ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

*value*

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น value, -value-

*value* ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
be valued (vi.) มีมูลค่า See also: มีราคาเท่ากับ Syn. be priced at
devalue (vt.) ลดค่าเงิน Syn. devaluate, derogate Ops. appreciate
devalue (vi.) ลดค่าเงิน Syn. devaluate, derogate Ops. appreciate
devalue (vt.) ลดคุณค่า See also: ลดความสำคัญ Syn. devaluate, derogate Ops. appreciate
devalued (adj.) ซึ่งลดคุณค่าลง Syn. depreciated
face value (n.) ราคาที่ระบุไว้บนหน้าตั๋ว See also: ราคาตามใบหุ้น Syn. original price
nuisance value (n.) สิ่งก่อกวนที่สร้างปัญหาให้ฝ่ายตรงข้าม
overvalue (vt.) ตีค่าหรือราคามากเกินไป Syn. overestimate
par value (n.) ราคาที่ระบุไว้บนหน้าตั๋ว See also: ราคาตามใบหุ้น Syn. face value, original price
revalue (vt.) ประเมินค่าใหม่ See also: ตีราคาอีก
truth-value (n.) ค่าความจริง
undervalue (vt.) ประเมินค่าต่ำกว่า See also: ประเมินค่าต่ำไป Syn. miscalculate, misjudge, neglected, trivialize, underrate Ops. overestimate
value (n.) มูลค่า See also: ค่า, ราคา, ค่าตอบแทน Syn. worth
value (n.) คุณค่า See also: คุณประโยชน์, ความสำคัญ Syn. goodness, merit, usefulness Ops. uselessness, unfitness, worthlessness
value (vt.) ประเมินค่า See also: ประมาณค่า, คำนวณค่าเป็นเงิน Syn. evaluate, gauge, rate
value (vt.) ให้ความสำคัญ See also: ให้เกียรติ, นับถืออย่างสูง Syn. esteem, revere, respect
value above (phrv.) มีค่าเหนือ See also: มีค่ามากกว่า
value as (phrv.) ให้คุณค่าเป็น See also: ยกย่องให้มีค่าเทียบเท่ากับ
value at (phrv.) มีค่าเท่ากับ Syn. rate at
value for (phrv.) มีค่าสำหรับ
value-added tax (n.) ภาษีมูลค่าเพิ่ม See also: ค่าแวต Syn. VAT, V.A.T
valued (adj.) ซึ่งมีค่า See also: ซึ่งมีมูลค่า Syn. charged, evaluated
valueless (adj.) ไม่ดี See also: ไม่มีประโยชน์, ไร้ค่า Syn. worthless Ops. useful
valueless (adj.) ซึ่งไร้ค่า See also: ซึ่งไม่มีคุณค่า Syn. useless Ops. useful, valuable
valuer (n.) ผู้ให้มูลค่า Syn. appraiser
English-Thai: HOPE Dictionary
absolute value(คณิต) n. ปริมาณที่ไม่เกี่ยวกับเครื่องหมาย, ระยะทางจากศูนย์ (molulus)
devalue(ดีแวล'ลิว) vt. ลดค่าเงินตรา
face valueค่าแท้จริง,ค่าตามที่พิมพ์ไว้หน้าบัตร
par valuen. ราคาตามใบหุ้น (face value)
value(แวล'ลิว) n. ค่า,คุณค่า,มูลค่า,ราคา,ค่าเป็นเงิน,ค่าตอบแทน,หน่วยเงินตรา,ขนาด,ปริมาณ,ความนิยม,ความพอใจ,ความหมาย,ระดับ,คุณภาพของเสียง. vt. ประเมินค่า,ประมาณค่า,คำนวณค่าเป็นเงิน,ให้ความสำคัญ,ให้เกียรติ,นับถืออย่างสูง, Syn. merit,wort
valued(แวว'ลิวดฺ) adj. ประเมินค่าไว้สูง,ประเมินค่าไว้แล้ว,ประมาณค่าไว้แล้ว,ตีราคาไว้แล้ว,มีค่าเฉพาะอย่าง,ได้รับความเคารพนับถือ,ได้รับเกียรติ
valueless(แวล'ลิวลิส) adj. ไร้ค่า,ใช้ไม่ได้,ไม่มีมูลค่า., See also: valuelessness n., Syn. worthless
valuer(แวล'ลิวเออะ) n. ผู้ประเมินค่า,ผู้ประ-มาณค่า,ผู้ตีราคา,ผู้กำหนดราคา, Syn. appraiser
English-Thai: Nontri Dictionary
value(n) ราคา,คุณค่า,มูลค่า,ความพอใจ,ความหมาย,ขนาด
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
absolute valueค่าสัมบูรณ์ [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
accepted valueมูลค่าที่ยอมรับ [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
accumulated valueค่าสะสม [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
arrived demaged valueมูลค่า ณ ปลายทางหลังเสียหาย [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
