป็นภาระอันหนักอึ้ง
I've got to keep this psychic development quiet... especially from Timms.ฉันต้องเก็บเรื่องพลังจิตนี่เป็นความลับ.. ..โดยเฉพาะจากทิมส์
Today we'll be extracting an eight-cell cluster... and freezing it... for induced suspension and development arrest.วันนี้มันได้ทำการแบ่งเซลล์เป็นแปดเซลล์แล้ว และแช่แข็งมัน เพื่อทำการระงับกระบวนการพัฒนาต่อไป
Well the whole idea of the export processing zone is that it will be the first step towards this wonderful new development through the investment that's attracted to these countries there will be a trickle down effect into the communities.แนวคิดเรื่องเขตผลิตสินค้าเพื่อการส่งออก (นาโอมี ไคลน์ ผู้เขียนหนังสือ No Logo) ก็คือมันจะเป็นก้าวแรกที่นำไปสู่ การพัฒนาแนวใหม่ที่วิเศษสุด
If development stops, so does my paycheck.สตีเว่นก็คงมาเป็นแขกเราไม่ได้
Associate Development Producers:Associate Development Producers:
I'm at the spring hills development at the construction site.ผมอยู่ที่พัฒนาที่ดินสปริงฮิลล์ ตรงสถานที่ก่อสร้าง
The mutations seem to have triggered the abnormal development of basic kinesthesia and reflexes.ดูเหมือนการเปลี่ยนแปลงทางพันธุกรรม... ได้เริ่มขึ้นแล้ว ...มีการพัฒนาที่ผิดปกติเกี่ยวกับ สัมผัสพิเศษทางจิตและการตอบสนอง
I have a hamster cage in mind. A development of them, actually.ฉันคิดเรื่องกรงแฮมสเตอร์อยู่แล้ว เรื่องการสร้างของมัน
He's now head of development of software at a company called National Agenda Software.ตอนนี้เขาเป็น หัวหน้าฝ่ายพัฒนาซอฟต์แวร์ ให้บริษัท เนชั่นแนล อะเจนด้า ซอฟต์แวร์

development ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
非洲开发银行[Fēi zhōu Kāi fā Yín háng, ㄈㄟ ㄓㄡ ㄎㄞ ㄈㄚ ˊ ㄏㄤˊ, 非洲开发银行 / 非洲開發銀行] African Development Bank
亚洲开发银行[Yà zhōu Kāi fā Yín háng, ㄧㄚˋ ㄓㄡ ㄎㄞ ㄈㄚ ˊ ㄏㄤˊ, 亚洲开发银行 / 亞洲開發銀行] Asian Development Bank
全球发展中心[quán qiú fā zhǎn zhōng xīn, ㄑㄩㄢˊ ㄑㄧㄡˊ ㄈㄚ ㄓㄢˇ ㄓㄨㄥ ㄒㄧㄣ, 全球发展中心 / 全球發展中心] Center for Global Development (an environmental think tank)
开发区[kāi fā qū, ㄎㄞ ㄈㄚ ㄑㄩ, 开发区 / 開發區] development zone
開發周期[kāi fā zhōu qī, ㄎㄞ ㄈㄚ ㄓㄡ ㄑㄧ, 開發周期] development cycle; development period; also written 開發週期|开发周期
开发环境[kāi fā huán jìng, ㄎㄞ ㄈㄚ ㄏㄨㄢˊ ㄐㄧㄥˋ, 开发环境 / 開發環境] development environment (computer)
开发周期[kāi fā zhōu qī, ㄎㄞ ㄈㄚ ㄓㄡ ㄑㄧ, 开发周期 / 開發週期] development cycle; development period
开发过程[kāi fā guò chéng, ㄎㄞ ㄈㄚ ㄍㄨㄛˋ ㄔㄥˊ, 开发过程 / 開發過程] development process
开发银行[kāi fā yín háng, ㄎㄞ ㄈㄚ ˊ ㄏㄤˊ, 开发银行 / 開發銀行] development bank
法拉第[Fǎ lā dì, ㄈㄚˇ ㄌㄚ ㄉㄧˋ, 法拉第] Faraday (name); Michael Faraday (1791-1867), British experimental physicist prominent in the development of electricity
经济合作与发展组织[Jīng jì Hé zuò yǔ Fā zhǎn Zǔ zhī, ㄐㄧㄥ ㄐㄧˋ ㄏㄜˊ ㄗㄨㄛˋ ㄩˇ ㄈㄚ ㄓㄢˇ ㄗㄨˇ ㄓ, 经济合作与发展组织 / 經濟合作與發展組織] Organization for Economic Cooperation and Development (OECD); abbr. to 經合組織|经合组织
孕穗[yùn suì, ㄩㄣˋ ㄙㄨㄟˋ, 孕穗] the embryonic development of grain while still on the stem
泰达[tài dá, ㄊㄞˋ ㄉㄚˊ, 泰达 / 泰達] TEDA (Tianjin Economic Development Area)
