ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

vat

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *vat*, -vat-

vat ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
vat (n.) ถังหรือภาชนะใส่น้ำขนาดใหญ่ Syn. vessel, tub, barrel
VAT (abbr.) ภาษีมูลค่าเพิ่ม (คำย่อของ value added tax) Syn. V.A.T
vat (n.) ภาชนะขนาดใหญ่ See also: ถังใหญ่, หม้อ, โอ่ง, ตุ่ม Syn. barrel, cistern, keg, tank
vat (vt.) ใส่ภาชนะขนาดใหญ่ See also: ใส่ถังใหญ่, ใส่หม้อ
Vatican (n.) สำนักวาติกันซึ่งเป็นที่ประทับพระสันตะปาปา See also: รัฐบาลของสันตะปาปา Syn. Rome, papal palace
Vatican City (n.) เมืองวาติกันของกรุงโรม
Vaticanism (n.) นโยบายและอำนาจของสันตะปาปา
vaticinate (vt.) ทำนาย (ทางวรรณคดี) See also: คาดการณ์, เห็นล่วงหน้า, คาดการณ์ล่วงหน้า Syn. forebode, prophesy
English-Thai: HOPE Dictionary
vat(แวท) n. กะทะ,ถังใหญ่,หม้อขนาดใหญ่,สารสีย้อมที่ไม่ละลาย. vt. ใส่ในภาชนะดังกล่าว
vatican(แวท'ทิเคิน) n. สำนักวาติกันอันเป็นที่ประดับขององค์สันตะปาปาในกรุงโรม,อำนาจและการปกครองขององค์สันตะปาปา, See also: Vaticanism n.
vatican cityn. กรุงวาติกันในกรุงโรมเป็นที่ประทับขององค์สันตะปาปารวมทั้งโบสถ์St. Peterและสำนักวาติกัน
English-Thai: Nontri Dictionary
vat(n) ถังใหญ่,กระทะ,หม้อใหญ่
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
VAT (value-added tax)ภาษีมูลค่าเพิ่ม [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ต้นตานขโมย (n.) Vatica philastreana Pierre
ตานขโมย (n.) Vatica philastreana Pierre Syn. ต้นตานขโมย
lav (abbr.) ห้องน้ำ (คำย่อของ lavatory)
obs (abbr.) คำย่อของ obscure, obsolete, observation, observatory
กล้วยน้ำว้า (n.) Cultivated banana See also: Musa sapientum Linn.
การดูงาน (n.) observation See also: inspection, investigation, visiting
การตัดทอน (n.) deprivation
การถนอม (n.) preservation See also: keep, conservation, nourishment, protection Syn. การสนอม, การรักษา, การป้องกัน, การบำรุง Ops. การทำลาย
การบำรุง (n.) preservation See also: keep, conservation, nourishment, protection Syn. การสนอม, การรักษา, การป้องกัน Ops. การทำลาย
การบำรุงรักษา (n.) preservation See also: conservation, protection, reservation Syn. การรักษา, การถนอม, การป้องกัน
การรักษา (n.) preservation See also: keep, conservation, nourishment, protection Syn. การสนอม, การป้องกัน, การบำรุง Ops. การทำลาย
การรักษา (n.) preservation See also: conservation, protection, reservation Syn. การถนอม, การป้องกัน, การบำรุงรักษา
การลิดรอน (n.) deprivation Syn. การตัดทอน
การสงวน (n.) preservation See also: conservation, protection, reservation Syn. การรักษา, การถนอม, การป้องกัน, การบำรุงรักษา
การสนอม (n.) preservation See also: keep, conservation, nourishment, protection Syn. การรักษา, การป้องกัน, การบำรุง Ops. การทำลาย
การสังเกต (n.) observation See also: notice
การสังเกต (n.) observation See also: attention, monitoring, watching, noticing, watchfulness Syn. การเฝ้ามอง, การสังเกตการณ์
การสังเกตการณ์ (n.) observation See also: attention, monitoring, watching, noticing, watchfulness Syn. การเฝ้ามอง, การสังเกต
การสำรอง (n.) reservation Syn. การเผื่อ
การอนุรักษ์ (n.) conservation Ops. การทำลาย
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
We've come here on private businessพวกเรามาที่นี่ด้วยเรื่องธุระส่วนตัว
It's a private matterมันเป็นเรื่องส่วนตัว
I need to talk to you in privateฉันต้องการพูดคุยกับคุณเป็นการส่วนตัว
They met in privateพวกเขาพบกันเป็นการส่วนตัว
What are you reading, or is it private?คุณกำลังอ่านอะไรอยู่ เป็นเรื่องส่วนตัวหรือ?
