ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

hard-hearted

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *hard-hearted*, -hard-hearted-

hard-hearted ในภาษาไทย

Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ใจแข็ง (adj.) hard-hearted See also: stouthearted, pitiless, unyielding, heartless, merciless, callous, adamant Ops. ใจอ่อน

hard-hearted ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ใจแข็ง[adj.] (jaikhaeng) EN: hard-hearted ; stouthearted ; pitiless ; unyielding ; heartless ; merciless ; callous ; adamant ; firm ; unbendable FR: insensible ; dur ; qui est sans coeur ; qui a un coeur de pierre

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า hard-hearted
Back to top