ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

*judge*

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น judge, -judge-

*judge* ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
adjudge (vt.) ตัดสิน See also: ตัดสินโทษ Syn. judge, adjudicate
forejudge (vi.) ด่วนตัดสิน (คำทางการ)
forejudge (vt.) ด่วนตัดสิน (คำทางการ) Syn. prejudge
ill-judged (adj.) ไม่รอบคอบ See also: ไม่เลินเล่อ, สุขุม Syn. foolish, ill-considered, imprudent, imprudent, unwise
ill-judged (adj.) ซึ่งไม่เหมาะสม See also: ซึ่งไม่สะดวก Syn. imprudent, injudicious Ops. appropriate
judge (vt.) คาดคะเน See also: ประมาณ, กะ Syn. estimate, assess, evaluate
judge (vt.) ตัดสิน See also: พิจารณา, ลงความเห็น Syn. consider, reckon
judge (vt.) ตัดสินความ See also: พิจารณาคดี Syn. arbitrate, decide
judge (n.) ผู้ตัดสิน (กีฬา) See also: กรรมการผู้ตัดสิน Syn. referee, umpire
judge (n.) ผู้พิพากษา See also: ตุลาการ Syn. arbiter, justice, magistrate
judge between (phrv.) ตัดสินใจระหว่าง (ว่าสิ่งไหนดีกว่ากัน) See also: ลงความเห็นระหว่าง, ชี้ขาดระหว่าง
judge by (phrv.) ตัดสินจาก See also: พิจารณาจาก, ตัดสินโดย, ชี้ขาดจาก
judge from (phrv.) ตัดสินจาก See also: พิจารณาจาก, ตัดสินโดย, ชี้ขาดจาก
judgement (n.) การตัดสินใจ See also: การพิจารณา Syn. discretion, determination
judgement (n.) การประเมิน See also: การคาดคะเน Syn. opinion, appraisal, estimate
judgement (n.) พิพากษา See also: การตัดสินความ, การพิจารณาคดี Syn. verdict, ruling, decree
Judgement Day (n.) วันสิ้นสุดของโลก See also: วาระสุดท้ายของโลก Syn. the Day of Judgement
misjudge (vt.) ทำให้เข้าใจผิด See also: ทำให้ตัดสินใจผิด Syn. mistake, misread Ops. understand
misjudgement (n.) การตัดสินผิด See also: การตัดสินไม่ยุติธรรม Syn. unfairness, bias, prejudice
prejudge (vt.) ตัดสินก่อน See also: วินิจฉัยก่อนล่วงหน้า Syn. presuppose, forejudge, presume
the Day of Judgement (n.) วันสิ้นสุดของโลก See also: วาระสุดท้ายของโลก
well-judged (adj.) ซึ่งมีวินิจฉัยดี See also: ซึ่งตัดสินใจได้ถูกต้อง
English-Thai: HOPE Dictionary
adjudge(อะจัดจฺ') vt. (ศาล) สั่ง, ตัดสินใจ, ชี้ขาด, ตัดสินใจ, Syn. decide, assign, decree)
ill-judged(อิล'จัดจฺดฺ') adj. ไม่รอบคอบ,ไม่ฉลาด,ซึ่งวินิจฉัยผิดพลาด, Syn. injudicious
judge(จัดจฺ) {judged,judging,judges} n. ผู้พิพากษา,ตุลาการ,ผู้ตัดสิน v. พิพากษา,ตัด,สิน,ชี้ขาด,วินิจฉัย,เดา,ประมาณ,ปกครอง., See also: judgeable adj. ดูjudge judger n. ดูjudge judgeship n. ดูjudge
judgement(จัดจฺ'เมินทฺ) n. การพิจารณา,การพิจารณาอรรถคดี,การตัดสิน,การลงความเห็น,ความเห็น,คำวินิจฉัย,การพิพากษาครั้งสุดท้ายของพระเจ้าที่มีต่อมนุษย์ทั้งหลาย,วาระสุดท้ายของโลก (หรือ Last judg (e) ment), Syn. consideration,ruling,opinion,wisdom
prejudge(พรีจัดจฺ') vt. ตัดสินก่อน,วินิจฉัยก่อนล่วงหน้า., See also: prejudger n. prejudgment n. prejudgement n.
