ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

*sympathetic*

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น sympathetic, -sympathetic-

*sympathetic* ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
sympathetic (adj.) เห็นอกเห็นใจ See also: สงสาร Syn. caring, pitying, compassionate
sympathetic (adj.) มีใจเหมือนกัน See also: เข้าข้างกัน, เห็นพ้องกัน Syn. agreeable, compassionable, like-minded
sympathetically (adv.) อย่างเข้าอกเข้าใจ See also: อย่างเห็นอกเห็นใจ Syn. kindly
English-Thai: HOPE Dictionary
parasympatheticadj. ซึ่งเกี่ยวกับการแบ่งตามระบบ กะโหลกศีรษะกับกระดูกก้นกบ ของระบบประสาทอัตโนมัติ ทำให้หัวใจเต้นช้าลง ช่วยให้การเคลื่อนไหวของทางเดินอาหารเพิ่มมากขึ้น ม่านตาหดลง หลอดลมหดตัว ความดันโลหิตต่ำลง เหงื่อออกน้อยลง อุณหภูมิร่างกายลดลง กระเพาะปัสสาวะหดตัว การบีบตัวของมดลูกมากขึ้น ต่อมขับฮอร์โมนมากขึ้น
sympathetic(ซิมพะเธท'ทิค) adj. เห็นอกเห็นใจ - เป็นระบบประสาทที่มีใยประสาทมาจากไขสันหลังส่วนอก และเอว แต่มี center อยู่ในไขสันหลัง เป็นระบบประสาทที่มักใช้ในผู้ที่ใช้พลังงานทันทีทันใด หรือในขณะตื่นเต้น สู้รบ หรือป่วยไข้ ทำให้ม่านตาขยาย หัวใจเต้นเร็ว หลอดลมขยายตัว หลอดเลือดหดตัวเล็กน้อย ความดันเลิอดสูงขึ้น เหงื่อออกมาก อุณหภูมิร่างกายเพิ่มมากขึ้น กระเพาะปัสสาวะยืดอออก การบีบตัวของมดลูกลดลง ต่อมขับฮอร์โมนน้อยลง, Syn. kindly,kind
English-Thai: Nontri Dictionary
sympathetic(adj) สงสาร,เห็นใจ,เข้าข้าง,เห็นด้วย,พอใจ
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
parasympathetic๑. -พาราซิมพาเทติก๒. ประสาทพาราซิมพาเทติก [มีความหมายเหมือนกับ nerve, parasympathetic] [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
sympathetic๑. -ซิมพาเทติก๒. ประสาทซิมพาเทติก [มีความหมายเหมือนกับ nerve, sympathetic] [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
parasympathetic nervous systemระบบประสาทพาราซิมพาเทติก, ส่วนหนึ่งของระบบประสาทอัตโนมัติ ประกอบด้วยเส้นประสาทจำนวนหนึ่งที่ออกจากเมดัลลาออบลองกาตาทำให้อวัยวะต่าง ๆ ทำงานเร็วขึ้น และอีกจำนวนหนึ่งที่ออกจากไขสันหลังบริเวณกระดูกกระเบนเหน็บ ระบบประสาทนี้ทำงานตรงข้ามกับระบบประสาทซิมพาเทติก คือทำให้อวัยวะต่าง ๆ ทำงานช้ [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