calorific valueค่าความร้อน [พลังงาน ๒๖ ม.ค. ๒๕๔๕]
face valueมูลค่าตามตราสาร [ดู face amount ประกอบ] [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
many valued logicตรรกศาสตร์หลายค่า [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
movable of valueสังหาริมทรัพย์มีค่า [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
notional reinstatement value coverความคุ้มครองมูลค่าจัดทดแทน [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
nutritive valueคุณค่าทางโภชนาการ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
predictive valueค่าทำนาย [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
truth-valueค่าความจริง [ปรัชญา ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
value๑. มูลค่า๒. คุณค่า, ค่านิยม [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
value-added tax (VAT)ภาษีมูลค่าเพิ่ม [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
valued as originalมีมูลค่าตามกรมธรรม์เดิม [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
valuelessไม่มีค่า [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
VAN (value added network)แวน (ข่ายงานมูลค่าเพิ่ม, ข่ายงานคุณค่าเพิ่ม) [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
VAS (value added service)วาส (บริการคุณค่าเพิ่ม) [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
VAT (value-added tax)ภาษีมูลค่าเพิ่ม [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
absolute valueค่าสัมบูรณ์,  ค่าสัมบูรณ์ของจำนวนจริง a  เขียนแทนด้วยสัญลักษณ์ หมายถึงระยะจากจุดแทน 0 ถึงจุดแทน a บนเส้นจำนวน [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Appraised valueมูลค่าราคาประเมิน [การบัญชี]
Calorific Valueค่าความร้อนของสสาร [ปิโตรเลี่ยม]
Designation Valueค่าเป้าหมาย [การแพทย์]
Face valueมูลค่าตามหน้าตราสาร (มูลค่าที่ตราไว้)มูลค่าของหลักทรัพย์ที่กำหนดระบุไว้บนใบตราสารซึ่งจะเป็นไปตามข้อกำหนดในหนังสือบริคณห์สนธิของแต่ละบริษัท มูลค่าที่ตราไว้เป็นข้อมูลที่แสดงให้ทราบถึงมูลค่าเงินลงทุนเริ่มแรกสำหรับหุ้นแต่ละหน่วย ซึ่งจะเป็นประโยชน์ในการวิเคราะห์ทางบัญชี และใช้แสดงให้ทราบถึงทุนจดทะเบียนตามกฎหมาย เช่น ทุนจดทะเบียน 100 ล้านบาท แบ่งเป็น 10 ล้านหุ้น มูลค่าตราไว้หุ้นละ 10 บาท เป็นต้น มูลค่าที่ตราไว้มีประโยชน์ในการกำหนดอัตราผลตอบแทนสำหรับผู้ถือหุ้นกู้ พันธบัตร และหุ้นบุริมสิทธิ เพราะดอกเบี้ยที่จ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นกู้ พันธบัตร รวมถึงเงินปันผลตอบแทนแก่ผู้ถือหุ้นบุริมสิทธิจะกำหนดเป็นอัตราร้อยละของมูลค่าที่ตราไว้ มูลค่าที่ตราไว้ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับราคาตลาดที่ตกลงซื้อขายกันในตลาดหลักทรัพย์ ราคาตลาดจะถูกกำหนดขึ้นโดยภาวะอุปสงค์และอุปทานในตลาด ซึ่งเป็นไปตามปัจจัยพื้นฐานของหลักทรัพย์นั้น ๆ และสภาวะการซื้อขายในตลาด par value อาจเรียก face value (มูลค่าตามหน้าตราสาร) หรือ nominal value (มูลค่าที่กำหนดไว้) [ตลาดทุน]
Net asset value มูลค่าสินทรัพย์สุทธิทรัพย์สินของกองทุนรวมตามราคาตลาดในขณะใดขณะหนึ่งหักด้วยหนี้สินของกองทุนรวมนั้น สำหรับมูลค่าสินทรัพย์สุทธิต่อหน่วยลงทุนหมายถึงมูลค่าสินทรัพย์สุทธิหารด้วยจำนวนหน่วยลงทุนทั้งหมดของกองทุนรวมนั้น มูลค่าสินทรัพย์ สุทธิต่อหน่วยลงทุนถือเป็นมูลค่าจริงของหน่วยลงทุน ณ วันที่ทำการคำนวณ การคำนวณดังกล่าวจะต้องได้รับการตรวจสอบ และให้ความเห็นชอบโดยผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนรวมนั้น Net Asset Value = Book Value ในกรณีของหุ้นสามัญ
Nutritive valueคุณค่าทางโภชนาการ [TU Subject Heading]
