ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

appreciate

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *appreciate*, -appreciate-

appreciate ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
appreciate (vi.) (ราคา) ขึ้น
appreciate (vt.) ขึ้นราคา
appreciate (vt.) ยกย่อง See also: ชื่นชม Syn. value, esteem, cherish Ops. despise, disdain
appreciate (vt.) สำนึกบุญคุณ See also: เห็นคุณค่า, สำนึกคุณค่า Syn. thank, welcome, be appreciative
English-Thai: HOPE Dictionary
appreciate(อะพรี'ชีเอท) vt. เห็นคุณค่า,แสดงความพอใจ,ชมเชย,ชื่นชม,ตระหนัก. -vi. มีค่าสูงขึ้น. -appreciator n. -appreciatingly adv., Syn. recognize,acknowledge
English-Thai: Nontri Dictionary
appreciate(vt) เห็นคุณค่า,เล็งเห็น,ยกย่อง,ชมเชย,สำนึกบุญคุณ,ซาบซึ้ง
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ซาบซึ้ง (v.) appreciate See also: be grateful, be thankful for Syn. ประทับใจ, จับใจ, ปลื้มปิติ
เข้าถึง (v.) appreciate See also: regard
เห็นค่า (v.) appreciate See also: gratify, acknowledge Ops. ไม่เห็นคุณค่า
เห็นคุณค่า (v.) appreciate See also: gratify, acknowledge Syn. เห็นค่า Ops. ไม่เห็นคุณค่า
รู้คุณค่า (v.) appreciate the value (of)
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
We appreciate each otherพวกเรายกย่องซึ่งกันและกัน
I really appreciate, you're trusting me so muchฉันซาบซึ้งจริงๆ ที่คุณเชื่อใจฉันอย่างมาก
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
You don't appreciate what a good time you were having.นายไม่ได้อยู่ดู สิ่งที่ดีที่สุดที่นายมี
I think you can appreciate that a good reporter... has to win the confidence and trust of people... if he's to write anything perceptive about them.{\cHFFFFFF}ฉันคิดว่าคุณสามารถชื่นชม ที่เป็นนักข่าวที่ดี ... {\cHFFFFFF}มีที่จะชนะความเชื่อมั่น และความไว้วางใจของผู้คน ... {\cHFFFFFF}ถ้าเขาจะเขียนอะไร เข้าใจเกี่ยวกับพวกเขา
I appreciate the senator's generosity and with the chairman's kind indulgence...{\cHFFFFFF}ฉันขอขอบคุณความเอื้ออาทรของสมาชิกวุฒิสภาและ กับการปล่อยตัวชนิดของประธาน ...
So do I, Your Excellency, and I appreciate your seeing me so soon.{\cHFFFFFF}ดังนั้นฉันจะ ฯพณฯ ของคุณและฉัน ขอขอบคุณที่คุณเห็นฉันดังนั้นเร็ว ๆ นี้
Meantime, we would appreciate so much your being able to remain calm throughout this.{\cHFFFFFF}Meantime, we would appreciate so much your being able to remain calm throughout this.
# And I do appreciate you being 'roundและฉันก็ขอขอบคุณที่คุณคืออยู่
# And I do appreciate you being 'roundและฉันก็ขอขอบคุณที่คุณคือ 'รอบ
You do appreciate beauty, don't you?ที่คุณทำชื่นชมความงามไม่ได้คุณ?
I'd sure appreciate it, sir, if you could find it in your heart to hang him up by his neck until he was dead.ผมจะซึ้งใจมาก ถ้านายท่าน... ...เอามันแขวนคอจนม่องเท่ง
I don't think you appreciate the gut reaction people have to these things.ผมว่าคุณคงนึกภาพปฎิกิริยาของผู้คน กับเรื่องพวกนี่ออกนะ
Larry, I appreciate it. I'm just reacting to what I was told.ลาร์รี่ ผมนึกออกสิ ผมเเค่ออกความเห็น
They'll appreciate the business.พวกเขาจะชื่นชมธุรกิจ

appreciate ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
体味[tǐ wèi, ㄊㄧˇ ㄨㄟˋ, 体味 / 體味] body odor; to appreciate a subtle taste
不识抬举[bù shí tái jǔ, ㄅㄨˋ ㄕˊ ㄊㄞˊ ㄐㄩˇ, 不识抬举 / 不識抬舉] fail to appreciate sb's kindness; not know how to appreciate favors
心领[xīn lǐng, ㄒㄧㄣ ㄌㄧㄥˇ, 心领 / 心領] to understand tacitly; (polite set phrase) to understand the meaning behind sb's words; to know intuitively; I appreciate your kindness
心领神会[xīn lǐng shén huì, ㄒㄧㄣ ㄌㄧㄥˇ ㄕㄣˊ ㄏㄨㄟˋ, 心领神会 / 心領神會] to understand the meaning behind sb's words (成语 saw); I appreciate your kindness; to know intuitively; to understand tacitly; to speak without words
玩器[wán qì, ㄨㄢˊ ㄑㄧˋ, 玩器] elegant plaything; object to appreciate
大智如愚[dà zhì rú yú, ㄉㄚˋ ㄓˋ ㄖㄨˊ ㄩˊ, 大智如愚] the wise may appear stupid (成语 saw); a genius not appreciated in his own time
大智若愚[dà zhì ruò yú, ㄉㄚˋ ㄓˋ ㄖㄨㄛˋ ㄩˊ, 大智若愚] the wise may appear stupid (成语 saw); a genius not appreciated in his own time
升值[shēng zhí, ㄕㄥ ㄓˊ, 升值 / 昇值] rise in value; appreciate
体谅[tǐ liàng, ㄊㄧˇ ㄌㄧㄤˋ, 体谅 / 體諒] to empathize; to allow (for something); to show understanding; to appreciate

