ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

harsh

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *harsh*, -harsh-

harsh ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
harsh (adj.) กระด้าง See also: รุนแรง, ห้าว, เกรี้ยวกราด, แข็งกร้าว Syn. aurtere, severe, stern Ops. easygoing, lenient, pleasant
harsh (adj.) ที่ไม่สามารถทนได้ (ต่อสภาพอากาศหรือสภาพความเป็นอยู่)
harsh (adj.) แสบ (แก้วหู)
harsh (adj.) หยาบ See also: สาก, แข็ง
harsh voice (n.) เสียงพร่า See also: เสียงแหบห้าว
harshly (adv.) อย่างเกรี้ยวกราด See also: อย่างกระโชกโฮกฮาก, อย่างหยาบคาย Syn. roughly, severely Ops. leniently, pleasantly
harshness (n.) ความรุนแรง See also: ความเกรี้ยวกราด Syn. bitterness
harshness (n.) ความหยาบ (วัสดุ) See also: ความไม่ประณีต Syn. stiffness, roughness, crudeness
English-Thai: HOPE Dictionary
harsh(ฮาร์ช) adj. หยาบ,สาก,ฝาด,บาด (ตา) ,แสบ (แก้วหู) ,ห้าว,ไม่น่าดู, See also: harshness n., Syn. rigorous,rough
harshen(ฮาร์'เชิน) vt.,vi ทำให้ (กลายเป็น) หยาบ,ทำให้ (กลายเป็น) สาก,ทำให้ (กลายเป็น) เสียงห้าว
English-Thai: Nontri Dictionary
harsh(adj) ดุร้าย,เกรี้ยวกราด,รุนแรง,หยาบ,ห้าว,ปร่า,สาก
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
harsh flameเปลวแรง [การเชื่อม ๒๐ ก.ย. ๒๕๔๔]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
เฝื่อน (adj.) bitter and harsh to the taste See also: unpalatable, ill-favoured Syn. ฝาด, ขื่น, เจื่อน, เฝื่อนฝาด
เฝื่อน (adj.) bitter and harsh to the taste See also: acrid Syn. ฝาด, ขื่น, เฝื่อนฝาด
เฝื่อนฝาด (adj.) bitter and harsh to the taste See also: unpalatable, ill-favoured Syn. ฝาด, ขื่น, เจื่อน
เฝื่อนฝาด (adj.) bitter and harsh to the taste See also: acrid Syn. ฝาด, ขื่น
กระด้าง (adj.) harsh See also: brusque, hard, rough, strident, dissonant, raucous Syn. แข็ง Ops. อ่อน, ละมุน, นิ่ม
แข็งกร้าว (adj.) harsh See also: stiff, tough Syn. แข็งกระด้าง Ops. อ่อนโยน, นุ่มนวล
กระโชกโฮกฮาก (adv.) harshly See also: dissonantly, loudly, roughly Syn. กระแทกเสียง Ops. นุ่มนวลรื่นหู
อย่างหนัก (adv.) harshly See also: severely Syn. อย่างมาก
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
So the girl suffered in silence... until one night, when she was tired from a day of housework... and she was hurt by the harsh words of her stepmother... and she could no longer stand it...หญิงสาวจึงได้แต่นิ่งเงียบอยู่ในความเศร้า... แต่แล้วคืนหนึ่ง หลังจากที่เธอเหน็ดเหนื่อยจากงานบ้านทั้งปวง... และเจ็บช้ำจากวาจาอันโหดร้ายของแม่เลี้ยง
It sounds harsh but it's a goddamn jungle out there.เอ่อใช่ คนนั้นน่ะที่ชื่อ โจยังด๊อก
There's a harsh truth to face.มีความจริงที่รุนแรงจะเผชิญกับความเป็น
Geez, you're one harsh lady...!แหม โหดใช่เล่นเลยน้า
The only thing that could save you from this harsh world is my love.ความรักจากฉันจะเป้นสิ่งเดียวที่จะทำให้เธอปลอดภัยจากสิ่งที่โหดร้ายจากโลกภายนอกนั่น
""Whipped by the harsh season, they were in despair."""ดินฟ้าอากาศที่ไม่ปราณี ทำให้พวกเขาสิ้นหวัง"
You are the one people rely on in this harsh time. I'm nobody.ท่านคือคนที่ประชาชนจะพื่งพาได้ ในเวลาทุกข์ยากเช่นนี้
During some harsh winter,ช่วงฤดูหนาวที่โหดร้าย
The press continue to be harsh with us.ความกดดันของเราดูจะทวีความรุนแรงขึ้นนะครับ
See, it was a woman as changing and harsh and untamable as the sea.เข้าใจมั๊ย .. ผู้หญิงน่ะใช่ ทั้งใจโลเล ..
Maybe we were too harsh on him.บางทีพวกเราอาจจะว่าเค้าแรงเกินไป
Perhaps I have been a bit harsh on our new garbage boy.บางทีฉันอาจเข้มงวด กับเด็กเก็บขยะของเรามากไปหน่อย

