ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

set

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *set*, -set-

set ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
set (vt.) วาง See also: ตั้ง, จัดวาง Syn. arrange, deposit
set (vt.) ทำให้เกิดขึ้น See also: จัดขึ้น, สร้างขึ้น Syn. establish
set (vt.) จัดเตรียม See also: เตรียมเพื่อใช้งาน
set (vt.) ตั้งเวลา See also: ตั้งระบบ, กำหนด Syn. install
set (n.) การจัดตั้ง See also: สิ่งที่ถูกจัดขึ้น
set (n.) ฉาก See also: ม่านหลังเวที Syn. setting, backdrop
set (n.) ท่าทาง See also: การวางท่าทาง
set (n.) ชุด See also: กลุ่ม, พวก, หมู่ Syn. crowd, gang, set, society Ops. individual
set a precedent (idm.) กำหนดรูปแบบ See also: กำหนดกฎเกณฑ์
set about (phrv.) กระจายข่าว (มักเป็นเรื่องไม่ดี) Syn. go about
set about (phrv.) จัดการกับ See also: เริ่มทำ (บางสิ่ง) Syn. go about
set above (phrv.) วางไว้ข้างบน Syn. place about, put above
set above (phrv.) จัดว่าสำคัญกว่า See also: ให้อยู่เหนือ
set across (phrv.) จับพาด See also: วางพาด Syn. go across, pull over
set adrift (phrv.) ปล่อยให้ลอยไป Syn. turn adrift
set against (phrv.) วางพิงกับ See also: วางติดกับ Syn. lay against
set ahead (phrv.) ทำให้ก้าวหน้า See also: ทำให้พัฒนา, ทำให้เติบโต Syn. bring on
set alight (phrv.) ทำให้ติดไฟ See also: ทำให้เผาไหม้ Syn. catch alight, place to
set among (phrv.) วางไว้กลาง See also: วางท่ามกลาง
set apart (phrv.) วางแยกจาก See also: วางห่างจาก Syn. put apart
set aside (phrv.) วางไว้ด้านข้าง Syn. lay aside
set aside (phrv.) หยุดไว้ก่อน See also: พักไว้ก่อน Syn. lay aside
set at (phrv.) วางต่อกับ See also: วางไว้ข้างหน้า Syn. put at
set back (phrv.) วางถอยหลัง See also: หดกลับ Syn. lay back, put back, put forward
set before (phrv.) วางข้างหน้า See also: วางตรงหน้า Syn. put at
set beside (phrv.) วางข้าง See also: วางด้านข้าง
set by (phrv.) วางไว้ด้านข้าง See also: วางข้างๆ Syn. lay aside
set by (phrv.) ให้คุณค่า (มากหรือน้อย) Syn. lay by, lay on, set on
set down (phrv.) วางลง
set down as (phrv.) ตัดสินว่าเป็น Syn. put down as
set down for (phrv.) กำหนดสำหรับ See also: กำหนดเพื่อ
set down to (phrv.) เห็นว่า (บางสิ่ง) เป็นผลจาก Syn. attribute to
set eyes on (idm.) เจอหรือเห็นเป็นครั้งแรก
set fair (phrv.) ดูเหมือนจะดี See also: น่าจะใช้ได้
set fire to (idm.) จุดไฟ
set foot somewhere (idm.) เข้าไปอยู่ See also: เดินทางเข้าไป
set for (phrv.) ตัดสินให้ใช้สำหรับ
set forth (idm.) ออกเดินทาง See also: เริ่มเดินทาง, เริ่มต้น Syn. go away
set forward (phrv.) วางไว้ข้างหน้า Syn. lay back, put back, put forward
set free (phrv.) ปล่อยเป็นอิสระ Syn. get free
English-Thai: HOPE Dictionary
set(เซท) {set,set,setting,sets} vt. วาง,ตั้ง,ตั้งตรง,จัด,จัดหามา,จัดการ,เตรียมการ vi. เคลื่อนลง,ตก,เหมาะกับ,เหมาะสม,ออกเดินทาง,เริ่มทำ,ลงลายเซ็น. n. การตั้ง,การจัดตั้ง,ชุด,เครื่องชุด,การเคลื่อนลงของตะวัน,ตะวันตกดิน,อนุกรมสิ่งตีพิมพ์,พวก,กลุ่มเกม,ทิศทาง,เครื่องรับ (วิทยุ,โทรทัศน์)
set upจัดเตรียมหมายถึง การจัดเตรียมเครื่องคอมพิวเตอร์ หรือปรับโปรแกรมหรือเพื่อให้สามารถปฏิบัติการได้ในแบบที่ต้องการ การติดตั้งโปรแกรมแต่ละครั้ง ถือว่าเป็นการกำหนดการจัดเตรียมดังกล่าวนี้ด้วย แม้ว่าหลังจากนั้น เราอาจจะแก้ไข หรือปรับเปลี่ยนเป็นอย่างอื่น คำนี้ บางทีหากเป็นชื่อโปรแกรม มักเขียนติดกันเป็น SetUp.exeดู install ประกอบ