well-judged(เวล'จัดจฺทฺ) adj. วินิจฉัยได้ดี,ตัดสินใจได้ถูกต้อง,เหมาะสม
English-Thai: Nontri Dictionary
adjudge(vt) พิพากษา,ตัดสิน,ชี้ขาด
judge(n) ผู้พิพากษา,ผู้พิจารณา,ผู้ตัดสิน,ตุลาการ
misjudge(vt) พิจารณาผิด,ตัดสินใจผิด,วินิจฉัยผิด
prejudge(vt) ตัดสินใจล่วงหน้า,วินิจฉัยล่วงหน้า
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
adjudgeชี้ขาดตัดสิน [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
associate judgeผู้พิพากษาสมทบ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
judge๑. วินิจฉัย๒. ผู้พิพากษา [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
judgement ratingการกำหนดอัตราตามดุลยพินิจ [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Judgement, Defectiveการตัดสินใจไม่ดี [การแพทย์]
Lay judgesผู้พิพากษาสมทบ [TU Subject Heading]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
กรมพระธรรมนูญ (n.) The Judge Advocate General´s Department Syn. ธน.
ธน. (n.) The Judge Advocate General´s Department
กระบวนการยุติธรรม (n.) process of judgement See also: process of equity
ชี้ขาด (v.) judge See also: arbitrate, make a final decision, decide, rule Syn. ตัดสิน, พิจารณา, พิพากษา, วินิจฉัย
ตัดสิน (v.) judge See also: pass judgement on, render a decision, determine, decide Syn. ลงความเห็น, ชี้ขาด, วินิจฉัย
ตัดสินคดี (v.) judge a case
ตัดสินลงโทษ (v.) judge See also: decide, sentence, condemn, adjudge, adjudicate, give verdict, doom, written judgment, court verdict Syn. พิพากษา
ตัดสินโทษ (v.) judge See also: decide, sentence, condemn, adjudge, adjudicate, give verdict, doom, written judgment, court verdict Syn. พิพากษา, ตัดสินลงโทษ
ตุลาการ (n.) judge See also: justice
ผู้ชี้ขาด (n.) judge Syn. ผู้ตัดสิน, ผู้วินิจฉัย
ผู้ตัดสิน (n.) judge Syn. ผู้วินิจฉัย
ผู้ตัดสินคดี (n.) judge Syn. ผู้พิพากษา
ผู้พิพากษา (n.) judge See also: justice, magistrate, arbitrator Syn. ตุลาการ
ผู้วินิจฉัย (n.) judge Syn. ผู้ตัดสิน
พินิศจัย (v.) judge See also: decide Syn. วินิจฉัย
วิจารณญาณ (n.) judgement See also: discretion
วิจารณญาณ (n.) judgement See also: discretion
วินิจฉัย (v.) judge See also: make a final decision, decide, contemplate, consider Syn. ตัดสิน
อธิบดีผู้พิพากษา (n.) chief judge
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
Don't judge people by what you can see on the outsideอย่าตัดสินผู้คนจากสิ่งที่เห็นแต่ภายนอก
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Well, I'm the best judge of whether you belong there or not.งั้นผมจะเป็นคนตัดสินเอง ว่าคุณเหมาะหรือไม่เหมาะ
We'll take in a guilty verdict to the judge right now.เราจะใช้เวลาในการตัดสินว่ามีความผิดที่จะตัดสินได้ในขณะนี้
You can't judge that.คุณไม่สามารถตัดสินว่า
The judge won't accept a hung jury. We haven't been here long.ผู้พิพากษาจะไม่ยอมรับแขวนลูกขุน เรายังไม่ได้อยู่ที่นี่มานาน
The judge sentenced them to three years in prison, but suspended the sentence.ผู้พิพากษาตัดสินจำคุกพวกเขาถึงสามปีในคุก แต่ระงับประโยค
Also some of the judges. They've all sent gifts.ยังมีบางส่วนของผู้พิพากษา พวกเขาได้ของขวัญที่ส่งไปทั้งหมด
If you interfere, you'll have to appear before the judge and show cause.ถ้าคุณยุ่ง, คุณจะต้องปรากฏตัวต่อหน้าผู้พิพากษาและการแสดงเพราะ
He had all the judges and politicians in his pocket.He had all the judges and politicians in his pocket.