联合国开发计划署[Lián hé guó Kāi fā Jì huà shǔ, ㄌㄧㄢˊ ㄏㄜˊ ㄍㄨㄛˊ ㄎㄞ ㄈㄚ ㄐㄧˋ ㄏㄨㄚˋ ㄕㄨˇ, 联合国开发计划署 / 聯合國開發計劃署] United Nations Development Program
卵黄囊[luǎn huáng náng, ㄌㄨㄢˇ ㄏㄨㄤˊ ㄋㄤˊ, 卵黄囊 / 卵黃囊] yolk sac (ectodermal cells attaching fetus to uterus before the development of the placenta)
与时俱进[yǔ shí jū jìn, ㄩˇ ㄕˊ ㄐㄩ ㄐㄧㄣˋ, 与时俱进 / 與時俱進] abreast of modern developments; to keep up with the times; progressive; timely
跨越式[kuà yuè shì, ㄎㄨㄚˋ ㄩㄝˋ ㄕˋ, 跨越式] breakthrough; going beyond; leap-forward; unusual new development
动态[dòng tài, ㄉㄨㄥˋ ㄊㄞˋ, 动态 / 動態] development; trend; dynamic state; movement; moving
发展[fā zhǎn, ㄈㄚ ㄓㄢˇ, 发展 / 發展] development; growth; to develop; to grow; to expand
发展中[fā zhǎn zhōng, ㄈㄚ ㄓㄢˇ ㄓㄨㄥ, 发展中 / 發展中] developing; under development; in the pipeline
发育生物学[fā yù shēng wù xué, ㄈㄚ ㄩˋ ㄕㄥ ˋ ㄒㄩㄝˊ, 发育生物学 / 發育生物學] developmental biology
分布式发展模型[fēn bù shì fā zhǎn mó xíng, ㄈㄣ ㄅㄨˋ ㄕˋ ㄈㄚ ㄓㄢˇ ㄇㄛˊ ㄒㄧㄥˊ, 分布式发展模型 / 分布式發展模型] distributed developmental model
沿革[yán gé, ㄧㄢˊ ㄍㄜˊ, 沿革] evolution of sth over time; course of development; history
开发[kāi fā, ㄎㄞ ㄈㄚ, 开发 / 開發] exploit (a resource); open up (for development); to develop
发育[fā yù, ㄈㄚ ㄩˋ, 发育 / 發育] growth; development
急速[jí sù, ㄐㄧˊ ㄙㄨˋ, 急速] hurried; at a great speed; rapid (development)
智育[zhì yù, ㄓˋ ㄩˋ, 智育] intellectual development
武术[wǔ shù, ˇ ㄕㄨˋ, 武术 / 武術] military skill or technique (in former times); all kinds of martial art sports (some claiming spiritual development); self-defense; tradition of choreographed fights from opera and film (recent usage); also called kungfu 功夫
星流电击[xīng liú diàn jī, ㄒㄧㄥ ㄌㄧㄡˊ ㄉㄧㄢˋ ㄐㄧ, 星流电击 / 星流電擊] meteor shower and violent thunderclaps (成语 saw); omens of violent development; portentous signs
星流霆击[xīng liú tíng jī, ㄒㄧㄥ ㄌㄧㄡˊ ㄊㄧㄥˊ ㄐㄧ, 星流霆击 / 星流霆擊] meteor shower and violent thunderclaps (成语 saw); omens of violent development; portentous signs
稚虫[zhì chóng, ㄓˋ ㄔㄨㄥˊ, 稚虫 / 稚蟲] naiad; larva; developmental stage of insect
发育期[fā yù qī, ㄈㄚ ㄩˋ ㄑㄧ, 发育期 / 發育期] puberty; period of development
研发[yán fā, ㄧㄢˊ ㄈㄚ, 研发 / 研發] research and development
住宅区[zhù zhái qū, ㄓㄨˋ ㄓㄞˊ ㄑㄩ, 住宅区 / 住宅區] residential area; housing development
路程[lù chéng, ㄌㄨˋ ㄔㄥˊ, 路程] route; path traveled; distance traveled; distance from A to B; fig. course (of development)
软件开发[ruǎn jiàn kāi fā, ㄖㄨㄢˇ ㄐㄧㄢˋ ㄎㄞ ㄈㄚ, 软件开发 / 軟件開發] software development
可持续发展[kě chí xù fā zhǎn, ㄎㄜˇ ㄔˊ ㄒㄩˋ ㄈㄚ ㄓㄢˇ, 可持续发展 / 可持續發展] sustainable development
技术发展[jì shù fā zhǎn, ㄐㄧˋ ㄕㄨˋ ㄈㄚ ㄓㄢˇ, 技术发展 / 技術發展] technological development
大力发展[dà lì fā zhǎn, ㄉㄚˋ ㄌㄧˋ ㄈㄚ ㄓㄢˇ, 大力发展 / 大力發展] vigorous expansion; rapid development

development ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
RU486[アールユーよんはちろく, a-ruyu-yonhachiroku] (n) (See ミフェプリストン) RU-486 (trademarked development name of mifepristone); RU 486
アジア開発銀行[アジアかいはつぎんこう, ajia kaihatsuginkou] (n) Asian Development Bank
