ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

elevation

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *elevation*, -elevation-

elevation ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
elevation (n.) การยกให้สูงขึ้น See also: การเลื่อนฐานะ
English-Thai: HOPE Dictionary
elevation(เอลลิเว'เชิน) n. การยกให้สูงขึ้น,สิ่งปลูกสร้างที่สูงเด่น,ที่สูง,ความสูงส่ง,ความสูงศักดิ์,ความภูมิฐาน, Syn. height
English-Thai: Nontri Dictionary
elevation(n) เนินเขา,มูนดิน,โคก,การยกระดับ,การเลื่อนฐานะ
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
elevationรูปตั้ง [ศิลปะ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Elevationยกมือและแขนสูง,เคลื่อนลูกตาขึ้น [การแพทย์]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
มุมยกขึ้น (n.) angle of elevation See also: uprisen angle
มุมเงย (n.) angle of elevation See also: uprisen angle Syn. มุมยกขึ้น
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
There's a high elevation lob. Tremendous accuracy.มีลูกเทนนิสระดับสูงของ ความถูกต้องอย่างมาก
All right, get an elevation and a floor plan, tic-tac-toe.โอเค เอาแผนผังห้องกับลิฟต์มา
You give me elevation Can you take me higher?You give me elevation Can you take me higher?
You can't order an operation that results in the president's death and your own elevation to the job.คุณห้ามออกคำสั่งใดๆที่จะส่งผลไปถึงการตาย ของท่านประธานาธิบดี เพื่อที่คุณจะได้ขึ้นมาแทนท่าน
Gary Clark, 57 S.T. elevation in leads 1 through 4.แกรี่ คล้าก 57 ปี ST ยกสูงขึ้นใน lead 1 ถึง lead 4
Okay, that high-camp elevation is 10,000 feet, which means that Eliot and Parker should be getting a ping off of his beacon.แคมป์สูงนั่นอยู่สูง 10,000 ฟุต แปลว่าเอเลียตกับปาร์เกอร์ น่าจะเริ่มได้เสียงเตือน จากเครื่องส่งสัญญาณของอลันแล้วนะ
Let's see if we can figure out elevation and angles to see where it is.ลองไปวิเคราะห์ระดับความสูงและมุมเพื่อดูว่ามันคือที่ไหน to see where it is.
Unfortunately, Angeles National Forest 1,016 square miles of terrain, ranging in elevation from 1,200 to 10,064 feet.โชคร้ายที่ป่าสงวนแห่งชาติแองเจลลิส มีพื้นที่ 1016 ตารางไมล์ มีความสูงตั้งแต่ 1200-10064 ฟุต
Elevation four-two-seven.เล็งไปที่ สี่-สอง-เจ็ด
Elevation in heart rate detected.ระดับความสูงในการตรวจจับอัตราการเต้นหัวใจ.
And given those measurements we should be able to ascertain the true height of Ffynnon this elevation.และถ้าเอาการวัดนั้นมาเปรียบเทียบ เราคงรู้ความสูงที่แท้จริงของ ฟินาฮ่อน ได้ อย่างสบาย
You just patch it for wind and elevation, and hit enter.การเล็งคุณควรคำนึงถึงแรงลมด้วย ก่อนยิงนะ

elevation ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
拔海[bá hǎi, ㄅㄚˊ ㄏㄞˇ, 拔海] elevation (above sea level)
画法几何[huà fǎ jǐ hé, ㄏㄨㄚˋ ㄈㄚˇ ㄐㄧˇ ㄏㄜˊ, 画法几何 / 畫法幾何] descriptive Geometry (three-dimensional geometry using projections and elevations)
标高[biāo gāo, ㄅㄧㄠ ㄍㄠ, 标高 / 標高] elevation; level
海拔[hǎi bá, ㄏㄞˇ ㄅㄚˊ, 海拔] height above sea level; elevation

elevation ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
エレベ[, erebe] (n) (abbr) elevation
エレベーション[, erebe-shon] (n) elevation
モル沸点上昇[モルふってんじょうしょう, moru futtenjoushou] (n) molar elevation
仰角[ぎょうかく, gyoukaku] (n) angle of elevation
授爵[じゅしゃく, jushaku] (n,vs) elevation to peerage
標高変動ベクトル[ひょうこうへんどうベクトル, hyoukouhendou bekutoru] (n) elevation fluctuation vector
高距[こうきょ, koukyo] (n) elevation (above sea level)
向上[こうじょう, koujou] (n,vs) elevation; rise; improvement; advancement; progress; (P)
格上げ[かくあげ, kakuage] (n,vs) status elevation; (P)
標高[ひょうこう, hyoukou] (n) elevation; height above sea level; (P)
高まり[たかまり, takamari] (n) rise; swell; elevation; upsurge; (P)
高台[たかだい, takadai] (n,adj-no) elevation; high ground; (P)
高所[こうしょ, kousho] (n) (1) (See 低所) high altitude; heights; elevation; (2) broad view; (P)

elevation ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ดอน[n.] (døn) EN: highland ; high ground ; elevation ; prominence FR: plateau [m] ; élévation [f] ; terre haute [f] ; haute terre [f]
การเพิ่มขึ้น[n. exp.] (kān phoēm k) EN: increase ; growth FR: majoration [f] ; hausse [f] ; augmentation [f] ; élévation [f] ; accroissement [m]
การเพิ่มขึ้นของระดับน้ำทะเล[n. exp.] (kān phoēm k) EN: FR: élévation du niveau de la mer [f]
การยกให้สูงขึ้น[n. exp.] (kān yok hai) EN: elevation FR:
การยกกำลัง[n.] (kān yok kam) EN: exponentiation FR: élévation à la puissance [f] ; exponentiation [f]
ความสูง[n.] (khwām sūng) EN: height ; altitude FR: hauteur [f] ; altitude [f] ; élévation [f] (vx)
มุมเงย[n. exp.] (mum ngoēi) EN: angle of elevation ; uprisen angle FR: angle d'élévation [m]
มุมยกขึ้น[n. exp.] (mum yokkheu) EN: angle of elevation FR:
เนิน[n.] (noēn) EN: hill ; mound ; knoll ; rise ; eight ; eminence FR: colline [f] ; monticule [m] ; butte [f] ; élévation [f] ; tumulus [m] ; tertre [m] ; remblai [m] ; monceau [m]
ระดับความสูง[n. exp.] (radap khwām) EN: altitude ; elevation FR: altitude [f] ; niveau d'altitude [m] ; élévation [f] (vx)
รถยก[n. exp.] (rotyok) EN: forklift ; forklift truck FR: fourche d'élévation [f]

elevation ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Höhenmodell {n} | digitales Höhenmodellelevation model | digital elevation model (DEM)
Ansicht {f}elevation

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า elevation
Back to top