ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

umpire

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *umpire*, -umpire-

umpire ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
umpire (n.) กรรมการตัดสิน See also: กรรมการ, ผู้ตัดสิน, ผู้ชี้ขาด, ผู้ทำหน้าที่ตัดสิน, ผู้ทำหน้าที่ชี้ขาด
umpire (vi.) เป็นกรรมการ See also: เป็นผู้ตัดสิน, เป็นผู้ชี้ขาด
umpire (vt.) เป็นกรรมการ See also: เป็นผู้ตัดสิน, เป็นผู้ชี้ขาด
English-Thai: HOPE Dictionary
umpire(อัม'ไพเออะ) n. ผู้ตัดสิน,ผู้ชี้ขาด,สิ่งที่เป็นเครื่องชี้ขาด. vt.,vi. ตัดสิน,ชี้ขาด., Syn. referee,arbiter
English-Thai: Nontri Dictionary
umpire(n) ผู้ชี้ขาด,ผู้ตัดสิน,คนกลาง,กรรมการ
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
umpireผู้ชี้ขาด [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
กรรมการตัดสิน (n.) umpire See also: referee Syn. คณะกรรมการตัดสิน
คณะกรรมการตัดสิน (n.) umpire See also: referee
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
And soon, the Great Umpire above will call close of play in this, the Second World War.จะเรียกอย่างใกล้ชิดของการ เล่น ในเรื่องนี้สงครามโลกครั้งที่ สอง
The umpire had the crowd yelling at him.กรรมการสนาม ที่ถูกฝูงชนโห่
I think she even made the umpire cry.ฉันคิดว่าเธอได้ทำ หนทางแห่งชัยชนะ
This chief umpire...กรรมการตัดสินคนนี้...
Riley even made up with the umpire.ไรลี่ย์ที่ได้ทำ กับกรรมการ

umpire ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
裁判[cái pàn, ㄘㄞˊ ㄆㄢˋ, 裁判] judgment; act as referee; referee; umpire; judge

umpire ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
軍配[ぐんばい, gunbai] (n,vs) stratagem; tactics; (ancient) military leader's fan; wrestling umpire's fan; (P)

umpire ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
อนุญาโตตุลาการ[n.] (anuyātōtulā) EN: arbitrator ; umpire FR: arbitre [m]
กรรมการ[n.] (kammakān) EN: referee ; judge ; umpire ; arbiter FR: arbitre [m] ; directeur de jeu [m] ; juge-arbitre [m]
กรรมการชี้ขาด[n. exp.] (kammakān ch) EN: referee ; umpire ; arbiter ; arbitrator FR:
กรรมการตัดสิน[n. exp.] (kammakān ta) EN: umpire ; referee ; judge FR: juge [m] ; arbitre principal [m]
ผู้ชี้ขาด[n. exp.] (phū chīkhāt) EN: arbitrator ; umpire FR:
ผู้ตัดสิน[n.] (phūtatsin) EN: referee ; judge ; umpire FR: arbitre [m] ; juge [m]

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า umpire
Back to top