setback(เซท'แบค) n. การหยุดยั้งการก้าวหน้า,ความล้มเหลว,การถอยหลัง,กระแสน้ำทวน, Syn. reverse,reversal,loss
setoff(เซท'ออฟ) n. สิ่งชดเชย,การชดเชย,การหักล้าง,การหักกลบลบหนี้,ของประดับ,สิ่งที่ใช้ส่งเสริมผลของสิ่งอื่น, Syn. offset,balance,trade-off
setter(เซท'เทอะ) n. ผู้ประกอบ,ผู้ติดตั้ง,ผู้จัด,ผู้ว่าง,พันธุ์สุนัขที่ถูกฝึกให้ยืนตรง และหันจมูกไปทางเหยื่อ (ที่มีกลิ่น)
settle(เซท'เทิล) vt.,vi. จัด,จัดการ,วาง,จ่ายเงิน,ชำระ,ปิดบัญชี,อพยพเข้า,ตั้งรกราก,ตั้งหลักฐาน,ทำให้สงบ,ทำให้มั่นคง,ทำให้ค่อย ๆ จมลง,ขจัดให้เสร็จสิ้น,ตัดสินใจ,จัดการ,ตกลง,พัก,นอนก้น -Phr. (settle down ตั้งรกราก,ตั้งถิ่นฐาน,สงบใจ เงียบสงบ มีจิตมุ่งมั่น)
settlement(เซท'เทิลเมินทฺ) n. การจัดการ,การแก้ปัญหา,การชำระหนี้,การชำระบัญชี,การตั้งถิ่นฐาน,การตั้งรกราก,การตั้งหลักฐาน,การตั้งกิจการ,นิคม,อาณานิคม,ชุมชน,การมอบทรัพย์สิน,ทรัพย์สิน,กองทุน,ถิ่นที่อยู่ตามกฎหมาย,การค่อย ๆ จมลง
settler(เซท'เลอะ) n. ผู้จัดการ,ผู้แก้ปัญหา,ผู้ตั้งรกราก,ผู้ตั้งถิ่นฐาน,ผู้ชำระหนี้,เครื่องกรอง,ลักษณะเด็ดขาด,ลักษณะชี้ขาด
settlor(เซท'เลอะ) n. ผู้มอบทรัพย์สิน
setup(เซท'อัพ) n. การจัดการ,การตั้งขึ้น,การก่อขึ้น,สิ่งก่อสร้าง,บุคคลที่มีร่างกายแข็งแรง,การดำเนินงานที่ง่าย,สิ่งที่ทำให้เมา,การติดตั้งอุปกรณ์เครื่องมืออะไหล่หรืออื่น ๆ สำหรับงานหนึ่งโดยเฉพาะ,โครงการ, Syn. plan,arrangement,scheme
English-Thai: Nontri Dictionary
set(adj) กำหนดล่วงหน้า,จัดไว้,เจาะจง,แน่วแน่,แข็งตัว
SET set back(vt) ขวางกั้น,ขัดขวาง,ทำให้สะดุด
setback(n) ความล้มเหลว,การถอยหลัง,ความพ่ายแพ้
settee(n) เก้าอี้ยาวมีพนัก
setting(n) ฉาก
settle(vi) ตั้งถิ่นฐาน,ตั้งรกราก,พักผ่อน,ตั้งครรภ์
settlement(n) การจัดการ,การตกลงกัน,ถิ่นฐาน,การชำระเงิน,กองทุน,ทรัพย์สิน
settler(n) ผู้ตั้งถิ่นฐาน,ผู้จัดการ,ผู้ชำระเงิน
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
set๑. เซต๒. ชุด [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
set upจัดเตรียม [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
set up againstยกขึ้นเป็นข้อต่อสู้ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
set-top boxกล่องรับสัญญาณ [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
seta๑. ขนแข็ง [มีความหมายเหมือนกับ bristle]๒. ก้าน [มีความหมายเหมือนกับstalk; stipe] [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
setteeเก้าอี้ยาว [ศิลปะ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
settingฉากท้องเรื่อง [วรรณกรรม ๖ มี.ค. ๒๕๔๕]
settleตั้งถิ่นฐาน [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
settlementการตั้งถิ่นฐาน, นิคม [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
setเซต, กลุ่มของสิ่งของ หรือจำนวนซึ่งมีข้อจำกัดความแน่นอน สามารถบอกได้ว่าสิ่งของ หรือจำนวนนั้นอยู่ในกลุ่มหรือไม่ เรียกสิ่งที่อยู่ในเซตว่าสมาชิก [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
SET Indexดัชนีราคาหุ้นตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยดัชนีราคาหุ้นประเภทที่คำนวณถัวเฉลี่ยราคาหุ้นสามัญแบบถ่วงน้ำหนักด้วยจำนวนหุ้นจดทะเบียน เป็นดัชนีที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยคำนวณขึ้น โดยใช้หุ้นสามัญจดทะเบียนทุกตัวในตลาดหลักทรัพย์ในการคำนวณสูตรการคำนวณเป็นดังนี้
Set off and counterclaimฟ้องแย้ง [TU Subject Heading]
setaeเดือย, อวัยวะไส้เดือน มีลักษณะคล้ายเส้นขนเล็ก ๆ อยู่ตอนกลางและรอบ ๆ ปล้องของไส้เดือนเกือบทุกปล้อง ทำหน้าที่ยึดดินขณะเคลื่อนที่ [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Setting and sceneryการจัดฉากและฉาก [TU Subject Heading]
