ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

appraise

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *appraise*, -appraise-

appraise ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
appraise (vt.) ประเมินคุณค่า See also: ประเมินคุณภาพ Syn. evaluate
appraise (vt.) ประเมินราคา See also: ตีราคา, ตั้งราคา, ประเมิน, กำหนดราคา, ประเมินค่า, ตีค่า Syn. estimate
appraisement (n.) การประเมิน Syn. appraisal
appraiser (n.) ผู้ประเมินค่า See also: ผู้ประมาณค่า, ผู้ตีราคา Syn. assessor
appraiser (n.) ผู้ให้มูลค่า
English-Thai: HOPE Dictionary
appraise(อะเพรซ') vt. ประเมิน,ตีราคา.
English-Thai: Nontri Dictionary
appraise(vt) ตีราคา,ประเมินค่า,หาค่า
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
appraisementการประเมินค่า, การประเมินราคา [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Appraised valueมูลค่าราคาประเมิน [การบัญชี]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
กำหนดค่า (v.) appraise See also: assess, estimate Syn. กำหนดราคา, คาดค่า, ประมาณราคา
กำหนดราคา (v.) appraise See also: assess, estimate Syn. คาดค่า, กำหนดค่า, ประมาณราคา
คาดค่า (v.) appraise See also: estimate, evaluate, assess Syn. ตีราคา
ตีค่า (v.) appraise See also: estimate, asses (a price), evaluate Syn. ให้ค่า
ตีราคา (v.) appraise See also: assess, estimate Syn. กำหนดราคา, คาดค่า, กำหนดค่า, ประมาณราคา
ประมาณคุณค่า (v.) appraise See also: evaluate, assess, estimate, judge Syn. วินิจฉัยคุณค่า
ประมาณราคา (v.) appraise See also: assess, estimate Syn. กำหนดราคา, คาดค่า, กำหนดค่า
ประเมินคุณค่า (v.) appraise See also: evaluate, assess, estimate, judge Syn. วินิจฉัยคุณค่า, ประมาณคุณค่า
วินิจฉัยคุณค่า (v.) appraise See also: evaluate, assess, estimate, judge Syn. ประมาณคุณค่า
ให้ค่า (v.) appraise See also: estimate, asses (a price), evaluate
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
We got the jewelry appraised last year.เราเอาเครื่องประดับไปประเมินค่า เมื่อปีที่แล้ว
I haven't quite gotten them appraised yet, but they've seen many cool things.ยังไม่ได้ตั้งราคา แต่มันเห็นอะไรดีๆ มาเยอะเลย
I wanted to schedule a time for our appraiser to come out to your loft.ฉันอยากจะนัดเวลา สำหรับลูกค้าที่จะไปดูห้องของคุณ
In a bidding war, even when you win, what you thought you wanted can suddenly be reappraised...ในสงครามการประมูล แม้ว่าคุณจะเป็นฝ่ายชนะ สิ่งที่คุณเคยคิดว่าต้องการ จู่ๆ ก็ไม่่น่าสนใจ
Five seconds after she gets it, she'll have that piece of glass appraised, and when she finds out my son has given her a... fake,อย่างหร่อนได้เศษแก้วก็บุญถมแล้ว แล้วพอเธอรู้ว่าลูกชายฉันให้... ของปลอม
We confirmed it with an appraiser.เราตรวจสอบแล้ว ยืนยันว่ามันเป็นของเทียม
You see, I had that painting appraised when I found out that she'd sunk back in with you, and it turns out that that de Kooning is worth less than the frame it's in.นายหน้าก็คือสาวน้อยวิคกี้ ฮาเปอร์ ที่น่าหลงไหล เมื่อหลายปีก่อน ฉันให้มีการประเมินราคาภาพนั่น เมื่อฉันรู้ว่าเธอเคยอยู่กินกับนาย
You know, they appraised it for a ton of money.รู้มั้ย เขาตั้งราคาของไว้สูงมาก
Diamond ring in that box appraised at over seven thousand dollars.แหวนเพชรวงนึงตีราคาได้ 7000 กว่าเหรียญด้วยนะ
All the items HR auctions off may have been appraised for millions of dollars, but they're really just fugazis, fakes, worthless junk.สิ่งของทุกอันที่ HR นำมาประมูล บางทีอาจจะถูกประเมิน ว่ามีค่าหลายล้านดอลล่าร์ แต่พวกมันจริงๆแล้ว