アプリケーション開発[アプリケーションかいはつ, apurike-shon kaihatsu] (n) {comp} application development
アプリケーション開発システム[アプリケーションかいはつシステム, apurike-shon kaihatsu shisutemu] (n) {comp} application development system
アプリケーション開発ツール[アプリケーションかいはつツール, apurike-shon kaihatsu tsu-ru] (n) {comp} application development tool
アプリケーション開発環境[アプリケーションかいはつかんきょう, apurike-shon kaihatsukankyou] (n) {comp} Application Development Environment; ADE
アプリケーション開発言語[アプリケーションかいはつげんご, apurike-shon kaihatsugengo] (n) {comp} application development language
アポミクシス[, apomikushisu] (n) apomixis (seed development without fertilization)
インフラ開発[インフラかいはつ, infura kaihatsu] (n) infrastructure development
エネトピア[, enetopia] (n) (abbr) housing development designed with an eye toward energy conservation
オフショア開発[オフショアかいはつ, ofushoa kaihatsu] (n) {comp} offshore development
サステイナブルディベロップメント[, sasuteinaburudeiberoppumento] (n) sustainable development
ダック[, dakku] (n) (1) Development Assistance Committee; DAC; (2) dock; (3) duck
ファカルティディべロップメント;ファカルティディベラップメント[, fakaruteidei be roppumento ; fakaruteideiberappumento] (n) faculty development
マスターアップ[, masuta-appu] (n) (game) development deadline (wasei
乱開発[らんかいはつ, rankaihatsu] (n,vs) environmentally damaging (indiscriminate) development
全国総合開発計画[ぜんこくそうごうかいはつけいかく, zenkokusougoukaihatsukeikaku] (n) Comprehensive National Development Plan (1962-)
全総[ぜんそう, zensou] (n) (abbr) (See 全国総合開発計画) Comprehensive National Development Plan (1962-)
北海道開発庁長官[ほっかいどうかいはつちょうちょうかん, hokkaidoukaihatsuchouchoukan] (n) Director General of Hokkaido Development Agency; (P)
十地[じゅうじ, juuji] (n) {Buddh} dasabhumi (forty-first to fiftieth stages in the development of a bodhisattva)
国土開発幹線自動車道[こくどかいはつかんせんじどうしゃどう, kokudokaihatsukansenjidoushadou] (n) national development arterial expressway
国際連合開発計画[こくさいれんごうかいはつけいかく, kokusairengoukaihatsukeikaku] (n) (obsc) (See 国連開発計画) United Nations Development Programme
後日談;後日譚[ごじつだん, gojitsudan] (n) sequel; later development
微粒子現像[びりゅうしげんぞう, biryuushigenzou] (n) fine-grain development
成長小説[せいちょうしょうせつ, seichoushousetsu] (n) novel of formation (education); novel of character development; novel which traces the intellectual, moral, spiritual or social development of a young person; Bildungsroman (German)
持続可能な開発[じぞくかのうなかいはつ, jizokukanounakaihatsu] (exp,n) sustainable development
沖縄開発庁長官[おきなわかいはつちょうちょうかん, okinawakaihatsuchouchoukan] (n) Director General of Okinawa Development Agency; (P)
無境化[むきょうか, mukyouka] (n) (obsc) change toward a borderless world; development of a borderless world
発生[はっせい, hassei] (n,vs,adj-no) (1) outbreak; spring forth; occurrence; incidence; origin; (2) (See 個体発生) ontogeny; development of complex multicellular structures from cell(s) in a simple state; (P)
発達を促す[はったつをうながす, hattatsuwounagasu] (exp,v5s) to accelerate development