Settleable Solids ของแข็งจมตัวได้ สารที่อยู่ในน้ำเสียซึ่งจะจมตัวลงในช่วงเวลา ที่กำหนด เช่น ในช่วงเวลา1ชั่วโมง ในการทดสอบโดยใช้กรวยอิมฮอฟฟ์ หมายถึงปริมาณของสารที่ตกตะกอน อยู่ที่ก้นกรวยภายในเวลา 1 ชั่วโมง [สิ่งแวดล้อม]
Settlement การตั้งถิ่นฐาน การตั้งถิ่นฐานเป็นกลุ่ม หรือการตั้งถิ่นฐานอย่างกระจัดกระจาย [สิ่งแวดล้อม]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ครบชุด (adj.) whole set of See also: full set of
จุลกฐิน (n.) kind of a set of new robes
วุด (v.) blow to set on fire
ฮุด (v.) blow to set on fire Syn. วุด
ชุด (clas.) set See also: group, series, team, collection, session Syn. กลุ่ม, เหล่า, กอง, หมู่, จำพวก, ประเภท
ตั้งค่า (v.) set
สำรับ (clas.) set See also: suit, pack, deck
สำรับ (clas.) set See also: suit, pack, deck
อัสดง (v.) set See also: go down Syn. อัสดม, ตก
อัสดม (v.) set See also: go down Syn. ตก
เหล่า (clas.) set See also: set, team, collection, party, gang, company, group, band, cluster, crew, crowd, assembly
ปล่อยนก (v.) set a bird free (for merit) Syn. ปล่อยนกปล่อยกา
ปล่อยนก (v.) set a bird free (for merit) Syn. ปล่อยนกปล่อยกา
ปล่อยนกปล่อยกา (v.) set a bird free (for merit)
ปล่อยนกปล่อยกา (v.) set a bird free (for merit)
ตั้งนาฬิกา (v.) set a clock (/watch) See also: set the time, put a clock Syn. ตั้งเวลา
กำหนดจุดหมาย (v.) set a course for See also: be bound for, direct oneself toward Syn. ตั้งใจ, มุ่งมั่น, ตั้งเป้า, ตั้งเป้าหมาย
ตั้งเข็ม (v.) set a course for See also: be bound for, direct oneself toward Syn. ตั้งใจ, มุ่งมั่น, ตั้งเป้า, ตั้งเป้าหมาย, กำหนดจุดหมาย
กำหนดรูปแบบ (v.) set a format See also: stipulate a format Syn. จัดรูปแบบ
กำหนดรูปแบบ (v.) set a format See also: stipulate a format Syn. จัดรูปแบบ
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
His secretary set the meetingเลขาฯของเขาจัดการประชุมนี้
The court set bail at 200,000 Bahtศาลตั้งเงินค่าประกันสองแสนบาท
They set up the equipmentพวกเขาจัดเตรียมอุปกรณ์
I wish I hadn't forgotten to set my alarmฉันขอให้ตัวเองไม่ลืมตั้งนาฬิกาปลุก
I wish I had remembered to set my alarmฉันขอให้ตัวเองจำได้ว่าต้องตั้งนาฬิกาปลุก
Since he has set his mind to it, I had no choice but to give upนับแต่เขาตั้งใจทำในสิ่งนั้น ฉันก็ไม่มีทางเลือกนอกจากยอมแพ้
My stomach is still upset, and I feel dizzyท้องไส้ฉันยังคงปั่นป่วนอยู่ และฉันก็รู้สึกวิงเวียนศีรษะ
I really like you but I'm not ready to settle downฉันชอบคุณจริงๆ นะ แต่ฉันยังไม่พร้อมที่จะปักหลัก
I have a duty to protect his assetsฉันมีหน้าที่ต้องปกป้องทรัพย์สินของเขา
You look just like your mother when you get upsetลูกดูเหมือนแม่มากทีเดียวเวลาหงุดหงิดขึ้นมา
Look likes she's upset with me, but now is not the time for discussionดูเหมือนว่าเธอจะหัวเสียกับฉันนะ แต่ตอนนี้ก็ไม่ใช่เวลาที่จะมามัวโต้เถียงกันอยู่
There's no need to get upset over a little thing like this!ไม่จำเป็นต้องหัวเสียกับเรื่องเล็กน้อยอย่างนี้
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
So hum a merry tune lt won't take long when there's a song to helр you set the рaсeดังนั้นครวญเพลงเมอร์รี่ มันจะใช้เวลาไม่นานเมื่อมีเพลง ที่จะช่วยให้คุณตั้งค่าสถานที่
When the crematoria prove insufficient, pyres are set up.เมื่อเผาในปล่องไม่พอ ศพก็จะถูกนำมาเรียงเอาไว้กับไม้
Well, why don't we just set up house here?ดีทำไมเราไม่เพียงแค่ตั้งค่าบ้านที่นี่?
