ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

payment

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *payment*, -payment-

payment ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
payment (n.) ค่าตอบแทน See also: เงินตอบแทน Syn. cost
payment (n.) การจ่ายเงิน Syn. defrayment, repayment
payment (n.) การชำระหนี้ Ops. default, nonpayment
English-Thai: HOPE Dictionary
payment(เพ'เมินทฺ) n. การจ่ายเงิน,การชำระหนี้,การจ่าย,รางวัล. ค่าทดแทน
English-Thai: Nontri Dictionary
payment(n) การชำระเงิน,การจ่ายเงิน,ค่าตอบแทน
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
paymentการชำระเงิน, การใช้เงิน [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Paymentการชำระเงิน [TU Subject Heading]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
หักบัญชี (v.) make an auto payment through account number See also: pay by withdrawing the amount of money in the bank Syn. หักหนี้, ลบล้าง, ชำระหนี้
ค่าปิดปาก (n.) payment for sticking to what one has said See also: hush money
การทวง (n.) asking repayment for services rendered See also: reminding (one) of one´s obligation to the speaker
การลำเลิก (n.) asking repayment for services rendered See also: reminding (one) of one´s obligation to the speaker Syn. การทวง
ฎีกา (n.) request for treasury payment
ฎีกา (n.) statement for payment See also: bill
ฎีกา (n.) request for treasury payment
ดุลการชำระเงิน (n.) balance of payments
ดุลชำระหนี้ (n.) balance of payments
ส่งส่วย (v.) make regular payments See also: pay tribute to
เงินดาวน์ (n.) down payment See also: part payment, deposit
เงินโอน (n.) transfer payment
เงื่อนไขการจ่ายเงิน (n.) term of payment
เงื่อนไขการชำระเงิน (n.) term of payment Syn. เงื่อนไขการจ่ายเงิน
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Then I will grant release on bail without payment until I reach a decision.งั้นผมจะให้ประกันตัว โดยไม่ต้องใช้เงิน จนกว่าจะได้คำตัดสิน
But if the payment is delivered by slipping used greenbacks in plain envelopes under the door of the men's room, how would you describe that transaction?แต่ถ้าเงินที่ได้มาจะถูกส่งโดย ใส่ธนบัตรในซองจดหมาย แล้วสอดใต้ประตูของห้องพักล่ะ แล้วคุณจะอธิบายการทำธุรกรรมแบบนี้ยังไง?
Listen, I talked to the bank, and I asked them if we could miss a payment or two, and they told me that they had just sold the note on the farm ... to Mark and his partners.ฟังนะ ฉันคุยกับธนาคารแล้ว ฉันขอผลัดค่าผ่อนบ้าน 1-2 เดือนได้มั้ย พวกเขาบอกว่าขายสัญญาเงินกู้ ของไร่เราไปแล้ว
You have the shopping list - payment in full.คุณมีรายการช้อปปิ้ง - ชำระเงินเต็ม
I had a down payment on my house and things were really rolling.ผมต้องผ่อนบ้านใหม่ และเงินทุนไว้หมุนเวียน
Appropriations Committee voted an annual payment of $500 just to shut him up.คณะกรรมการสรรโหวตชำระเงินประจำปีของ $ 500 เพียงเพื่อกักตัวเขาไว้
What was it like, a down payment now and a bonus for sleeping with me?แล้วมันเป็นแบบไหน? จ่ายก้อนนึงก่อนตอนนี้ และได้โบนัสถ้าได้นอนกับฉันหรอ?
"of our forces at the front, "all payment of civic pensionsเพื่อรักษาความแกร่งและกระปรี้กระเปร่า...
We haven't yet received your payment this month.เดือนนี้เรายังไม่เคยจ่ายเลย
We can do this. It'll be like a payment plan.เหมือนการชำระเงินกู้ธนาคารไง
Go put a down payment on your coffin!เตรียมเงินจ่ายค่าโลงศพให้ตัวเองเอาไว้เลย
Hell, Lureen's old man, you bet he'd give me a down payment to get lost.ก็ไอ้พ่อตาของเราน่ะสิ จะให้เงินก้อนสำหรับเป็นเงินดาวน์ เพื่อที่จะให้เราและลูรีนแยกทางกัน

