ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

progress

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *progress*, -progress-

progress ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
progress (n.) การเดินไปข้างหน้า See also: การเคลื่อนที่ไปข้างหน้า Syn. progression, advance, motion Ops. regression
progress (n.) ความก้าวหน้า See also: ความเจริญ, ความเจริญก้าวหน้า Syn. improvement, growth Ops. decline
progress (vi.) เดินไปข้างหน้า See also: เดินหน้า Syn. proceed, move onward Ops. regress
progress (vi.) ก้าวหน้า See also: คืบหน้า, รุดหน้า Syn. advance, grow Ops. retreat
progress to (phrv.) เดินทางไปยัง (คำเก่า) Syn. proceed from, proceed to
progress to (phrv.) ดำเนินต่อไปยัง (หัวข้อ) Syn. proceed to
progress to (phrv.) เลื่อนขึ้นสู่ Syn. proceed to
progressing (adv.) ล้ำหน้า Syn. advancing, leading Ops. back, behind
progressing (adj.) ซึ่งมีหวังจะสำเร็จ See also: ซึ่งใกล้จะสำเร็จ Syn. advancing, prospective, up-and-coming, aspiring, likely, probable, brilliant, hopeful Ops. unpromising, hopeless, discouraging
progressing (adj.) ที่กำลังจะมาถึง Syn. advancing, next, approaching, following, impending, forthcomimg, upcoming, oncoming, closing, subsequent Ops. going, distant, past
progressing (adj.) ไม่หยุดยั้ง See also: ต่อเนื่อง, ไปเรื่อย Syn. continuous
progression (n.) การเคลื่อนที่ไปข้างหน้า
progression (n.) การก้าวหน้าขึ้น See also: การพัฒนาขึ้น Syn. advancement Ops. regression
progressive (adj.) ที่เคลื่อนที่ไปข้างหน้า Syn. moving Ops. immovable
progressive (adj.) ที่ก้าวหน้าขึ้น See also: ที่พัฒนาขึ้น Syn. successive, growing Ops. retrogressive
progressive (adj.) ที่ดำเนินต่อเนื่องไป (ทางไวยากรณ์) Syn. continuous
progressively (adv.) อย่างค่อยๆ ไปทีละน้อย See also: อย่างค่อยๆ คืบหน้า Syn. consecutively, gradually
progressively (adv.) อย่างต่อเนื่อง
progressivity (n.) ความก้าวหน้า
English-Thai: HOPE Dictionary
progress(โพร'เกรส) n. ความก้าวหน้า,การก้าวไปข้างหน้า,ความเจริญ,การเดินหน้า,การคืบหน้า -Phr. (in progress เดินหน้า คืบหน้า) vi. (โพรเกรส') ก้าวหน้า,เดินหน้า,คืบหน้า, Syn. advance
progression(โพรเกรส'เชิน) n. การก้าวหน้า,การก้าวไปข้างหน้า,การเดินไป,จำนวนชั้นหรือชั้น,ลำดับในวิชาคณิตศาสตร์,ขบวน,ทิวเทือก,ลำดับของเสียงดนตรีที่ตามกันมา., See also: progressional adj.
progressive(พรเกรส'ซิฟว) adj. เกี่ยวกับการเจริญก้าวหน้า,เจริญ,ก้าวหน้า,รุดหน้า,คืบหน้า,เพิ่มขึ้น,ตามลำดับ,เป็นขั้นตอน,เกี่ยวกับการเก็บภาษีแบบก้าวหน้า (เป็นร้อยละเพิ่มขึ้นเมื่อฐานภาษีเพิ่มขึ้น) ,ทวีความรุนแรง. n. นักปฏิรูป,ผู้ยึดถือลัทธิเจริญก้าวหน้า.