And as he rode, he heard the trembling sound as flying fish left the water... ... and the hissing their stiff, set wings made as they soared away in the darkness.และในขณะที่เขาขี่ม้าเขาได้ยิน เสียงสั่น ปลาบินได้ใส่น้ำ และเปล่งเสียงดังกล่าวของมัน แข็งตั้งปีกที่ทำ
This may be your last chance to set the record straight.{\cHFFFFFF}นี่อาจจะเป็นโอกาสสุดท้ายของคุณ ตั้งค่าการบันทึกตรง
There must be an easier way to set a trap!ต้องมีวิธีที่ง่ายต่อการติดตั้งกับดัก
Set sail for home, for England! A jewel set in the sea!อังกฤษ อัญมณีที่ตั้งอยู่ในทะเลสีเงิน
Canby's men are coming here but no one will set foot in this hell except you and me.ทหารของแคนบีมาทางนี้... ...แต่ไม่มีใครเหยียบเข้ามาในนรกนี่... ...นอกจากนายกับฉัน
That's where you come in. I want you to set up an advanced area cricket pitch.ฉันต้องการให้คุณตั้งค่าสำหรับ ฉันพื้นที่ขั้นสูง
I'd better get you another set of clothes.ฉันต้องหาเสื้อผ้าชุดอื่นให้คุณ เพี่ออําพรางความเป็นมนุษย์
If they shoot it off at some of those apes, it could set off a chain reaction in the whole atmosphere.มันจะใช้รับมือพวกวานร จะทําให้เกิดปฏิกิริยาลูกโซ่ ทั่วบรรยากาศ
He'll set up a meeting with someone you absolutely trust.He'll set up a meeting with someone you absolutely trust.

set ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
光复会[guāng fù huì, ㄍㄨㄤ ㄈㄨˋ ㄏㄨㄟˋ, 光复会 / 光復會] anti-Qing revolutionary party set up in 1904 under Cai Yuanpei 蔡元培; same as 復古會|复古会
安心[ān xīn, ㄢ ㄒㄧㄣ, 安心] at ease; to feel relieved; to set one's mind at rest; to keep one's mind on sth
烘托[hōng tuō, ㄏㄨㄥ ㄊㄨㄛ, 烘托] background (of a painting); backdrop; a foil (to set off something to advantage); to offset (something to advantage)
拨乱反正[bō luàn fǎn zhèng, ㄅㄛ ㄌㄨㄢˋ ㄈㄢˇ ㄓㄥˋ, 拨乱反正 / 撥亂反正] bring order out of chaos; set to rights things which have been thrown into disorder
以毒攻毒[yǐ dú gōng dú, ㄧˇ ㄉㄨˊ ㄍㄨㄥ ㄉㄨˊ, 以毒攻毒] to cure ills with poison (成语 saw, refers to technique of traditional Chinese medicine); to fight evil with evil; set a thief to catch a thief; to fight fire with fire
奋起直追[fèn qǐ zhí zhuī, ㄈㄣˋ ㄑㄧˇ ㄓˊ ㄓㄨㄟ, 奋起直追 / 奮起直追] to catch up vigorously; to set off in hot pursuit
字符集[zì fú jí, ㄗˋ ㄈㄨˊ ㄐㄧˊ, 字符集] character set (e.g. ASCII 美國資訊交換標準碼|美国资讯交换标准码 or Unicode 統一碼|统一码)
建立[jiàn lì, ㄐㄧㄢˋ ㄌㄧˋ, 建立] creation; set up; construction; build; establish; set up
丁字尺[dīng zì chǐ, ㄉㄧㄥ ㄗˋ ㄔˇ, 丁字尺] T-square; set square (carpenter's tool)
成立[chéng lì, ㄔㄥˊ ㄌㄧˋ, 成立] establish; set up
失陪[shī péi, ㄕ ㄆㄟˊ, 失陪] Excuse me, I really must go.; (modest set phrase on taking leave)
硬要[yìng yào, ˋ ㄧㄠˋ, 硬要] firmly set on doing sth; to insist on doing; determined in one's course of action
松软[sōng ruǎn, ㄙㄨㄥ ㄖㄨㄢˇ, 松软 / 鬆軟] flexible (not rigid); spongey; soft or runny (not set hard); loose (soil)
三角板[sān jiǎo bǎn, ㄙㄢ ㄐㄧㄠˇ ㄅㄢˇ, 三角板] set square; triangle (for drawing right angles)
安设[ān shè, ㄢ ㄕㄜˋ, 安设 / 安設] install; set up
设在[shè zài, ㄕㄜˋ ㄗㄞˋ, 设在 / 設在] located at; set up in a particular location
马尾水师学堂[Mǎ wěi shuǐ shī xué táng, ㄇㄚˇ ㄨㄟˇ ㄕㄨㄟˇ ㄕ ㄒㄩㄝˊ ㄊㄤˊ, 马尾水师学堂 / 馬尾水師學堂] Mawei river naval college, alternative name for Fuzhou naval college 福州船政學堂|福州船政学堂, set up in 1866 by the Qing dynasty
心领[xīn lǐng, ㄒㄧㄣ ㄌㄧㄥˇ, 心领 / 心領] to understand tacitly; (polite set phrase) to understand the meaning behind sb's words; to know intuitively; I appreciate your kindness
开堂[kāi táng, ㄎㄞ ㄊㄤˊ, 开堂 / 開堂] to open a law court; to set up a mourning hall
