ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

charged

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *charged*, -charged-

charged ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
charged (adj.) ต่อเข้ากับแหล่งพลังงานไฟฟ้า
charged (adj.) ซึ่งมีค่า See also: ซึ่งมีมูลค่า Syn. evaluated
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
แฝดน้ำ (n.) water discharged just before giving birth See also: virginal secretion

charged ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
太仆寺[Tài pú sì, ㄊㄞˋ ㄆㄨˊ ㄙˋ, 太仆寺 / 太僕寺] Court of imperial stud, office originally charged with horse breeding; (N) Taipusi banner (place in Inner Mongolia)
带电粒子[dài diàn lì zǐ, ㄉㄞˋ ㄉㄧㄢˋ ㄌㄧˋ ㄗˇ, 带电粒子 / 帶電粒子] electrically charged particles
质子[zhì zǐ, ㄓˋ ㄗˇ, 质子 / 質子] proton (positively charged nuclear particle)
担负[dān fù, ㄉㄢ ㄈㄨˋ, 担负 / 擔負] shoulder; bear; take on; be charged with
不带电[bù dài diàn, ㄅㄨˋ ㄉㄞˋ ㄉㄧㄢˋ, 不带电 / 不帶電] uncharged; electrically neutral

charged ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
きゃぴきゃぴ[, kyapikyapi] (n,vs) (col) (See 浮き浮き) acting all cute and charged up; brimming with youthful enthusiasm; in high spirits; raring to go; overflowing with youthful energy (used mainly of girls)
寺銭[てらせん, terasen] (n) banker's cut or fee charged in a gambling saloon
若い者頭[わかいものがしら, wakaimonogashira] (n) functionary charged with training and organising young sumo wrestlers
集合犯[しゅうごうはん, shuugouhan] (n) (1) single crime that naturally consists of a number of incidences and is charged as only one count (i.e. habitual gambling); (2) (See 集団犯罪) crime whose goal requires a large number of people acting together (i.e. insurrection)
イオン[, ion] (n,adj-no) ion; electrically-charged atom; (P)
放流水[ほうりゅうすい, houryuusui] (n) discharged water; final effluent

charged ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ถูกฟ้องฐานหมิ่นประมาท[v. exp.] (thūk føng t) EN: be charged with defamation FR:
ต้องหา[v.] (tǿnghā) EN: be accused ; be charged with FR: être accusé de
ต้องคดี[v. exp.] (tǿngkhadī) EN: be accused (with) ; be sued ; be charged (with) ; be prosecuted ; be involved in litigation ; be under prosecution FR: être inculpé ; être poursuivi en justice
เด้ง[v.] (deng) EN: be dismissed ; be discharged ; be fired FR:
แฝดเลือด[n.] (faētleūat) EN: childbirth bleeding ; blood discharged just before giving birth FR:
แฝดน้ำ[n.] (faētnām) EN: water discharged just before giving birth ; too much amniotic fluid in the pregnancy ; virginal secretion FR:
ถูกไล่ออก[v. exp.] (thūk lai-øk) EN: be discharged ; be fired ; be sacked ; get the sack ; get the boot FR: être licencié ; se faire virer (fam.) ; être remercié ; se faire sacquer = se faire saquer (fam.)

charged ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Verpackung {f} | einschließlich Verpackung | Verpackung zum Selbstkostenpreis | Verpackung zu Ihren Kostenpacking | packing included | packing at cost | packing will be charged
Bringschuld {f}debt to be discharged at creditor's domicile
brisant {adj}highly charged; explosive issue

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า charged
Back to top