ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

misjudge

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *misjudge*, -misjudge-

misjudge ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
misjudge (vt.) ทำให้เข้าใจผิด See also: ทำให้ตัดสินใจผิด Syn. mistake, misread Ops. understand
misjudgement (n.) การตัดสินผิด See also: การตัดสินไม่ยุติธรรม Syn. unfairness, bias, prejudice
English-Thai: Nontri Dictionary
misjudge(vt) พิจารณาผิด,ตัดสินใจผิด,วินิจฉัยผิด
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
You girls misjudge men.พวกผู้หญิงก็ตัดสินผู้ชายผิดๆ
You misjudge me. We were friends once, were we not?เจ้าตัดสินข้าผิด ครั้งหนึ่งเราเคยเป็นเพื่อนกันใช่ไหม
How do I misjudge you?ฉันตัดสินคุณผิดอย่างไรคะ?
Didn't you ever misjudge someone?แล้วคุณไม่เคยมองคนผิดเลยรึไง
I misjudged you, Walter.ฉันดูคุณ ผิดไป, วอลเตอร์
We have misjudged you Onizuka.เรามองคุณผิดไป โอนิซึกะ
We misjudged him, Papa. Me more than anyone. In every way.เราดูเขาผิดไปค่ะพ่อ สำหรับหนูแล้ว มากกว่าใครในทุกเรื่อง
I totally misjudged you, Scofield.ฉันประเมินเธอผิดถนัดเลย สโกฟิลด์ ฉันนึกว่าเธอไม่ใช่พวกชอบก่อความวุ่นวาย
Perhaps i have misjudged you, o wise one.บางทีฉันอาจดูเธอผิดไป คนฉลาด
You know, i may have misjudged you, maria.รู้มั้ย ผมอาจดูคุณผิดไป มาเรีย
Yeah, so, i think i misjudged lila.ใช่แล้ว ผมคิดว่าผมดูไลล่าผิดไป
Have i misjudged lila?ผมดูไลล่าผิดไปหรือเปล่า ผมไม่รู้

misjudge ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
ミスジャッジ[, misujajji] (n) misjudgement; misjudgment
僻目[ひがめ, higame] (n) squint; sight error; bias; misunderstanding; misjudgment; misjudgement
誤判[ごはん, gohan] (n) misjudgement; misjudgment; erroneous judgement; miscarriage of justice

misjudge ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ดูผิด[v. exp.] (dū phit) EN: misjudge FR:

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า misjudge
Back to top