English-Thai: Nontri Dictionary
progress(n) ความก้าวหน้า,ความเจริญ,ความคืบหน้า,การเดินหน้า,ความรุดหน้า
progression(n) ความเจริญ,การดำเนิน,อันดับ,ขบวน,ทิวแถว
progressive(adj) ซึ่งก้าวหน้า,ซึ่งเจริญ,ซึ่งคืบหน้า,เพิ่มขึ้น,ดีขึ้น
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
progressionการก้าวหน้า [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
progressive๑. -ก้าวหน้า๒. -ลุกลาม (โรค) [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Progress reportรายงานความคืบหน้า รายงานความคืบหน้า หรือ รายงานความก้าวหน้าของโครงการ เป็นเอกสารที่จัดทำขึ้น วัตถุประสงค์เพื่อรายงานผู้ประเมิน ให้เข้าใจความคืบหน้าของโครงการ รวมถึงปัญหาและอุปสรรค ตลอดจนแนวทางในการแก้ปัญหา
Progression of the monsoonการเคลื่อนที่ของ มรสุม [อุตุนิยมวิทยา]
Progressive Tax ภาษีอัตราก้าวหน้า ภาษีซึ่งมีอัตราสูงขึ้นเมื่อรายได้หรือรายจ่าย ซึ่งใช้เป็น ฐานในการจัดเก็บเพิ่มขึ้น ตัวอย่างสำคัญของชนิด ของภาษีที่มีการเรียกเก็บในอัตราก้าวหน้า เช่น ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา และภาษีเงินได้นิติบุคคล ภาษีอัตราก้าวหน้านี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อให้มีการกระจายรายได้เท่าเทียมกันมากขึ้น หลังการเรียกเก็บภาษีแล้ว [สิ่งแวดล้อม]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
การเจริญเติบโต (n.) progress See also: growth Syn. ความก้าวหน้า
ก้าวล่วง (v.) progress See also: advance, forward Syn. ก้าวหน้า, เจริญ, ดีขึ้น, ล้ำหน้า, รุดหน้า Ops. ถอยหลัง, เสื่อม
ก้าวหน้า (v.) progress See also: advance, forward Syn. ก้าวหน้า, เจริญ, ดีขึ้น, ล้ำหน้า, รุดหน้า Ops. ถอยหลัง, เสื่อม
ความก้าวหน้า (n.) progress See also: advance Syn. ความเจริญก้าวหน้า, ความเจริญ, ความรุ่งเรือง Ops. ความถดถอย
ความคืบหน้า (n.) progress See also: advance, headway, proceeding Syn. ความก้าวหน้า
ความเจริญ (n.) progress See also: advance Syn. ความเจริญก้าวหน้า, ความรุ่งเรือง Ops. ความถดถอย
ความเจริญ (n.) progress See also: growing, development, advance Syn. ความก้าวหน้า, ความเจริญรุ่งเรือง Ops. ความเสื่อมถอย
ความเจริญก้าวหน้า (n.) progress See also: growing, development, advance Syn. ความก้าวหน้า, ความเจริญรุ่งเรือง, ความเจริญ Ops. ความเสื่อมถอย
ความเจริญรุ่งเรือง (n.) progress See also: growing, development, advance Syn. ความก้าวหน้า, ความเจริญ Ops. ความเสื่อมถอย
คืบหน้า (v.) progress See also: advance, develop, proceed, increase Syn. รุดหน้า, ก้าวหน้า, พัฒนา Ops. ถดถอย
ดีขึ้น (v.) progress See also: advance, forward Syn. ก้าวหน้า, เจริญ, ล้ำหน้า, รุดหน้า Ops. ถอยหลัง, เสื่อม
