ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

*remit*

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น remit, -remit-

*remit* ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
eremite (n.) ฤๅษี See also: คนถือสันโดษ (เพื่อปฏิบัติธรรม) Syn. hermit, recluse, anchorite
extremity (n.) ความที่สุด See also: ความรุนแรงที่สุด, ความสูงสุด
remit (vt.) ส่ง (เงิน) ทางไปรษณีย์ Syn. dispatch, send, transmit Ops. retain
remit (vt.) ส่งกลับศาลชั้นต่ำกว่าเพื่อพิจารณาคดี (ทางกฎหมาย)
remit (vt.) เลิกล้ม See also: ยกเลิก Syn. cancel, repeal, stop
remit (vt.) ผ่อนคลาย See also: บรรเทา Syn. ease, relax
remit (vt.) เลื่อน See also: ผัดผ่อน Syn. defer, delay, postpone
remit (vt.) ยกโทษให้ (คำโบราณ) See also: ให้อภัย Syn. absolve, forgive Ops. condemn
remit to (phrv.) ส่งเงินไปให้
remit to (phrv.) ส่งให้พิจารณา
remitment (n.) การให้อภัย See also: การยกโทษให้ Syn. remittal, remission
remittable (adj.) ซึ่งให้อภัย
remittal (n.) การให้อภัย See also: การยกโทษให้ Syn. remission
remittance (n.) การส่งเงิน (สำหรับค่าใช้จ่าย) Syn. disbursement, payment
remittance (n.) เงินที่ส่งไป (สำหรับค่าใช้จ่าย)
remittent (adj.) ซึ่งจับไข้เป็นพักๆ Syn. discontinuous, intermittent
remitter (n.) ผู้ให้อภัย
unremitness (n.) ความไม่หยุดยั้ง
unremitting (adj.) ที่ไม่หยุดยั้ง Syn. eternal, endless Ops. end
English-Thai: HOPE Dictionary
eremite(เออ'ระไมทฺ) n. ฤาษี,คนถือสันโดษ, See also: eremitic adj. ดูeremite eremitical adj. ดูeremite eremitish adj. ดูeremite eremitism n. ดูeremite
extremity(อิคซฺเทรม'มิที) n. ความสุดขีด,ปลายสุด,ภาวะสุดขีด,ปลายแขนปลายขา,วิธีการที่รุนแรงเกินไป
fremitusn. ความสั่นสะเทือน
remit(รีมิท') vt.,vi. ส่งเงิน,อภัยโทษ,ยกโทษ,ยกหนี้,ละเว้น,ผ่อนคลาย,บรรเทา,ทำให้กลับสู่สภาพเดิม,ให้กลับ,ส่งกลับศาลชั้นต่ำกว่า n. การส่งกลับศาลชั้นต่ำกว่า,การส่งบันทึกจากศาลหนึ่งไปยังอีกศาลหนึ่ง, See also: remittable adj. S. forward,excuse
remittal(รีมิท'เทิล) n. = remission (ดู)
remittance(รีมิท'เทินซฺ) n. การส่งเงิน,การส่งคดี,เงินหรือคดีที่ส่ง
remittent(รีมิท'เทินทฺ) adj. เป็นพัก ๆ ,เดี๋ยวหนักเดี๋ยวเบา,จับไข้เป็นพัก ๆ n. ไข้ที่กลับเป็นพัก ๆ, See also: remittence,remittency n.
remitter(รีมิท'เทอะ) n. ผู้ส่งเงิน,ผู้ส่งคดี,การส่งคดี,การสละสิทธิ์,การคืนตำแหน่ง
unremitting(อันรีมิท'ทิง) adj. ไม่ลดหย่อน,ไม่ลดน้อยลง,ไม่ต่อเนื่อง,ขาดสาย,ไม่หยุดยั้ง., See also: unremittingness n., Syn. incessant
English-Thai: Nontri Dictionary
extremity(n) ปลาย,ความรุนแรงเกินไป,ความสุดขีด
remit(vt) งดเว้น,ผ่อนคลาย,บรรเทาลง,อภัยโทษ
remittance(n) สิ่งที่ส่งไปให้
unremitting(adj) ไม่หยุดหย่อน,ไม่ขาดสาย,ต่อเนื่อง
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
lower extremity; limb, lowerขา [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
extremity๑. แขนหรือขา [มีความหมายเหมือนกับ limb]๒. ส่วนปลาย [มีความหมายเหมือนกับ termination ๑] [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
fremitusการสั่นสะเทือน [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
remitmentการส่งกลับเข้าที่คุมขัง [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
remittanceเงินที่ส่งไปให้ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
remittentเป็น ๆ หาย ๆ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
remitterการกลับเข้าครอบครองที่ดิน [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Extremitiesแขนขา [TU Subject Heading]
Extremity Contouringการผ่าตัดตกแต่งแขนขา [การแพทย์]
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
All four extremities have been severed at a 45-degree angle,ร่างกายถูดตัดเป็น 4 ท่อน ที่มุม 45 องศา
It was, rather, my final remittance that I was interested in.มันเป็นค่าตอบแทนสุดท้ายน่ะ ที่ฉันสนใจ.
Then, I would like remit to youเอาล่ะ ข้าจะยกโทษให้เจ้า
Uh,no extremities, please.โอ้ ไม่ ไม่เอาครับ ได้โปรด
And I remit them to God beseeching him to have mercy on my soul.ข้าขออภัยต่อพระเจ้า วิงวอนให้พระองค์ทรง เมตตาแก่ดวงวิญญาณข้า
In the extremities of the Earth, in the white sanctums, the animals live still far from the men, like in the dawn of the world.ณ สุดขอบโลก ในพื้นที่สีขาว สัตว์ยังอยู่ห่างไกลจากมนุษย์
His heart's racing, his blood's flowing to all his extremities, but not the right one.หัวใจต้องเต้นแรง เลือดวิ่งพล่าน นำไปสู่ความรุนแรง แต่นั้นไม่ถูกต้อง
It starts at the extremities. We gotta get her to the hospital.มันเริ่มเข้าสู่ระดับรุนแรงสุด
Their remit doesn't extend south of Jersey.ค่าต๋งของพวกมันไม่ได้ครอบคลุมแถวนี้
Now, three lines-- one at the right scapula continuing along T-5 and T-6, here, at the posterior extremity of rib number ten, also favoring the right side, as well as here, at the superior aspect of the right iliac crest.มีอยู่3แนว \ หนึ่งที่กระดูกสะบักขวา ต่อเนื่องไปที่กระดูกสันหลังระดับอกอันที่5-6 นี่ที่กระดูกซี่โครงซี่ที่สิบด้านหลัง
Release papers instructing you to discharge a former patient of mine named Eliza Graves and remit her to our custody.เอกสารปล่อยตัวสั่งให้คุณปล่อย คนไข้เก่าของผมที่ชื่อ เอไลซ่า เกรฟส์ ส่งเธอให้เราดูแล
Due to the extremity of the simian flu crisis...ความรุนแรงของวิกฤตโรคซีเมีย

