ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ruling

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ruling*, -ruling-

ruling ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ruling (adj.) ซึ่งปกครอง See also: ซึ่งมีอำนาจ, ซึ่งครอบงำ Syn. governing, prevailing
ruling (n.) คำวินิจฉัย See also: คำตัดสิน, การชี้ขาด Syn. decision, judgment
ruling class (n.) กลุ่มคนที่ร่ำรวยกว่าคนอื่น See also: กลุ่มคนที่ฉลาดกว่าคนอื่น Syn. upper class
English-Thai: HOPE Dictionary
ruling(รู'ลิง) n. การวินิจฉัย,การชี้ขาด,การลากเส้นด้วยไม้บรรทัด adj. ปกครอง,ครอบงำ,ควบคุม,แพร่หลาย,มีอยู่ทั่วไป, Syn. decision,governing
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
rulingคำวินิจฉัยชี้ขาด [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
เจ้าฟ้า (n.) local ruling prince
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
He's been ruling this land long before our village established.เขาอยู่ที่นี่มานาน ก่อนเรามาตั้ง รกรากเสียอีก
Try ruling the world sometime.แต่ก็ต้องพยายามบ้างนะ
Massachusetts Supreme Judicial Court ruling 3.03.ศาลสูงสุดรัฐแมสสาชูเซทส์ กฎของศาล ข้อที่ 3 วรรค 3
The ruling also states... that you need a licensed attorney to supervise you.กฏยังได้บัญญัติไว้ว่า คุณต้องมีทนายที่ได้รับใบอนุญาตเพื่อควบคุมคุณ
There has been a fierce discussion between ruling party members... following the Prime Minister's off-color remarks... at a reception yesterday.มีการอภิปรายอย่างดุเดือด ระหว่างสมาชิก... ติดตามนายกรัฐมนตรี กล่าววิพากษ์วิจารณ์... ถึงการต้อนรับเมื่อวานนี้.
The ruling is as follows:ซื่งตามกฎหมายบัญญัติไว้ว่า
Although police still suspect she could have drowned, they are not ruling out the possibility of abduction.ถึงแม้ว่าตำรวจจะสงสัยว่า เธออาจจะจมน้ำ... แต่ก็ยังไม่ทิ้งความเป็นไปได้เรื่องการลักพาตัว
They are ruling nothing out in the case of missing mother of two, Mary Freeman.ยังคงไม่พบเบาะแสกับคดี การหายตัวไปของแม่ลูกสอง แมรี่ ฟรีแมน
This country is strangely a single tribe and is ruling a country.เป็นประเทศที่แปลกมาก มีคนกลุ่มเดียวเท่านั้น ที่มีอำนาจปกครองประเทศ
The contents of the safe are intact, thus ruling out robbery as a motive.ของในเซฟปลอดภัยดี ดังนั้นไม่น่าที่จะเป็นการปล้น
So no one entered or left by that route thus ruling out homicide as a cause of death.ดังนั้นไม่มีใครเข้าออกทางหน้าต่าง จึงไม่น่าจะเป็นการฆาตกรรม
Came close to ruling it, too.ใกล้ที่จะครองซูซูรันด้วย

ruling ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[qí, ㄑㄧˊ, 旗] banner; flag; (in Qing times) refers to Manchurian ruling class, from 八旗 eight banners; administrative subdivision in inner Mongolia equivalent to 縣|县 county
执政党[zhí zhèng dǎng, ㄓˊ ㄓㄥˋ ㄉㄤˇ, 执政党 / 執政黨] ruling party; the party in power
领导层[lǐng dǎo céng, ㄌㄧㄥˇ ㄉㄠˇ ㄘㄥˊ, 领导层 / 領導層] ruling class; leaders (of society); oligarchy
裁定[cái dìng, ㄘㄞˊ ㄉㄧㄥˋ, 裁定] ruling
裁决[cái jué, ㄘㄞˊ ㄐㄩㄝˊ, 裁决 / 裁決] ruling; adjudication
五胡十六国[wǔ hú shí liù guó, ˇ ㄏㄨˊ ㄕˊ ㄌㄧㄡˋ ㄍㄨㄛˊ, 五胡十六国 / 五胡十六國] Sixteen Kingdoms of five non-Han people (ruling most of China 304-439)
十六国[shí liù guó, ㄕˊ ㄌㄧㄡˋ ㄍㄨㄛˊ, 十六国 / 十六國] Sixteen Kingdoms of five non-Han people (ruling most of China 304-439); also written 五胡十六國|五胡十六国

ruling ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
一世風靡[いっせいふうび, isseifuubi] (n) ruling the times; holding sway over the minds of the people
与党[よとう, yotou] (n,adj-no) ruling party; government party; party in power; government; (P)
与党議員[よとうぎいん, yotougiin] (n) lawmakers from the ruling parties; government member of parliament
与党連立[よとうれんりつ, yotourenritsu] (n) ruling coalition
仮決定[かりけってい, karikettei] (n,vs) provisional ruling; tentative ruling
天下[てんか(P);てんが;てんげ, tenka (P); tenga ; tenge] (n) (1) the whole world; (2) the whole country; (3) society; the public; (4) supremacy over a nation; government of a country; the ruling power; (5) having one's own way; doing as one pleases; (adj-no) (6) peerless; incomparable; superlative; world-famous; (n) (7) (arch) shogun (Edo period); (P)
是々非々;是是非非[ぜぜひひ, zezehihi] (n) free and unbiased; fair and just; ruling or judging what's right is right and what's wrong is wrong; calling spade a spade
絶対安定多数[ぜったいあんていたすう, zettaianteitasuu] (n) overwhelming majority (number of parliamentary seats required in order for the ruling coalition to chair all standing committees and pass bills without the support of other parties)
差違え[さしちがえ, sashichigae] (n) overruling referee's decision of bout outcome (sumo)
支配的[しはいてき, shihaiteki] (adj-na) dominant; ruling; (P)
裁定[さいてい(P);せいてい, saitei (P); seitei] (n,vs,adj-no) decision; ruling; award; arbitration; (P)

ruling ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ชนชั้นปกครอง[n. exp.] (chonchan po) EN: governing class; ruling class FR: classe régnante [f]
เจ้าขุนมูลนาย ; เจ้าขุนมุลนาย[n.] (jaokhunmūnn) EN: rulers ; ruling class ; biggies [vulg.] FR: notables [mpl] ; richard [m] (péj., fam)
การรวมอำนาจ[n. exp.] (kān rūam am) EN: ruling coalition FR: coalition au pouvoir [f]
คำชี้ขาด[n.] (kham chīkhā) EN: writ ; ruling FR:
คำพิพากษา[n.] (khamphiphāk) EN: decision ; judgement ; judgment (Am.) ; verdict ; ruling ; judicial decision ; sentence FR: jugement [m] ; décision judiciaire [f] ; verdict [m]
คำสั่งศาล[n. exp.] (khamsang sā) EN: writ ; ruling ; decree ; court order ; judicial order FR: décison judiciaire [f] ; acte judiciaire [m] ; injonction [f]
คำตัดสิน[n. exp.] (kham tatsin) EN: decision ; judgement ; judgment (Am.) ; verdict ; ruling ; fiat FR: décision [f]
คำวินิจฉัย[n.] (khamwinitch) EN: decision ; judgement ; verdict ; ruling ; finding ; adjudication FR:

ruling ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
herrschend; beherrschend; vorherrschend {adj} | die herrschende Klasseruling | the ruling class
Leitprinzip {n}; leitendes Prinzipruling principle
Regierungspartei {f}ruling party
Reißfeder {f}ruling pen

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ruling
Back to top