I have a reservationฉันจองไว้ที่หนึ่งแล้ว
All you can do is inspire them to be innovative thinkersทั้งหมดที่คุณต้องทำก็คือ กระตุ้นพวกเขาให้เป็นนักคิดที่สร้างสรรค์
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
So, unless some kid just killed himself... because he was being paid... to have sex with the school mascot... in a big vat of that cole slaw, you got nothing.ถ้าไม่ใช่เด็กๆพยายามฆ่าตัวตาย.. เพราะถูกจ่ายเงินให้ไป มีเพศสัมพันธ์กับตุ๊กตาสัญลักษณ์โรงเรียน
But by mistake, they jumped into a large vat of fresh cream.แต่ก็บังเอิญเสียว่า มันทั้งสองได้กระโดดลงไปในกะละมังที่เต็มไปด้วยครีมสด
And sure enough, he sank to the bottom of that vat and died a miserable death.และแน่นอนที่สุด มันก็จมลงไปข้างล่าง กะละมังนั้น และตายอย่างน่าสงสาร
I'm sure whatever you lovebirds are discussing is a matter of national security, but the ketchup vat isn't just going to refill itself.คุณคงคุยเรื่องความปลอดภัยของชาติอยู่ แต่เราก็ต้องการคนเติมซอสนะ
I believe it's the sound the Green Lantern made... when Sinestro threw him into a vat of acid.ผมว่านั่นเป็นเสียงของกรีนแลนเทิร์น ตอนที่ถูกสิเนทโทรโยนลงไปในบ่อน้ำกรด
Place your hands on the vat and focus your energy.วางมือลง แล้วปล่อยพลังออกมา
Olaf would have their head in a vat of hot oil before they'd said hello.โอลาฟจะเอาหัวของคนพวกนั้น ใส่ถังน้ำมันร้อนๆ ก่อนที่พวกนั้นจะกล่าวทักทายด้วยซ้ำ
I do have my own vat of hot oil, you know.ข้าก็มีความรูสึกของข้าเอง เจ้ารู้มั้ย
I just want to go to a movie and bury my face in vat of popcorn.ฉันแค่อยากไปดูหนัง และเอาหน้าจุ่มลงในถังป็อปคอน
Is it really to celebrate Jenna's birthday, or is it just to get us all in the same room so she can drop a vat of pig blood on us?ใ่ช่การฉลองวันเกิดเจนน่าแน่หรอ? หรือว่าต้องการให้พวกเราอยู่ที่เดียวกัน เพื่อที่ หล่อนจะได้เทเลือดหมูถังใหญ่ๆใส่พวกเราได้?
Get reservations on the Aquitania, and we'll take the 12:30 train for Cherbourg.ไปจองตั๋วที่อะควิแทเนีย เราจะขึ้นรถไฟเที่ยวเที่ยงครึ่งไปเซอร์เบิร์ก
It should be in a conservatory, you in a white frock, with a red rose in your hand, and a violin playing in the distance, and I should be making violent love to you behind a palm tree.มันควรจะเกิดขึ้นที่เรือนปลูกต้นไม้ คุณใส่ชุดขาวถือดอกกุหลาบแดง มีไวโอลินเล่นอยู่ห่างๆ และผมควรจะพลอดรักกับคุณ อย่างเร่าร้อนหลังต้นปาล์ม

vat ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
修养[xiū yǎng, ㄒㄧㄡ ㄧㄤˇ, 修养 / 修養] accomplishment; training; self-cultivation
活性炭[huó xìng tàn, ㄏㄨㄛˊ ㄒㄧㄥˋ ㄊㄢˋ, 活性炭] activated carbon
原函数[yuán hán shù, ㄩㄢˊ ㄏㄢˊ ㄕㄨˋ, 原函数 / 原函數] antiderivative
[chóu, ㄔㄡˊ, 畴 / 疇] arable fields; cultivated field; class; category
华严经[huá yán jīng, ㄏㄨㄚˊ ㄧㄢˊ ㄐㄧㄥ, 华严经 / 華嚴經] Avatamsaka sutra of the Huayan school; also called Buddhavatamsaka-mahavaipulya Sutra, the Flower adornment sutra or the Garland sutra
