ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

unfitness

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *unfitness*, -unfitness-

unfitness ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
unfitness (n.) การไม่มีคุณสมบัติที่เหมาะสม Syn. ineligibility, incapacity

unfitness ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
不適[ふてき, futeki] (adj-na,n) inadequacy; inappropriateness; unfitness; impropriety
不適任[ふてきにん, futekinin] (adj-na,n) unfitness; incompetency
不適当[ふてきとう, futekitou] (adj-na,n) inadequacy; inappropriateness; unfitness; impropriety; (P)
不適格[ふてきかく;ふてっかく, futekikaku ; futekkaku] (n) disqualification; unfitness; noncompliance

unfitness ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Untauglichkeit {f}unfitness

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า unfitness
Back to top