*remit* ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[duān, ㄉㄨㄢ, 端] end; extremity; item; port; to hold sth level with both hands; to carry; regular
不懈[bù xiè, ㄅㄨˋ ㄒㄧㄝˋ, 不懈] untiring; unremitting; indefatigable
[huì, ㄏㄨㄟˋ, 汇 / 匯] remit; to converge (of rivers); to exchange
汇兑[huì duì, ㄏㄨㄟˋ ㄉㄨㄟˋ, 汇兑 / 匯兌] remittance; funds paid to a bank account
汇出行[huì chū háng, ㄏㄨㄟˋ ㄔㄨ ㄏㄤˊ, 汇出行 / 匯出行] remitting bank
汇款[huì kuǎn, ㄏㄨㄟˋ ㄎㄨㄢˇ, 汇款 / 匯款] remit money; remittance
汇水[huì shuǐ, ㄏㄨㄟˋ ㄕㄨㄟˇ, 汇水 / 匯水] remittance fee
汇费[huì fèi, ㄏㄨㄟˋ ㄈㄟˋ, 汇费 / 匯費] remittance fee
赦免[shè miǎn, ㄕㄜˋ ㄇㄧㄢˇ, 赦免] remit; pardon
票汇[piào huì, ㄆㄧㄠˋ ㄏㄨㄟˋ, 票汇 / 票匯] draft remittance
末端[mò duān, ㄇㄛˋ ㄉㄨㄢ, 末端] extremity
西端[xī duān, ㄒㄧ ㄉㄨㄢ, 西端] Western extremity
汇划[huì huà, ㄏㄨㄟˋ ㄏㄨㄚˋ, 汇划 / 匯劃] remittance
汇寄[huì jì, ㄏㄨㄟˋ ㄐㄧˋ, 汇寄 / 匯寄] remit

