ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

compassionable

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *compassionable*, -compassionable-

compassionable ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
compassionable (adj.) มีใจเหมือนกัน See also: เข้าข้างกัน, เห็นพ้องกัน Syn. agreeable, like-minded

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า compassionable
Back to top