Par valueมูลค่าตามหน้าตราสาร (มูลค่าที่ตราไว้)มูลค่าของหลักทรัพย์ที่กำหนดระบุไว้บนใบตราสารซึ่งจะเป็นไปตามข้อกำหนดในหนังสือบริคณห์สนธิของแต่ละบริษัท มูลค่าที่ตราไว้เป็นข้อมูลที่แสดงให้ทราบถึงมูลค่าเงินลงทุนเริ่มแรกสำหรับหุ้นแต่ละหน่วย ซึ่งจะเป็นประโยชน์ในการวิเคราะห์ทางบัญชี และใช้แสดงให้ทราบถึงทุนจดทะเบียนตามกฎหมาย เช่น ทุนจดทะเบียน 100 ล้านบาท แบ่งเป็น 10 ล้านหุ้น มูลค่าตราไว้หุ้นละ 10 บาท เป็นต้น มูลค่าที่ตราไว้มีประโยชน์ในการกำหนดอัตราผลตอบแทนสำหรับผู้ถือหุ้นกู้ พันธบัตร และหุ้นบุริมสิทธิ เพราะดอกเบี้ยที่จ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นกู้ พันธบัตร รวมถึงเงินปันผลตอบแทนแก่ผู้ถือหุ้นบุริมสิทธิจะกำหนดเป็นอัตราร้อยละของมูลค่าที่ตราไว้ มูลค่าที่ตราไว้ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับราคาตลาดที่ตกลงซื้อขายกันในตลาดหลักทรัพย์ ราคาตลาดจะถูกกำหนดขึ้นโดยภาวะอุปสงค์และอุปทานในตลาด ซึ่งเป็นไปตามปัจจัยพื้นฐานของหลักทรัพย์นั้น ๆ และสภาวะการซื้อขายในตลาด par value อาจเรียก face value (มูลค่าตามหน้าตราสาร) หรือ nominal value (มูลค่าที่กำหนดไว้) [ตลาดทุน]
Present valueมูลค่าราคาปัจจุบัน [การบัญชี]
Stated valueมูลค่าที่กำหนด [การบัญชี]
Tenth value layer ความหนาลดรังสีลงเหลือหนึ่งในสิบ, ความหนาของวัสดุกำบังรังสีซึ่งสามารถลดปริมาณรังสีที่ทะลุผ่านให้เหลือ 1 ใน 10 ของปริมาณรังสีเดิม [นิวเคลียร์]
Valueมูลค่า [การบัญชี]
Value-added taxภาษีมูลค่าเพิ่ม [TU Subject Heading]
Valuerผู้ประเมินค่าทรัพย์สินนิติบุคคลที่ทำธุรกิจเกี่ยวกับการประเมินมูลค่าทรัพย์สิน ซึ่งอาจใช้เพื่อวัตถุประสงค์สาธารณะหรือวัตถุประสงค์เฉพาะ ผู้ที่จะทำหน้าที่ประเมินราคาทรัพย์สินของบริษัทจดทะเบียน หรือบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์เพื่อเสนอขายต่อประชาชนต้องเป็นผู้ประเมินราคาที่สำนักงาน ก.ล.ต. ให้ความเห็นชอบแล้วเท่านั้น รายงานการประเมินค่าทรัพย์สินที่จะใช้อ้างอิงเพื่อวัตถุประสงค์ สาธารณะ จะต้องจัดทำตามแนวทางที่สมาคมผู้ประเมินค่าทรัพย์สินแห่งประเทศไทยกำหนดและต้องมีอายุไม่เกินกว่า 6 เดือน นับแต่วันที่ปรากฏในรายงาน [ตลาดทุน]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
V.A.T (abbr.) ภาษีมูลค่าเพิ่ม (คำย่อ value added tax) Syn. V.A.T
VAT (abbr.) ภาษีมูลค่าเพิ่ม (คำย่อของ value added tax) Syn. V.A.T
รู้คุณค่า (v.) appreciate the value (of)
แสดงค่า (v.) show the value (math)
แสดงค่า (v.) show the value (math)
m.v. (abbr.) คำย่อของ market value
VA (adj.) เกี่ยวกับมูลค่าเพิ่มของผลผลิต (คำย่อ value-added)
ค่า (n.) value See also: worth, advantage Syn. คุณค่า, ประโยชน์
ค่าความจริง (n.) truth-value
ค่าตัวเลข (n.) numeric value
ค่านิยมทางสังคม (n.) social value
ค่าสัมบูรณ์ (n.) absolute value
ค่าเงิน (n.) value of money
ค่าเสมอภาค (n.) par value
ค่าเสมอภาค (n.) par value
ด้อยค่า (v.) devalue See also: devaluate Ops. มีค่า
ตี (v.) value See also: evaluate, appraise, determine, set Syn. กำหนด
ภ.พ. (n.) value added tax See also: VAT Syn. ภาษีมูลค่าเพิ่ม
ภาษีมูลค่าเพิ่ม (n.) value added tax See also: VAT
มิ่งมิตร (n.) valued friend See also: bosom friend, close friend Syn. เพื่อนรัก, เพื่อนสนิท
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
It taught me the value of moneyมันสอนให้ฉันรู้ถึงคุณค่าของเงิน
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
I value my neck a lot more than $3,000, Chief.ผมตั้งราคาชีวิตผมไว้ สูงกว่า 3,000 ดอลลาร์นะ สารวัตร
You see how sensitive I am to the value of thingsคุณเห็นวิธีไวต่อความรู้สึกฉัน am to ค่าของสิ่ง
This girl has certain value where we're headed. She'll bring a good price.ผู้หญิงคนนี้ถึงมีค่าในที่ที่เราจะไป เธอจะใด้ราคาที่ดี.