payment ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
包银[bāo yín, ㄅㄠ ˊ, 包银 / 包銀] contracted payment (esp. actors' salary in former times)
和解费[hé jiě fèi, ㄏㄜˊ ㄐㄧㄝˇ ㄈㄟˋ, 和解费 / 和解費] money settlement (fine or payment to end a legal dispute)
交款单[jiāo kuǎn dān, ㄐㄧㄠ ㄎㄨㄢˇ ㄉㄢ, 交款单 / 交款單] payment slip
束脩[shù xiū, ㄕㄨˋ ㄒㄧㄡ, 束脩] payment for private tutor
货款[huò kuǎn, ㄏㄨㄛˋ ㄎㄨㄢˇ, 货款 / 貨款] payment for goods
逼债[bī zhài, ㄅㄧ ㄓㄞˋ, 逼债 / 逼債] press for payment of debts; dun
润格[rùn gé, ㄖㄨㄣˋ ㄍㄜˊ, 润格 / 潤格] scale of fee payment for a painter, calligrapher or writer
转移支付[zhuǎn yí zhī fù, ㄓㄨㄢˇ ㄧˊ ㄓ ㄈㄨˋ, 转移支付 / 轉移支付] transfer payment (payment from government or private sector for which no good or service is required in return)
中俄伊犁条约[Zhōng É Yī lí tiáo yuē, ㄓㄨㄥ ㄜˊ ㄧ ㄌㄧˊ ㄊㄧㄠˊ ㄩㄝ, 中俄伊犁条约 / 中俄伊犁條約] Treaty of Saint Petersburg of 1881, whereby Russia handed back Yili province to Qing China in exchange for compensation payment and unequal treaty rights
中俄改订条约[Zhōng É gǎi dìng tiáo yuē, ㄓㄨㄥ ㄜˊ ㄍㄞˇ ㄉㄧㄥˋ ㄊㄧㄠˊ ㄩㄝ, 中俄改订条约 / 中俄改訂條約] Treaty of Saint Petersburg of 1881, whereby Russia handed back Yili province to Qing China in exchange for compensation payment and unequal treaty rights
改订伊犁条约[gǎi dìng Yī lí tiáo yuē, ㄍㄞˇ ㄉㄧㄥˋ ㄧ ㄌㄧˊ ㄊㄧㄠˊ ㄩㄝ, 改订伊犁条约 / 改订伊犁條約] Treaty of Saint Petersburg of 1881 in which Russia agreed to hand back Yili province to Qing China in exchange for compensation payment and unequal treaty rights
出纳[chū nà, ㄔㄨ ㄋㄚˋ, 出纳 / 出納] cashier; to receive and hand over payment; to lend and borrow books
拖欠[tuō qiàn, ㄊㄨㄛ ㄑㄧㄢˋ, 拖欠] in arrears; behind in payments; to default on one's debts
红包[hóng bāo, ㄏㄨㄥˊ ㄅㄠ, 红包 / 紅包] lit. money wrapped in red as a gift; a bonus payment; a kickback; a bribe
包月[bāo yuè, ㄅㄠ ㄩㄝˋ, 包月] monthly payment
付款[fù kuǎn, ㄈㄨˋ ㄎㄨㄢˇ, 付款] pay; payment
预收费[yù shōu fèi, ㄩˋ ㄕㄡ ㄈㄟˋ, 预收费 / 預收費] prepayment
特惠[tè huì, ㄊㄜˋ ㄏㄨㄟˋ, 特惠] special privilege; favorable (terms); discount (price); preferential (treatment); ex gratia (payment)
红利股票[hóng lì gǔ piào, ㄏㄨㄥˊ ㄌㄧˋ ㄍㄨˇ ㄆㄧㄠˋ, 红利股票 / 紅利股票] scrip shares (issued as dividend payment)