If Don Corleone had all the judges and politicians, then he must share them or let others use them.If Don Corleone had all the judges and politicians, then he must share them or let others use them.
His father was a senior judge, like myselfพ่อเขาเป็นถึงผู้พิพากษาอาวุโสเหมือนผม
You must judge by this.คุณต้องตัดสินโดยนี้. \ NA ช่างทาสีมีชื่อเสียง...
He or she whose bottom is judged the best will be killed immediatelyเขาหรือเธอสิ่งที่ข้างใต้ is judged ที่ดีที่สุด... ...จะถูกฆ่าโดยทันที

*judge* ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
判断力[pàn duàn lì, ㄆㄢˋ ㄉㄨㄢˋ ㄌㄧˋ, 判断力 / 判斷力] ability to judge; judgment
盖棺定论[gài guān dìng lùn, ㄍㄞˋ ㄍㄨㄢ ㄉㄧㄥˋ ㄌㄨㄣˋ, 盖棺定论 / 蓋棺定論] definitive conclusion on the coffin lid (成语 saw); You can only judge a person's merits or demerits after death.; don't pass judgement until you've seen the end
盖棺论定[gài guān lùn dìng, ㄍㄞˋ ㄍㄨㄢ ㄌㄨㄣˋ ㄉㄧㄥˋ, 盖棺论定 / 蓋棺論定] definitive conclusion on the coffin lid (成语 saw); You can only judge a person's merits or demerits after death.; don't pass judgement until you've seen the end
识力[shí lì, ㄕˊ ㄌㄧˋ, 识力 / 識力] discernment; the ability to judge well
公案[gōng àn, ㄍㄨㄥ ㄢˋ, 公案] judge's desk; complex legal case
判定[pàn dìng, ㄆㄢˋ ㄉㄧㄥˋ, 判定] judge; decide; judgment; determination
司线员[sī xiàn yuán, ㄙ ㄒㄧㄢˋ ㄩㄢˊ, 司线员 / 司線員] line judge (tennis etc)
[pàn, ㄆㄢˋ, 判] to judge; to sentence; to discriminate; to discern
[duàn, ㄉㄨㄢˋ, 断 / 斷] absolutely; decidedly (in negative constructions); break; to judge
[shì, ㄕˋ, 諟] examine; judge
判官[pàn guān, ㄆㄢˋ ㄍㄨㄢ, 判官] magistrate (during Tang and Song dynasties); mythological underworld judge
审判者[shěn pàn zhě, ㄕㄣˇ ㄆㄢˋ ㄓㄜˇ, 审判者 / 審判者] judge
裁判[cái pàn, ㄘㄞˊ ㄆㄢˋ, 裁判] judgment; act as referee; referee; umpire; judge
裁判官[cái pàn guān, ㄘㄞˊ ㄆㄢˋ ㄍㄨㄢ, 裁判官] judge
夏正民[Xià Zhèng mín, ㄒㄧㄚˋ ㄓㄥˋ ㄇㄧㄣˊ, 夏正民] Justice Michael Hartmann (1944-), Hong Kong High Court judge
[niè, ㄋㄧㄝˋ, 臬] provincial judge

*judge* ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
イジュティハード[, ijuteiha-do] (n) ijtihad (use of discretionary judgement in deducing a law not specified in scripture) (ara
ジャッジ[, jajji] (n) judge; (P)
ジャッジフラッグ[, jajjifuraggu] (n) judge flag
ジャッジペーパー[, jajjipe-pa-] (n) judge paper
ジャッジメント[, jajjimento] (n) judgement; judgment
ジャッジランプ[, jajjiranpu] (n) judge lamp
つい[, tsui] (adv) (1) just (now); (2) quite (near); (3) (See 遂に) unintentionally; unconsciously; by mistake; against one's better judgement (judgment); (P)
ついつい[, tsuitsui] (adv) (on-mim) (See つい) unintentionally; unconsciously; by mistake; against one's better judgement; against one's better judgment
ミスジャッジ[, misujajji] (n) misjudgement; misjudgment
下す(P);降す[くだす, kudasu] (v5s,vt) (1) to make (a decision); to pass (judgement, etc.); to hand down (orders, etc.); (2) to let go down; to lower; (3) (See 手を下す・1) to do oneself; to do by oneself; (P)