华严经大方广佛[huá yán jīng dà fāng guǎng fó, ㄏㄨㄚˊ ㄧㄢˊ ㄐㄧㄥ ㄉㄚˋ ㄈㄤ ㄍㄨㄤˇ ㄈㄛˊ, 华严经大方广佛 / 華嚴經大方廣佛] Avatamsaka sutra of the Huayan school; also called Buddhavatamsaka-mahavaipulya Sutra, the Flower adornment sutra or the Garland sutra
大桶[dà tǒng, ㄉㄚˋ ㄊㄨㄥˇ, 大桶] barrel; vat
荒芜[huāng wú, ㄏㄨㄤ ˊ, 荒芜 / 荒蕪] barren; uncultivated; waste(land)
背地风[bèi dì fēng, ㄅㄟˋ ㄉㄧˋ ㄈㄥ, 背地风 / 背地風] behind sb's back; privately; on the sly
孵化[fū huà, ㄈㄨ ㄏㄨㄚˋ, 孵化] breeding; to incubate; innovation (esp. in commerce and marketing)
弯曲度[wān qū dù, ㄨㄢ ㄑㄩ ㄉㄨˋ, 弯曲度 / 彎曲度] camber; curvature
[yān, ㄧㄢ, 嫣] captivating
密室[mì shì, ㄇㄧˋ ㄕˋ, 密室] cell; private room
眩丽[xuàn lì, ㄒㄩㄢˋ ㄌㄧˋ, 眩丽 / 眩麗] charming; enchanting; captivating
普通人[pǔ tōng rén, ㄆㄨˇ ㄊㄨㄥ ㄖㄣˊ, 普通人] ordinary person; private citizen; people; the person in the street
私人[sī rén, ㄙ ㄖㄣˊ, 私人] private (citizen); private
密谈[mì tán, ㄇㄧˋ ㄊㄢˊ, 密谈 / 密談] commune; private discussion
包房[bāo fáng, ㄅㄠ ㄈㄤˊ, 包房] compartment (of train, ship etc); private room at restaurant; rented room for karaoke; hotel room rented by the hour
凝聚[níng jù, ㄋㄧㄥˊ ㄐㄩˋ, 凝聚] condense; aggregation; coagulate; coacervation
保护区[bǎo hù qū, ㄅㄠˇ ㄏㄨˋ ㄑㄩ, 保护区 / 保護區] conservation district
守恒定律[shǒu héng dìng lǜ, ㄕㄡˇ ㄏㄥˊ ㄉㄧㄥˋ ㄌㄩˋ, 守恒定律 / 守恆定律] conservation law
能量守恒[néng liàng shǒu héng, ㄋㄥˊ ㄌㄧㄤˋ ㄕㄡˇ ㄏㄥˊ, 能量守恒 / 能量守恆] conservation of energy
保守主义[bǎo shǒu zhǔ yì, ㄅㄠˇ ㄕㄡˇ ㄓㄨˇ ㄧˋ, 保守主义 / 保守主義] conservatism
保守派[bǎo shǒu pài, ㄅㄠˇ ㄕㄡˇ ㄆㄞˋ, 保守派] conservative faction
保守党[bǎo shǒu dǎng, ㄅㄠˇ ㄕㄡˇ ㄉㄤˇ, 保守党 / 保守黨] conservative political parties
保残守缺[bǎo cán shǒu quē, ㄅㄠˇ ㄘㄢˊ ㄕㄡˇ ㄑㄩㄝ, 保残守缺 / 保殘守缺] conservative; to preserve the outmoded
守旧[shǒu jiù, ㄕㄡˇ ㄐㄧㄡˋ, 守旧 / 守舊] conservative; reactionary
泥古不化[nì gǔ bù huà, ㄋㄧˋ ㄍㄨˇ ㄅㄨˋ ㄏㄨㄚˋ, 泥古不化] conservative and unable to adapt (成语 saw)
音乐院[yīn yuè yuàn, ㄩㄝˋ ㄩㄢˋ, 音乐院 / 音樂院] conservatory; music college
迂拘[yū jū, ㄩ ㄐㄩ, 迂拘] conventional; conservative
隐位[yǐn wèi, ˇ ㄨㄟˋ, 隐位 / 隱位] cryptic epitope (immunology, a protein component that becomes effective when activated by antigen)
促动[cù dòng, ㄘㄨˋ ㄉㄨㄥˋ, 促动 / 促動] to motivate
[xiū, ㄒㄧㄡ, 修] to decorate; to embellish; to repair; to build; to study; to write; to cultivate
修心养性[xiū xīn yǎng xìng, ㄒㄧㄡ ㄒㄧㄣ ㄧㄤˇ ㄒㄧㄥˋ, 修心养性 / 修心養性] to cultivate the heart and nurture the character (成语 saw); to improve oneself by meditation
家培[jiā péi, ㄐㄧㄚ ㄆㄟˊ, 家培] cultivated; home grown
熟地[shú dì, ㄕㄨˊ ㄉㄧˋ, 熟地] cultivated land; in Chinese medicine, preparation from rhizome of Chinese foxglove (Rehmannia glutinosa)
[tián, ㄊㄧㄢˊ, 畋] cultivate (land); to hunt
[yú, ㄩˊ, 畲 / 畬] cultivated field
[xiū, ㄒㄧㄡ, 脩] cultivate; repair; teacher's pay
曲率[qū lǜ, ㄑㄩ ㄌㄩˋ, 曲率] curvature

vat ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
糞溜[くそだめ, kusodame] (n) tank for holding excreta (often used for fertilizer) (fertiliser); night soil vat or reservoir
肥溜め;肥溜;肥え溜[こえだめ, koedame] (n) tank for holding excreta (often used for fertilizer) (fertiliser); night soil vat or reservoir; cesspool