ดีขึ้น (v.) progress See also: advance, forward Syn. ก้าวหน้า, เจริญ, ล้ำหน้า, รุดหน้า Ops. ถอยหลัง, เสื่อม
ฟ่องฟู (v.) progress See also: became better, develop Syn. ฟู่ฟ่อง, เจริญ, ก้าวหน้า, งอกงาม
รุดหน้า (v.) progress See also: advance, develop, proceed, increase Syn. คืบหน้า, ก้าวหน้า, พัฒนา Ops. ถดถอย
เจริญก้าวหน้า (v.) progress See also: advance, go forward, develop, move ahead Syn. เจริญรุ่งเรือง, เจริญ, ก้าวหน้า Ops. เสื่อม
เจริญรุ่งเรือง (v.) progress See also: advance, go forward, develop, move ahead Syn. เจริญก้าวหน้า, เจริญ, ก้าวหน้า, รุ่งเรือง Ops. เสื่อม, เสื่อมถอย, ตกต่ำ
การก้าวหน้า (n.) progression See also: advance, improvement Syn. การเจริญ
การเจริญ (n.) progression See also: advance, improvement
หัวก้าวหน้า (adj.) progressive See also: forward thinking, planning ahead, planning for the future Ops. หัวเก่า, หัวล้าหลัง
หัวก้าวหน้า (adj.) progressive See also: forward thinking, planning ahead, planning for the future Ops. หัวเก่า, หัวล้าหลัง
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
No nation can progress with such ideas.ไม่มีประเทศใด เจริญกับระบอบดังกล่าว
Let us fight for a world of reason, a world where science and progress will lead to the happiness of all.เราจะสู้บนเหตุและผล โลกแห่งวิทยาศาสตร์และความก้าวหน้า จะพาทุกคนไปสู่ความสุข
I want to see all progress reports from all departments... and everything issued by the U.S.I.S.{\cHFFFFFF}ผมต้องการที่จะเห็นความคืบหน้าทั้งหมด รายงานจากทุกหน่วยงาน ... {\cHFFFFFF}และทุกอย่างที่ออก โดย U.S.I.S.
It will not necessarily be progress for India if she simply imports the unhappiness of the West.อินเดียอาจจะไม่พัฒนา ถ้ามีการนำเข้าความทุกข์จากตะวันตก
She's seen the progress I've been making. Isn't that right, Sarah?เธอเห็นความก้าวหน้าของงานผมแล้ว
That which is called progress encourages extravagance!สิ่งนั้นถูกเรียกว่าความก้าวหน้า ที่ฟุ่มเฟือยเกินความจำเป็น
We're not making forward progress like real grown-up adults living our lives... because I married a gambling junkie.เราไม่ก้าวหน้าไปไหนเหมือนคนอื่น เพราะฉันดันแต่งกับคนติดการพนัน
A 208 is in progress in the C-13 district of Newport City.ขณะนี้ 208 กำลังเข้าสู่เมืองนิวพอร์ตซิตี้ ที่เขตพื้นที่ซี -13...
A 208 is in progress in the C-13 district of Newport City ...ขณะนี้ 208 กำลังเข้าสู่เมืองนิวพอร์ตซิตี้ ที่เขตพื้นที่ซี -13...