payment ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
イージーペイメント[, i-ji-peimento] (n) easy payment (system)
ペイメント[, peimento] (n) payment
リボ払い[リボばらい, ribo barai] (n) (abbr) revolving payments; payment via multiple installments
一括払い[いっかつはらい, ikkatsuharai] (n) lump-sum payment
仮渡し[かりわたし, kariwatashi] (n,vs) temporary approximate payment
仮納付[かりのうふ, karinoufu] (n) provisional payment (of a fine)
借り倒す[かりたおす, karitaosu] (v5s,vt) to evade payment
先払い[さきばらい, sakibarai] (n,vs) advance payment; payment on delivery; forerunner
出来高払い[できだかばらい, dekidakabarai] (n) piecework payment
前払い(P);前払[まえばらい, maebarai] (n,vs) payment in advance; prepayment; (P)
前振り[まえふり, maefuri] (n) (1) (abbr) (See 前置き) preface; introduction; (2) lead in (e.g. to a running joke, asking a question); lead up; (3) (See 前振込み) payment in advance (by bank transfer)
前納[ぜんのう, zennou] (n,vs,adj-no) prepayment; advance payment
割賦[かっぷ;わっぷ, kappu ; wappu] (n) allotment; quota; payment in installments; payment in instalments; hire-purchase
化粧料[けしょうりょう, keshouryou] (n) (1) lady's pin money (pocket money); payment to a cosmetician; (2) cosmetic material
即金[そっきん, sokkin] (n,adj-no) payment in full; outright purchase
収納代行サービス[しゅうのうだいこうサービス, shuunoudaikou sa-bisu] (n) receiving agent services; over the counter payment accepted through convenience stores
各自負担[かくじふたん, kakujifutan] (n) joint and several liability; each individual being responsible for the payment of his share of the purchase price, expense, etc.
年払い[ねんばらい, nenbarai] (n) (See 年賦) yearly payment; annual payment
年掛け[としがけ, toshigake] (n) yearly payment
延べ払い;延払い[のべばらい, nobebarai] (n) deferred payment
延納[えんのう, ennou] (n,vs) deferred payment
当金[とうきん, toukin] (n) (See 即金,当銀) cash; cash payment; payment on the spot
当銀[とうぎん, tougin] (n) (See 即金) cash; cash payment; payment on the spot
後払い[あとばらい, atobarai] (n,vs) (See 前払い) deferred payment
後納[こうのう, kounou] (n) deferred payment
成果主義[せいかしゅぎ, seikashugi] (n) pay for performance; payment by results
振り込み(P);振込み(io);振込[ふりこみ, furikomi] (n) payment made via bank deposit transfer; (P)
振り込む(P);振込む[ふりこむ, furikomu] (v5m) to make a payment via bank deposit transfer; (P)
掛け捨て[かけすて;かけずて, kakesute ; kakezute] (n) failing to honor (honour) an installment payment (instalment)
支払い日;支払日[しはらいび, shiharaibi] (n) payday; date of payment
未納[みのう, minou] (n) payment default; overdue on a payment; (P)
架空請求詐欺[かくうせいきゅうさぎ, kakuuseikyuusagi] (n) fraud based on demanding payment for false claims or non-existent bills
業績連動払い[ぎょうせきれんどうはらい, gyousekirendouharai] (n) performance-based pay; achievement-based pay; payment linked to performance
決済[けっさい, kessai] (n,vs) settlement; payment of account; (P)
着払い;着払(io)[ちゃくばらい, chakubarai] (n,adj-no) payment on delivery; cash on delivery; COD
移転支出[いてんししゅつ, itenshishutsu] (n) transfer payment
空貸し[からがし, karagashi] (n) demanding payment for a non-existent loan (lit
立替金;立て替え金;立替え金[たてかえきん, tatekaekin] (n,adj-no) (cash) advance; payment ahead of time
退職金[たいしょくきん, taishokukin] (n) (See 年金) severance payment; retirement money (usu. lump-sum); redundancy payment
リボルビングシステム[, riborubingushisutemu] (n) revolving (credit payment) system
Japanese-Thai: Saikam Dictionary
頭金[あたまきん, atamakin] Thai: เงินดาวน์มัดจำ English: down payment

