ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

march

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *march*, -march-

march ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
March (n.) เดือนมีนาคม
March (n.) มีนาคม
march (vi.) เดินแถว See also: เดินขบวน, เดินสวนสนาม Syn. parade, step Ops. halt
march (vi.) เดินไปข้างหน้าอย่างสม่ำเสมอ See also: เดินอย่างเร็วและมุ่งมั่น
march (vt.) บังคับให้เดินไป
march (n.) การเดินแถว See also: การเดินขบวน, การเดินสวนสนาม Syn. quick march, walk, parade
march (n.) ความเร็วและรูปแบบในการเดินแถวหรือเดินขบวน
march (n.) การเคลื่อนไปข้างหน้าอย่างสม่ำเสมอ See also: การก้าวไปข้างหน้าอย่างสม่ำเสมอ Syn. progression Ops. regression
march (n.) ดนตรีและจังหวะประกอบการเดินแถว
march (n.) แนวเขตแดน See also: ชายแดน Syn. border
march past (phrv.) เดินขบวนผ่าน See also: เดินแถวผ่าน
march past (n.) พิธีเดินสวนสนามของทหาร Syn. parade
marcher (n.) ผู้เดินแถว
marchese (n.) ขุนนางอิตาลีที่มีตำแหน่งเหนือกว่า count See also: ตำแหน่ง marguis
marching band (n.) กลุ่มนักดนตรีที่เล่นในขณะเดินแถว
marchioness (n.) หญิงที่มีตำแหน่งเทียบเท่ากับ marquis Syn. aristocrat
English-Thai: HOPE Dictionary
march(มาร์ชฺ) vi.,vt. (ทำให้) เดินแถว,เดินขบวน. n. การเดินแถว,การเดินขบวน,ความก้าวหน้า,
marchen(เมอ'คัน) n. เทพนิยาย,ตำนาน
marcher(มาร์ช'เชอะ) n. ผู้เดินแถว,ผู้เดินขบวน
marchioness(มาร์'ชะนิส,มารชะเนส) n. ภรรยาของ marquis
English-Thai: Nontri Dictionary
March(n) เดือนมีนาคม
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
march fracture; fracture, fatigueกระดูกหักเหตุล้า [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Marchingสวนสนาม [TU Subject Heading]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
เบญจศก (n.) fifth year of a decade according the Thai era beginning on March 21, 638 A.D.
กรีธา (v.) march See also: move, maneuver Syn. เคลื่อน, ยก
กรีธาทัพ (v.) march See also: move, maneuver
กรีธาพล (v.) march See also: deploy, move, maneuver
พิธีสวนสนาม (n.) march See also: military parade, parade, review
มีนาคม (n.) March Syn. เดือนมีนาคม
มีนาคม (n.) March Syn. เดือนมีนาคม
สวนสนาม (n.) march See also: military parade, parade, review Syn. พิธีสวนสนาม
สวนสนาม (v.) march See also: parade
เดินขบวน (v.) march See also: parade, demonstrate, take part in a demonstration Syn. เดินแถว, แห่ขบวน
เดินพาเหรด (v.) march See also: walk in a line, line up Syn. เดินขบวน, แห่
เดินแถว (v.) march See also: walk in a line, line up Syn. เดินขบวน, เดินพาเหรด, แห่
เดือนมีนาคม (n.) March
เดือนมีนาคม (n.) March
แห่ขบวน (v.) march See also: parade, demonstrate, take part in a demonstration Syn. เดินแถว
ขับพล (v.) march an army See also: move a troop, command army Syn. ยกทัพ, ยกพล
พยุหยาตรา (v.) march in force See also: march on, move an army, march in formation Syn. ยกกองทัพ, เดินทัพ, ยกทัพ
ยกกองทัพ (v.) march in force See also: march on, move an army, march in formation Syn. เดินทัพ, ยกทัพ