Oh, about the same progress as the rest of us.กำลังทำอย่างที่เราทำกันอยู่
No there's truly nothing remarkable about the progress of Jerome Morrow.ไม่, จริง ๆ แล้วไม่มีอะไรน่าสนใจต่อการดำเนินไป เกี่ยวกับชีวิตของ Jerome Morrow หรอก
Russian Embassy. They'll have daily progress reports 9 p.m. every evening at this office.สถานทูตรัสเซีย คุณต้องรายงานมาที่นี่ทุกคืน เวลา 3 ทุ่ม

progress ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
三个代表[sān gè dài biǎo, ㄙㄢ ㄍㄜˋ ㄉㄞˋ ㄅㄧㄠˇ, 三个代表 / 三個代表] the Three Represents enunciated by Jiang Zemin 江澤民|江泽民 as the duty of the Chinese Communist party in 2001, namely to represent productivity of an advanced society, forward progress of advanced culture and the fundamental interests of the people
民主建港协进联盟[mín zhǔ jiàn gǎng xié jìn lián méng, ㄇㄧㄣˊ ㄓㄨˇ ㄐㄧㄢˋ ㄍㄤˇ ㄒㄧㄝˊ ㄐㄧㄣˋ ㄌㄧㄢˊ ㄇㄥˊ, 民主建港协进联盟 / 民主建港協進聯盟] Democratic Alliance for the Betterment and Progress of Hong Kong
民建联[mín jiàn lián, ㄇㄧㄣˊ ㄐㄧㄢˋ ㄌㄧㄢˊ, 民建联 / 民建聯] Democratic Alliance for the Betterment and Progress of Hong Kong; abbr. for 民主建港協進聯盟|民主建港协进联盟
渐进[jiàn jìn, ㄐㄧㄢˋ ㄐㄧㄣˋ, 渐进 / 漸進] progress step by step; gradual progress; to move forward (slowly)
约翰・本仁[Yuē hàn, ㄩㄝ ㄏㄢˋ· Ben3 ren2, 约翰・本仁 / 約翰・本仁] John Bunyan (1628-1688), English puritan writer, author of Pilgrim's Progress 天路歷程|天路历程
进度[jìn dù, ㄐㄧㄣˋ ㄉㄨˋ, 进度 / 進度] pace; tempo; degree of progress (on project); work schedule
进步号[jìn bù hào, ㄐㄧㄣˋ ㄅㄨˋ ㄏㄠˋ, 进步号 / 進步號] Progress (name of Russian spaceship)
与时俱进[yǔ shí jū jìn, ㄩˇ ㄕˊ ㄐㄩ ㄐㄧㄣˋ, 与时俱进 / 與時俱進] abreast of modern developments; to keep up with the times; progressive; timely
已经进行[yǐ jīng jìn xíng, ㄧˇ ㄐㄧㄥ ㄐㄧㄣˋ ㄒㄧㄥˊ, 已经进行 / 已經進行] already underway; already in progress
等差数列[děng chā shù liè, ㄉㄥˇ ㄔㄚ ㄕㄨˋ ㄌㄧㄝˋ, 等差数列 / 等差數列] arithmetic progression
日新月异[rì xīn yuè yì, ㄖˋ ㄒㄧㄣ ㄩㄝˋ ㄧˋ, 日新月异 / 日新月異] change with each passing day; make rapid progress
民主进步党[Mín zhǔ jìn bù dǎng, ㄇㄧㄣˊ ㄓㄨˇ ㄐㄧㄣˋ ㄅㄨˋ ㄉㄤˇ, 民主进步党 / 民主進步黨] DPP (Democratic Progressive Party, Taiwan); abbr. to 民進黨|民进党
民进党[Mín jìn dǎng, ㄇㄧㄣˊ ㄐㄧㄣˋ ㄉㄤˇ, 民进党 / 民進黨] DPP (Democratic Progressive Party, Taiwan); abbr. for 民主進步黨|民主进步党
演进[yǎn jìn, ㄧㄢˇ ㄐㄧㄣˋ, 演进 / 演進] evolution; gradual forward progress
等比数列[děng bǐ shù liè, ㄉㄥˇ ㄅㄧˇ ㄕㄨˋ ㄌㄧㄝˋ, 等比数列 / 等比數列] geometric progression
进行性[jìn xíng xìng, ㄐㄧㄣˋ ㄒㄧㄥˊ ㄒㄧㄥˋ, 进行性 / 進行性] progressive; gradual
进行性失语[jìn xíng xìng shī yǔ, ㄐㄧㄣˋ ㄒㄧㄥˊ ㄒㄧㄥˋ ㄕ ㄩˇ, 进行性失语 / 進行性失語] progressive aphasia; gradual loss of speech
递进[dì jìn, ㄉㄧˋ ㄐㄧㄣˋ, 递进 / 遞進] gradual progress; to go forward one stage at a time
虚心使人进步骄傲使人落后[xū xīn shǐ rén jìn bù jiāo ào shǐ rén luò hòu, ㄒㄩ ㄒㄧㄣ ㄕˇ ㄖㄣˊ ㄐㄧㄣˋ ㄅㄨˋ ㄐㄧㄠ ㄠˋ ㄕˇ ㄖㄣˊ ㄌㄨㄛˋ ㄏㄡˋ, 虚心使人进步骄傲使人落后 / 虛心使人進步驕傲使人落後] Modesty leads to progress, arrogance makes you drop behind (favorite slogan of Mao Dzedong 毛澤東|毛泽东, noted for his modesty).
