ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

remittal

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *remittal*, -remittal-

remittal ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
remittal (n.) การให้อภัย See also: การยกโทษให้ Syn. remission
English-Thai: HOPE Dictionary
remittal(รีมิท'เทิล) n. = remission (ดู)

remittal ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Erlassung {f}remittal

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า remittal
Back to top