The value of goat's milk in daily diet.คุณค่าของนมแพะในโภชนาการ
What other value it has, I don't know.สิ่งที่มีค่าอื่น ๆ ก็มีฉันไม่ทราบ
I have always valued my lifelessness.ฉันพอใจ ในการไม่มีชีวิตของฉัน
For one tenth the value of the store!ว่าจะขายห้างนี้ในราคา 1 ใน 10 ของมูลค่าของห้างนี้
They value their writers. The ones who behave get their own dachas.พวกเขาให้ความสำคัญกับนักเขียนของพวกเขา คนที่ทำงานได้รับดาชาของตัวเอง
The role of the Russia House will be respected. Russell values the link.บทบาทของรัสเซียเฮ้าส์จะได้รับการเคารพ รัสเซลค่าเชื่อมโยง
These men can learn the value of an honest day's labor, while providing a valuable service to the community and... at a bare minimum of expense to Mr. and Mrs. John Q Taxpayer.คนเหล่านี้สามารถเรียนรู้คุณค่าของการใช้แรงงานวันที่ซื่อสัตย์ของ ขณะที่การให้บริการที่มีคุณค่าให้กับชุมชนและ ... ที่ขั้นต่ำเปลือยของค่าใช้จ่ายให้กับนายและนางจอห์น Q ตัวผู้เสียภาษีอากร
The lessons I learned in church were not without value, however.บทเรียนที่ผมเรียนรู้ในโบสถ์ไม่มีค่ากับผม แต่ถึงอย่างไร
When i was 16, she made one last attempt to instill Christian values in me... by finding me a tutor.ตอนผมอายุ 16 เธอได้พยายามเป็นครั้งสุดท้าย เพื่อค่อยๆ ใส่ความเป็นคริสเตียนให้ผม โดยหาครูสอนพิเศษให้ผม

*value* ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[dí, ㄉㄧˊ, 荻] Anaphalis yedoensis (pearly everlasting reed); used in Japanese names with phonetic value Ogi
中值定理[zhōng zhí dìng lǐ, ㄓㄨㄥ ㄓˊ ㄉㄧㄥˋ ㄌㄧˇ, 中值定理] mean value theorem (in calculus)
跌幅[diē fú, ㄉㄧㄝ ㄈㄨˊ, 跌幅] decline (in value); extent of a drop
掉价[diào jià, ㄉㄧㄠˋ ㄐㄧㄚˋ, 掉价 / 掉價] drop in price; devalued; to have one's status lowered
经济增加值[jīng jì zēng jiā zhí, ㄐㄧㄥ ㄐㄧˋ ㄗㄥ ㄐㄧㄚ ㄓˊ, 经济增加值 / 經濟增加值] Economic value added, EVA
尊重[zūn zhòng, ㄗㄨㄣ ㄓㄨㄥˋ, 尊重] esteem; respect; to honor; to value sth
面值[miàn zhí, ㄇㄧㄢˋ ㄓˊ, 面值] face value; par value
估价[gū jià, ㄍㄨ ㄐㄧㄚˋ, 估价 / 估價] to value; to appraise; to be valued at; estimate; valuation
价原[jià yuán, ㄐㄧㄚˋ ㄩㄢˊ, 价原 / 價原] Kagen or the Origin of Value by MIURA Baien 三浦·梅園|三浦·梅园, pioneering study of economics comparable to Adam Smith's The Wealth of Nations 國富論|国富论
韵母[yùn mǔ, ㄩㄣˋ ㄇㄨˇ, 韵母 / 韻母] medial and final of a Chinese syllable (excluding initial consonant and tone); the rhyming part of a Chinese syllable; rhyme; vowel; character used in traditional phonetics to indicate value of rhyme; final sound; phoneme
三浦・梅园[Sān pǔ, ㄙㄢ ㄆㄨˇ· Mei2 yuan2, 三浦・梅园 / 三浦・梅園] MIURA Baien (1723-1789), Japanese neo-Confucian philosopher and pioneer economist, author of The Origin of value 價原|价原
净现值[jìng xiàn zhí, ㄐㄧㄥˋ ㄒㄧㄢˋ ㄓˊ, 净现值 / 淨現值] net present value (NPV)
标称[biāo chēng, ㄅㄧㄠ ㄔㄥ, 标称 / 標稱] nominal (e.g. nominal value in specification)
阻值[zǔ zhí, ㄗㄨˇ ㄓˊ, 阻值] numerical value of electrical impedance
票面值[piào miàn zhí, ㄆㄧㄠˋ ㄇㄧㄢˋ ㄓˊ, 票面值] par value; face value (of a bond)
字音[zì yì, ㄗˋ ㄧˋ, 字音] phonetic value of a character
效价[xiào jià, ㄒㄧㄠˋ ㄐㄧㄚˋ, 效价 / 效價] potency; titer (measure of effective concentration in virology or chemical pathology, defined in terms of potency after dilution by titration); valence (perceived value in psychology); valency
[jià, ㄐㄧㄚˋ, 价 / 價] price; value; valence (on an atom)
证明力[zhèng míng lì, ㄓㄥˋ ㄇㄧㄥˊ ㄌㄧˋ, 证明力 / 證明力] probative value; strength of evidence in legal proof; relevance