虚心使人进步,骄傲使人落后[xū xīn shǐ rén jìn bù, ㄒㄩ ㄒㄧㄣ ㄕˇ ㄖㄣˊ ㄐㄧㄣˋ ㄅㄨˋ, jiao1 ao4 shi3 ren2 luo4 hou4, 虚心使人进步,骄傲使人落后 / 虛心使人進步,驕傲使人落後] Modesty can make people progress, conceit make people lag behind.
[zhe, ㄓㄜ˙, 着 / 著] particle attached after verb to indicate action in progress, like -ing ending
原发性进行性失语[yuán fā xìng jìn xíng xìng shī yǔ, ㄩㄢˊ ㄈㄚ ㄒㄧㄥˋ ㄐㄧㄣˋ ㄒㄧㄥˊ ㄒㄧㄥˋ ㄕ ㄩˇ, 原发性进行性失语 / 原發性進行性失語] primary progressive aphasia (PPA), speech disorder (sometimes related to dementia)
眉目[méi mu, ㄇㄟˊ ㄇㄨ˙, 眉目] progress; prospect of solution; sign of positive outcome
逐步[zhú bù, ㄓㄨˊ ㄅㄨˋ, 逐步] progressively; step by step
逐行[zhú xíng, ㄓㄨˊ ㄒㄧㄥˊ, 逐行] progressive
进步[jìn bù, ㄐㄧㄣˋ ㄅㄨˋ, 进步 / 進步] progress; improvement; to improve; to progress
业障[yè zhàng, ㄧㄝˋ ㄓㄤˋ, 业障 / 業障] retribution (for sins of a previous incarnation); evil creature (preventing a Buddhist monk from progressing to enlightenment); vile spawn; filthy lucre (i.e. money); fig. term of abuse for younger generation
佈建[bù jiàn, ㄅㄨˋ ㄐㄧㄢˋ, 佈建] to progressively extend (service delivery, network etc) to a wider area; rollout; also written 布建

progress ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
プログレス[, puroguresu] (n) progress
労働節約的技術進歩[ろうどうせつやくてきぎじゅつしんぽ, roudousetsuyakutekigijutsushinpo] (n) labor-saving technological progress; labour-saving technological progress
改進[かいしん, kaishin] (n,vs) bringing up to date; progress
調子がいい;調子が良い[ちょうしがいい, choushigaii] (exp,adj-i) (1) (derog) glib; slick (sounds good but no substance); all talk; (2) in good form; in great shape; having things progress well
遣り掛け[やりかけ, yarikake] (n) (uk) unfinished; in progress
カナダ進歩保守党[カナダしんぽほしゅとう, kanada shinpohoshutou] (n) Progressive Conservative Party of Canada
コード進行[コードしんこう, ko-do shinkou] (n) chord progression (music)
ステップアップ[, suteppuappu] (n,vs) step-up; advance; progress; increase
プレグレッシブ[, pureguresshibu] (n) progressive
プログレ[, purogure] (n) (abbr) progressive rock
プログレッシブ[, puroguresshibu] (n) progressive
プログレッシブJPEG[プログレッシブジェーペッグ, puroguresshibujie-peggu] (n) {comp} progressive Joint Photographic Expert Group
プログレッシブロック[, puroguresshiburokku] (n) progressive rock
もたつく;モタつく[, motatsuku ; mota tsuku] (v5k,vi) (See もたもた) to be slow; to not make progress; to be inefficient