PBX[ピービーエックス, pi-bi-ekkusu] (n) Private Branch eXchange; PBX
PM[ピーエム, pi-emu] (n) (1) (abbr) {comp} (See プライベートメッセージ) private message; PM; (n-t) (2) post-meridiem; afternoon
アクティブ化[アクティブか, akuteibu ka] (n) {comp} activate
アグラベイト;アグリベイト[, agurabeito ; aguribeito] (vs) aggravate
アバター;アヴァター[, abata-; avata-] (n) (1) avatar; incarnation of an immortal being (Hindu); (2) {comp} icon or representation of a user in a shared virtual reality
アフターファイブ[, afuta-faibu] (n) after five; one's private time; after-hours
イノベーション(P);イノベイション[, inobe-shon (P); inobeishon] (n) innovation; (P)
インターネットVPN[インターネットブイピーエン, inta-nettobuipi-en] (n) {comp} Internet Virtual Private Network
ヴァチカン市国[ヴァチカンしこく, vachikan shikoku] (n) Vatican City State
エスカレーター学校;エスカレータ学校[エスカレーターがっこう(エスカレーター学校);エスカレータがっこう(エスカレータ学校), esukare-ta-gakkou ( esukare-ta-gakkou ); esukare-ta gakkou ( esukare-ta gakkou )] (n) (col) (See エスカレーター校) private school that allows students to advance from one stage of education to the next, often kindergarten to university, without taking entrance exams en route; "escalator school"
エスカレーター校;エスカレータ校[エスカレーターこう(エスカレーター校);エスカレータこう(エスカレータ校), esukare-ta-kou ( esukare-ta-kou ); esukare-ta kou ( esukare-ta kou )] (n) (col) (See エスカレーター学校) private school that allows students to advance from one stage of education to the next, often kindergarten to university, without taking entrance exams en route; "escalator school"
エネトピア[, enetopia] (n) (abbr) housing development designed with an eye toward energy conservation
エネルギー保存の法則[エネルギーほぞんのほうそく, enerugi-hozonnohousoku] (n) law of conservation of energy
エレベ[, erebe] (n) (abbr) elevation
エレベーション[, erebe-shon] (n) elevation
エレベーター(P);エレベータ[, erebe-ta-(P); erebe-ta] (n) (1) elevator; lift; (2) (See 昇降舵) elevator (aviation); (P)
エレベーターホール[, erebe-ta-ho-ru] (n) elevator landing; elevator hall
オヴェイション[, oveishon] (n) ovation
オレンジフェイスバタフライフィッシュ[, orenjifeisubatafuraifisshu] (n) hooded butterflyfish (Chaetodon larvatus)
お化け暦;御化け暦[おばけごよみ, obakegoyomi] (n) (arch) private koyomi published illegally (Edo period)
お手洗い(P);御手洗い[おてあらい, otearai] (n) toilet; restroom; lavatory; bathroom; (P)
かてきょ[, katekyo] (n) (abbr) (sl) (See 家庭教師) home tutor; private tutor; coach
カナダ進歩保守党[カナダしんぽほしゅとう, kanada shinpohoshutou] (n) Progressive Conservative Party of Canada
カルチベーター[, karuchibe-ta-] (n) cultivator
カントリーエレベーター[, kantori-erebe-ta-] (n) country elevator
クレジットデリバティブ[, kurejittoderibateibu] (n) credit derivative
ぐんにゃり[, gunnyari] (adv) limp; enervated
ゴールデンバタフライフィッシュ;ブラックチークバタフライフィッシュ[, go-rudenbatafuraifisshu ; burakkuchi-kubatafuraifisshu] (n) bluecheek butterflyfish (Chaetodon semilarvatus); addis butterflyfish; golden butterflyfish; redlined butterflyfish
コアセルベート[, koaserube-to] (n) coacervate
コロナ観測所[コロナかんそくじょ, korona kansokujo] (n) corona observatory
コンサーヴァトーリ[, konsa-vato-ri] (n) conservatory
