ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

-value-

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น value, *value*,

-value- ในภาษาไทย

Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
V.A.T (abbr.) ภาษีมูลค่าเพิ่ม (คำย่อ value added tax) Syn. V.A.T
VAT (abbr.) ภาษีมูลค่าเพิ่ม (คำย่อของ value added tax) Syn. V.A.T
รู้คุณค่า (v.) appreciate the value (of)
แสดงค่า (v.) show the value (math)
แสดงค่า (v.) show the value (math)
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
It taught me the value of moneyมันสอนให้ฉันรู้ถึงคุณค่าของเงิน
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
I value my neck a lot more than $3,000, Chief.ผมตั้งราคาชีวิตผมไว้ สูงกว่า 3,000 ดอลลาร์นะ สารวัตร
You see how sensitive I am to the value of thingsคุณเห็นวิธีไวต่อความรู้สึกฉัน am to ค่าของสิ่ง
This girl has certain value where we're headed. She'll bring a good price.ผู้หญิงคนนี้ถึงมีค่าในที่ที่เราจะไป เธอจะใด้ราคาที่ดี.
The value of goat's milk in daily diet.คุณค่าของนมแพะในโภชนาการ
What other value it has, I don't know.สิ่งที่มีค่าอื่น ๆ ก็มีฉันไม่ทราบ
For one tenth the value of the store!ว่าจะขายห้างนี้ในราคา 1 ใน 10 ของมูลค่าของห้างนี้
They value their writers. The ones who behave get their own dachas.พวกเขาให้ความสำคัญกับนักเขียนของพวกเขา คนที่ทำงานได้รับดาชาของตัวเอง
These men can learn the value of an honest day's labor, while providing a valuable service to the community and... at a bare minimum of expense to Mr. and Mrs. John Q Taxpayer.คนเหล่านี้สามารถเรียนรู้คุณค่าของการใช้แรงงานวันที่ซื่อสัตย์ของ ขณะที่การให้บริการที่มีคุณค่าให้กับชุมชนและ ... ที่ขั้นต่ำเปลือยของค่าใช้จ่ายให้กับนายและนางจอห์น Q ตัวผู้เสียภาษีอากร
There are only four questions of value in life, Don Octavio.มีแค่สี่คำถาม ที่มีคุณค่าต่อชีวิต ดอน อ็อคตาวิโอ
What is it the Wachati possess that is of great value to other men besides the princess with the amazing rack?นั่งกรรมฐานดีกว่า สไปซ์ อย่างที่อิคคิวซังว่า... ต้องใช้หมอง
What do the Wachati possess that is of great value to civilized man?อย่าเสียเวลาชักช้าในการทักทาย เวลามีค่ายิ่งทองคำ งั้นเหรอ
Except when the value of the "X" coordinate is equal to or less than the value of one.ดี ยกเว้น เมื่อค่าของเอ็กซ์โคออดิเนทนั้น น้อยกว่าหรือเท่ากับค่าของ 1