音读[yīn dú, ㄉㄨˊ, 音读 / 音讀] reading or phonetic value of a character
实值[shí zhí, ㄕˊ ㄓˊ, 实值 / 實值] real-valued (math.); taking real numbers as values (of a function)
升值[shēng zhí, ㄕㄥ ㄓˊ, 升值 / 昇值] rise in value; appreciate
银票[yín piào, ˊ ㄆㄧㄠˋ, 银票 / 銀票] (in former times) banknote with a value in silver
比值[bǐ zhí, ㄅㄧˇ ㄓˊ, 比值] specific value; ratio
[shàng, ㄕㄤˋ, 尚] still; yet; to value; to esteem; surname Shang
储值卡[chǔ zhí kǎ, ㄔㄨˇ ㄓˊ ㄎㄚˇ, 储值卡 / 儲值卡] stored-value card; pre-paid card (telephone, transport etc)
反切[fǎn qiè, ㄈㄢˇ ㄑㄧㄝˋ, 反切] traditional system expressing the phonetic value of a Chinese character using two other characters, the first for the initial consonant, the second for the rhyme and tone
珍惜[zhēn xī, ㄓㄣ ㄒㄧ, 珍惜] treasure; value; cherish
[tián, ㄊㄧㄢˊ, 畑] used in Japanese names with phonetic value hatake, bata etc; dry field (i.e. not paddy field)
宝贵[bǎo guì, ㄅㄠˇ ㄍㄨㄟˋ, 宝贵 / 寶貴] valuable; precious; value; treasure; set store by
[zhí, ㄓˊ, 值] value; (to be) worth; to happen
价值[jià zhí, ㄐㄧㄚˋ ㄓˊ, 价值 / 價值] value; worth
价值工程[jià zhí gōng chéng, ㄐㄧㄚˋ ㄓˊ ㄍㄨㄥ ㄔㄥˊ, 价值工程 / 價值工程] value engineering
价值观[jià zhí guān, ㄐㄧㄚˋ ㄓˊ ㄍㄨㄢ, 价值观 / 價值觀] value theory
加值型网路[jiā zhí xíng wǎng lù, ㄐㄧㄚ ㄓˊ ㄒㄧㄥˊ ㄨㄤˇ ㄌㄨˋ, 加值型网路 / 加值型網路] value added network; VAN
增值税[zēng zhí shuì, ㄗㄥ ㄓˊ ㄕㄨㄟˋ, 增值税 / 增值稅] value-added tax (VAT)
币值[bì zhí, ㄅㄧˋ ㄓˊ, 币值 / 幣值] value of a currency
推崇[tuī chóng, ㄊㄨㄟ ㄔㄨㄥˊ, 推崇] value; accord great importance to
产值[chǎn zhí, ㄔㄢˇ ㄓˊ, 产值 / 產值] value of output; output value
部分值[bù fèn zhí, ㄅㄨˋ ㄈㄣˋ ㄓˊ, 部分值] value of a part

*value* ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
アテンションバリュー[, atenshonbaryu-] (n) attention value
オクタン価[オクタンか, okutan ka] (n) octane value
お得意さん[おとくいさん, otokuisan] (n) regular customer; valued client
カウンターストップ[, kaunta-sutoppu] (n) (See カンスト) maximum value in games (e.g. 99, 255, etc.) (wasei
がた落ち[がたおち, gataochi] (n,vs) (value or amount) plummeting
カンスト[, kansuto] (n,vs) (abbr) abbr. of counter stop; max value in games (99, 255 and such)
コード値[コードち, ko-do chi] (n) {comp} code element; code value; coded representation
コード化表現[コードかひょうげん, ko-do kahyougen] (n) {comp} code element; code value; coded representation
コード要素[コードようそ, ko-do youso] (n) {comp} code element; code value; coded representation
スライド[, suraido] (n) (1) slide; (2) change (in value or situation); proportional change; (vs) (3) to slide; to slip; (4) to change (in value, e.g. with a sliding scale); to change (in situation); (P)
それだけの価値がある[それだけのかちがある, soredakenokachigaaru] (exp,v5r-i) to be deserved; to be worth it; to have merit; to have value
だれる[, dareru] (v1,vi) (1) to lose interest; to weaken; to slacken; (2) to lose value after a peak (e.g. stock)
デノミ[, denomi] (n) (abbr) denomination (reducing the face value of currency after inflation); (P)
デフォルト値;デフォールト値[デフォルトち(デフォルト値);デフォールトち(デフォールト値), deforuto chi ( deforuto atai ); defo-ruto chi ( defo-ruto atai )] (n) default value
ネームヴァリュー[, ne-muvaryu-] (n) name-value
バン[, ban] (n) (1) bun; (2) van (caravan); (3) {comp} value-added network; VAN; (P)
フェースバリュー[, fe-subaryu-] (n) face value
プリセット値[プリセットあたい, purisetto atai] (n) {comp} preset value
ポスターバリュー[, posuta-baryu-] (n) poster value
