ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

adjudicate

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *adjudicate*, -adjudicate-

adjudicate ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
adjudicate (vt.) วินิจฉัย See also: พิจารณา, ตัดสิน
adjudicate (vi.) วินิจฉัย See also: พิจารณา, ตัดสิน Syn. judge, adjudge
adjudicate in (phrv.) ตัดสิน See also: พิพากษา Syn. arbitrate in
adjudicate on (phrv.) ตัดสิน See also: พิพากษา Syn. arbitrate on
English-Thai: HOPE Dictionary
adjudicate(อะจู' ดิเคท) vt.,vi. (ศาล) สั่งตัดสินใจให้,พิจารณาลงโทษ, ชี้ขาด, Syn. adjudge)
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
There was an error of paperwork, our courts will adjudicate.มีความผิดพลาดทางเอกสาร ศาลของเราจะทำการวินิจฉัย

adjudicate ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
วินิจฉัย[v.] (winitchai) EN: judge ; make a final decision ; decide ; come to a conclusion ; adjudicate ; diagnose ; contemplate ; consider FR: juger ; décider
ผู้ประมูล[n.] (phū pramūn) EN: bidder ; auctioneer FR: adjudicateur [m] ; adjudicatrice [f]

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า adjudicate
Back to top