编磬[biān qìng, ㄅㄧㄢ ㄑㄧㄥˋ, 编磬 / 編磬] musical instrument consisting of a set of chime stones suspended from a beam and struck as a xylophone
清史馆[Qīng shǐ guǎn, ㄑㄧㄥ ㄕˇ ㄍㄨㄢˇ, 清史馆 / 清史館] office set up in 1914 to compile official history of the Qing dynasty
对立[duì lì, ㄉㄨㄟˋ ㄌㄧˋ, 对立 / 對立] oppose; set sth against; be antagonistic to; antithetical; relative opposite; opposing; diametrical
组建[zǔ jiàn, ㄗㄨˇ ㄐㄧㄢˋ, 组建 / 組建] organize; set up; establish
套语[tào yǔ, ㄊㄠˋ ㄩˇ, 套语 / 套語] polite set phrases
成语[chéng yǔ, ㄔㄥˊ ㄩˇ, 成语 / 成語] saw: set expression of written Chinese, invariably made up of 4 characters (or two couplets of 4 characters), often alluding to a story or historical quotation, sometimes cliched, trite or old-fashioned (specialized Chinese saw dictionaries 成語辭典|成语辞典 list
作对[zuò duì, ㄗㄨㄛˋ ㄉㄨㄟˋ, 作对 / 作對] set oneself against; oppose; make a pair
启程[qǐ chéng, ㄑㄧˇ ㄔㄥˊ, 启程 / 啟程] set out on a journey
套餐[tào cān, ㄊㄠˋ ㄘㄢ, 套餐] set meal
安家[ān jiā, ㄢ ㄐㄧㄚ, 安家] settle down; set up a home
选派[xuǎn pài, ㄒㄩㄢˇ ㄆㄞˋ, 选派 / 選派] set apart
定于[dìng yú, ㄉㄧㄥˋ ㄩˊ, 定于 / 定於] set at; scheduled at
[shū, ㄕㄨ, 摅 / 攄] set forth; to spread
纵火[zòng huǒ, ㄗㄨㄥˋ ㄏㄨㄛˇ, 纵火 / 縱火] set on fire; commit arson
[dòu, ㄉㄡˋ, 餖] set out food
拨正[bō zhèng, ㄅㄛ ㄓㄥˋ, 拨正 / 撥正] set right; correct
[lì, ㄌㄧˋ, 立] set up; to stand
搁置[gē zhì, ㄍㄜ ㄓˋ, 搁置 / 擱置] shelve; set aside
下手[xià shǒu, ㄒㄧㄚˋ ㄕㄡˇ, 下手] start; put one's hand to; set about; the seat to the right of the main guest
思想库[sī xiǎng kù, ㄙ ㄒㄧㄤˇ ㄎㄨˋ, 思想库 / 思想庫] thinktank (committee set up to study a problem)
定鼎[dìng dǐng, ㄉㄧㄥˋ ㄉㄧㄥˇ, 定鼎] lit. to set up the sacred tripods (following Yu the Great); to fix the capital; to found a dynasty; used in advertising

set ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
CISC[シスク, shisuku] (n) {comp} complex instruction set computer; CISC
RISC[リスク, risuku] (n) {comp} reduced instruction set computer; RISC
アーカイブデータセット[, a-kaibude-tasetto] (n) {comp} archive data set
アクティビティ間コンテキスト定義集合[アクティビティかんコンテキストていぎしゅうごう, akuteibitei kan kontekisuto teigishuugou] (n) {comp} inter-activity defined context set
あごで使う;顎で使う[あごでつかう, agodetsukau] (exp,v5u) (1) (See 頤で人を使う・あごでひとをつかう) to set somebody to work in an arrogant fashion; to push somebody around; to indicate by pointing one's chin; (2) (sl) to chatter; to jaw; to jabber
アリバイ会社[アリバイがいしゃ, aribai gaisha] (n) (See ダミー会社) front company set up to hide someone's true profession by pretending to employ them (often used by call girls)
インストラクションセット[, insutorakushonsetto] (n) {comp} instruction set
インストラクションセットアーキテクチャ[, insutorakushonsettoa-kitekucha] (n) {comp} instruction set
ウォームビズ[, uo-mubizu] (n) (See クールビズ) WARM BIZ (Japanese government campaign encouraging companies to set their heater thermostats to 20 degrees Celsius over the winter)
お邪魔;御邪魔[おじゃま, ojama] (n,vs) (pol) (See 邪魔) hindrance; intrusion (suru and itasu verb forms are used as set phrases said prior to entering or leaving someone's home)
お雛様[おひなさま, ohinasama] (n) set of dolls on display
カタログセット[, katarogusetto] (n) {comp} catalog set
キー順データセット[キーじゅんデータセット, ki-jun de-tasetto] (n) {comp} KSDS; Key-Sequenced Data Set
キャラクタセット[, kyarakutasetto] (n) {comp} character set
キャラクタ集合[キャラクタしゅうごう, kyarakuta shuugou] (n) {comp} character set
クールビズ[, ku-rubizu] (n) (See ウォームビズ) cool biz; cool business; business casual (Japanese Ministry of the Environment (MOE) campaign encouraging people to wear lighter clothes and for companies to set their air conditioners to 28C, etc.)