起承転結[きしょうてんけつ, kishoutenketsu] (n) (1) introduction, development, turn and conclusion (quadripartite structure of certain Chinese poetry); (2) story composition and development
開発元[かいはつもと, kaihatsumoto] (n) {comp} (See 発売元) developer; (software) development agency; (P)
開発経緯[かいはつけいい, kaihatsukeii] (n) (1) features (e.g. of a product); (2) development chronology
開発能力[かいはつのうりょく, kaihatsunouryoku] (n) development capability
障害者職業能力開発校[しょうがいしゃしょくぎょうのうりょくかいはつこう, shougaishashokugyounouryokukaihatsukou] (n) business skill development school for handicapped people
R&D[アールアンドディー, a-ruandodei-] (n) research and development; R&D
システムフォローアップ[, shisutemuforo-appu] (n) {comp} system follow-up; post-implementation review; post-development review
ヨーロッパ復興開発銀行[ヨーロッパふっこうかいはつぎんこう, yo-roppa fukkoukaihatsuginkou] (n) European Bank for Reconstruction and Development; EBRD
仕儀[しぎ, shigi] (n) situation; developments; outcome
伸び(P);延び[のび(P);ノビ, nobi (P); nobi] (n,vs) (1) growth; development; (2) stretching (e.g. body when waking up); (3) spread; elongation; extension; carry (e.g. of sound); sustain; (P)
Japanese-English: COMDICT Dictionary
アプリケーション開発[アプリケーションかいはつ, apurike-shon kaihatsu] application development
システム開発[システムかいはつ, shisutemu kaihatsu] system development
ソフトウェア開発[ソフトウェアかいはつ, sofutouea kaihatsu] software development
共同開発[きょうどうかいはつ, kyoudoukaihatsu] joint development
日本電子工業振興協会[にほんでんしこうぎょうしんこうきょうかい, nihondenshikougyoushinkoukyoukai] JEIDA, Japan Electronics Industry Development Association
開発キット[かいはつキット, kaihatsu kitto] development kit
開発グループ[かいはつグループ, kaihatsu guru-pu] development group
開発コスト[かいはつコスト, kaihatsu kosuto] development cost
開発ツール[かいはつツール, kaihatsu tsu-ru] development tool
開発プロセス[かいはつプロセス, kaihatsu purosesu] development process
開発中[かいはつちゅう, kaihatsuchuu] under development
開発環境[かいはつかんきょう, kaihatsukankyou] development environment
開発費用[かいはつひよう, kaihatsuhiyou] development cost
システムフォローアップ[しすてむふぉろーあっぷ, shisutemuforo-appu] system follow-up, post-implementation review, post-development review
開発基本線[かいはつきほんせん, kaihatsukihonsen] developmental baseline
開発後評価[かいはつごひょうか, kaihatsugohyouka] system follow-up, post-implementation review, post-development review
Japanese-Thai: Saikam Dictionary
開発[かいはつ, kaihatsu] Thai: พัฒนาให้เจริญ English: development

development ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
บ้านจัดสรร[n.] (bānjatsan) EN: housing development ; housing estate FR: développement immobilier [m] ; maison de lotissement [f]
บริษัท อิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต์ จำกัด (มหาชน)[TM] (Børisat Īta) EN: Italian-Thai Development Public Company Limited (ITD) ; Italian-Thai Development plc (ITD) FR:
บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จำกัด (ธพส.) [org.] (Børisat Tha) EN: Dhanarak Asset Development Company Limited (DAD) FR:
เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน[n. exp.] (jaophanakng) EN: community development officer FR:
เจ้าพนักงานพัฒนาสังคม[n. exp.] (jaophanakng) EN: social development officer FR:
จิตวิทยาการพัฒนาทีมงาน[n. exp.] (jittawittha) EN: teamwork development psychology FR:
การพัฒนา[n.] (kān phattha) EN: development ; progress ; breakthrough FR: développement [m] ; progression [f]
การพัฒนาแบบยั่งยืน[n. exp.] (kān phattha) EN: sustainable development FR: développement durable [m] ; développement soutenable [m]
การพัฒนาบุคลิกภาพ[n. exp.] (kān phattha) EN: personality development     FR: développement de la personnalité [m]
การพัฒนาบุคคล[n. exp.] (kān phattha) EN: individual development FR:
การพัฒนาชนบท[n. exp.] (kān phattha) EN: rural development FR: développement rural
การพัฒนาชุมชน[n. exp.] (kān phattha) EN: community development FR: développement communautaire [m]
การพัฒนาเด็ก[n. exp.] (kān phattha) EN: child development FR:
การพัฒนาฝีมือแรงงาน[n. exp.] (kān phattha) EN: skill development FR:
การพัฒนามนุษย์[n. exp.] (kān phattha) EN: human development FR: développement humain [m]
การพัฒนาเมือง[n. exp.] (kān phattha) EN: urban development FR:
การพัฒนาในด้านบวก[n. exp.] (kān phattha) EN: positive development FR:
การพัฒนาผลิตภัณฑ์[n. exp.] (kān phattha) EN: product development FR:
การพัฒนาภาษา[n. exp.] (kān phattha) EN: language development FR:
การพัฒนาศักยภาพมนุษย์[n. exp.] (kān phattha) EN: human potential development FR:
การพัฒนาสังคม[n. exp.] (kān phattha) EN: social development FR: développement social [m]
การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์[n. exp.] (kān phattha) EN: human resource development FR: développement des ressources humaines [m]
การพัฒนาเศรษฐกิจ[n. exp.] (kān phattha) EN: economic development FR: développement économique [m]
การพัฒนาตลาด[n. exp.] (kān phattha) EN: market development FR:
การพัฒนาทางการเมือง[n. exp.] (kān phattha) EN: political development FR:
การพัฒนาทางสังคม[n. exp.] (kān phattha) EN: development of society FR: développement social [m]
การพัฒนาทางเศรษฐกิจ[n. exp.] (kān phattha) EN: economic development ; economic growth FR: développement économique [m]
การพัฒนาทางเศรษฐกิจที่เท่าเทียมกัน[n. exp.] (kān phattha) EN: equitable economic development FR: développement économique équitable [m]
การพัฒนาที่ยั่งยืน [n. exp.] (kān phattha) EN: sustainable development ; sustainability FR: développement durable [m] ; développement soutenable [m]
การพัฒนาอุตสาหกรรม[n. exp.] (kān phattha) EN: industrial development ; industry development FR: développement industriel [m]
การพัฒนาอย่างยั่งยืน [n. exp.] (kān phattha) EN: sustainable development FR: développement durable [m] ; développement soutenable [m]
การปรับปรุง[n.] (kān prappru) EN: adaptation ; improvement ; adjustment ; development FR: remaniement [m] ; adaptation [f] ; amélioration [f]
