ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

remission

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *remission*, -remission-

remission ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
remission (n.) การผ่อนคลาย See also: การบรรเทา Syn. abatement, lessening, release
English-Thai: HOPE Dictionary
remission(รีมิช'เชิน) n. การอภัยโทษ,การให้อภัย,การยกหนี้,การยกเว้นภาษี,การบรรเทา,การลดน้อยลง,การปลดหนี้, See also: remissive adj. remissiveness n., Syn. pardon,amnesty,abatement
English-Thai: Nontri Dictionary
remission(n) การลดหย่อน,การหลุดพ้น,การอภัยโทษ,การละเว้น
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
remission๑. การทุเลา, การสงบ๒. ระยะโรคทุเลา, ระยะโรคสงบ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
She was in remission a week before she died.เธอมีอาการแย่ลงหนึ่งสัปดาห์ก่อนที่เธอจะเสียชีวิต
I want to clarify. There are some misconceptions about what remission signifies.มีความเข้าใจผิดบางอย่าง เกี่ยวกับอาการทุเลาลง
I've been in remission since the middle of august. But lily didn't come home till october.เขา้อภัยให้ฉันตั้งแต่กลางเดือนสิงหา แต่ลิลลี่ไม่ได้มาบ้านจนถึงตุลา
Then, by the almighty and merciful God, I grant you pardon, absolution and remission of your sins.ดังนั้น ด้วยอำนาจสิ่งศักสิทธิ์ของพระผู้เป็นเจ้า และความเมตตาของพ่อ พ่อยกโทษให้ลูก ยกโทษให้ ให้พ้นจากบาป และล้างบาปของลูก
We've achieved complete remission in patients with advanced metastatic cancer,เราสามารถบรรเทาอาการ ของผู้ป่วยโรคมะเร็งที่เนื้อร้ายแพร่กระจายไปทั่ว
That's in remission now.กับโรคไต นั่นคือการให้อภัยในขณะนี้
It went into remission when he was 12, but a few months ago he was diagnosed with stage 4 and he's been given 3 months to live.มันเริ่มบรรเทาลงตอนเขาอายุ 12 แต่เมื่อไม่กี่เดือนมานี้ เขาถูกตรวจพบว่าเป็นระยะที่ 4 และหมอบอกว่าเขาอยู่ได้อีก 3 เดือน
What's wrong is that I came out of remission two weeks before my son was born.มีอะไรผิดปกติกับการที่ผมกลับมาเป็นใหม่ สองอาทิตย์ก่อนลูกชายผมเกิด
Do you know Annie Maguire... who served her 14 years without remission?คุณรู้หรือไม่ว่าแอนนี่ Maguire ... 14 ปีผู้ทำหน้าที่ของเธอ โดยไม่ต้องให้อภัย?
In certain cases, it's prolonged a patient's life and resulted in remission.ผู้ป่วยต้องใช้เวลารักษายาวนาน และอาการทุเลาลง
Well, certain things are in remission, mr.เมื่อถึงเวลาเราก็ต้องเปลี่ยนไปกันทุกคน
And you're showing signs of remission.และแสดงผลอาการของคุณทุเลาลง

remission ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
減免[げんめん, genmen] (n,vs) reduction and exemption (e.g. taxes); mitigation and remission (e.g. in criminal law); (P)

remission ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
การลดหนี้[n. exp.] (kān lot nī) EN: remission FR:
การลดโทษ[n. exp.] (kān lot thō) EN: remission FR:

remission ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Straferlass {m}remission of punishment
Remission {f} [med.]remission

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า remission
Back to top