不見識[ふけんしき, fukenshiki] (adj-na,n) thoughtless; indiscreet; lacking in common sense; rashness; betraying one's lack of judgment (judgement); absurd; undignified; compromising; disgraceful
争い訴える[あらそいうったえる, arasoiuttaeru] (v1) to accuse; to rise up in judgment against (judgement)
人には添うて見よ馬には乗って見よ[ひとにはそうてみようまにはのってみよ, hitonihasoutemiyoumanihanottemiyo] (exp) (obsc) you can't judge someone until you've spent time with them, just like you can't judge a horse until you've ridden it
仮言的判断[かげんてきはんだん, kagentekihandan] (n) (obsc) hypothetical judgment (judgement)
価値判断[かちはんだん, kachihandan] (n) value judgement; value judgment
僻目[ひがめ, higame] (n) squint; sight error; bias; misunderstanding; misjudgment; misjudgement
先負[せんぶ;せんぷ;せんまけ;さきまけ, senbu ; senpu ; senmake ; sakimake] (n) (See 六曜) lucky day but not in the morning; day on which judgment and haste are avoided (judgement)
処断[しょだん, shodan] (n,vs) judgement; judgment
判じる[はんじる, hanjiru] (v1,vt) (1) to judge; to decide; (2) to solve; to decipher; to puzzle out; to interpret; (3) to divine; to guess; to make out
判ずる[はんずる, hanzuru] (vz,vt) (1) to judge; to decide; (2) to solve; to decipher; to puzzle out; to interpret; (3) to divine; to guess; to make out
判事[はんじ, hanji] (n) judge; judiciary; (P)
判官[はんがん;ほうがん, hangan ; hougan] (n) (1) judge; magistrate; (2) (arch) 4th (or 3rd) grade official; assistant district officer
判定[はんてい, hantei] (n,vs) judgement; judgment; decision; adjudication; award; verdict; determination; (P)
判断[はんだん, handan] (n,vs) judgement; judgment; decision; adjudication; conclusion; decipherment; divination; (P)
十王[じゅうおう, juuou] (n) {Buddh} ten rulers of the afterlife (who judge the dead and determine their placement in their next life)
司直[しちょく, shichoku] (n) judge; judiciary; administration of justice; judicial authorities
士師[しし, shishi] (n) (1) judge (of ancient China); (2) (See 士師記) judge (leader of ancient Israel)
子供心[こどもごころ, kodomogokoro] (n) childlike mind; judgment as a child (judgement)
定言的判断[ていげんてきはんだん, teigentekihandan] (n) (obsc) categorical judgment (judgement)
宣告書[せんこくしょ, senkokusho] (n) (written) judgement or verdict (judgment)
察し[さっし, sasshi] (n) consideration; guess; conjecture; judgment; judgement
察す[さっす, sassu] (v5s,vt) (1) (See 察する) to guess; to sense; to presume; to judge; (2) to sympathize with; to sympathise with
察する[さっする, sassuru] (vs-s,vt) (1) to guess; to sense; to presume; to judge; (2) to sympathize with; to sympathise with; (P)
審判官[しんぱんかん, shinpankan] (n) administrative law judge; appeal examiner (e.g. in patents)
審査員[しんさいん, shinsain] (n) examiner; judge
心無し;心なし[こころなし, kokoronashi] (adj-f) lacking in prudence or judgement
思う(P);想う;念う;憶う;懐う;惟う[おもう, omou] (v5u,vt) (1) (想う has connotations of heart-felt) to think; to consider; to believe; (2) to think (of doing); to plan (to do); (3) to judge; to assess; to regard; (4) to imagine; to suppose; to dream; (5) to expect; to look forward to; (6) to feel; to desire; to want; (7) to recall; to remember; (P)