ヨウ素価;沃素価[ヨウそか(ヨウ素価);ようそか(沃素価), you soka ( you moto atai ); yousoka ( yoku moto atai )] (n) iodine value; iodine number
一価関数[いっかかんすう, ikkakansuu] (n) single-valued function
一坪本社[ひとつぼほんしゃ, hitotsubohonsha] (n) small company headquarters located in Tokyo simply for name value
[しも, shimo] (n) (1) lowness (of degree, value, etc.); inferiority; (2) second volume (of two); third volume (of three)
中間値[ちゅうかんち, chuukanchi] (n) (1) (col) (See 中間値の定理) intermediate value; (2) (See 中央値) median
今是昨非[こんぜさくひ, konzesakuhi] (exp) complete reversal of values or ways of thinking (over time); What appeared wrong in the past now appears right; realizing and regretting the past errors of one's ways
仕入れ高;仕入高[しいれだか, shiiredaka] (n) quantity or value of goods laid in
付加価値税[ふかかちぜい, fukakachizei] (n) value-added tax
価値判断[かちはんだん, kachihandan] (n) value judgement; value judgment
価値論[かちろん, kachiron] (n) axiology; theory of value
保険価額[ほけんかがく, hokenkagaku] (n) insurable value
値(P);価;直;價(oK)[あたい(値;価;價)(P);ね(値;直), atai ( atai ; atai ; atai )(P); ne ( atai ; choku )] (n,adj-no) (1) price; cost; (2) value; worth; merit; (3) (あたい only) {math} value; count; number; (4) (あたい only) {comp} variable (computer programming, programing); (P)
倫理観[りんりかん, rinrikan] (n) ethics; ethical viewpoint; moral value; sense of duty; sense of ethics
偏差値[へんさち, hensachi] (n) deviation value (usu. scaled to mean of 50, standard deviation of 10, and often used for academic grades); deviation; T-score; standard score; (P)
公示価格[こうじかかく, koujikakaku] (n) declared value
円高[えんだか, endaka] (n) high-valued yen; exchange in favor (favour) of the yen; (P)
割安感[わりやすかん, wariyasukan] (n) sense that something is relatively inexpensive or undervalued
原子価[げんしか, genshika] (n) valence; atomic value
取って置き[とっておき, totteoki] (n) valued; the best; object set aside or held in reserve
取るに足らない[とるにたらない, torunitaranai] (exp) worthless; valueless
取るに足りない;とるに足りない[とるにたりない, torunitarinai] (exp,adj-i) of little importance; trivial; worthless; valueless
Japanese-English: COMDICT Dictionary
コード値[コードち, ko-do chi] code element, code value, coded representation
コード化表現[コードかひようげん, ko-do kahiyougen] code element, code value, coded representation
コード要素[コードようそ, ko-do youso] code element, code value, coded representation
スカラ値[スカラち, sukara chi] scalar value
データ値[データち, de-ta chi] data value
ヌル値[ヌルち, nuru chi] null value
バイト値[バイトち, baito chi] byte value
パラメタ値[パラメタち, parameta chi] parameter value, (PV)
バン[ばん, ban] bun, van (caravan), VAN (value-added network)
ブール値[ブールち, bu-ru chi] boolean value
プレゼンテーションデータ値[プレゼンテーションデータち, purezente-shonde-ta chi] presentation data value
リターン値[リターンち, rita-n chi] return value
上限値[じょうげんち, jougenchi] upper bound, upper value
中央値[ちゅうおうち, chuuouchi] median, median value
付加価値ネットワーク[ふかかちネットワーク, fukakachi nettowa-ku] value added network (VAN)
付加価値再販業者[ふかかちさいはんぎょうしゃ, fukakachisaihangyousha] Value-Added Reseller, VAR
付加価値通信網[ふかかちつうしんもう, fukakachitsuushinmou] Value-Added Network, VAN
初期値[しょきち, shokichi] initializing value (IV)
単一値属性[たんいつちぞくせい, tan'itsuchizokusei] single-valued attribute
基準値[きじゅんち, kijunchi] nominal value
境界値問題[きょうかいちもんだい, kyoukaichimondai] boundary value problem
多値属性[たちぞくせい, tachizokusei] multi-valued attribute
定格[ていかく, teikaku] rated value (engineering)
