ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

cancel

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *cancel*, -cancel-

cancel ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
cancel (n.) การยกเลิก Syn. cancelation, cancellation
cancel (vi.) ยกเลิก
cancel (vt.) ยกเลิก Syn. abolish, withdraw
cancel (vt.) ลบทิ้ง See also: ตัดทิ้ง Syn. delete
cancel out (phrv.) หักลบหนี้สิน See also: หายกัน, สมดุลกัน (เรื่องเงินหรือหนี้สิน)
cancel out (phrv.) พอๆ กับ See also: ทำให้สมดุลกับ
cancelation (n.) การยกเลิก Syn. cancel, cancellation
cancellate (adj.) บาง (ใช้กับเนื้อกระดูก) Syn. cancellous
cancellation (n.) การยกเลิก Syn. cancel, cancelation
cancellous (adj.) บาง (ใช้กับเนื้อกระดูก)
English-Thai: HOPE Dictionary
cancel(แคน'เซิล) {cancelled,cancelling,cancels} vt.,n. (การ) ยกเลิก,ขีดฆ่า,ทำให้เป็นโมฆะ,หักกลบลบหนี้. vi.ชดเชย., See also: canceler n. ดูcancel canceller n. ดูcancel หมายถึง การยกเลิกคำสั่งที่สั่งไปแล้ว อาจจะเนื่องมาจากได้สั่งการผิดลงไปด้วยความพลั้งเผลอ หรือมีการเปลี่ยนใจ ในระบบวินโดว์ คำสั่งบางคำสั่งจะมีการถามเพื่อให้มีการย้ำเตือน (corfir mation) เช่นเมื่อสั่งลบ ย้าย ฯ ในกรณีเช่นนี้ จะมีปุ่มคำสั่งนี้ไว้ให้เลือกทุกครั้ง (มีคู่กับปุ่ม OK) เพื่อให้มีโอกาสแก้ไขหรือเปลี่ยนใจได้ ถ้าไม่ต้องการยกเลิก ให้กดที่ปุ่ม OK
cancellateadj. คล้ายฟองน้ำ,พรุน,เป็นร่างแห
cancellation(แคนเซลเล'เชิน) n. การยกเลิก,การขีดฆ่า,สิ่งที่ถูกยกเลิก, Syn. repeal
English-Thai: Nontri Dictionary
cancel(vt) ยกเลิก,บอกเลิก,ขีดฆ่า,เพิกถอน,ไม่เอา
cancellation(n) การยกเลิก,การบอกเลิก,การเพิกถอน,การขีดฆ่า
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
cancelยกเลิก [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
cancellate-ร่างแห [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
cancellationการยกเลิกกรมธรรม์ [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Cancellousแคนเซลลัส [การแพทย์]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ฆ่า (v.) cancel See also: cross out, delete, erase Syn. ทำลาย, ลบทิ้ง, ฆ่าทิ้ง, ขีดฆ่า
ฆ่าทิ้ง (v.) cancel See also: cross out, delete, erase Syn. ทำลาย, ลบทิ้ง, ขีดฆ่า