-value- ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[dí, ㄉㄧˊ, 荻] Anaphalis yedoensis (pearly everlasting reed); used in Japanese names with phonetic value Ogi
中值定理[zhōng zhí dìng lǐ, ㄓㄨㄥ ㄓˊ ㄉㄧㄥˋ ㄌㄧˇ, 中值定理] mean value theorem (in calculus)
经济增加值[jīng jì zēng jiā zhí, ㄐㄧㄥ ㄐㄧˋ ㄗㄥ ㄐㄧㄚ ㄓˊ, 经济增加值 / 經濟增加值] Economic value added, EVA
尊重[zūn zhòng, ㄗㄨㄣ ㄓㄨㄥˋ, 尊重] esteem; respect; to honor; to value sth
价原[jià yuán, ㄐㄧㄚˋ ㄩㄢˊ, 价原 / 價原] Kagen or the Origin of Value by MIURA Baien 三浦·梅園|三浦·梅园, pioneering study of economics comparable to Adam Smith's The Wealth of Nations 國富論|国富论
韵母[yùn mǔ, ㄩㄣˋ ㄇㄨˇ, 韵母 / 韻母] medial and final of a Chinese syllable (excluding initial consonant and tone); the rhyming part of a Chinese syllable; rhyme; vowel; character used in traditional phonetics to indicate value of rhyme; final sound; phoneme
三浦・梅园[Sān pǔ, ㄙㄢ ㄆㄨˇ· Mei2 yuan2, 三浦・梅园 / 三浦・梅園] MIURA Baien (1723-1789), Japanese neo-Confucian philosopher and pioneer economist, author of The Origin of value 價原|价原
净现值[jìng xiàn zhí, ㄐㄧㄥˋ ㄒㄧㄢˋ ㄓˊ, 净现值 / 淨現值] net present value (NPV)
标称[biāo chēng, ㄅㄧㄠ ㄔㄥ, 标称 / 標稱] nominal (e.g. nominal value in specification)
阻值[zǔ zhí, ㄗㄨˇ ㄓˊ, 阻值] numerical value of electrical impedance
票面值[piào miàn zhí, ㄆㄧㄠˋ ㄇㄧㄢˋ ㄓˊ, 票面值] par value; face value (of a bond)
字音[zì yì, ㄗˋ ㄧˋ, 字音] phonetic value of a character
效价[xiào jià, ㄒㄧㄠˋ ㄐㄧㄚˋ, 效价 / 效價] potency; titer (measure of effective concentration in virology or chemical pathology, defined in terms of potency after dilution by titration); valence (perceived value in psychology); valency
音读[yīn dú, ㄉㄨˊ, 音读 / 音讀] reading or phonetic value of a character
银票[yín piào, ˊ ㄆㄧㄠˋ, 银票 / 銀票] (in former times) banknote with a value in silver
反切[fǎn qiè, ㄈㄢˇ ㄑㄧㄝˋ, 反切] traditional system expressing the phonetic value of a Chinese character using two other characters, the first for the initial consonant, the second for the rhyme and tone
[tián, ㄊㄧㄢˊ, 畑] used in Japanese names with phonetic value hatake, bata etc; dry field (i.e. not paddy field)
价值工程[jià zhí gōng chéng, ㄐㄧㄚˋ ㄓˊ ㄍㄨㄥ ㄔㄥˊ, 价值工程 / 價值工程] value engineering
价值观[jià zhí guān, ㄐㄧㄚˋ ㄓˊ ㄍㄨㄢ, 价值观 / 價值觀] value theory
加值型网路[jiā zhí xíng wǎng lù, ㄐㄧㄚ ㄓˊ ㄒㄧㄥˊ ㄨㄤˇ ㄌㄨˋ, 加值型网路 / 加值型網路] value added network; VAN
币值[bì zhí, ㄅㄧˋ ㄓˊ, 币值 / 幣值] value of a currency
产值[chǎn zhí, ㄔㄢˇ ㄓˊ, 产值 / 產值] value of output; output value
部分值[bù fèn zhí, ㄅㄨˋ ㄈㄣˋ ㄓˊ, 部分值] value of a part