*remit* ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
それ見たことか[それみたことか, soremitakotoka] (exp) You see that? (used when someone ignores your advice and ultimately fails at something)
それ見た事か[それみたことか, soremitakotoka] (exp) (id) I told you so
下肢[かし, kashi] (n) the legs; lower extremities; (P)
不屈不撓[ふくつふとう, fukutsufutou] (n) indefatigability; indomitableness; with unremitting tenacity
両極[りょうきょく, ryoukyoku] (n) both extremities; north and south poles; positive and negative poles
八極拳[はっきょくけん, hakkyokuken] (n) {MA} Eight Extremities Fist
出外れ[ではずれ, dehazure] (n) end; extremity (of a village)
北端[ほくたん, hokutan] (n) northern extremity; (P)
北辺[ほくへん, hokuhen] (n) northern extremity
四肢[しし, shishi] (n,adj-no) limbs; extremities; (P)
外れ[はずれ, hazure] (n,suf) (1) end; verge; extremity; tip; outskirts; (2) miss; failure; (P)
孜々営々;孜孜営営[ししえいえい, shishieiei] (adj-t,adv-to) assiduously; with unremitting zeal
振り込め詐欺[ふりこめさぎ, furikomesagi] (n) remittance fraud; bank transfer scam
末端[まったん, mattan] (n,adj-no) (See 末端価格,末端消費者) end; tip; extremities; terminal; (P)
果たて;極;尽;果(io)[はたて, hatate] (n) (arch) end; limit; extremity
果て[はて, hate] (n) the end; the extremity; the limit; the limits; the result; (P)
果てし[はてし, hateshi] (n) end; limit; bounds; extremity; result; fate
[きょく, kyoku] (n) (1) pole; (2) climax; extreme; extremity; culmination; height; zenith; nadir
極み(P);窮み[きわみ, kiwami] (n) height; acme; extremity; (P)
極端[きょくたん, kyokutan] (adj-na,n) extreme; extremity; (P)
窮余[きゅうよ, kyuuyo] (n) extremity; desperation
至り[いたり, itari] (n) utmost limit; extremity; result
赤耳垂蜜吸[あかみみだれみつすい;アカミミダレミツスイ, akamimidaremitsusui ; akamimidaremitsusui] (n) (uk) red wattlebird (Anthochaera carunculata)
送り人[おくりびと, okuribito] (n) sender; remitter; consignor
黄耳垂蜜吸[きみみだれみつすい;キミミダレミツスイ, kimimidaremitsusui ; kimimidaremitsusui] (n) (uk) yellow wattlebird (Anthochaera paradoxa)