harsh ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
严酷[yán kù, ㄧㄢˊ ㄎㄨˋ, 严酷 / 嚴酷] bitter; harsh; grim; ruthless; severe; cut-throat (competition)
冷面[lěng miàn, ㄌㄥˇ ㄇㄧㄢˋ, 冷面] grim; stern; harsh
苛刻[kē kè, ㄎㄜ ㄎㄜˋ, 苛刻] harsh
[è, ㄜˋ, 詻] harsh; forbidding
严苛[yán kē, ㄧㄢˊ ㄎㄜ, 严苛 / 嚴苛] severe; harsh
着实[zhuó shí, ㄓㄨㄛˊ ㄕˊ, 着实 / 著實] truly; indeed; severely; harshly
刻薄[kè bó, ㄎㄜˋ ㄅㄛˊ, 刻薄] unkind; harsh; cutting; mean; acrimony; to embezzle by making illegal deductions

harsh ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
あくが強い;灰汁が強い[あくがつよい, akugatsuyoi] (exp,adj-i) (1) (See あくの強い) having a strong alkaline taste; harsh to the taste; (2) excessively strong-willed; fiercely individualistic; strongly idiosyncratic
あくの強い;灰汁の強い[あくのつよい, akunotsuyoi] (adj-i) (1) (See あくが強い) harsh tasting; strongly alkaline tasting; (2) excessively strong-willed; fiercely individualistic; strongly idiosyncratic
どぎつい[, dogitsui] (adj-i) gaudy; loud; garish; violent; harsh
刺の有る言葉;刺のある言葉[とげのあることば, togenoarukotoba] (n) stinging (barbed) words; harsh language
厚膜胞子[こうまくほうし, koumakuhoushi] (n) chlamydospore (thick-walled spore that can survive harsh conditions)
奇峭[きしょう, kishou] (adj-na,n) (1) (arch) steep; precipitous; (2) (arch) harsh (personality)
寂寞;寂莫(iK)[せきばく;じゃくまく, sekibaku ; jakumaku] (n) (1) loneliness; desolation; (adj-t,adv-to,adj-no) (2) lonely; lonesome; dreary; desolate; deserted; (3) harsh (words); cutting (criticism); (vs) (4) to separate in thought; to consider as independent
忠言逆耳[ちゅうげんぎゃくじ, chuugengyakuji] (exp) good advice is harsh to the ears; honest advice is often unpleasant to the ears
灰汁[あく(gikun), aku (gikun)] (n) (1) lye; (2) harsh taste; (3) scum (formed when cooking some foods); (4) (uk) (also written incorrectly as 悪) (excessive) strength of will
物も言い様で角が立つ;物も言いようで角が立つ[ものもいいようでかどがたつ, monomoiiyoudekadogatatsu] (exp,v5t) (id) Harsh words make the going rough; People may be offended (or not) by the way you speak
痛言[つうげん, tsuugen] (n,vs) cutting remark; biting (scathing, bitter) criticism; harsh words
風当たりが強い;風当りが強い[かぜあたりがつよい, kazeatarigatsuyoi] (exp,adj-i) (1) (See 風当たりの強い) windswept; (2) receive harsh treatment
こっ酷い[こっぴどい, koppidoi] (adj-i) (uk) bad; harsh; severe
さんざ[, sanza] (adv) (abbr) (See 散々) severely; harshly; utterly; terribly
ふん;ふうん;ふーん[, fun ; fuun ; fu-n] (int) (1) hmm; well ...; humph; huh; pshaw; pish; (pref) (2) (ふん only) roughly; harshly; violently