sympathetic nervous systemระบบประสาทซิมพาเทติก, ส่วนหนึ่งของระบบประสาทอัตโนมัติ  ประกอบด้วยเส้นประสาทไขสันหลังเหนือกระดูกกระเบนเหน็บขึ้นไป ทำหน้าเร่งการทำงานของหัวใจให้เร็วขึ้น เป็นการทำงานที่ตรงข้ามกับระบบประสาทพาราซิมพาเทติก [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ใจจืดใจดำ (adj.) unsympathetic See also: callous, unfeeling, heartless, unkind, harsh, inconsiderate, insensate Syn. ใจดำ, ใจร้าย
ใจจืดใจดำ (v.) be unsympathetic See also: be callous, be unfeeling, be indifferent, be inconsiderate, be insensate Syn. ใจดำ, ใจร้าย
ใจไม้ไส้ระกำ (adj.) unsympathetic See also: ruthless, merciless, cruel, callous, unfeeling, pitiless, heartless, hard-hearted Syn. ใจร้าย, ใจดำ Ops. ใจดี, เมตตา, กรุณา
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
You feel this common ground will enable you to present the position of this country... to a sympathetic and influential popular leader?{\cHFFFFFF}คุณรู้สึกว่านี่พื้นดินทั่วไปจะช่วยให้คุณ เพื่อแสดงฐานะของประเทศนี้ ... {\cHFFFFFF}ที่จะเห็นอกเห็นใจและ ผู้นำที่เป็นที่นิยมที่มีอิทธิพล?
I hardly know you. You must be a very sympathetic guy.ฉันแทบไม่รู้จักคุณเลย คุณคงเป็นคนอ่อนไหวมาก
Monster Joe and his daughter Raquel are sympathetic to our dilemma.มอนสเตอร์โจและลูกสาวของเขามีความเห็นอกเห็นใจราเคไปขึ้นเขียงของเรา
But a keenly intelligent one, with a warm heart and sympathetic soul.But a keenly intelligent one, with a warm heart and sympathetic soul.
I'll be sympathetic. Until then, I won't be.ฉันจะเป็นความเห็นอกเห็นใจ จนแล้วฉันจะไม่
Well, I promise not to appear to be sympathetic, progressive or what did Mrs. Warren call it? "Liberal."งั้นฉันจะไม่เห็นใจ ไม่หัวก้าวหน้า ที่คุณนายวอร์เรนเรียกว่าไงนะ เสรีนิยม
I Can't Help Having A Sympathetic Face.ฉันอดสงสารเค้าไม่ได้นี่
"delicate, sympathetic, loyal, untutored, adoring female heart.""บอบบาง เข้าอกเข้าใจ ซื่อสัตย์ และน่าหลงใหลของผู้หญิง"
Well, I would like to be sympathetic, but you make me so angry. £90,000?ฉันอยากจะสงสารหรอกนะ แต่มันน่าโมโหมากกว่า ตั้ง9หมื่นปอนด์
Like some kind of sympathetic nervous system response.เหมือนการตอบสนองอย่างนึงของระบบประสาท
Most of the key officers are sympathetic to the church.เจ้าหน้าที่สำคัญส่วนใหญ่นั้นเห็นใจโบสถ์
When she picked up that magnet, it moved one of the pins deeper into the sympathetic nervous center of her brain.เมื่อเธอยกแม่เหล็ก มันทำให้เข็มทิ่มเข้าไปลึกเข้าไป\ ยังเส้นประสาทส่วนกลางสมองเธอ

