ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

appraiser

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *appraiser*, -appraiser-

appraiser ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
appraiser (n.) ผู้ประเมินค่า See also: ผู้ประมาณค่า, ผู้ตีราคา Syn. assessor
appraiser (n.) ผู้ให้มูลค่า

appraiser ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
鑑定人[かんていにん, kanteinin] (n) judge; appraiser
鑑定家[かんていか, kanteika] (n) judge; appraiser
査定者[さていしゃ, sateisha] (n) underwriter (insurance); appraiser; assessor; auditor
鑑定官[かんていかん, kanteikan] (n) appraiser; assessor

appraiser ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ผู้ตีราคา[n. exp.] (phū tī rākh) EN: appraiser FR:

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า appraiser
Back to top