M. (abbr.) คำย่อของ March, May, Monday
ฝนชะช่อมะม่วง (n.) rain of January-March period when mango trees produce clusters of inflorescence Syn. ฝนชะลาน
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
I am pleased to announce that we are at last ready to march on Osterlich.ผมมีความยินดีที่จะบอกว่า สิ่งสุดท้ายที่เราจะทำ เราพร้อมที่จะบุก ออสตินลิค แล้ว
An orchestra plays a march from some operetta as inmates head off to the quarry or the factory.วงออเคสตร้าเล่นเพลงมาร์ช จากละครสักเรื่องหนึ่ง ขณะที่เหล่านักโทษแยกย้าย ออกไปทำงานตามที่กำหนด
Even the armies are afraid to march through there.แม้แต่กองทัพยังหวั่น ที่จะเดินผ่าน
I can't, I fear, I can't march properly on my own as an officer in the public eye.ฉันเองเป็นเจ้าหน้าที่อยู่ใน สายตาของประชาชน ไม่ได้เกลียดที่
Jesus, March Hare to Big Bopper.พระเยซู กระต่ายมีนาคม บิ๊ก บอเปอ
Big Bopper to March Hare.บิ๊ก บอเปอ ถึงมีนาคมกระต่าย
Let the others march for a time.ให้คนอื่นเดินกันสักพัก
Yes, sir. He's going to march to the sea and make salt.ครับท่าน เขาจะเดินขบวน ไปที่ทะเลและผลิตเกลือ
We just march in and they take this girl.จับตัวผู้หญิงไป.. มัดไว้
If it is captured by the Nazis, the armies of darkness will march all over the face of the Earth.ถ้ามันถูกครอบครอง โดยพวกนาซี, กองทัพแห่งความมืด จะเดินสวนสนามไปทั่วพื้นโลก
On March 3rd....วันที่ 3 เดือนมีนาคม...
They've earned the right to march into that stadium... and wave their nation's flag.พวกเขามีสิทธิ์ที่จะได้เดินเข้าสนามในพิธีเปิด และโบกธงชาติของพวกเขา

march ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
三月二十一号[sān yuè èr shí yī hào, ㄙㄢ ㄩㄝˋ ㄦˋ ㄕˊ ㄧ ㄏㄠˋ, 三月二十一号 / 三月二十一號] March 21
便步走[biàn bù zǒu, ㄅㄧㄢˋ ㄅㄨˋ ㄗㄡˇ, 便步走] march at ease; route step
义勇军进行曲[Yì yǒng jūn Jìn xíng qǔ, ㄧˋ ㄩㄥˇ ㄐㄩㄣ ㄐㄧㄣˋ ㄒㄧㄥˊ ㄑㄩˇ, 义勇军进行曲 / 義勇軍進行曲] March of the Volunteer Army
进行曲[jìn xíng qǔ, ㄐㄧㄣˋ ㄒㄧㄥˊ ㄑㄩˇ, 进行曲 / 進行曲] march (musical)
聂耳[Niè Ěr, ㄋㄧㄝˋ ㄦˇ, 聂耳 / 聶耳] Nie Er (1912-1935), musician and composer of the PRC national anthem March of the Volunteer Army 義勇軍進行曲|义勇军进行曲
远足[yuǎn zú, ㄩㄢˇ ㄗㄨˊ, 远足 / 遠足] excursion; hike; march
趼足[jiǎn zú, ㄐㄧㄢˇ ㄗㄨˊ, 趼足] feet with calluses; fig. a long and hard march
财政年度[cái zhèng nián dù, ㄘㄞˊ ㄓㄥˋ ㄋㄧㄢˊ ㄉㄨˋ, 财政年度 / 財政年度] financial year; fiscal year (e.g. from April to March, for tax purposes)
三八[sān bā, ㄙㄢ ㄅㄚ, 三八] foolish; International Women's day on 8th March
步调[bù diào, ㄅㄨˋ ㄉㄧㄠˋ, 步调 / 步調] gait; marching order; step; pace
三月[sān yuè, ㄙㄢ ㄩㄝˋ, 三月] March; third month
游行[yóu xíng, ㄧㄡˊ ㄒㄧㄥˊ, 游行 / 遊行] march; parade; demonstration
步伐[bù fá, ㄅㄨˋ ㄈㄚˊ, 步伐] pace; (measured) step; march
[mǎo, ㄇㄠˇ, 卯] mortise (slot cut into wood to receive a tenon); 4th earthly branch: 5-7 a.m., 2nd solar month (6th March-4th April), year of the Rabbit
急行军[jí xíng jūn, ㄐㄧˊ ㄒㄧㄥˊ ㄐㄩㄣ, 急行军 / 急行軍] rapid advance; forced march
春分[Chūn fēn, ㄔㄨㄣ ㄈㄣ, 春分] Chunfen or Spring Equinox, 4th of the 24 solar terms 二十四節氣|二十四节气 21st March-4th April