コードセット[, ko-dosetto] (n) (1) code set; (2) cord set (electrical)
コード化文字集合[コードかもじしゅうごう, ko-do kamojishuugou] (n) {comp} coded character set
こっきり[, kokkiri] (suf) (See ぽっきり) just (applies to set number of items, instances, etc.)
コンテキスト定義集合[コンテキストていぎしゅうごう, kontekisuto teigishuugou] (n) {comp} defined context set
コンバインドリンクセット[, konbaindorinkusetto] (n) {comp} combined link set
さて置く;扠置く[さておく, sateoku] (v5k) (uk) to set aside
シールセット[, shi-rusetto] (n) seal set; set of stickers
ジェットセット[, jiettosetto] (n) jet set
システム文字集合[システムもじしゅうごう, shisutemu mojishuugou] (n) {comp} system character set
ストライプメディアセット[, sutoraipumedeiasetto] (n) {comp} striped media set
セットアッパー[, settoappa-] (n) set upper
セットポイント[, settopointo] (n) set point (tennis, volley-ball, etc.)
セットメニュー[, settomenyu-] (n) set menu
ダイナセット[, dainasetto] (n) {comp} dynamic set
データ付き領域集合[データつきりょういきしゅうごう, de-ta tsukiryouikishuugou] (n) {comp} fill area set with data
ディナーセット[, deina-setto] (n) dinner set
デスクセット[, desukusetto] (n) desk set
ドラ[, dora] (n) (abbr) (See ドラゴン) mah-jongg tile that doubles the score of any hand (or the rule set that includes these tiles)
ど演歌;ド演歌[どえんか(ど演歌);ドえんか(ド演歌), doenka ( do enka ); do enka ( do enka )] (n) (See 演歌) quintessential enka; enka with age-old lyrical themes set to a haunting traditional-style melody
パシる;ぱしる[, pashi ru ; pashiru] (v5r) (sl) (See ぱしり) to make do errands; to set to scutwork
バックアップセットカタログ[, bakkuappusettokatarogu] (n) {comp} backup set catalog
バトンを渡す[バトンをわたす, baton wowatasu] (exp,v5s) (1) to pass the baton (e.g. in a relay race); (2) to pass the torch (to one's successor); (3) {comp} to pass the '(musical) baton' (e.g. a set of questions) to the next people
フラグが立つ[フラグがたつ, furagu gatatsu] (exp,v5t) (sl) {comp} to have a flag set (indicates the setting of a variable that determines, for example, how a game will end)
フラット制約集号[フラットせいやくしゅうごう, furatto seiyakushuugou] (n) {comp} flat constraint set
Japanese-English: COMDICT Dictionary
アクティビティ間コンテキスト定義集合[アクティビティかんコンテキストていぎしゅうごう, akuteibitei kan kontekisuto teigishuugou] inter-activity defined context set
エントリ順データセット[エントリじゅんデータセット, entori jun de-tasetto] ESDS, Entry-Sequenced Data Set
キー順データセット[キーじゅんデータセット, ki-jun de-tasetto] KSDS, Key-Sequenced Data Set
キャラクタセット[きゃらくたせっと, kyarakutasetto] character set
キャラクタ集合[キャラクタしゅうごう, kyarakuta shuugou] character set
コードセット[こーどせっと, ko-dosetto] code set
コード化文字集合[コードかもじしゅうごう, ko-do kamojishuugou] coded character set
コード化集合[コードかしゅうごう, ko-do kashuugou] coded set
コンテキスト定義集合[コンテキストていぎしゅうごう, kontekisuto teigishuugou] defined context set
コンバインドリンクセット[こんばいんどりんくせっと, konbaindorinkusetto] combined link set
サンプル集団[サンプルしゅうだん, sanpuru shuudan] sample group, sample set
システム文字集合[システムもじしゅうごう, shisutemu mojishuugou] system character set
セット[せっと, setto] set (vs) (e.g. a counter)
チップセット[ちっぷせっと, chippusetto] chip set
ツールセット[つーるせっと, tsu-rusetto] tool set
データ付き領域集合[データつきりょういきしゅうごう, de-ta tsukiryouikishuugou] fill area set with data
データ付き領域集合群[データつきりょういきしゅうごうぐん, de-ta tsukiryouikishuugougun] set of fill area sets with data
ファイルセット[ふぁいるせっと, fairusetto] file set
フラット制約集号[フラットせいやくしゆうごう, furatto seiyakushiyuugou] flat constraint set
プロトコル群[プロトコルぐん, purotokoru gun] protocol suite, protocol set
ページデータセット[ぺーじでーたせっと, pe-jide-tasetto] page data set
ボリュームセット[ぼりゅーむせっと, boryu-musetto] volume set
ボリューム集合[ボリュームしゅうごう, boryu-mu shuugou] volume set
ラベルセット[らべるせっと, raberusetto] label set
ルートセット[るーとせっと, ru-tosetto] route set
レベルセット[れべるせっと, reberusetto] level set
ロードセットピリオド[ろーどせっとぴりおど, ro-dosettopiriodo] load set period
三角形集合[さんかくけいしゅうごう, sankakukeishuugou] triangle set
仮想文字集合[かそうもじしゅうごう, kasoumojishuugou] virtual character set
係数設定モード[けいすうせっていモード, keisuusettei mo-do] potentiometer set mode