属性値[ぞくせいち, zokuseichi] attribute-value, property-value
属性値アサーション[ぞくせいちアサーション, zokuseichi asa-shon] attribute-value-assertion
属性値表現[ぞくせいちひょうげん, zokuseichihyougen] attribute value literal
属性値選択節[ぞくせいちせんたくせつ, zokuseichisentakusetsu] attribute-value-assertion
左辺値[さへんち, sahenchi] left side value (of an equation)
平均値[へいきんち, heikinchi] average value, mean value, mean, expectation
戻り値[もどりち, modorichi] return value, return(ed) value
推定値[すいていち, suiteichi] estimated value
整数値[せいすうち, seisuuchi] integer value
暗号検査値[あんごうけんさち, angoukensachi] cryptographic checkvalue
最初の値[さいしょのあたい, saishonoatai] initial value
最小値[さいしょうち, saishouchi] minimum value, min
最終値[さいしゅうち, saishuuchi] final value
未定義値[みていぎち, miteigichi] undefined value
現在値[げんざいち, genzaichi] current value
省略時値[しょうりゃくじち, shouryakujichi] default value
真理値[しんりち, shinrichi] truth value

*value* ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
อรรฆ[n.] (ak) EN: value FR: valeur [f]
อนรรฆค่า[adj.] (anak khā) EN: priceless ; of inestimable value FR: qui n'a pas de prix
ชั่ง[v.] (chang) EN: evaluate ; ponder ; consider FR: évaluer ; peser ; considérer
เดา[v.] (dao) EN: guess ; estimate ; reckon ; size up ; suppose ; conjecture ; surmise FR: estimer ; évaluer ; supposer ; deviner ; flairer ; pressentir ; conjecturer
เดาถูก[v. exp.] (dao thūk) EN: guess wright FR: évaluer correctement
ด้อยค่า[v. exp.] (dǿi khā) EN: devalue FR:
ด้อยคุณค่า[adj.] (dǿi khunkhā) EN: mean nothing ; inferior ; insignificant ; low-value FR:
ฟังก์ชันค่าเดี่ยว[n. exp.] (fangchan kh) EN: single-valued function FR:
ฟังก์ชันค่าจริง[n. exp.] (fangchan kh) EN: real-valued function FR:
ฟังก์ชันค่าจริงของตัวแปร[n. exp.] (fangchan kh) EN: real valued function of a real variable FR:
ฟังก์ชันค่าสัมบูรณ์[n. exp.] (fangchan kh) EN: absolute value function FR:
ฟังก์ชันหลายค่า[n. exp.] (fangchan lā) EN: multivalued function ; multiple-valued function FR: fonction multivaluée [f]
หวงแหน[v.] (hūang-haēn) EN: value highly ; cherish ; treasure ; be jealous of FR: se réserver ; garder pour soi
เจ้าพนักงานประเมินราคาทรัพย์สิน[n. exp.] (jaophanakng) EN: assistant property valuer FR:
กะ[v.] (ka) EN: estimate ; calculate ; guess ; approximate ; fix FR: estimer ; évaluer ; déterminer ; fixer ; donner une approximation
กำหนด[v.] (kamnot) EN: prescribe ; stipulate ; fix ; determine ; estimate ; set ; settle ; establish ; earmark ; assign ; appoint ; allocate ; limit FR: déterminer ; définir ; établir ; évaluer ; fixer ; stipuler ; arrêter ; prescrire ; assigner ; programmer ; allouer
การเพิ่มมูลค่า[n. exp.] (kān phoēm m) EN: added value FR:
การประเมินคุณค่า[n. exp.] (kān pramoēn) EN: value judgement ; value judgment (Am.) FR: jugement de valeur [m]
การเสื่อมค่า[n. exp.] (kān seūam k) EN: depreciation ; decrease in value FR:
ค่า[n.] (khā) EN: value ; worth ; price ; cost ; charge ; expense ; fee ; allowance ; wages FR: valeur [f] ; coût [m] ; prix [m] ; frais [mpl] ; charges [fpl]
ค่า[n.] (khā) EN: value FR: valeur [f] ; niveau [m]
ค่าไอเกน[n.] (khā-aikēn) EN: eigenvalue FR:
ค่าไอโอดีน[n. exp.] (khā ai-ōdīn) EN: iodine value ; iodine adsorption value ; iodine number ; iodine index FR:
ค่าเฉลี่ย[n.] (khā chalīa) EN: mean ; average ; average value FR: moyenne [f] ; valeur moyenne [f]