-value- ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
アテンションバリュー[, atenshonbaryu-] (n) attention value
オクタン価[オクタンか, okutan ka] (n) octane value
カウンターストップ[, kaunta-sutoppu] (n) (See カンスト) maximum value in games (e.g. 99, 255, etc.) (wasei
カンスト[, kansuto] (n,vs) (abbr) abbr. of counter stop; max value in games (99, 255 and such)
スライド[, suraido] (n) (1) slide; (2) change (in value or situation); proportional change; (vs) (3) to slide; to slip; (4) to change (in value, e.g. with a sliding scale); to change (in situation); (P)
それだけの価値がある[それだけのかちがある, soredakenokachigaaru] (exp,v5r-i) to be deserved; to be worth it; to have merit; to have value
だれる[, dareru] (v1,vi) (1) to lose interest; to weaken; to slacken; (2) to lose value after a peak (e.g. stock)
デノミ[, denomi] (n) (abbr) denomination (reducing the face value of currency after inflation); (P)
デフォルト値;デフォールト値[デフォルトち(デフォルト値);デフォールトち(デフォールト値), deforuto chi ( deforuto atai ); defo-ruto chi ( defo-ruto atai )] (n) default value
フェースバリュー[, fe-subaryu-] (n) face value
プリセット値[プリセットあたい, purisetto atai] (n) {comp} preset value
ポスターバリュー[, posuta-baryu-] (n) poster value
一坪本社[ひとつぼほんしゃ, hitotsubohonsha] (n) small company headquarters located in Tokyo simply for name value
仕入れ高;仕入高[しいれだか, shiiredaka] (n) quantity or value of goods laid in
価値判断[かちはんだん, kachihandan] (n) value judgement; value judgment
価値論[かちろん, kachiron] (n) axiology; theory of value
保険価額[ほけんかがく, hokenkagaku] (n) insurable value
偏差値[へんさち, hensachi] (n) deviation value (usu. scaled to mean of 50, standard deviation of 10, and often used for academic grades); deviation; T-score; standard score; (P)
公示価格[こうじかかく, koujikakaku] (n) declared value
原子価[げんしか, genshika] (n) valence; atomic value
売却価格[ばいきゃくかかく, baikyakukakaku] (n) sale price; selling price; sales value
属性値表現[ぞくせいちひょうげん, zokuseichihyougen] (n) {comp} attribute value literal
市場価格[しじょうかかく, shijoukakaku] (n) market price or value
抱き合わせ増資[だきあわせぞうし, dakiawasezoushi] (n) bonus stock issue; rights stock issue; selling new stock for less than face value
整数値[せいすうち, seisuuchi] (n) {comp} integer value
春秋の筆法[しゅんじゅうのひっぽう, shunjuunohippou] (n) critical argument laden with value judgment, where an indirect cause, often trivial, is made to appear as leading to the effect
期待値[きたいち, kitaichi] (n) the expectation value (statistics)
株が上がる[かぶがあがる, kabugaagaru] (exp,v5r) to rise in public esteem; to rise in value (stocks)
株が下がる[かぶがさがる, kabugasagaru] (exp,v5r) to fall in public esteem; to fall in value (stocks)
治療効果[ちりょうこうか, chiryoukouka] (n) (medicine with) a curative effect; (having) therapeutic value
測定値[そくていち, sokuteichi] (n) measured value
画餅[がべい;がへい, gabei ; gahei] (n) failure; fiasco; rice-cake painting; collapse; something of little value
発熱量[はつねつりょう, hatsunetsuryou] (n) calorific value
積み残し[つみのこし, tsuminokoshi] (n) (1) left-off cargo; passengers left behind; (2) {math} rounding error; truncation error; remainder after truncation to an integer value
等(P);抔[など, nado] (n,n-suf,prt) (1) (uk) et cetera; etc.; and the like; and so forth; (2) (indicating an approximate quote or vague suggestion) or something; (3) (lessening the significance or value of the previous word) the likes of; (P)
経験価値[けいけんかち, keikenkachi] (n) experienced value (marketing term used for valuing products on customer subjective basis)
絶対値[ぜったいち, zettaichi] (n) absolute value
論理入力装置[ろんりにゅうりょくそうち, ronrinyuuryokusouchi] (n) {comp} logical input device; logical input value
音価[おんか, onka] (n) phonetic value
額面価格[がくめんかかく, gakumenkakaku] (n) face value; nominal value; par value
Japanese-English: COMDICT Dictionary
スカラ値[スカラち, sukara chi] scalar value
データ値[データち, de-ta chi] data value
ヌル値[ヌルち, nuru chi] null value
バイト値[バイトち, baito chi] byte value
ブール値[ブールち, bu-ru chi] boolean value
プレゼンテーションデータ値[プレゼンテーションデータち, purezente-shonde-ta chi] presentation data value
リターン値[リターンち, rita-n chi] return value
上限値[じょうげんち, jougenchi] upper bound, upper value
中央値[ちゅうおうち, chuuouchi] median, median value
付加価値ネットワーク[ふかかちネットワーク, fukakachi nettowa-ku] value added network (VAN)
初期値[しょきち, shokichi] initializing value (IV)
基準値[きじゅんち, kijunchi] nominal value
境界値問題[きょうかいちもんだい, kyoukaichimondai] boundary value problem
定格[ていかく, teikaku] rated value (engineering)
属性値表現[ぞくせいちひょうげん, zokuseichihyougen] attribute value literal
左辺値[さへんち, sahenchi] left side value (of an equation)
戻り値[もどりち, modorichi] return value, return(ed) value
推定値[すいていち, suiteichi] estimated value
整数値[せいすうち, seisuuchi] integer value
最初の値[さいしょのあたい, saishonoatai] initial value
最終値[さいしゅうち, saishuuchi] final value
未定義値[みていぎち, miteigichi] undefined value
現在値[げんざいち, genzaichi] current value
省略時値[しょうりゃくじち, shouryakujichi] default value
真理値[しんりち, shinrichi] truth value
絶対値[ぜったいち, zettaichi] absolute value
観測値[かんそくち, kansokuchi] observed value
評価値[ひょうかち, hyoukachi] evaluation value
論理入力装置[ろんりにゅうりょくそうち, ronrinyuuryokusouchi] logical input device, logical input value
非整数値[ひせいすうち, hiseisuuchi] non-integer value