*remit* ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
บรรเทา[v.] (banthao) EN: recover ; improve ; remit FR: se rétablir ; retrouver la forme
หัว[n.] (hūa) EN: top ; end ; extremity ; tip FR: extrémité [f] ; bout [m] ; haut [m] ; sommet [m]
หัวถอก[n.] (hūathøk) EN: extremity of the penis ; exposed glans ; retracted foreskin FR:
จะงอย[n.] (ja-ngøi) EN: tip ; top ; end FR: extrémité [f] ; bout [m]
จะงอย[n.] (ja-ngøi) EN: tip of the beak ; crooked tip FR: extrémité du bec (d'un oiseau) [f]
การโอนเงิน[n. exp.] (kān ōn ngoe) EN: remittance ; money transfer FR:
การส่งเงิน[n. exp.] (kān song ng) EN: remittance FR:
ค่อยยังชั่ว[v.] (khǿiyangchū) EN: improve ; abate ; remit ; let up ; ease ; alleviate ; mitigate ; assuage ; get better ; be better ; it's better ; that's more like it ; that's a relief FR: aller mieux ; se sentir mieux ; se remettre
ละ[v.] (la) EN: leave ; desert ; abandon ; give up ; stop ; desist ; remit ; yield ; vacate FR: abandonner ; quitter ; fuir
ละเว้น[v.] (lawen) EN: refrain from ; abstain ; stop ; exclude ; leave out ; omit ; reject ; make an exception of ; abandon ; give up ; remit ; desert FR: s'abstenir ; arrêter ; se désister ; abandonner ; quitter
ลด[v.] (lot) EN: go down ; decrease ; cut down ; lessen ; make less ; discount ; lower ; reduce ; shorten ; remit ; lighten ; alleviate ; ease ; relieve ; abate ; dock ; weaken FR: baisser ; diminuer ; décroître ; réduire ; amoindrir ; alléger ; abaisser
ไม่ลดละ[adj.] (mai lotla) EN: relentless ; unremitting FR:
เงินโอน[n. exp.] (ngoen ōn) EN: transfer payment ; remittance FR:
โอน[v.] (ōn) EN: convey ; transfer ; hand over ; make over ; make a remittance ; remit money FR: transférer ; transmettre ; convertir
โอนเงิน[v. exp.] (ōn ngoen) EN: transfer money ; make a remittance FR: transférer de l'argent ; virer de l'argent
พากเพียร[adj.] (phākphīen) EN: persistent ; unremitting ; indefatigable ; industrious ; diligent ; hard-working FR: persévérant ; industrieux
พากเพียรพยายาม[adj.] (phākphīen p) EN: persistent ; unremitting ; indefatigable FR: persévérant
ภาคทัณฑ์[v.] (phākthan) EN: put on probation ; remit punishment ; bind over on probation ; award probation ; place on probation FR: mettre à l'épreuve
ปลาย[n.] (plāi) EN: end ; extremity ; tip ; point ; tale FR: fin [f] ; extrémité [f] ; bout [m] ; terminaison [f] ; pointe [f]
ปลายปีก[n. exp.] (plāi pīk) EN: FR: extrémité des ailes [f]
ปลายประสาท[n. exp.] (plāi prasāt) EN: FR: extrémité nerveuse [f]
สร่าง[v.] (sāng) EN: abate ; go down ; remit ; come down FR: décroître ; diminuer
ส่งเงิน[v. exp.] (song ngoen) EN: remit money FR: envoyer de l'argent
ตะบัน[adv.] (taban) EN: persistently ; stubbornly ; unremittingly ; without restraint ; nonstop ; continuously FR: sans arrêt
ท้าย[n.] (thāi) EN: end ; back ; rear ; tail ; stern FR: bout [m] ; extrémité [f]
ถั่งโถม[adj.] (thang thōm) EN: unremitting FR:
เถียงตะบัน[v. exp.] (thīeng taba) EN: argue unremittingly ; argue stubbornly FR:
ทุเลา[v.] (thulao) EN: relieve ; abate ; lessen ; mitigate ; alleviate ; lighten ; ease ; reduce ; remit FR:
ยกโทษ[v.] (yok thōt) EN: forgive ; pardon ; let off ; excuse ; condone ; remit ; relent ; exculpate FR: pardonner ; gracier ; excuser ; disculper
ยกเว้น[v.] (yokwen) EN: excuse ; exempt (from) ; remit ; grant immunity FR: excepter ; exempter
ยอดของกิ่ง[n. exp.] (yøt khøng k) EN: tip of a branch FR: extrémité d'une branche [f]

*remit* ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Gliedmaßen {pl}; Extremitäten
Remittenden {pl}remittees
Erlassung {f}remittal

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า *remit*
Back to top