การสร้างตัวแบบ[n. exp.] (kān sāng tū) EN: model development FR:
การวางผังพัฒนา[n. exp.] (kān wāng ph) EN: development planning FR:
การวิจัยเชิงพัฒนา[n. exp.] (kān wijai c) EN: development studies FR:
การวิจัยและพัฒนา[n. exp.] (kān wijai l) EN: Research and Development ; R&D FR: recherche et développement ; R&D
ค่ายอาสาพัฒนา[X] (khāi-āsāpha) EN: volunteer for rural development camp ; volunteer development group FR:
เขตพัฒนาเศรษฐกิจ[n. exp.] (khēt phatth) EN: economic development zone FR: zone de développement économique [f]
โครงการพัฒนาแนวราบ[n. exp.] (khrōngkān p) EN: horizontal development project FR:
ความเจริญ[n.] (khwām jaroē) EN: development ; progress ; prosperity ; advancement ; improvement FR: développement [m] ; progrès [m] ; amélioration [f] ; avancement [m]

development ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
ausbaufähig {adj} | ausbaufähiger | am ausbaufähigstencapable of development | more capable of development | most capable of development
Erarbeitung {f}working out; preparation; development
Entwicklungsgeschichte {f}history of development
Mikroprozessor-Entwicklungssystem {n} [comp.]microprocessor development system
Erschließung {f}opening (up); development
Personalentwicklung {f}human resources development; personnel development
Mitarbeiterfördergespräch {n}personnel development review
Mitarbeiterförderung {f}personnel development
Produktentwicklung {f}product development
Produktentwicklungsleiter {m}product development manager
Programmentwicklungssystem {n}program development system
Raumordnung {f}regional planning; regional development
Forschung {f} | Forschung und Entwicklung; F+E | Forschung und technologische Entwicklung (FTE)research | research and development; R&D | research and technological development (RTD)
Freiraum {m}scope for development
Software-Entwicklung {f} [comp.]software development
Entwicklungsstand {m}stage of development; state of development
Fehlentwicklung {f}undesirable development
städtebauliche Entwicklung {f}urban development
städtebauliche Entwicklungsmaßnahme {f}urban development measure
Ausarbeitung {f}development
Bebaubarkeit {f}development potential
Entwicklungsabteilung {f}development department
Entwicklungsantrag {m}development request
Entwicklungsarbeiten {pl}development work
Entwicklungshelfer {m}development aid volunteer
Entwicklungshilfe {f}development aid
Entwicklungsplanung {f}development planning
Entwicklungspotenzial {f}development potential
Entwicklungsprozess {m}development process
Entwicklungssystem {n}development system
Entwicklungsumgebung {f}development environment
Weiterentwicklung {f}further development; further stage
Kursentwicklung {f}price development; price trend

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า development
Back to top