启蛰[Qǐ zhé, ㄑㄧˇ ㄓㄜˊ, 启蛰 / 啟蟄] Waking from Hibernation; old variant of 驚蟄|惊蛰, Insects Wake, 3rd of the 24 solar terms 二十四節氣|二十四节气 6th-20th March

march ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
ウエディングマーチ;ウェディングマーチ[, uedeinguma-chi ; uedeinguma-chi] (n) wedding march
フューナラルマーチ[, fuyu-nararuma-chi] (n) funeral march
フューネラルマーチ;フュネラルマーチ[, fuyu-neraruma-chi ; fuyuneraruma-chi] (n) (obsc) (See 葬送行進曲) funeral march
ミリタリーマーチ[, miritari-ma-chi] (n) military march
ローマ進軍[ローマしんぐん, ro-ma shingun] (n) march on Rome (1922)
一泊行軍[いっぱくこうぐん, ippakukougun] (n) an overnight march
三月革命[さんがつかくめい, sangatsukakumei] (n) (1) March Revolution (Austria and Germany, 1848); (2) (See 二月革命) February Revolution (Russia, 1917)
上巳[じょうし;じょうみ, joushi ; joumi] (n) (See 五節句) March 3rd of the lunar calendar (one of the five annual festivals); dolls festival; peach festival
乗り込む[のりこむ, norikomu] (v5m,vi) (1) to board; to embark on; to get into (a car); to ship (passengers); to man (a ship); to help (someone) into; (2) to march into; to enter; (P)
五節[ごせつ, gosetsu] (n) the five festivals (Jan 7th, March 3rd, May 5th, July 7th and Sep 9th)
五節句[ごせっく, gosekku] (n) the five festivals (Jan 7th, March 3rd, May 5th, July 7th and Sep 9th)
出し抜く[だしぬく, dashinuku] (v5k,vt) to forestall; to anticipate; to jump the gun on; to outwit; to circumvent; to steal a march on
年度[ねんど, nendo] (n,n-suf) (1) fiscal year (usu. April 1 to March 31 in Japan); financial year; (2) academic year; school year; (3) product year; (P)
引き立てる;引立てる[ひきたてる, hikitateru] (v1,vt) to favour; to favor; to promote; to march (a prisoner off); to support
押し寄せる;押寄せる;押しよせる[おしよせる, oshiyoseru] (v1,vi) to advance on; to close in; to march on; to descend on (the enemy); to move towards; to surge forward (crowd, wave of nostalgia, wave, etc.); to rush for (the door); to inundate; to overwhelm; to push aside
春日祭[かすがまつり, kasugamatsuri] (n) Kasuga Festival (held at Kasuga Taisha Shrine in Nara on March 13)
長征[ちょうせい, chousei] (n,vs) lengthy military expedition; the Long March
ばらつき[, baratsuki] (n) (Orig. 薔薇搗き rose petals scattered before shoguns marching in triumph) scattering (e.g. in statistics); a scatter; dispersion
ホワイトデー;ホワイトデイ[, howaitode-; howaitodei] (n) White Day (March 14th)
マーチ[, ma-chi] (n) (1) march; (2) March; (P)
マーチングバンド[, ma-chingubando] (n) marching band
侯爵夫人[こうしゃくふじん, koushakufujin] (n) marchioness
南京事件[なんきんじけん, nankinjiken] (n) (1) Nanking Incident (targeting of Nanking's foreign properties and residents by Kuomintang troops in March, 1927); (2) (See 南京大虐殺) Rape of Nanking (1937); Nanking Massacre
東北地方太平洋沖地震[とうほくちほうたいへいようおきじしん, touhokuchihoutaiheiyouokijishin] (n) Tohoku earthquake (March 11, 2011); Sendai Earthquake; Great East Japan Earthquake
東北関東大震災[とうほくかんとうだいしんさい, touhokukantoudaishinsai] (n) Tohoku earthquake (March 11, 2011); Sendai earthquake
