ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

discontinuous

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *discontinuous*, -discontinuous-

discontinuous ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
discontinuous (adj.) ซึ่งไม่ต่อเนื่อง See also: ซึ่งไม่ราบรื่น, ซึ่งไม่สม่ำเสมอ
English-Thai: HOPE Dictionary
discontinuous(ดิสคันทิน'นิวเอิส) adj. ไม่ต่อเนื่องกัน,ไม่ปะติดปะต่อ,หยุด,ขาดจากกัน
English-Thai: Nontri Dictionary
discontinuous(adj) ไม่ต่อเนื่อง,ไม่สม่ำเสมอ,ไม่ตลอด,ขาดตอน
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
discontinuousไม่ต่อเนื่อง, ขาดความต่อเนื่อง [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Discontinuousไม่ต่อเนื่อง [การแพทย์]

discontinuous ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
断断续续[duàn duàn xù xù, ㄉㄨㄢˋ ㄉㄨㄢˋ ㄒㄩˋ ㄒㄩˋ, 断断续续 / 斷斷續續] intermittent; off and on; discontinuous; stop-go; stammering; disjointed; inarticulate

discontinuous ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
非連続的[ひれんぞくてき, hirenzokuteki] (adj-na) discontinuous

discontinuous ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ฟังก์ชันไม่ต่อเนื่อง [n. exp.] (fangchan ma) EN: discontinuous function FR: fonction discontinue [f]
จก[n.] (jok) EN: discontinuous supplementary weft FR:

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า discontinuous
Back to top