もやもや病[もやもやびょう, moyamoyabyou] (n) moyamoya disease (rare, progressive cerebrovascular disorder caused by blocked arteries in the basal ganglia)
上がる(P);揚がる(P);挙がる(P);上る(io)[あがる, agaru] (v5r,vi) (1) to rise; to go up; to come up; to ascend; to be raised; (2) to enter (esp. from outdoors); to come in; to go in; (3) to enter (a school); to advance to the next grade; (4) to get out (of water); to come ashore; (5) (also written as 騰る in ref. to price) to increase; (6) to improve; to make progress; (7) to be promoted; to advance; (8) to be made (of profit, etc.); (9) to occur (esp. of a favourable result); (10) (often as 〜で上がる) to be adequate (to cover expenses, etc.); (11) to be finished; to be done; to be over; (12) (of rain) to stop; to lift; (13) to stop (working properly); to cut out; to give out; to die; (14) to win (in a card game, etc.); (15) (挙がる only) to be arrested; (16) (挙がる only) to turn up (of evidence, etc.); (17) (揚がる only) to be deep fried; (18) to be spoken loudly; (19) to get stage fright; (20) to be offered (to the gods, etc.); (21) (hum) to go; to visit; (22) (hon) to eat; to drink; (23) (esp. 挙がる) to be listed (as a candidate); (24) to serve (in one's master's home); (25) (in Kyoto) to go north; (suf,v5r) (26) (See 出来上がる・1) (after the -masu stem of a verb) indicates completion; (P)
中間集計[ちゅうかんしゅうけい, chuukanshuukei] (n) preliminary results; intermediate results; in-progress total
仕掛品;仕掛り品;仕掛かり品;仕掛け品[しかけひん(仕掛品;仕掛け品);しかかりひん(仕掛品;仕掛り品;仕掛かり品), shikakehin ( shikake hin ; shikake hin ); shikakarihin ( shikake hin ; shikakari hi] (n) work in progress; WIP; goods in process
伸びる(P);延びる(P)[のびる, nobiru] (v1,vi) (1) to stretch; to extend; to lengthen; to spread; (2) to make progress; to grow (beard, body height); (3) to grow stale (soba); (4) to be straightened; to be flattened; to be smoothed; (5) to be exhausted; (6) (延びる only) to be postponed; to be prolonged; (P)
保革[ほかく, hokaku] (n) conservatism and progressivism; conservatives and reformists; (P)
傾斜家賃[けいしゃやちん, keishayachin] (n) progressive increase in rent
向上[こうじょう, koujou] (n,vs) elevation; rise; improvement; advancement; progress; (P)
幾何級数[きかきゅうすう, kikakyuusuu] (n) geometric series or progression
幾何級数的[きかきゅうすうてき, kikakyuusuuteki] (adj-na) geometric (progression, etc.)
