ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

disbursement

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *disbursement*, -disbursement-

disbursement ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
disbursement (n.) การชำระเงิน
disbursements (n.) เงินที่ต้องจ่ายประจำ Syn. expenditures
English-Thai: Nontri Dictionary
disbursement(n) การชำระเงิน,การจัดสรร,การแบ่งสรร
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
disbursementการจ่ายเงิน [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Disbursementการจ่ายเงินสด [เศรษฐศาสตร์]
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Captain Booth died from trauma from a single gunshot wound to the head with massive skull fracture and disbursement of brain matter.รอ.บูธตายจากบาดแผลสาหัส จากกระสุนนัดเดียวยิงเข้าที่หัว จนกระโหลกแตกละเอียด
An escrow account held at that same institution made a disbursement that day in the same amount.บัญชีค้ำประกันเงินโอนที่ถูกรักษาไว้ ที่ธนาคารเดียวกัน มีการโอนเงินเข้าไปในวันนั้น เป็นจำนวนเงินที่เท่ากัน
I'll buy you some time. Toxin disbursement in five, four, three, two...เดี๋ยวถ่วงเวลาให้ ...

disbursement ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
支弁[しべん, shiben] (n,vs) payment; defrayal; disbursement
出納[すいとう, suitou] (n,vs) receipts and expenditure (disbursements); (P)
出費[しゅっぴ, shuppi] (n,vs) expenses; disbursements; (P)
支出金[ししゅつきん, shishutsukin] (n) disbursement; payout
支出額[ししゅつがく, shishutsugaku] (n) (amount of) expenditures or disbursements

disbursement ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
การเบิกจ่าย[n. exp.] (kān boēk jā) EN: disbursement FR:
การใช้จ่าย[n.] (kān chai jā) EN: spending ; expenditure ; disbursement ; payout FR: dépense [f]
ค่าใช้จ่าย[n.] (khā chai jā) EN: expense ; expenditure ; cost ; charge ; disbursement ; expense allowance ; fee ; charge ; consumption ; overhead ; allocation FR: coût [m] ; dépense [f] ; dépenses [fpl] ; montant [m] ; déboursement [m] ; charge [f] ; charges [fpl]
เงินทดรองจ่าย[n. exp.] (ngoen thotr) EN: advance payment ; disbursement FR:
รายจ่าย[n.] (rāijāi) EN: expense ; expenditure ; disbursement ; consumption ; fee ; charge FR: dépense [f]
สมุดรายวันเงินสดจ่าย[n. exp.] (samut rāiwa) EN: cash disbursement journal ; cash payment journal ; cash payments journal FR:

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า disbursement
Back to top