ぼろくそに言う;襤褸糞に言う[ぼろくそにいう, borokusoniiu] (exp,v5u) to speak ill of; to speak very disparagingly about; to speak very harshly about
刳い;蘞い;醶い[えぐい, egui] (adj-i) (1) (uk) harsh; acrid; pungent; astringent; (2) strong-minded; heartless; inconsiderate; (adj-i,int) (3) (uk) (sl) nasty; gross; (4) (uk) (sl) amazing
刺々しい;刺刺しい[とげとげしい, togetogeshii] (adj-i) sharp; harsh; stinging; thorny; snappy
叱り付ける;叱りつける[しかりつける, shikaritsukeru] (v1,vt) to rebuke; to scold harshly
圭角の有る;圭角のある[けいかくのある, keikakunoaru] (exp) harsh-mannered; angular; rough
散々(P);散散[さんざん, sanzan] (adj-na,adv) (1) severely; harshly; utterly; terrible; (2) scattered; disconnected; (P)
残酷[ざんこく, zankoku] (adj-na,n) cruelty; harshness; (P)
渋い(P);澁い(oK)[しぶい, shibui] (adj-i) (1) astringent; bitter; puckery; rough; harsh; tart; (2) austere; elegant (and unobtrusive); refined; quiet (and simple); sober; sombre; subdued; tasteful (in a quiet way); understated; (3) sour (look); glum; grim; sullen; sulky; (4) stingy; tight-fisted; (P)
痛棒[つうぼう, tsuubou] (n) (1) severe attack; bitter (harsh) criticism; (2) stick used to strike inattentive Zen meditators
糞味噌;クソ味噌;糞ミソ[くそみそ(糞味噌);クソみそ(クソ味噌);くそミソ(糞ミソ);クソミソ, kusomiso ( fun miso ); kuso miso ( kuso miso ); kuso miso ( fun miso ); kusomiso] (adj-na,n) (1) (See 味噌糞) harsh; severe (e.g. criticism, verbal attack); (n) (2) (uk) sweeping denunciation
荒々しい(P);荒荒しい[あらあらしい, araarashii] (adj-i) desolate; rough; wild; rude; harsh; gruff; violent; (P)
辛い(P);鹹い[からい, karai] (adj-i) (1) (辛い only) spicy; hot; (2) salty; (3) (辛い only) tough (on someone); adverse; harsh; (P)
辛口[からくち, karakuchi] (n,adj-no) (1) dry taste (e.g. sake, wine); (2) salty (taste); (3) harsh; scathing; (P)
過酷(P);苛酷[かこく, kakoku] (adj-na,n) rigour; rigor; severity; cruelty; harsh; (P)
[こく, koku] (adj-na,n) (1) severe; harsh; stringent; rigorous; strict; unfair; (2) (uk) (often コク) body (esp. of food, wine, etc.); weight; substance; (P)
際どい;際疾い[きわどい, kiwadoi] (adj-i) (1) very close; close; narrow (e.g. narrow victory); dangerous; risky; hazardous; (2) suggestive; bordering on the obscene; risqué; delicate (e.g. question); immoral; questionable; shady; (3) (arch) extreme; harsh; cruel
風当たりの強い[かぜあたりのつよい, kazeatarinotsuyoi] (adj-i) (1) (See 風当たりが強い) windswept; (2) harshly treated; greatly criticized