数列[すうれつ, suuretsu] (n) progression; sequence
次第に[しだいに, shidaini] (adv) (1) gradually (progress into a state); (2) in sequence; in order; in turn; (P)
歩を進める[ほをすすめる, howosusumeru] (exp,v1) to make progress; to step forward
牛歩[ぎゅうほ, gyuuho] (n) snail's pace; slow progress; (P)
社会進出[しゃかいしんしゅつ, shakaishinshutsu] (n) social progress; getting ahead in society; moving up in the world
等比数列[とうひすうれつ, touhisuuretsu] (n) geometric progression
算術級数[さんじゅつきゅうすう, sanjutsukyuusuu] (n) arithmetical progression
級数[きゅうすう, kyuusuu] (n) {math} series; progression
累増[るいぞう, ruizou] (n,vs) successive or progressive increases; cumulative increase
累進課税[るいしんかぜい, ruishinkazei] (n) progressive taxation; graduated taxation
経過[けいか, keika] (n,vs) passage; expiration; progress; transition; (P)
行の進む方向[ぎょうのすすむほうこう, gyounosusumuhoukou] (n) {comp} line progression
行進行方向[ぎょうしんこうほうこう, gyoushinkouhoukou] (n) {comp} line progression
進む[すすむ, susumu] (v5m,vi) (1) to advance; to go forward; (2) to precede; to go ahead (of); (3) to make progress; to improve; (4) to deepen; to heighten; (5) (See 進んで) to do of one's own free will; (P)
進取の精神[しんしゅのせいしん, shinshunoseishin] (n) progressive (enterprising) spirit
進歩主義者[しんぽしゅぎしゃ, shinposhugisha] (n) progressionist
Japanese-English: COMDICT Dictionary
操作進行状況[そうさしんこうじょうきょう, sousashinkoujoukyou] operation progress
線進行方向[せんしんこうほうこう, senshinkouhoukou] line progression
行の進む方向[ぎょうのすすむほうこう, gyounosusumuhoukou] line progression
行進行方向[ぎょうしんこうほうこう, gyoushinkouhoukou] line progression

progress ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
เดินหน้า[v.] (doēnnā) EN: advance ; progress ; go forward ; step forward ; make a progress ; make headway FR: avancer ; progresser
ฟ่องฟู[v.] (fǿngfū) EN: progress ; became better ; develop FR: progresser
อิทธิ[n.] (itthi) EN: prosperity ; success ; achievement ; progress FR: succès [m]
เจริญ[v.] (jaroēn) EN: prosper ; grow ; develop ; flourish ; wax ; thrive ; progress ; bloom FR: se développer ; croître ; s'étendre ; progresser ; prospérer
เจริญก้าวหน้า[v. exp.] (jaroēn kāon) EN: progress ; advance ; go forward ; develop ; move ahead ; make progress FR: progresser ; avancer ; aller de l'avant
เจริญรุ่งเรือง[v. exp.] (jaroēn rung) EN: progress ; advance ; go forward ; develop ; move ahead FR: avancer ; progresser ; se développer ; prospérer
การเจริญเติบโต[n.] (kān jaroēn ) EN: growth ; progress FR: croissance [f] ; développement [m]
การพัฒนา[n.] (kān phattha) EN: development ; progress ; breakthrough FR: développement [m] ; progression [f]
ก้าวล่วง[v.] (kāolūang) EN: progress ; advance ; forward FR:
ก้าวหน้า[v.] (kāonā) EN: go forward ; forward ; progress ; make progress ; advance ; step forward ; improve ; be in progress ; press onward FR: avancer ; progresser
ขัดขวางความเจริญก้าวหน้า[v. exp.] (khatkhwāng ) EN: hamper progress FR: entraver le progrès
คืบ[v.] (kheūp) EN: move slowly ; inch ; creep slowly ; crawl slowly ; move inch by inch ; progress FR: avancer difficilement
คืบหน้า[v.] (kheūpnā) EN: progress ; advance ; get along FR: progresser ; avancer
เคลื่อน[v.] (khleūoen) EN: move ; shift ; drift ; displace ; progress FR: déplacer ; se déplacer ; circuler ; mouvoir ; se mouvoir ; bouger ; animer ; s'animer ; s'agiter
ความเจริญ[n.] (khwām jaroē) EN: development ; progress ; prosperity ; advancement ; improvement FR: développement [m] ; progrès [m] ; amélioration [f] ; avancement [m]