-value- ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
อรรฆ[n.] (ak) EN: value FR: valeur [f]
อนรรฆค่า[adj.] (anak khā) EN: priceless ; of inestimable value FR: qui n'a pas de prix
ฟังก์ชันค่าสัมบูรณ์[n. exp.] (fangchan kh) EN: absolute value function FR:
หวงแหน[v.] (hūang-haēn) EN: value highly ; cherish ; treasure ; be jealous of FR: se réserver ; garder pour soi
การเพิ่มมูลค่า[n. exp.] (kān phoēm m) EN: added value FR:
การประเมินคุณค่า[n. exp.] (kān pramoēn) EN: value judgement ; value judgment (Am.) FR: jugement de valeur [m]
การเสื่อมค่า[n. exp.] (kān seūam k) EN: depreciation ; decrease in value FR:
ค่า[n.] (khā) EN: value ; worth ; price ; cost ; charge ; expense ; fee ; allowance ; wages FR: valeur [f] ; coût [m] ; prix [m] ; frais [mpl] ; charges [fpl]
ค่า[n.] (khā) EN: value FR: valeur [f] ; niveau [m]
ค่าไอโอดีน[n. exp.] (khā ai-ōdīn) EN: iodine value ; iodine adsorption value ; iodine number ; iodine index FR:
ค่าเฉลี่ย[n.] (khā chalīa) EN: mean ; average ; average value FR: moyenne [f] ; valeur moyenne [f]
ค่าเฉพาะ[n. exp.] (khā chaphǿ) EN: proper value ; eigenvalue FR:
ค่าฟังก์ชัน[n. exp.] (khā fangcha) EN: functional value FR:
ค่าจำกัด[n. exp.] (khā jamkat) EN: limiting value FR:
ค่าจริง[n. exp.] (khā jing ) EN: real value FR:
ค่าคาดหมาย[n. exp.] (khā khātmāi) EN: expected value ; expectation value ; expectation FR:
ค่าคาดหวัง[n. exp.] (khā khātwan) EN: expected value FR:
ค่าของเงิน[n. exp.] (khā khøng n) EN: value of money FR: pouvoir d'achat [m]
ค่าขอบ[n. exp.] (khā khøp) EN: boundary value FR:
ค่าความจริง[n. exp.] (khā khwāmji) EN: truth value FR:
ค่าความร้อน[n. exp.] (khā khwāmrø) EN: caloric value (CV) FR:
ค่าความร้อนสูง[n. exp.] (khā khwāmrø) EN: high calorific value ; higher heating value (HHV) FR:
ค่ากรด[v. exp.] (khā krot) EN: acid value ; neutralization number ; acid number ; acidity FR:
ค่าลักษณะเฉพาะ[n. exp.] (khā laksana) EN: characteristic value FR: valeur caractéristique [f]
ค่าลิมิต[n. exp.] (khā limit) EN: limiting value FR:
คำนิยมพื้นฐาน[n. exp.] (kham niyom ) EN: value FR: valeur (morale) [m]
ค่าเงิน[n. exp.] (khā ngoen) EN: value of money FR:
ค่านิยม[n.] (khāniyom) EN: value ; societal values FR: valeur [f]
ค่านิยมสร้างสรรค์[n. exp.] (khāniyom sā) EN: core value FR:
ค่านิยมทางสังคม[n. exp.] (khāniyom th) EN: social value FR: valeur sociale [f]
ค่านอกตัว[n. exp.] (khā nøk tūa) EN: extrinsic value FR:
ค่าโอกาสการเกิด[n. exp.] (khā ōkāt kā) EN: probability value FR:
เคารพ[v.] (khaorop) EN: respect ; honour ; esteem ; abide ; regard ; value ; revere FR: respecter ; honorer ; vénérer ; révérer ; être respectueux ; avoir des égards ; estimer
เคารพนับถือ[v. exp.] (khaorop nap) EN: respect ; esteem ; regard ; value ; appreciate FR: respecter ; estimer
ค่าพาร์[X] (khā phā) EN: par value FR:
ค่าประจำหลัก[n. exp.] (khā prajam ) EN: place value FR:
ค่าเริ่มต้น[n. exp.] (khā roēmton) EN: initial value ; initial condition FR:
ค่าสัมบูรณ์[n.] (khāsambūn) EN: absolute value FR: valeur absolue [f]
ค่าสัมบูรณ์ของจำนวนเชิงซ้อน[n. exp.] (khāsambūn k) EN: absolute value of a complex number ; modulus of a complex number FR:
ค่าเสมอภาค[n.] (khāsamoēphā) EN: par value FR:

-value- ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Absolutbetrag {m} [math.]absolute value
Absolutwert; absoluter Betrag; absoluter Wert {m}absolute value
Absolutwertgeber {m} [techn.]absolute valuator device; absolute value transmitter
Anrechnungswert {m}accepted value
Wertbildung {f}accumulation of value
Gesamtwert {m} der Einfuhraggregate value of importation
Festwertversicherung {f}agreed value insurance
Annahmewert {m}assumed value
Jahresbestellwert {m}annual purchase order value
Zuschreibung {f}appreciation in value
Sicherungswert {m}backup value
Liquidationswert {m}break-up value
Heizwert {m} | oberer Heizwertcalorific value | gross calorific value
Geldwert {m}cash value
Reingaswert {m}clean gas value
Codeausdruck {m}code value
Anschlusswert {m}; elektrischer Anschlusswertconnected value
Anschaffungswert {m} | zum Anschaffungswertcost value | at cost
Wertschöpfung {f}creation of value
Auslegungswert {m}design value
Umrechnungswert {m}exchange value
Lichtwert {m} (eines Films)exposure value
Extremwert {m}extreme value
Gleitkommawert {m}floating value
Nährwert {m}food value
Bruttowertschöpfung {f}gross value added
hydrologisch {adj} | hydrologischer Kreislauf | hydrologische Meßwertehydrological | hydrological cycle | measured hydrological value
Wertzuwachssteuer {f}increment value tax
Anfangswert {m}initial value
wertbeständig {adj} | wertbeständig bleibenlasting value; stabile | to retain its value
Nennstoßstrom {m}limiting dynamic value
Kurswert {m}market value
Maximalwert {m}maximum value; peak value
Mittelwertsatz {m} [math.]mean value theorem
Maßzahl {f} | dimensionslose Maßzahlmeasured value | absolute measure
Messgröße {f}measured quantity; measured value
Nominalwert {m}nominal value
Nennwert {m}nominal value; face value
Sollwert {m}nominal value
Zahlenwert {m}numerical value

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า -value-
Back to top