全集合[ぜんしゅうごう, zenshuugou] universal set
制約集号[せいやくしゆうごう, seiyakushiyuugou] constraint set
制約集合[せいやくしゅうごう, seiyakushuugou] constraint set
区分データセット[くぶんデータセット, kubun de-tasetto] partitioned data set
区分編成データセット[くぶんへんせいデータセット, kubunhensei de-tasetto] partitioned organization data set
区切り子集合[くぎりししゅうごう, kugirishishuugou] delimiter set
区切り子集合引数[くぎりししゅうごうひきすう, kugirishishuugouhikisuu] delimiter set parameter
取り除く[とりのぞく, torinozoku] to deinstall, to remove, to take away, to set apart
因子集合[いんししゅうごう, inshishuugou] factor set
固有文字集合[こゆうもじしゅうごう, koyuumojishuugou] native character set
Japanese-Thai: Saikam Dictionary
充てる[あてる, ateru] Thai: กำหนดขึ้น English: to set aside
構える[かまえる, kamaeru] Thai: ตั้งท่า English: to set up
懇切[こんせつ, konsetsu] Thai: ลักษณะที่ละเอียดประณีตเพื่อให้ผู้อื่นเข้าใจง่าย English: exhaustiveness
接続[せつぞく, setsuzoku] Thai: การเชื่อมต่อ(เข้าเครือข่าย) English: connection (vs)
接頭[せっとう, settou] Thai: หน่วยคำที่เป็นอุปสรรคต่อหน้าคำ English: prefix
最初[さいしょ, saisho] Thai: จุดเริ่มต้น English: onset
最初[さいしょ, saisho] Thai: ระยะเริ่มต้น English: outset
設定[せってい, settei] Thai: จัดตั้ง English: establish
説明[せつめい, setsumei] Thai: การอธิบาย English: explanation (vs)
調節[ちょうせつ, chousetsu] Thai: การปรับ English: adjustment
調節[ちょうせつ, chousetsu] Thai: การจัดให้เป็นระเบียบหรือเหมาะสม English: regulation (vs)
調節[ちょうせつ, chousetsu] Thai: การควบคุมให้อยู่ในระดับที่ต้องการ English: control

set ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
อาหารเสร็จแล้ว[n. exp.] (āhān set la) EN: the food is ready FR: le repas est prêt
อัสดม[v.] (atsadom) EN: set ; go down FR:
อัสดง[v.] (atsadong) EN: set ; go down FR:
บากหน้า[v.] (bāknā) EN: turn to face ; set about ; strive FR:
ฉาก[n.] (chāk) EN: square ; T-square ; set square ; try square ; triangle FR: équerre [f]
ฉาก[n.] (chāk) EN: curtain ; screen ; backdrop ; scene ; stage set ; scenery FR: scène [f] ; décor [m] ; rideau [m] ; écran [m]
ชั้นวางของ[n. exp.] (chan wāng k) EN: shelf ; set of shelves ; shelves [pl] FR: étagère [f] ; étagères [pl] ; meuble à étagères [m] ; rayon [m] ; rayonnage [m]
ฉัตร[n.] (chat) EN: wooden separators in a circular set of tuned gongs FR:
ชุด[n.] (chut) EN: group ; collection ; set ; ensemble ; series ; team ; session ; suite ; batch ; version FR: ensemble [m] ; set [m] ; assortiment [m] ; menu [m] ; jeu [m] ; suite [f] ; kit [m] (anglic.) ; version [f] ; formation [f] ; équipe [f]
ชุดข้อมูล[n. exp.] (chut khømūn) EN: data set FR: sélection [f]
ชุดที่นอน[n. exp.] (chut thīnøn) EN: bedding set FR: ensemble de literie [m]
ชุดที่ระลึก[n. exp.] (chut thīral) EN: commemoration set FR:
ได้รูป [v. exp.] (dāi rūp) EN: be well fit ; set something into shape FR:
ได้ที่[v.] (dāithī) EN: set ; be suitable ; be appropriate ; be fitting FR:
ดัชนีราคาหุ้นตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย[n. exp.] (datchanī rā) EN: Set Index ; Stock Exchange of Thailand,Index FR:
ดัชนีเซท 50[n. exp.] (datchanī se) EN: SET 50 Index FR:
ดัดผม[v.] (dat phom) EN: perm ; have one's hair waved ; have one's hair set ; get a permanent FR: friser
เอกภพสัมพัทธ์[n. exp.] (ēkkaphop sa) EN: relative universe ; universal set ; universe FR:
เอกสารเป็นชุด[n. exp.] (ēkkasān pen) EN: set of documents FR:
ฟังก์ชันเซตการบวก[n. exp.] (fangchan se) EN: additive set function FR:
ฝังเพชร [adj.] (fang phet) EN: set with diamonds ; diamond-studded FR: serti de diamants ; incrusté de brillants
ให้กำเนิด[v. exp.] (hai kamnoēt) EN: give birth to ; originate ; establish ; found ; set up FR: donner naissance à ; enfanter
ให้ราคา[v. exp.] (hai rākhā) EN: set the price ; offer the price FR:
ไฮโซ[n.] (hai-sō) EN: hi-so = Hi-So ; high society ; society girls ; jet set FR: jet-set [f] = jet set [f] ; haute société [f]