ความเจริญก้าวหน้า[n. exp.] (khwām jaroē) EN: progress FR: progrès [m]
ความก้าวหน้า[n.] (khwām kāonā) EN: progress ; advance ; advancement ; pace FR: avancement [m] ; état d'avancement [m] ; progrès [m] ; développement [m]
ความก้าวหน้าทางอุตสาหกรรม[n. exp.] (khwām kāonā) EN: industrial progress FR:
ความคืบหน้า[n.] (khwām kheūp) EN: progress ; state of things ; present state of affairs ; headway FR: état d'avancement [m] ; progression [f] ; avancées [fpl] ; progrès [mpl]
งานระหว่างผลิต[n. exp.] (ngān rawāng) EN: work in progress FR:
พัฒนะ[n.] (phatthana) EN: progress FR:
พัฒน-[pref.] (phatthana-) EN: development ; progress FR:
พัฒนา[v.] (phatthanā) EN: develop ; advance ; progress ; evolve ; improve FR: développer ; faire progresser ; faire évoluer ; évoluer ; mettre au point
พัฒนาการ[n.] (phatthanākā) EN: development ; growth ; progress FR: développement [m] ; progrès [m]
รายงานความคืบหน้า[n. exp.] (rāi-ngān kh) EN: progress report FR:
รุ่งเรือง[v.] (rungreūang) EN: shine ; prosper ; thrive ; become a success ; flourish ; progress ; be prosperous FR: prospérer ; être florissant
สวัสดิ์[n.] (sawat) EN: goodness ; virtue ; prosperity ; beauty ; progress ; happiness FR:
สวัสดี[n.] (sawatdī) EN: goodness ; virtue ; prosperity ; beauty ; progress FR:
ถ่วงความเจริญ[v. exp.] (thūang khwā) EN: retard progress FR: ralentir le développement ; entraver le développement ; freiner le développement ; gêner le développement
วรรธนะ[n.] (watthana) EN: progress FR: progrès [m]
วัฒนะ[n.] (watthana ) EN: development ; prosperity ; progress ; growth FR: développement [m] ; progrès [m] ; l'essor [m]
วัฒน-[pref. (n.)] (watthana-) EN: development ; prosperity ; progress ; growth FR:
วัฒนา[n.] (watthanā) EN: progress ; growth FR:
วิวัฒน์[n.] (wiwat) EN: evolution ; progress FR: évolution [f]
วิวัฒน-[pref.] (wiwatthana-) EN: evolution ; progress FR: évolution [f]
อัตราภาษีก้าวหน้า[n. exp.] (attrā phāsī) EN: progressive tax rate FR:
ดีขึ้น[v. exp.] (dī kheun) EN: improve ; get better ; be better FR: s'améliorer ; devenir meilleur ; se bonifier ; aller mieux ; progresser ; améliorer
โดยลำดับ[adv.] (dōi lamdap) EN: in order ; by order ; respectively ; step by step ; progressively ; gradually FR: progressivement ; pas à pas
เอชพี (การก้าวหน้าฮาร์มอนิก)[abv.] (Ēt.Phī. = Ē) EN: H.P. (harmonic progression) FR:
เฟื่อง[v.] (feūang) EN: boom ; prosper ; thrive FR: prospérer ; progresser

progress ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Ausführungsfortschritt {f}construction progress
Personalentwicklung {f}personnel progress
Bewährungsaufstieg {m}automatic progression
Leistungslohn {m} | progressiver Leistungslohnincentive wage | accelerated incentive
Fertigungssteuerung {f}process control; manufacturing control; progressing
Baufortschritt {m}progress of the construction works
Erfahrungsbericht {m}progress report
Fortschrittsbericht {m}progress report
progressiv; fortschreitend {adj} | progressiver | am progressivsten | nicht progressivprogressive | more progressive | most progressive | nonprogressive
Progressivität {f}progressivity
Kombilehre {f}progressive gauge
Steuerprogression {f}progressive taxation
Anstieg {m} der Seitenkraftprogressivity in lateral adherence
Federung {f} | progressive Federungsuspension | rising-rate suspension

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า progress
Back to top