法務官[ほうむかん, houmukan] (n) (1) legal officer; legal office; judge advocate (army); (2) praetor; pretor
法服[ほうふく, houfuku] (n) robes of a judge or lawyer or priest
為る[する, suru] (vs-i) (1) (uk) to do; (2) to cause to become; to make (into); to turn (into); (3) to serve as; to act as; to work as; (4) to wear (clothes, a facial expression, etc.); (5) (as 〜にする,〜とする) to judge as being; to view as being; to think of as; to treat as; to use as; (6) to decide on; to choose; (vs-i,vi) (7) (as 〜がする) to be sensed (of a smell, noise, etc.); (8) to be (in a state, condition, etc.); (9) to be worth; to cost; (10) to pass (of time); to elapse; (suf,vs-i) (11) verbalizing suffix (applies to nouns noted in this dictionary with the part of speech "vs"); (aux-v,vs-i) (12) (See お願いします,御・お) creates a humble verb (after a noun prefixed with "o" or "go"); (13) (as 〜うとする,〜ようとする) (See とする・1) to be just about to; to be just starting to; to try to; to attempt to; (P)

*judge* ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
อัยการทหาร[n. exp.] (aiyakān tha) EN: judge advocate. FR:
อ่านคำพิพากษาคดี[v. exp.] (ān khamphip) EN: pronounce a judgement/judgment (Am.) FR:
บังคับคดีตามคำพิพากษา[v. exp.] (bangkhap kh) EN: enforce a judgement/judgment (Am.) FR:
ชำระ[v.] (chamra) EN: try ; hear ; decide ; try a case ; judge FR:
ชำระความ[v.] (chamrakhwām) EN: try a court case ; judge a case ; rule ; try a case ; judge FR:
เชาวน์ปัญญา[n. exp.] (chāo panyā) EN: intelligence ; judgement ; judgment (Am.) FR:
ชี้ขาด[v.] (chīkhāt) EN: judge ; arbitrate ; make a final decision ; decide ; rule FR: arbitrer ; juger
ดุลพินิจวินิจฉัย[n. exp.] (dunlaphinit) EN: margin of judgement FR:
ดูผิด[v. exp.] (dū phit) EN: misjudge FR:
เห็น[n. exp.] (hen) EN: think ; be of the opinion ; deem ; judge ; have an opinion FR: avoir une opinion ; penser
กรรมการ[n.] (kammakān) EN: referee ; judge ; umpire ; arbiter FR: arbitre [m] ; directeur de jeu [m] ; juge-arbitre [m]
กรรมการผู้ชี้ขาด[n. exp.] (kammakān ph) EN: judge FR:
กรรมการตัดสิน[n. exp.] (kammakān ta) EN: umpire ; referee ; judge FR: juge [m] ; arbitre principal [m]
การบังคับคดีตามคำพิพากษา[n. exp.] (kān bangkha) EN: judgement enforcement ; judgment enforcement (Am.) ; execution of judgement ; execution of judgment (Am.) ; enforcement of a judgement ; enforcement of a judgment (Am.) FR: exécution d'un jugement[f]
การคัดค้านผู้พิพากษา[n. exp.] (kān khatkhā) EN: challenge of judges FR:
การกลับคำพิพากษา[n. exp.] (kān klap kh) EN: reversal of judgement ; reversal of judgment (Am.) FR:
การพิจารณาคดี[n.] (kān phijāra) EN: judgement ; judgment (Am.) ; inquest FR:
การพิพากษา[n.] (kān phiphāk) EN: judgement ; judgment (Am.) FR: jugement [m] ; verdict [m] ; sentence [f] ; arrêt [m]
การพิพากษากลับ[n. exp.] (kān phiphāk) EN: reversal of judgement ; reversal of judement (Am.) FR:
การพิพากษาในกรณีจำเลยขาดนัดพิจารณา[n. exp.] (kān phiphāk) EN: judgement by default FR:
การประเมินคุณค่า[n. exp.] (kān pramoēn) EN: value judgement ; value judgment (Am.) FR: jugement de valeur [m]
คดีแดง[n. exp.] (khadīdaēng) EN: adjudged case ; decided case ; settled case FR:
คำพิพากษา[n.] (khamphiphāk) EN: decision ; judgement ; judgment (Am.) ; verdict ; ruling ; judicial decision ; sentence FR: jugement [m] ; décision judiciaire [f] ; verdict [m]
คำพิพากษาคดี[n. exp.] (khamphiphāk) EN: judgement ; judgment (Am.) FR:
คำพิพากษาเกี่ยวกับทรัพย์[n. exp.] (khamphiphāk) EN: judgement in rem ; judgment in rem (Am.) FR:
คำพิพากษาเกี่ยวกับบุคคล[n. exp.] (khamphiphāk) EN: judgement in personam ; judgment in personam (Am.) FR:
คำพิพากษาถึงที่สุด[n. exp.] (khamphiphāk) EN: final judgement ; final judgment (Am.) FR: décision finale [f]
คำตัดสิน[n. exp.] (kham tatsin) EN: decision ; judgement ; judgment (Am.) ; verdict ; ruling ; fiat FR: décision [f]
คำวินิจฉัย[n.] (khamwinitch) EN: decision ; judgement ; verdict ; ruling ; finding ; adjudication FR:
คณะผู้ตัดสิน[n. exp.] (khana phūta) EN: judge commission FR:
ขาดความพิจารณา[v. exp.] (khāt khwām ) EN: lack judgement FR:
คิดเห็น[v.] (khithen) EN: comment ; discuss ; criticize ; deem ; judge FR: critiquer ; commenter ; juger
โฆสัปปมาณิกา[n.] (khōsappamān) EN: those who measure or judge by voice ; those whose faith depends on sweet voice or good repute ; those attached to voice FR:
ความพิจารณา[n.] (khwām phijā) EN: consideration ; judgement FR: jugement [m]
กล่าวคำตัดสิน[v. exp.] (klāo kham t) EN: pronounce a judgement FR:
กระลาการ[n.] (kralākān) EN: judge FR:
กรมพระธรรมนูญ[org.] (Krom Phra T) EN: The Judge Advocate General's Department ; Department of the (military) Judge Advocate General FR:
พิจารณา[v.] (phijāranā) EN: consider ; inquire ; meditate ; examine ; investigate ; judge ; peruse ; take into account ; mull FR: considérer ; étudier ; examiner ; évaluer ; juger ; faire le point ; prendre en compte
พินิจ[v.] (phinit) EN: examine ; consider ; look over ; inspect ; judge ; scrutinize FR: examiner ; considérer
พิพากษา[v.] (phiphāksā) EN: deliver judgement ; judge ; give a decision ; decide ; sentence ; bring in verdict ; rule FR: juger ; rendre le verdict ; rendre le jugement ; adjuger

*judge* ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Handelsrichter {m}commercial judge
Zielrichter {m}finish line judge
Zwischenurteil {n}interim judgement
Jury {m}selection committee; panel of judges
Grundsatzurteil {n} [jur.]leading decision; judgement establishing a principle
Urteilsverkündung {f} [jur.]proclamation of sentence; pronouncement of judgement
wenig bedacht; unklug {adj}ill-judged
Jugendrichter {m}judge of a juvenile court
Sachrichter {m}judge of fact

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า *judge*
Back to top