東日本大震災[ひがしにほんだいしんさい, higashinihondaishinsai] (n) Tohoku earthquake (March 11, 2011); Sendai earthquake
練る(P);煉る[ねる, neru] (v5r,vt) (1) to knead; to thicken into a paste (stirring over a flame); (2) to polish (a plan, etc.); to refine; to elaborate; to work out; (3) to train; to drill; to exercise; (4) (練る only) to gloss (silk); to soften; to degum; (5) to tan (leather); (6) (also written as 錬る) to temper (steel); (v5r,vi) (7) (also written as 邌る) to walk in procession; to parade; to march; (P)
腹が減っては戦は出来ぬ;腹が減っては軍は出来ぬ[はらがへってはいくさはできぬ, haragahettehaikusahadekinu] (exp) (id) an army marches on its stomach; you can't fight on an empty stomach
苔類[たいるい, tairui] (n) liverworts; hepatics (non-vascular plants of order Marchantiophyta)
[たつ, tatsu] (n) fifth sign of Chinese zodiac (The Dragon, 7am-9am, east-southeast, March); (P)
進撃命令[しんげきめいれい, shingekimeirei] (n) marching order; go-ahead
音頭[おんど, ondo] (n) (1) (See 音頭を取る・おんどをとる) leading a group of people; someone who leads others into a song by singing the leading notes; (2) workmen's songs; marching songs; (P)

march ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ช่วงชิง[v.] (chūangching) EN: forestall ; steal a march on FR:
เดือนมีนาคม ; เดือนมีนา[n. exp.] (deūoen minā) EN: March FR: mois de mars [m] ; mars [m]
เดินขบวน[v.] (doēnkhabūan) EN: march ; parade ; demonstrate ; take part in a demonstration FR: défiler ; manifester
เดินขบวนประท้วง[v. exp.] (doēnkhabūan) EN: march to protest (against) FR: défiler (contre)
เดินทัพ[v.] (doēnthap) EN: move the army ; march ; move troops ; advance FR: faire marche ; déplacer les troupes
ขับพล[v.] (khapphon) EN: march an army FR:
กรี[v.] (krī) EN: march ; advance FR:
กรีธา[v.] (krīthā) EN: march ; move ; maneuver ; deploy ; advance FR:
กรีธาพล[v.] (krīthāphon) EN: move troops ; march FR:
กรีธาทัพ[v.] (krīthāthap) EN: advance an army ; march ; mobilize FR:
มีนา[n.] (mīnā) EN: March FR: mars [m]
มีนาคม[n.] (mīnākhom) EN: March FR: mars [m]
มุ่งหน้า[v.] (mung-nā) EN: head for ; head towards ; move towards ; go forward ; be bound for ; march ahead FR: se diriger vers
ในเดือนมีนาคม[X] (nai deūoen) EN: in March FR: en mars
นิสสัน มาร์ช[TM] (Nissan Māch) EN: Nissan March FR: Nissan March
พยุหยาตรา[v.] (phayuhayātt) EN: march in formation ; march in force ; move in force : march on FR:
แปรขบวน[v.] (praēkhabūan) EN: deploy ; march in formation FR: évoluer ; se déployer
สวนสนาม[n.] (sūansanām) EN: march ; military parade ; parade ; review FR: défilé militaire [m]
ตบเท้า[v.] (topthāo) EN: march (into/out of) ; stomp (out) ; goose-step FR:
ยาตร[v.] (yāt) EN: march in formation FR:
ยาตรา[v.] (yāttrā) EN: march in formation FR:
ยกทัพ[v. exp.] (yok thap) EN: move the troops ; march an army ; send an army ; dispatch troops ; move troops ; send out troops FR: déployer une armée
บันได[n.] (bandai) EN: staircase ; stairs ; stairway FR: escalier [m] ; marche [f] ; degrés [mpl] (litt.)