payment ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ใบสั่งจ่าย[n.] (baisangjāi) EN: voucher ; check ; payment order FR: reçu [m]
ดาวน์[n.] (dāo) EN: down payment FR:
ฎีกา[n.] (dīkā) EN: voucher ; request for a treasury payment FR:
หักบัญชี[v.] (hakbanchī) EN: debit one's account ; deduct from one's account ; put one's account ; make a partial payment ; make an auto payment through account number ; pay by withdrawing the amount of money in the bank FR: débiter un compte
จ่ายเป็นก้อน[X] (jāi pen køn) EN: lump sum payment FR:
กำหนดชำระเงิน[n. exp.] (kamnot cham) EN: term of payment FR:
การใช้เงินเมื่อถึงกำหนด[n. exp.] (kān chai ng) EN: payment in due course FR:
การชำระเงิน[n. exp.] (kān chamra ) EN: payment FR: paiement [m] ; payement [m]
การชำระเงินล่วงหน้า[n. exp.] (kān chamra ) EN: payment in advance ; advance payment ; prepayment FR:
การชำระเงินออนไลน์[n. exp.] (kān chamra ) EN: electronic payment FR:
การชำระเงินสด[n. exp.] (kān chamra ) EN: cash payment FR: paiement comptant [m]
การจ่าย[n.] (kān jāi) EN: payment FR: paiement [m] ; payement [m]
การจ่ายเงิน[n. exp.] (kān jāi ngo) EN: payment FR: paiement [m] ; payement [m]
การจ่ายเงินออนไลน์[n. exp.] (kān jāi ngo) EN: online payment FR: paiement en ligne [m] ; payement en ligne [m]
การจ่ายเงินสด[n. exp.] (kān jāi ngo) EN: cash payment ; payment in cash FR: paiement comptant [m] ; payement comptant [m]
การจ่ายเป็นก้อน[n. exp.] (kān jāi pen) EN: payment in one sum FR:
การค้างชำระ[n. exp.] (kān khāng c) EN: default in payment ; delay in payment FR:
การคืนเงินจ่ายล่วงหน้า[n. exp.] (kān kheūn n) EN: repayment of advance payment FR:
การผ่อนชำระ[n. exp.] (kān phǿncha) EN: payment by instalments ; payment by installments (Am.) FR:
การยืดเวลาการชำระหนี้[n. exp.] (kān yeūt wē) EN: deferral of payment FR:
ค่าจ้าง[n.] (khājāng) EN: wage ; wages ; pay ; hire ; compensation ; salary ; payment ; stipend FR: salaire [m] ; paie [f] ; paye [f] ; traitement [m] ; appointements [mpl] ; rétribution [f]
ค้างชำระ[v. exp.] (khāng chamr) EN: be in arrears ; be behind in payment FR:
ค่าตอบแทน[n. exp.] (khā tøpthaē) EN: emolument ; remuneration : fee ; pay ; payment ; compensation FR: compensation [f] ; guerdon [m] (vx)
เหมาจ่าย[X] (mao jāi) EN: lump sum payment FR:
มัดจำ[n.] (matjam) EN: deposit ; earnest ; pledge ; monetary deposit ; down payment ; security FR: acompte [m] ; arrhes [fpl]
หนังสือแจ้งหนี้[n. exp.] (nangseū jaē) EN: letter requesting payment ; dunning letter ; reminder FR:
เงื่อนไขการชำระค่าสินค้า[n. exp.] (ngeūoenkhai) EN: terms of payment FR:
เงื่อนไขการชำระเงิน[n. exp.] (ngeūoenkhai) EN: term of payment FR:
เงินอัดฉีด[n. exp.] (ngoen atchī) EN: bonus ; special payment FR:
เงินบำเหน็จชราภาพ[n. exp.] (ngoen bamne) EN: old-age benefit ; old-age payment FR:
เงินดาวน์[n. exp.] (ngoendāo) EN: down payment ; part payment ; deposit FR: acompte [m]
เงินจ่ายล่วงหน้า[n. exp.] (ngoen jāi l) EN: advance ; advance payment FR: avance [f]
เงินค่าจ้าง[n. exp.] (ngoen khājā) EN: wage ; payment ; earnings ; emolument FR: salaire [m] ; traitement [m] ; émoluments [mpl]
เงินกินเปล่า[n.] (ngoenkinplā) EN: tea money ; bribe money ; key money ; under-the-table payment ; extra payment ; gratuity FR: pot de vin [m] ; dessous-de-table [m]
เงินมัดจำ[n. exp.] (ngoen matja) EN: earnest money ; deposit ; cash pledge ; down payment FR: caution [f] ; garantie [f]
เงินโอน[n. exp.] (ngoen ōn) EN: transfer payment ; remittance FR:
เงินพิเศษ[n.] (ngoen phisē) EN: bonus ; fringe benefit ; incidental benefit ; incidental payment ; perquisite ; benefit FR:
เงินผ่อน[n.] (ngoenphǿn) EN: instalment ; installment (Am.) ; partial repayment ; periodic payment ; payment FR: versement [m] ; traite [f]
เงินปี[n.] (ngoenpī) EN: annuity ; annual payment FR: annuité [f] ; paiement annuel [m]
เงินประจำปี[n. exp.] (ngoen praja) EN: annuity ; annual payment FR: annuité [f] ; paiement annuel [m]

payment ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Rentenrate {f}annuity payment
Barzahlung {f}cash payment
Pauschalzahlung {f}composition payment
Lohnfortzahlung {f}continued payment of wages
Zahlungsverzug {m}default of payment
Beitragsbescheid {m}demand for payment
Anzahlung {f} (bei Ratenzahlung)down payment
Ausgleichs- oder Entschädigungsleistung {f}financial settlement and compensatory payment
Leistungszulage {f}incentive bonus payment
Kostenschlüssel {m}key of payment
Unterhaltszahlung {f}maintenance payment
Zahlungsmittel {n}means of payment
Bußgeldbescheid {m}official demand for payment of a fine
Zahlungsart {f}payment type; type of payment
Zahlungseingang {m} | vorbehaltlich Zahlungseingangreceipt of payment | reserving due payment
Zahlungsaufforderung {f}request for payment
Zahlungsbedingungen {pl}terms of payment
Lohnzahlung {f}wage payment
Anzahlungsbedingungen {pl}down-payment conditions
Verzugszinsen {pl}interest for delay; interest for late payment; interest on arrears
Abschlagszahlung {f}payment on account
Akontozahlung {f}payment on account
Lohnauszahlung {f}payment of wages
Ratenzahlung {f}payment by instalments
Sachleistung {f}payment in kind
Teilzahlung {f}payment by instalment
Versteuerung {f}payment of tax
Verzollung {f}payment of duty
Zahlungssperre {f}payment stop
Abfindungssumme {f}payment; sum in settlement; sum in compensation
Tilgung {f} | vorzeitige Tilgungrepayment; redemption | anticipated redemption

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า payment
Back to top