ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

-remit-

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น remit, *remit*,

-remit- ในภาษาไทย

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Then, I would like remit to youเอาล่ะ ข้าจะยกโทษให้เจ้า
And I remit them to God beseeching him to have mercy on my soul.ข้าขออภัยต่อพระเจ้า วิงวอนให้พระองค์ทรง เมตตาแก่ดวงวิญญาณข้า
Their remit doesn't extend south of Jersey.ค่าต๋งของพวกมันไม่ได้ครอบคลุมแถวนี้
Release papers instructing you to discharge a former patient of mine named Eliza Graves and remit her to our custody.เอกสารปล่อยตัวสั่งให้คุณปล่อย คนไข้เก่าของผมที่ชื่อ เอไลซ่า เกรฟส์ ส่งเธอให้เราดูแล

-remit- ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
汇款[huì kuǎn, ㄏㄨㄟˋ ㄎㄨㄢˇ, 汇款 / 匯款] remit money; remittance

-remit- ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
บรรเทา[v.] (banthao) EN: recover ; improve ; remit FR: se rétablir ; retrouver la forme
ค่อยยังชั่ว[v.] (khǿiyangchū) EN: improve ; abate ; remit ; let up ; ease ; alleviate ; mitigate ; assuage ; get better ; be better ; it's better ; that's more like it ; that's a relief FR: aller mieux ; se sentir mieux ; se remettre
ละ[v.] (la) EN: leave ; desert ; abandon ; give up ; stop ; desist ; remit ; yield ; vacate FR: abandonner ; quitter ; fuir
ละเว้น[v.] (lawen) EN: refrain from ; abstain ; stop ; exclude ; leave out ; omit ; reject ; make an exception of ; abandon ; give up ; remit ; desert FR: s'abstenir ; arrêter ; se désister ; abandonner ; quitter
ลด[v.] (lot) EN: go down ; decrease ; cut down ; lessen ; make less ; discount ; lower ; reduce ; shorten ; remit ; lighten ; alleviate ; ease ; relieve ; abate ; dock ; weaken FR: baisser ; diminuer ; décroître ; réduire ; amoindrir ; alléger ; abaisser
โอน[v.] (ōn) EN: convey ; transfer ; hand over ; make over ; make a remittance ; remit money FR: transférer ; transmettre ; convertir
ภาคทัณฑ์[v.] (phākthan) EN: put on probation ; remit punishment ; bind over on probation ; award probation ; place on probation FR: mettre à l'épreuve
สร่าง[v.] (sāng) EN: abate ; go down ; remit ; come down FR: décroître ; diminuer
ส่งเงิน[v. exp.] (song ngoen) EN: remit money FR: envoyer de l'argent
ทุเลา[v.] (thulao) EN: relieve ; abate ; lessen ; mitigate ; alleviate ; lighten ; ease ; reduce ; remit FR:
ยกโทษ[v.] (yok thōt) EN: forgive ; pardon ; let off ; excuse ; condone ; remit ; relent ; exculpate FR: pardonner ; gracier ; excuser ; disculper
ยกเว้น[v.] (yokwen) EN: excuse ; exempt (from) ; remit ; grant immunity FR: excepter ; exempter

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า -remit-
Back to top