appraise ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
变价[biàn jià, ㄅㄧㄢˋ ㄐㄧㄚˋ, 变价 / 變價] appraise at the current rate
估价[gū jià, ㄍㄨ ㄐㄧㄚˋ, 估价 / 估價] to value; to appraise; to be valued at; estimate; valuation

appraise ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
付ける(P);着ける(P);附ける[つける, tsukeru] (v1,vt) (1) to attach; to join; to add; to append; to affix; to stick; to glue; to fasten; to sew on; to apply (ointment); (2) to furnish (a house with); (3) to wear; to put on; (4) to keep a diary; to make an entry; (5) to appraise; to set (a price); (6) to bring alongside; (7) to place (under guard or doctor); (8) (See 跡をつける・1) to follow; to shadow; (9) to load; to give (courage to); (10) to keep (an eye on); (11) to establish (relations or understanding); (12) (See 点ける) to turn on (light); (P)
査定者[さていしゃ, sateisha] (n) underwriter (insurance); appraiser; assessor; auditor
評す[ひょうす, hyousu] (v5s,vt) (See 評する) to evaluate; to appraise; to comment on
評する[ひょうする, hyousuru] (vs-s,vt) to evaluate; to appraise; to comment on
踏む(P);履む;践む[ふむ, fumu] (v5m,vt) (1) to step on; to tread on; (2) to experience; to undergo; (3) to estimate; to value; to appraise; (4) to rhyme; (5) (arch) to inherit (the throne, etc.); (6) to follow (rules, morals, principles, etc.); (P)
鑑定人[かんていにん, kanteinin] (n) judge; appraiser
鑑定官[かんていかん, kanteikan] (n) appraiser; assessor
鑑定家[かんていか, kanteika] (n) judge; appraiser

appraise ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
กำหนดค่า[v. exp.] (kamnot khā) EN: appraise FR:
คาดค่า[v.] (khātkhā) EN: appraise ; estimate ; evaluate ; assess the price FR: fixer le prix
คิดราคา[v. exp.] (khit rākhā) EN: estimate ; evaluate ; charge ; appraise ; value FR:
ประเมิน[v.] (pramoēn) EN: assess ; estimate ; appraise ; evaluate ; approximate ; rate FR: évaluer ; fixer le montant ; estimer ; chiffrer
ประเมินค่า[v. exp.] (pramoēn khā) EN: evaluate ; assess ; value ; appraise FR: évaluer
ประเมินคุณค่า[v. exp.] (pramoēn khu) EN: appraise ; evaluate ; assess ; estimate ; judge FR: estimer ; évaluer
ประเมินราคา[v. exp.] (pramoēn rāk) EN: estimate ; calculate ; evaluate ; appraise ; make an appraisal FR: évaluer ; estimer ; expertiser ; faire une estimation
ตี[v.] (tī) EN: estimate ; value ; evaluate ; appraise ; determine ; set FR: estimer ; évaluer ; arrêter ; fixer
ตีค่า[v.] (tī khā) EN: appraise ; estimate; assess ; evaluate FR: évaluer ; estimer
ตีราคา[v. exp.] (tī rākhā) EN: estimate the value (of sth) ; estimate the price ; put a price on sth ; give an estimate ; set a price ; estimate the amount of ; evaluate ; appraise ; assess FR: estimer le prix ; estimer la valeur ; évaluer
มูลค่าราคาประเมิน[n. exp.] (mūnkhā rākh) EN: appraised value FR:
ผู้ตีราคา[n. exp.] (phū tī rākh) EN: appraiser FR:
ราคาประเมิน[n. exp.] (rākhā pramo) EN: estimated price ; appraised value FR: prix estimé [m]

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า appraise
Back to top