ค่าเฉพาะ[n. exp.] (khā chaphǿ) EN: proper value ; eigenvalue FR:
ค่าฟังก์ชัน[n. exp.] (khā fangcha) EN: functional value FR:
ค่าจำกัด[n. exp.] (khā jamkat) EN: limiting value FR:
ค่าจริง[n. exp.] (khā jing ) EN: real value FR:
ค่าคาดหมาย[n. exp.] (khā khātmāi) EN: expected value ; expectation value ; expectation FR:
ค่าคาดหวัง[n. exp.] (khā khātwan) EN: expected value FR:
ค่าของเงิน[n. exp.] (khā khøng n) EN: value of money FR: pouvoir d'achat [m]
ค่าขอบ[n. exp.] (khā khøp) EN: boundary value FR:
ค่าความจริง[n. exp.] (khā khwāmji) EN: truth value FR:
ค่าความร้อน[n. exp.] (khā khwāmrø) EN: caloric value (CV) FR:
ค่าความร้อนสูง[n. exp.] (khā khwāmrø) EN: high calorific value ; higher heating value (HHV) FR:
ค่ากรด[v. exp.] (khā krot) EN: acid value ; neutralization number ; acid number ; acidity FR:
ค่าลักษณะเฉพาะ[n. exp.] (khā laksana) EN: characteristic value FR: valeur caractéristique [f]
ค่าลิมิต[n. exp.] (khā limit) EN: limiting value FR:
คำนิยมพื้นฐาน[n. exp.] (kham niyom ) EN: value FR: valeur (morale) [m]
คะเน[v.] (khanē) EN: estimate ; approximate ; conjecture ; speculate ; guess ; anticipate ; expect ; predict ; forecast ; reckon ; surmise FR: supputer ; évaluer ; spéculer ; conjecturer (litt.)

*value* ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Absolutbetrag {m} [math.]absolute value
Absolutwert; absoluter Betrag; absoluter Wert {m}absolute value
Absolutwertgeber {m} [techn.]absolute valuator device; absolute value transmitter
Anrechnungswert {m}accepted value
Wertbildung {f}accumulation of value
Gesamtwert {m} der Einfuhraggregate value of importation
Festwertversicherung {f}agreed value insurance
Annahmewert {m}assumed value
Jahresbestellwert {m}annual purchase order value
Zuschreibung {f}appreciation in value
Sicherungswert {m}backup value
Liquidationswert {m}break-up value
Heizwert {m} | oberer Heizwertcalorific value | gross calorific value
Geldwert {m}cash value
Reingaswert {m}clean gas value
Codeausdruck {m}code value
Anschlusswert {m}; elektrischer Anschlusswertconnected value
Anschaffungswert {m} | zum Anschaffungswertcost value | at cost
Wertschöpfung {f}creation of value
Auslegungswert {m}design value
Zähigkeitseigenschaften {pl}ductile values
Effektivwert {m}effective value; mean
Motorkennwerte {pl}engine values
Umrechnungswert {m}exchange value
Erwartungswert {m}expectancy value; expectation value; expectation
Lichtwert {m} (eines Films)exposure value
Extremwert {m}extreme value
Gleitkommawert {m}floating value
Nährwert {m}food value
Bruttowertschöpfung {f}gross value added
hydrologisch {adj} | hydrologischer Kreislauf | hydrologische Meßwertehydrological | hydrological cycle | measured hydrological value
Substanzsteuern {pl}tax on non-income values
Wertzuwachssteuer {f}increment value tax
Anfangswert {m}initial value
wertbeständig {adj} | wertbeständig bleibenlasting value; stabile | to retain its value
Nennstoßstrom {m}limiting dynamic value
Börsenindex {m} | kursgewichteter Börsenindexmarket index; stock market index | value-weighted market index
Kurswert {m}market value
Maximalwert {m}maximum value; peak value
Mittelwertsatz {m} [math.]mean value theorem

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า *value*
Back to top