ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

-sympathetic-

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น sympathetic, *sympathetic*,

-sympathetic- ในภาษาไทย

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
You feel this common ground will enable you to present the position of this country... to a sympathetic and influential popular leader?{\cHFFFFFF}คุณรู้สึกว่านี่พื้นดินทั่วไปจะช่วยให้คุณ เพื่อแสดงฐานะของประเทศนี้ ... {\cHFFFFFF}ที่จะเห็นอกเห็นใจและ ผู้นำที่เป็นที่นิยมที่มีอิทธิพล?
I hardly know you. You must be a very sympathetic guy.ฉันแทบไม่รู้จักคุณเลย คุณคงเป็นคนอ่อนไหวมาก
Monster Joe and his daughter Raquel are sympathetic to our dilemma.มอนสเตอร์โจและลูกสาวของเขามีความเห็นอกเห็นใจราเคไปขึ้นเขียงของเรา
But a keenly intelligent one, with a warm heart and sympathetic soul.But a keenly intelligent one, with a warm heart and sympathetic soul.
I Can't Help Having A Sympathetic Face.ฉันอดสงสารเค้าไม่ได้นี่
Like some kind of sympathetic nervous system response.เหมือนการตอบสนองอย่างนึงของระบบประสาท
Most of the key officers are sympathetic to the church.เจ้าหน้าที่สำคัญส่วนใหญ่นั้นเห็นใจโบสถ์
When she picked up that magnet, it moved one of the pins deeper into the sympathetic nervous center of her brain.เมื่อเธอยกแม่เหล็ก มันทำให้เข็มทิ่มเข้าไปลึกเข้าไป\ ยังเส้นประสาทส่วนกลางสมองเธอ
A tumor is pressing on your sympathetic nerves.เนื้องอกกำลังกดเส้นประสาทsympatheticคุณ
If a lesion took out the sympathetic innervation of her heart,ถ้ารอยช้ำทำให้อาการทางประสาทหายไป ความบกพร่องในหัวใจ
Certainly, everyone here is very sympathetic to those who lost loved ones in a recent bombing.ทุกคนต่างเห็นใจญาติมิตร ของเหยื่อผู้เคราะห์ร้าย ในเหตุลอบวางระเบิด เมื่อเร็วๆ นี้นะคะ
Certainly, everyone here is very sympathetic to those who lost loved ones in a recent bombing.ผู้คนต่างเห็นใจญาติมิตรของเหยื่อผู้เคราะห์ร้าย ในเหตุลอบว่างระเบิดเมื่อเร็วๆ นี้ค่ะ

-sympathetic- ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
共鸣[gòng míng, ㄍㄨㄥˋ ㄇㄧㄥˊ, 共鸣 / 共鳴] physical resonance; sympathetic response to sth
谐振[xié zhèn, ㄒㄧㄝˊ ㄓㄣˋ, 谐振 / 諧振] resonance; sympathetic vibration
交感神经[jiāo gǎn shén jīng, ㄐㄧㄠ ㄍㄢˇ ㄕㄣˊ ㄐㄧㄥ, 交感神经 / 交感神經] sympathetic nervous system

-sympathetic- ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
シンパセティック[, shinpaseteikku] (n) sympathetic
共感呪術[きょうかんじゅじゅつ, kyoukanjujutsu] (n) (See 類感呪術・るいかんじゅじゅつ) sympathetic magic; homeopathic magic; imitative magic
共振[きょうしん, kyoushin] (n,vs) resonance; sympathetic vibration
共鳴[きょうめい, kyoumei] (n,vs) resonance; sympathetic (sound); (being in) sympathy; (P)
哀弔[あいちょう, aichou] (n) sympathetic condolences
好い顔;いい顔[いいかお, iikao] (n) (1) big-shot; influential person; (2) happy face; smiling face; (3) sympathetic attitude
類感呪術[るいかんじゅじゅつ, ruikanjujutsu] (n) (See 共感呪術・きょうかんじゅじゅつ) sympathetic magic; homeopathic magic; imitative magic

-sympathetic- ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
เห็นใจ[v.] (henjai) EN: sympathize with ; feel for ; have sympathy for ; commiserate with ; pity ; be sympathetic (with) FR: sympathiser
มุทิตา[n.] (muthitā) EN: vicarious pleasure at another's good fortune ; good wished towards otherskindliness ; sympathetic joy ; feelings of pleasure ; gladness of another's success FR: sympathie [f]
ระบบประสาทซิมพาเทติก[n. exp.] (rabop prasā) EN: sympathetic nervous system FR:
ซิมพาเทติก[abv.] (simphāthēti) EN: sympathetic FR: sympathique
ตำรวจมะเขือเทศ[n. exp.] (tamrūat mak) EN: police officers sympathetic to the red shirt cause FR:
ทหารแตงโม[n. exp.] (thahān taēn) EN: watermelon soldiers ; members of the armed forces sympathetic to the red shirt cause FR: soldats pastèques [mpl]

-sympathetic- ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
teilnahmsvoll {adj} | teilnahmsvoller | am teilnahmsvollstensympathetic | more sympathetic | most sympathetic

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า -sympathetic-
Back to top