บอกเลิก (v.) cancel See also: revoke, abolish, call off, withdraw, wipe out Syn. ยกเลิก, เลิก, เพิกถอน, งด, ล้มเลิก
พับ (v.) cancel See also: strike out, write off Syn. ล้ม, เลิก
พับไป (v.) cancel Syn. เลิกล้ม, ยกเลิก
ยกเลิก (v.) cancel See also: annul, revoke, abolish, recant, repeal, rescind Syn. เลิก, เพิกถอน Ops. ดำเนินต่อ
ล้ม (v.) cancel Syn. เลิกล้ม
ล้ม (v.) cancel See also: abandon (plans, intention) Syn. เลิกล้ม
ล้ม (v.) cancel See also: abandon (plans, intention) Syn. เลิกล้ม
เลิกล้ม (v.) cancel
เลิกล้ม (v.) cancel Syn. ยกเลิก
เลิกล้ม (v.) cancel See also: abandon (plans, intention)
เลิกล้ม (v.) cancel See also: abandon (plans, intention)
การงด (n.) cancellation Syn. การยกเลิก
การยกเลิก (n.) cancellation
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
I've decided to cancel lunchฉันได้ตัดสินใจยกเลิกอาหารเที่ยง
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Please cancel the wedding tonight.ยกเลิกงานแต่งคืนนี้เถอะ
Imelda, cancel my appointments for tonight.อีเมลดายกเลิกการนัดหมายของฉันสำหรับคืนนี้
Didn't the director threaten to cancel your mission more than once, Jerome? -Yes, he did.Didn't he threaten to cancel your mission more than once?
We can cancel the audition.เรายกเลิกการไปคัดตัวได้นะ
They're gonna cancel Latin.เขาจะยกเลิกภาษาลาติน
Because God forbid Ben should ever remember to cancel the newspapers...เพราะว่าพระเจ้าห้ามไม่ให้เบน จำได้ว่าต้องยกเลิกหนังสือพิมพ์...
I'm sure the Headmaster will cancel that suspensionฉันมั่นใจว่าอาจารย์ใหญ่จะต้องยกเลิกการไล่ออก
Alex says he will either cancel the show... or replace you.อเล็กซ์ขู่จะยกเลิกรายการ หรือหาคนมาแทน
Lana, you're home early. Did they cancel cheerleading practice?ลาน่า, ทำไมกลับมาเร็วนักล่ะ ไม่ได้อยู่ซ้อมเชียร์หรือ?
Colin arranged for this guy to visit, then forgot to cancel it before he flew off.คอลินนัดคนคนนี้ว่าให้มาหา แต่เขาลืมยกเลิกนัดก่อนที่จะบินกลับไป
Sorry I couldn't cancel this appointment, but the way I'm bowling today I probably should have.ขอโทษผมยกเลิกนัดนี้ไม่ได้ แต่บังเอิญวันนี้เป็นวันโบว์ลิ่ง ไม่เป็นไรนะครับ
He'll cancel my credit cards if I don't do this.เค้าจะยกเลิกบัตรเครดิตฉัน ถ้าฉันไม่เรียน