コンサーバティブ[, konsa-bateibu] (n) conservative
コンサバ[, konsaba] (n) (abbr) conservative
コンサバティブ[, konsabateibu] (n) conservative
コンサベーション[, konsabe-shon] (n) conservation
コンサベーター[, konsabe-ta-] (n) conservator
コンセルバトワール;コンセルヴァトワール[, konserubatowa-ru ; konseruvatowa-ru] (n) conservatorium (fre
サルバトールモニター;サルバトール・モニター[, sarubato-rumonita-; sarubato-ru . monita-] (n) water monitor (Varanus salvator, species of carnivorous monitor lizard common from Sri Lanka in the west to the Philippines in the east); common water monitor
Japanese-English: COMDICT Dictionary
アクティブ化[アクティブか, akuteibu ka] activate
アバター[あばたー, abata-] avatar
ジョブ固有領域[ジョブこゆうりょういき, jobu koyuuryouiki] job private area
リザベーション[りざべーしょん, rizabe-shon] reservation
予約[よやく, yoyaku] reservation (vs) (a-no), appointment, preliminary agreement
仮想専用網[かそうせにょうもう, kasousenyoumou] virtual private network
仮想私設網[かそうしせつもう, kasoushisetsumou] virtual private network
仮想私設通信網[かそうしせつつうしんもう, kasoushisetsutsuushinmou] VPN, Virtual Private Network
仮想閉域網[かそうへいいきもう, kasouheiikimou] VPN, Virtual Private Network
保持[ほじ, hoji] maintaining (vs), preservation, retaining
公衆回線[こうしゅうかいせん, koushuukaisen] public line (as opposed to a private or leased line)
専用[せんよう, senyou] private (network, e.g.), dedicated, exclusive
導出[どうしゅつ, doushutsu] derivation
帯域予約[たいいきよやく, taiikiyoyaku] bandwidth reservation, bandwidth contract
技術革新[ぎじゅつかしん, gijutsukashin] technological innovation
曲率[きょくりつ, kyokuritsu] curvature
枯渇[こかつ, kokatsu] starvation
構内交換機[こうないこうかんき, kounaikoukanki] private branch exchange (PBX)
構内電話交換機[こうないでんわこうかんき, kounaidenwakoukanki] private branch exchange (PBX)
活性化[かっせいか, kasseika] activation (vs)
派生文献[はせいぶんけん, haseibunken] derivative document
確保[かくほ, kakuho] reservation (vs)
私用[しよう, shiyou] private use, experimental use
私的[してき, shiteki] personal, private, proprietary
私設ディレクトリ管理領域[しせつディレクトリかんりりょういき, shisetsu deirekutori kanriryouiki] Private Directory Management Domain (PRDMD)
私設回線[しせつかいせん, shisetsukaisen] leased line, private circuit, private line
秘密鍵[ひみつかぎ, himitsukagi] private key, secret key
節電機能[せつでんきのう, setsudenkinou] power conservation (facility)
自動式構内交換機[じどうしきこうないこうきのう, jidoushikikounaikoukinou] Private Automatic Branch eXchange, PABX
観測[かんそく, kansoku] observation
試用[しよう, shiyou] private use, experimental use
非アクティブ化[ひアクティブか, hi akuteibu ka] deactivate
飢え[うえ, ue] starvation
Japanese-Thai: Saikam Dictionary
培う[つちかう, tsuchikau] Thai: เพาะปลูก English: to cultivate
民宿[みんしゅく, minshuku] Thai: บ้านของชาวบ้านที่เปิดให้เช่าพักราคาถูก English: a private home providing lodging for travelers
注目[ちゅうもく, chuumoku] Thai: สังเกต English: observation
私邸[してい, shitei] Thai: บ้านพักส่วนตัว English: private residence
秘書[ひしょ, hisho] Thai: เลขานุการที่ช่วยงานผู้บริหาร English: (private) secretary