บันเดิน[v.] (bandoēn) EN: FR: faire marcher
บริกรม[v.] (børikrom) EN: pass by FR: quitter ; marcher ; partir ; passer par
เด็กวัยเตาะแตะ[n. exp.] (dek wai tǿt) EN: toddler FR: enfant qui commence à marcher [m]
เดิน[v.] (doēn) EN: walk ; go on foot ; move ; pace FR: marcher ; aller à pied ; cheminer ; arpenter ; bouger
เดิน[v.] (doēn) EN: work ; run ; go ; function FR: marcher ; fonctionner ; aller
เดินดุ่ม[v. exp.] (doēn dum) EN: walk without looking left or right ; walk without looking around with a preoccupied air FR: marcher avec un air songeur
เดิน 50 กิโลเมตร[n. exp.] (doēn hāsip ) EN: 50 km walk FR: 50 kilomètres marche [m]
เดินค่อย ๆ = เดินค่อยๆ[v. exp.] (doēn khǿi-k) EN: walk slowly ; walk carefully FR: marcher avec précaution
เดินควงแขน[v. exp.] (doēn khūang) EN: walk arm in arm FR: marcher bras dessus bras dessous
เดินก้มหน้างุด ๆ = เดินก้มหน้างุดๆ[v. exp.] (doēn kom nā) EN: FR: marcher tête basse
เดินออกกำลังกาย[v. exp.] (doēn økkaml) EN: FR: faire de la marche rapide
เดินพรวด ๆ[v. exp.] (doēn phrūat) EN: FR: marcher à grandes enjambées
เดินเรื่อง[v.] (doēnreūang) EN: arrange business with somebody ; manage ; operate FR: faire des démarches
เดิน 10 กิโลเมตร[n. exp.] (doēn sip ki) EN: 10 km walk FR: 10 kilomètres marche [m]
เดินโซซัดโซเซ[v. exp.] (doēn sōsat ) EN: trigger FR: chanceler ; tituber ; marcher en chancelant ; marcher en titubant
เดินโซเซ[v. exp.] (doēn sōsē) EN: trigger FR: chanceler ; tituber ; marcher en chancelant ; marcher en titubant
เดินตลาด[v.] (doēntalāt) EN: tout for order ; tout for business ; canvass custom ; work as a travelling salesman FR: démarcher

march ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Sternmarsch {m}demonstration march from different starting points
Vormarsch {m}forward march
Gräuelmärchen {n}; Greuelmärchen
märchenhaft; sagenhaft {adj} | märchenhafter | am märchenhaftestenfabulous | more fabulous | most fabulous
Filmarchiv {n} | Filmarchive
Marschordnung {f}march formation
Marsch {m}march; walk
Marschbefehl {m}marching orders
Marschkolonne {f}marching column
Marschmusik {f}military marches
Marschverpflegung {f}marching rations
Dornröschen {n} (Märchen)Sleeping Beauty
Märchenbuch {n} | Märchenbücher
Märchenerzähler {m} | Märchenerzähler

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า march
Back to top