harsh ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ฉกาจฉกรรจ์[adj.] (chakātchaka) EN: stern ; harsh ; dour ; formidable FR:
ฝาด[adj.] (fāt) EN: astringent ; puckery ; acidulous ; harsh FR: âpre ; âcre ; astringent ; acidulé
เหี้ยม[adj.] (hīem) EN: ruthless ; hard ; cruel ; merciless ; brutal ; harsh ; pitiless FR: impitoyable ; implacable
เฮี้ยบ[adj.] (hīep) EN: strict ; exacting ; harsh FR:
ใจจืด[adj.] (jaijeūt) EN: indifferent ; callous ; unfeeling ; unsympathetic ; heartless ; unkind ; harsh ; inconsiderate ; insensate ; inconsiderate ; unmoved FR: indifférent ; insensible ; insignifiant ; irresponsable ; insensé
แข็ง[adj.] (khaeng) EN: hard ; solid ; harsh ; strong ; firm ; stiff FR: dur ; solide ; raide ; fort ; ferme
แข็งกระด้าง[adj.] (khaeng krad) EN: harsh ; hard ; uncivil ; graceless FR:
แข็งกร้าว[adj.] (khaengkrāo) EN: unyielding ; harsh ; tough ; very firm FR:
คำพูดรุนแรง[n. exp.] (kham phūt r) EN: harsh words FR:
เข้มงวด[adj.] (khem-ngūat) EN: strict ; rigid ; stiff ; severe ; tough ; rigorous ; austere ; harsh ; stern FR: strict ; sévère ; rigide ; scrupuleux ; austère
เคี่ยวกรำ[v. exp.] (khīo kram) EN: undergo harsh training ; make someone undergo severe training FR:
กระด้าง[adj.] (kradāng) EN: harsh ; stiff ; rough ; coarse ; crude ; not soft FR: résistant ; coriace
กร้าว[adj.] (krāo) EN: tough ; harsh ; hard FR:
พูดไม่เข้าหูคน[v. exp.] (phūt mai kh) EN: be irritating ; be offensive ; be harsh FR:
รุนแรง[adj.] (runraēng) EN: violent ; aggressive ; severe ; vigorous ; fierce ; strong ; rough ; harsh ; vehement ; excessive FR: violent ; virulent ; fort ; intense ; cruel ; dur ; sévère ; grave ; désastreux  ; véhément ; carabiné (fam.) ; pénible ; rigoureux ; inclément (fig., litt.)
เสียงกร้าว[n. exp.] (sīeng krāo) EN: harsh voice FR:
อย่างรุนแรง[adj.] (yāng runraē) EN: strong ; severe ; aggressive ; harsh FR:
หยาบกระด้าง[adj.] (yāpkradāng) EN: rough ; rude ; harsh ; base ; coarse ; vulgar ; abrasive FR:
โฮกฮาก[adv.] (hōk-hāk) EN: rudely ; harshly ; brusquely ; in rough voice ; loud-spoken FR:
กระโชก[adv.] (krachōk) EN: harshly ; fiercely ; in a stern voice FR:
กระโชกโฮกฮาก[adv.] (krachōk-hōk) EN: harshly FR:
หนัก[adv.] (nak) EN: severely ; harshly ; seriously ; forcefully FR: gravement ; salement
เผ็ดร้อน[adv.] (phetrøn) EN: sharply ; harshly ; severely ; pungently FR:
พูดกระโชก[v. exp.] (phūt krachō) EN: speak harshly FR:
สาดเสียเทเสีย[v.] (sātsīathēsī) EN: yell at someone ; criticize harshly FR:
อย่างหนัก[adv.] (yāng nak) EN: harshly ; severely ; heavily FR: grièvement ; gravement ; fortement

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า harsh
Back to top