appreciate ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
ご苦労さま(P);御苦労様;ご苦労様[ごくろうさま, gokurousama] (exp,adj-na) thank you very much for your ...; I appreciate your efforts; (P)
ご苦労さん;御苦労さん[ごくろうさん, gokurousan] (exp) I appreciate your efforts
もて遊ぶ;玩ぶ;弄ぶ;翫ぶ[もてあそぶ, moteasobu] (v5b,vt) (1) (uk) to play with (a toy, one's hair, etc.); to fiddle with; (2) to toy with (one's emotions, etc.); to trifle with; (3) to do with something as one pleases; (4) to appreciate
哀れむ(P);憐れむ;閔れむ(oK)[あわれむ, awaremu] (v5m,vt) (1) to commiserate; to pity; to have mercy on; to sympathize with; to sympathise with; (2) (哀れむ only) (arch) to enjoy the beauty of; to appreciate (e.g. the moon, flowers); (P)
我が身をつねって人の痛さを知れ;我が身を抓って人の痛さを知れ[わがみをつねってひとのいたさをしれ, wagamiwotsunettehitonoitasawoshire] (exp) (id) you can't appreciate others' suffering until you've gone through it yourself; pinch oneself and know others' pain
絵心[えごころ, egokoro] (n) artistic inclinations or taste; ability to appreciate painting; desire to paint
詩心[ししん, shishin] (n) poetic sentiment or inspiration; poetic inclination or taste; poem-composing mood; ability to appreciate poetry
お疲れ様(P);お疲れさま(P);御疲れ様[おつかれさま, otsukaresama] (exp) (1) thank you; many thanks; much appreciated; (2) that's enough for today; (P)
好まれる[このまれる, konomareru] (v1) to like; to appreciate; to have a preference
当然のことながら[とうぜんのことながら, touzennokotonagara] (exp) naturally; not surprisingly; it should be appreciated that; understandably; as a matter of course; as is obvious; as will be understood
有難い(P);有り難い(P)[ありがたい, arigatai] (adj-i) grateful; thankful; welcome; appreciated; evoking gratitude; (P)
苦心を買われる[くしんをかわれる, kushinwokawareru] (exp,v1) to have one's labor appreciated (labour)
解す[げす, gesu] (v5s,vt) (1) (See 解する) to understand; to appreciate; (2) to interpret
解する[かいする, kaisuru] (vs-s,vt) (1) to understand; to appreciate; (2) to interpret
賞する[しょうする, shousuru] (vs-s,vt) (1) to praise; to extol; to laud; (2) to appreciate; to admire

appreciate ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ชื่นชม[v.] (cheūnchom) EN: admire ; look up to ; gloat over ; praise ; commend ; eulogize ; appreciate ; laud FR: admirer ; apprécier ; louanger ; adorer ; se réjouir
ชมชัว[v.] (chomchūa) EN: admire ; appreciate FR:
ชัวชม[v.] (chūachom) EN: admire ; appreciate FR:
แข็งค่า[v.] (khaengkhā) EN: appreciate ; rise ; increase in price ; harden FR: être à la hausse ; s'apprécier ; se raffermir
เคารพนับถือ[v. exp.] (khaorop nap) EN: respect ; esteem ; regard ; value ; appreciate FR: respecter ; estimer
รู้คุณ[v.] (rūkhun) EN: be grateful ; know the meaning of gratitude ; appreciate (the value of) ; be appreciative FR:
รู้คุณค่า[v. exp.] (rūkhun khā) EN: appreciate the value (of) FR:
สำนึก[v.] (samneuk) EN: realize ; appreciate ; be aware (of) ; know ; feel contrite ; call to mind ; perceive ; be aware of ; be conscious of ; be mindful of ; be conversant with ; be familiar with FR: avoir le sentiment ; apprécier ; percevoir ; sentir ; avoir conscience ; réaliser
สำนึกบุญคุณ[v. exp.] (samneuk bun) EN: appreciate ; be appreciative ; thank ; welcome FR:
ซาบซึ้ง[v.] (sāpseung) EN: appreciate ; be grateful (for) ; be overwhelmed (by) FR:

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า appreciate
Back to top