cancel ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
抵消[dǐ xiāo, ㄉㄧˇ ㄒㄧㄠ, 抵消] offset; counteract; cancel out
替罪[tì zuì, ㄊㄧˋ ㄗㄨㄟˋ, 替罪] to cancel out a crime; to receive punishment as a scapegoat
取消[qǔ xiāo, ㄑㄩˇ ㄒㄧㄠ, 取消] cancel
约分[yuē fēn, ㄩㄝ ㄈㄣ, 约分 / 約分] reduced fraction (i.e. one half for three sixths); to reduce a fraction by cancelling common factors in the numerator and denominator
稀松骨质[xī sōng gǔ zhì, ㄒㄧ ㄙㄨㄥ ㄍㄨˇ ㄓˋ, 稀松骨质 / 稀松骨質] spongy (cancellous) bone tissue, containing marro

cancel ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
ボツる[, botsu ru] (v5r) (col) (See 没する) to cancel (plans, etc.); to give up (on using)
相半ばする[あいなかばする, ainakabasuru] (vs-s,vi) to be equal in number, degree, etc. (of two things in opposition); to balance; to cancel out
SIMロック解除[シムロックかいじょ, shimurokku kaijo] (n) SIM unlock; SIM lock cancellation
エコーキャンセラ[, eko-kyansera] (n) {comp} echo canceller
エコーキャンセル[, eko-kyanseru] (n) {comp} echo cancellation
お流れ[おながれ, onagare] (n) cancellation; abandonment
お蔵;お倉;御蔵;御倉[おくら;オクラ, okura ; okura] (n) (1) (See 蔵・くら) shelving (a play, movie, etc.); closing down; cancelling; canceling; the shelf; (2) rice storehouse of the Edo shogunate
キャンセラー[, kyansera-] (n) canceller; canceler
キャンセル[, kyanseru] (n,vs) {comp} cancel; (P)
キャンセル待ち[キャンセルまち, kyanseru machi] (n) waiting list (waiting for a cancellation)
キャンセル料[キャンセルりょう, kyanseru ryou] (n) cancellation charge
キャン待ち[キャンまち, kyan machi] (n) (abbr) (sl) (See キャンセル待ち) waiting list (waiting for someone to cancel)
ドタキャン;どたキャン[, dotakyan ; dota kyan] (n,vs) (abbr) (from 土壇場でキャンセルする) last-minute cancellation
休講[きゅうこう, kyuukou] (n,vs) lecture cancellation; cancelling (lecture, class, etc.); (P)
削除[さくじょ, sakujo] (n,vs,adj-no) elimination; cancellation; deletion; erasure; DEL (key); (P)
取り止める;取止める;取りやめる[とりやめる, toriyameru] (v1,vt) to cancel; to call off
取り消し(P);取消し(P);取消[とりけし, torikeshi] (n) cancellation; withdrawal; abolition; revocation; cancel; CAN; (P)
取り消す(P);取消す[とりけす, torikesu] (v5s,vt) to cancel; to withdraw; to retract; to take back (words, etc.); to revoke; (P)
徳政一揆[とくせいいっき, tokuseiikki] (n) uprising (during the Muromachi period) demanding debt cancellation orders
止める(P);已める;廃める[やめる, yameru] (v1,vt) (1) (止める, 已める only) to stop; to cease; to end; to quit; (2) to cancel; to abandon; to give up; to abolish; (P)
流会[りゅうかい, ryuukai] (n,vs) cancelling a meeting; adjournment of a meeting (due to lack of attendance)
消印(P);消し印[けしいん, keshiin] (n) postmark; (postal) cancellation mark; (P)
破棄(P);破毀[はき, haki] (n,vs) tearing up and discarding (e.g. documents); disposal (e.g. weaponry); revocation; annulment; breaking (e.g. treaty); reversing (e.g. an original judgment) (judgement); discard; cancellation; repeal; (P)
網目状[あみめじょう, amimejou] (adj-no) cancellous; cancellate; reticulate; reticulated; ramified
解消[かいしょう, kaishou] (n,vs) cancellation; liquidation; resolution; reduction (e.g. of stress); (P)
解約[かいやく, kaiyaku] (n,vs) cancellation of contract; (P)
解除[かいじょ, kaijo] (n,vs) cancellation; rescinding; release; calling off; lifting (sanctions); delisting; (P)
返戻金[へんれいきん, henreikin] (n) (1) terminal bonus; lump sum when policy matures; (2) payout on cancellation of contract
雨天中止[うてんちゅうし, utenchuushi] (exp) cancelled because of rain; wash out
願い下げ[ねがいさげ, negaisage] (n) (1) cancellation; withdrawal; (2) asking to be excused; begging off; not taking; refusing
Japanese-English: COMDICT Dictionary
取り消し[とりけし, torikeshi] cancellation, cancel (CAN)
取り消す[とりけす, torikesu] to cancel
取消[とりけし, torikeshi] cancellation, cancel (CAN)
エコーキャンセラ[えこーきゃんせら, eko-kyansera] echo canceller
エコーキャンセル[えこーきゃんせる, eko-kyanseru] echo cancellation
キャンセラー[きゃんせらー, kyansera-] canceller
遅延配信取消し[ちえんはいしんとりけし, chienhaishintorikeshi] deferred delivery cancellation