*sympathetic* ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
共鸣[gòng míng, ㄍㄨㄥˋ ㄇㄧㄥˊ, 共鸣 / 共鳴] physical resonance; sympathetic response to sth
谐振[xié zhèn, ㄒㄧㄝˊ ㄓㄣˋ, 谐振 / 諧振] resonance; sympathetic vibration
交感神经[jiāo gǎn shén jīng, ㄐㄧㄠ ㄍㄢˇ ㄕㄣˊ ㄐㄧㄥ, 交感神经 / 交感神經] sympathetic nervous system
有同情心[yǒu tóng qíng xīn, ㄧㄡˇ ㄊㄨㄥˊ ㄑㄧㄥˊ ㄒㄧㄣ, 有同情心] sympathetic

*sympathetic* ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
シンパセティック[, shinpaseteikku] (n) sympathetic
シンポ[, shinpo] (n) (1) sympathetic; (2) symposium; (P)
つれない[, tsurenai] (adj-i) cold; indifferent; unfriendly; unsympathetic; unkind
共感呪術[きょうかんじゅじゅつ, kyoukanjujutsu] (n) (See 類感呪術・るいかんじゅじゅつ) sympathetic magic; homeopathic magic; imitative magic
共振[きょうしん, kyoushin] (n,vs) resonance; sympathetic vibration
共鳴[きょうめい, kyoumei] (n,vs) resonance; sympathetic (sound); (being in) sympathy; (P)
冷淡無情[れいたんむじょう, reitanmujou] (n,adj-na) cold-hearted; callous; pitiless; unsympathetic
副交感神経系[ふくこうかんしんけいけい, fukukoukanshinkeikei] (n) parasympathetic nerve system; parasympathetic nervous system
哀弔[あいちょう, aichou] (n) sympathetic condolences
好い顔;いい顔[いいかお, iikao] (n) (1) big-shot; influential person; (2) happy face; smiling face; (3) sympathetic attitude
未練未酌がない;未練未酌が無い[みれんみしゃくがない, mirenmishakuganai] (exp,adj-i) (arch) unsympathetic and inconsiderate; coldhearted
疎ましい[うとましい, utomashii] (adj-i) disagreeable; unpleasant; adverse; unsympathetic
類感呪術[るいかんじゅじゅつ, ruikanjujutsu] (n) (See 共感呪術・きょうかんじゅじゅつ) sympathetic magic; homeopathic magic; imitative magic

*sympathetic* ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
บอกบุญไม่รับ[adj.] (bøkbun mai ) EN: unfriendly ; morose ; sullen ; bad-tempered ; woeful ; cold ; unsympathetic FR:
เห็นใจ[v.] (henjai) EN: sympathize with ; feel for ; have sympathy for ; commiserate with ; pity ; be sympathetic (with) FR: sympathiser
ใจดำ[adj.] (jaidam) EN: black-hearted ; cruel ; wicked ; merciless ; unsympathetic ; pitilessmean ; unkind ; heartless FR: méchant ; qui est sans coeur ; qui a un coeur de pierre ; insensible ; cruel ; diabolique ; impitoyable ; sans pitié
ใจจืด[adj.] (jaijeūt) EN: indifferent ; callous ; unfeeling ; unsympathetic ; heartless ; unkind ; harsh ; inconsiderate ; insensate ; inconsiderate ; unmoved FR: indifférent ; insensible ; insignifiant ; irresponsable ; insensé
ใจไม้ไส้ระกำ[adj.] (jaimāisaira) EN: unfeeling ; hardhearted ; unsympathetic FR: sans cœur ; aimable comme une porte de prison
มุทิตา[n.] (muthitā) EN: vicarious pleasure at another's good fortune ; good wished towards otherskindliness ; sympathetic joy ; feelings of pleasure ; gladness of another's success FR: sympathie [f]
ระบบประสาทพาราซิมพาเทติก[n. exp.] (rabop prasā) EN: parasympathetic nervous system (PN) FR:
ระบบประสาทซิมพาเทติก[n. exp.] (rabop prasā) EN: sympathetic nervous system FR:
ซิมพาเทติก[abv.] (simphāthēti) EN: sympathetic FR: sympathique
ตำรวจมะเขือเทศ[n. exp.] (tamrūat mak) EN: police officers sympathetic to the red shirt cause FR:
ทหารแตงโม[n. exp.] (thahān taēn) EN: watermelon soldiers ; members of the armed forces sympathetic to the red shirt cause FR: soldats pastèques [mpl]

*sympathetic* ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
teilnahmsvoll {adj} | teilnahmsvoller | am teilnahmsvollstensympathetic | more sympathetic | most sympathetic
Sympathiestreik {m}sympathetic strike
Mitschwingung {f}sympathetic vibration

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า *sympathetic*
Back to top