vat ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ภาษีมูลค่าเพิ่ม[n. exp.] (phāsīmūnkhā) EN: value added tax ; VAT (abbrev.) ; sales tax FR: taxe sur la valeur ajoutée [f] ; TVA [f] (abrév.) ; T.V.A. [f] (abrév.)
รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม[n. exp.] (rūam phāsī ) EN: including VAT ; incl. VAT FR: TVA comprise
แท็งก์[n.] (thaeng) EN: tank ; water tank ; tub ; basin ; cistern ; receptacle ; vat FR: citerne [f]
แวต[n.] (waēt) EN: VAT FR:
แอคติวิชัน[n.] (aēkthiwicha) EN: activation FR: activation [f]
อาณาจักรทวาราวดี[n. prop.] (Ānājak Thaw) EN: Dhavaravati Kingdom FR:
อนุพันธ์[adj.] (anuphan) EN: derivative ; differential coefficient ; differential FR:
อนุพันธ์ของฟังก์ชัน [n. exp.] (anuphan khø) EN: derivative of a function FR:
อนุพันธ์ของฟังก์ชันประกอบ[n. exp.] (anuphan khø) EN: derivatives of composite functions FR:
อนุพันธ์ขวา[n. exp.] (anuphan khw) EN: right derivative ; right-hand derivative FR:
อนุพันธ์แนวฉาก[n. exp.] (anuphan naē) EN: normal derivative FR:
อนุพันธ์ระบุทิศทาง[n. exp.] (anuphan rab) EN: directional derivative FR:
อนุพันธ์รวม[n. exp.] (anuphan rūa) EN: total derivative FR:
อนุพันธ์ซ้าย[n. exp.] (anuphan sāi) EN: left derivative ; left-hand derivative FR:
อนุพันธ์ที่สอง[n. exp.] (anuphan thī) EN: second derivative FR:
อนุพันธ์ย่อย[n. exp.] (anuphan yǿi) EN: partial derivative FR:
อนุพันธ์ย่อยอันดับสูง[n. exp.] (anuphan yǿi) EN: higher-order partial derivative FR:
อนุพันธ์ย่อยของฟังก์ชันหลายตัวแปร[n. exp.] (anuphan yǿi) EN: partial derivatives of functions of several variables FR:
อนุพันธ์ย่อยของฟังก์ชันสองตัวแปร[n. exp.] (anuphan yǿi) EN: partial derivatives of functions of two variables FR:
อนุรักษ์ป่า[n. exp.] (anurak pā) EN: forestry preservation ; protect forest FR: conservation de la forêt [f]
อนุรักษนิยม = อนุรักษ์นิยม[n.] (anuraksaniy) EN: conservatism FR: conservatisme [m]
อนุรักษ์ธรรมชาติ[n. exp.] (anurak tham) EN: nature conservation FR: conservation de la nature [f]
อวตาร[n.] (awatān) EN: avatar ; reincarnation FR: incarnation [f] ; avatar [m]
บริบาล[n.] (børibān) EN: guardian ; conservator ; keeper ; protector ; one who looks after FR: gardien [m] ; gardienne [f] ; protecteur [m] ; protectrice [f]
บริษัทเอกชน[n. exp.] (børisat ēkk) EN: private company FR: société privée [f] ; entreprise privée [f]
บริษัทเอกชนจำกัด[n. exp.] (børisat ēkk) EN: Private Corporation ; Company Limited FR:
บุคคล[adj.] (bukkhon) EN: individual ; private FR: individuel ; privé
บุ๊คกิ้ง = บุ๊กกิ้ง[n.] (bukking) EN: booking FR: réservation [f]
บูรณะ[v.] (būrana) EN: restore ; repair ; mend ; renovate ; maintain ; keep up FR: restaurer ; réparer ; rénover ; refaire ; remettre à neuf
บูรณะใหม่[v. exp.] (būrana mai) EN: be completely renovated FR: être complétement restauré
แช่มช้อย[adj.] (chaemchøi) EN: captivating ; charming ; cute ; lovely ; dainty ; pretty ; merry and graceful FR:
ชักเดือด[v. exp.] (chak deūat) EN: be aggravated ; be irritated FR:
เชลยศักดิ์[X] (chaloēisak) EN: private ; unregistered ; unofficial ; independent FR: privé ; non officiel ; non déclaré
ช่างสังเกต[adj.] (chāng sangk) EN: observant FR: observateur
ชาวนา[n. exp.] (chāo nā) EN: rice-farmer ; farmer ; peasant ; agriculturist FR: riziculteur [m] ; agriculteur [m] ; agricultrice [f] ; cultivateur [m] ; cultivatrice [f] ; fermier [m] ; fermière [f] ; paysan [m] ; paysanne [f]
ฉาตกภัย[n.] (chātakaphai) EN: famine ; starvation FR: famine [f] ; faim [f]
เชิงสังเกต[adj.] (choēng sang) EN: observational FR:
เชิด[v.] (choēt) EN: hold high ; hold aloft ; lift up ; lift ; raise ; elevate FR:
ชู[v.] (chū) EN: elevate ; raise ; lift ; boost ; hold up FR: lever ; relever ; tenir haut
แดงสะแง[n. exp.] (daēng sa ng) EN: Schoutenia ovata FR: Schoutenia ovata

vat ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Trog {m}trough; vat
Umsatzsteueridentnummer {f}VAT number; VAT no.
Leistungsmotivation {f}achievement motivation
Startknopf {m}activate button
Luftbeobachtung {f}aerial observation
Tierschutz {m}protection of animals; animal protection; conservation
Ansicht {f}elevation
bauliche Anlage {f} | Erhaltung einer baulichen Anlagephysical structure | preservation of physical structure
Baggerschaufel {f}excavator shovel
Blockbergung {f}block excavation
Bodenbearbeitungstechnik {f}cultivation engineering
Schaufelradbagger {m}bucket excavator
fesselnd {adj} | fesselnder | am fesselndstencaptivating | more captivating | most captivating
Krümmungsmittelpunkt {m}centre of curvature
Aktivkohlefilter {m}charcoal absorber; activated carbon filter
Klimaüberwachung {f}climate observation
Drehimpulserhaltung {f} [phys.]conservation of angular momentum
Energieerhaltung {f}conservation of energy; energy conservation
Impulserhaltung {f}conservation of linear momentum
Impulserhaltungssatz {m}conservation of momentum
Tierschutzgesellschaft {f}conservation society
Konservative {m,f}; Konservativer | Konservativen
konservativ {adj} | konservativer | am konservativstenconservative | more conservative | most conservative
Anbaumethode {f}cultivation method
Anbauten {pl}cultivations
Kulturpflanze {f}cultivated plant
Tabakanbau {m}cultivation of tobacco
Wohnkultur {f}cultivation of home decor
Kulturlandschaft {f}cultural landscape; land developed and cultivated by man
Rückgratverkrümmung {f}curvature of the spine
Entmachtung {f}deprivation of power
Freiheitsberaubung {f}deprivation of liberty
Deprivation {f} [med.]deprivation
abgeleitete Bindung {f}derivation weave
Funktionalmatrix {f} [math.]derivative matrix
Aushub {m}excavation; digging; back-dirt
Richtungsableitung {f} [math.]directional derivative
Störgrößenbeobachtung {f}disturbance observation
Hochantenne {f}elevated aerial
Hochbehälter {m}elevated tank

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า vat
Back to top