cancel ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
บอกเลิก[v.] (bøkloēk) EN: cancel ; revoke ; abolish ; call off ; withdraw ; wipe out ; rescind ; denounce ; disaffirm FR: annuler ; décommander ; dénoncer
บอกเลิกสัญญา[v. exp.] (bøkloēk san) EN: cancel a contract FR: annuler un contrat
แก้กันไป[v. exp.] (kaē kan pai) EN: cancel out FR:
ฆ่า[v.] (khā) EN: cancel ; cross out ; delete ; erase FR: rayer ; biffer ; barrer ; caviarder
ขีดฆ่า[v.] (khītkhā) EN: cross out ; cancel ; delete ; erase ; strike out ; scratch out FR: rayer ; barrer
เลิก[v.] (loēk) EN: abolish ; do away with ; cancel ; annul ; abrogate ; wind up ; give up ; cease ; upend ; quit ; discard ; drop out ; abandon ; rescind ; scrap FR: abolir ; annuler ; abroger ; démanteler ; rompre ; abandonner ; renoncer ; laisser tomber
เลิกสัญญา[v. exp.] (loēk sanyā) EN: rescind ; cancel a contract FR: dénoncer un contrat ; annuler un contrat ; rompre un contrat
ล้มเลิก[v.] (lomloēk) EN: abolish ; cancel ; rescind ; abrogate ; put an end to ; annul ; call off ; pull out FR: renoncer à ; abandonner ; laisser tomber ; cesser
งด[v.] (ngot) EN: cancel ; call off ; rescind FR: annuler
งดการประชุม ; งดประชุม[v. exp.] (ngot kān pr) EN: cancel a meeting FR: annuler une réunion
งดรับแขก[v. exp.] (ngot rap kh) EN: cancel appointments ; no visitors FR:
พับ[v.] (phap) EN: strike out ; delete ; write off ; cancel FR: effacer
เพิกถอน[v.] (phoēkthøn) EN: withdraw ; revoke ; repeal ; cancel ; rescind ; annul ; disaffirm FR: abroger ; révoquer ; annuler
เพิกถอนข้อตกลง[v. exp.] (phoēkthøn k) EN: cancel an agreement ; annul an agreement FR:
เพิกถอนสัญญา[v. exp.] (phoēkthøn s) EN: cancel a contract ; anul a contract ; cancel an agreement FR: annuler un contrat
แทงเพิกถอน[v. exp.] (thaēng phoē) EN: cancel FR:
ถอน[v.] (thøn) EN: break off an engagement ; cancel ; repeal ; revoke ; rescind FR: révoquer
ถอนคำสั่ง[v. exp.] (thøn khamsa) EN: countermand an order ; cancel an order ; reverse an order ; revoke an order ; rescind an order FR:
ยก[v.] (yok) EN: cancel ; rescind ; withdraw FR:
ยกเลิก[v.] (yokloēk) EN: cancel ; annul ; abort ; call off ; revoke ; nullify ; abolish ; recant ; repeal ; rescind ; quash ; abandon ; abrogate ; abdicate FR: annuler ; abroger ; supprimer ; abandonner ; lever
ยกเลิกการประชุม[v. exp.] (yokloēk kān) EN: cancel a meeting ; call off a meeting FR: annuler une réunion
ยกเลิกการสั่งสินค้า[v. exp.] (yokloēk kān) EN: cancel an order FR:
ยกเลิกสัญญา[v. exp.] (yokloēk san) EN: annul a contract ; cancel a contract FR:
ยกเลิกคะแนน[v. exp.] (yokloēk kha) EN: cancel score FR:
ยุบ[v.] (yup) EN: abolish ; dissolve ; disband ; do away with ; annul ; cancel ; abrogate ; rescind FR: abolir ; dissoudre
อโหสิกรรม[n.] (ahōsikam) EN: non-existence of the consequences for sins ; cancellation of penalties for all sins ; forgiveness of sin FR: pardon [m]
การบอกเลิก[n. exp.] (kān bøk loē) EN: abrogation ; cancellation FR:
การงด[n.] (kān ngot) EN: cancellation FR:
การเพิกถอน[n.] (kān phoēkth) EN: cancellation ; revocation ; abrogation ; annulment FR: annulation [f]
การตัดออก[n. exp.] (kān tat øk) EN: cancelling ; cancelllation FR:
การยกเลิก[n.] (kān yokloēk) EN: annulment ; cancellation ; abrogation ; abolition ; cancelling FR: annulation [f] ; suppression [f] ; abrogation [f] ; abolition [f]
การยกเลิกการเยี่ยมเยือน[n. exp.] (kān yokloēk) EN: cancelling a visit FR:
ข้อกำหนดให้สิทธิบอกเลิกสัญญาได้[n. exp.] (khøkamnot h) EN: cancellation clause ; escape clause FR:
สมบัติการตัดออก[n. exp.] (sombat kān ) EN: cancellation property FR:
ยกเลิกไม่ได้[adj.] (yokloēk mai) EN: non-cancellable ; irrevocable FR: irrévocable

cancel ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Löschtaste {f}delete key; cancel key; clear key
Schuldenerlass {m}abatement of a debt; debt cancelation; debt relief
Abbestellung {f} (einer Zeitschrift)cancellation (of a periodical)
Abmeldefrist {f}cancellation notice period
Auslöseknopf {m}cancellation button

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า cancel
Back to top