ฮุด[v.] (hut) EN: blow to set on fire FR:
จักร[n.] (jak) EN: [the set of four virtues, being like the four wheels of a carriage, constituting the means to prosperity] FR:
จักรธรรม[n.] (jakkratham) EN: [the set of four virtues, being like the four wheels of a carriage, constituting the means to prosperity] FR:
จับคู่ให้กับ[v. exp.] (japkhū hai ) EN: set up with FR:
จัดฉาก[v. exp.] (jat chāk) EN: arrange the scenery ; prepare the scenery ; set the scene ; stage-manage FR: arranger un scénario ; organiser une mise en scène
จัดตั้ง[v.] (jattang) EN: establish ; found ; set up ; form ; organize ; mount FR: établir ; former ; organiser ; monter
จัดตั้งขึ้น[v. exp.] (jattang khe) EN: set up ; found ; establish FR: établir ; mettre sur pied
จัดโต๊ะ[v. exp.] (jat to) EN: set the table ; lay the table ; arrange the table FR: mettre la table
จ่อ[v.] (jø) EN: hold close to ; be set to ; put to ; press against ; point FR:
จงใจ[v.] (jongjai) EN: intend ; plan ; design ; mean ; set one's mind on FR:
จุลกฐิน[n.] (junlakathin) EN: action of weaving, dyeing, sewing and presenting a set of yellow robes to a monk ; something done in a rush FR:
จุด[v.] (jut) EN: ignite ; set fire to ; set on fire ; kindle ; light FR: allumer
จุดไฟเผา[v. exp.] (jut fai pha) EN: set on fire FR: incendier
แก้ไข[v.] (kaēkhai) EN: correct ; rectify ; set right ; improve ; amend ; revise ; edit ; alter ; modify ; make improvements FR: corriger ; rectifier ; remédier ; pallier ; régler ; modifier ; réviser ; apporter des améliorations
กำหนด[v.] (kamnot) EN: prescribe ; stipulate ; fix ; determine ; estimate ; set ; settle ; establish ; earmark ; assign ; appoint ; allocate ; limit FR: déterminer ; définir ; établir ; évaluer ; fixer ; stipuler ; arrêter ; prescrire ; assigner ; programmer ; allouer
กำหนดจุดหมาย[v. exp.] (kamnot jutm) EN: set a course for FR:

set ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Aggregat {n}equipment set; set of machines
Buchstabenvorrat {m}alphabetic character set
Anrufbeantworter {m}automatic answering set
Batteriegerät {n}battery set
Denkanstoß {m} | jdm. einen Denkanstoß gebencause for thought; food for thought | to set someone thinking
Schreibtischunterlage {f}desk set
Codeliste {f}code set
Druckverformungsrest {m}compression set
Dieselaggregat {n}diesel generator set
Tafelgeschirr {n}dinner set
Dehnung {f} | bleibende Dehnungextension | permanent extension; permanent set
Befestigungssatz {m}fastening set
Dateigeneration {f}generation data set
Generatoraggregat {n}generating set
Handapparat {m} (Telefon)hand set
Gurtsatz {m}harness set
Bildmenge {f} [math.]image set
Spritzgussaggregat {n} [techn.]injection set
Kennsatzfamilie {f}label set
Menge {f} [math.] | akzeptierbare Mengeset | acceptable set
Vermittlungsapparat {m}operator set
Koffergerät {n}portable set
Potenzmenge {f} [math.]power set
Redewendung {f} | eine feststehende Redewendungidiom; idiomatic expression | a set locution
Signalanlage {f}signals; set of signals
Lösungsmenge {f} [math.]solution set
Gerede {n} | ins Gerede kommen | jdn. ins Gerede bringen | für Gerede sorgentalk | to get oneself talked about | to get sb. talked about | to set tongues wagging
Teegeschirr {n}tea set
Abendhimmel {n}sunset sky
Tat {f}; Gesetz
Agonist {m}; Muskel, der eine entgegengesetzte Bewegung ausführt [med.]agonist
Mengenalgebra {f} [math.]algebra of sets
Kleingartensiedlung {f}allot settlement
Aufhebung {f}; Außerkraftsetzung
Bestimmung {f}; Festsetzung
Assemblerprotokoll {n}; Übersetzungsprotokoll
Montage {f}; Zusammensetzen
Aktivposten {m}asset item
Aktivseite {f}asset side
Anlagenabgang {m}asset disposal

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า set
Back to top