ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

discretion

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *discretion*, -discretion-

discretion ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
discretion (n.) การตัดสินใจดี See also: ความรอบคอบ, การใช้ดุลยพินิจ Syn. prudence, foresight Ops. imprudence
discretion (n.) ความอิสระในการตัดสินใจ Syn. alternative, choice
discretionary (adj.) ที่สุขุมรอบคอบ See also: ที่ระมัดระวัง
English-Thai: HOPE Dictionary
discretion(ดิสเครช'เชิน) n. ความสุขุม,การไตร่ตรองอย่างรอบคอบ,ความระมัดระวัง., See also: discretionary adj. ดูdiscretion discretional adj. ดูdiscretion
English-Thai: Nontri Dictionary
discretion(n) ความสุขุม,ความรอบคอบ,การตัดสินใจ,ดุลพินิจ,การไตร่ตรอง
discretionary(adj) ด้วยความสุขุม,ด้วยความรอบคอบ,เกี่ยวกับการตัดสินใจ
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
discretionดุลยพินิจ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
discretionary hyphenยัติภังค์ผิดที่ [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Discretionดุลยพินิจ [TU Subject Heading]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ดุลพินิจ (n.) discretion See also: judgment, consideration Syn. ดุลยพินิจ
ดุลยพินิจ (n.) discretion See also: judgment, consideration
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Care and discretion are now imperative.การระวังตัว และคำพูด เลี่ยงไม่ได้แล้วตอนนี้
And I quote, "Exploitation of results from university-funded research... shall be at the sole discretion of the university.""การค้นพบที่อยู่ในงบประมาณของมหาวิทยาลัย" "จะต้องถูกขายภายใต้ชื่อของมหาวิทยาลัย"
But might I advise a level of discretion concerning specific details.แต่ผมจะขออนุญาตกำหนดรายละเอียดในการชี้แจง
We could use our discretion and let you go with a warning, or we could cuff you and put you in the back of the car.เราอาจจะเ้ข้าใจ และปล่อยคุณไปพร้อมกับหมายเตือน หรือเราอาจจะจับคุณใส่กุญแจมือ เอาไว้หลังรถตำรวจ
But this tea have it's discretion and gradeแต่ชาพวกนี้ มีดีในตัวมันเอง
Know he can be tough, but use your discretion with this information.ถึงเขาจะเถรตรง แต่นายก็อย่าไปพูดมากไป
They say discretion is the better part of valor.รู้รักษาตัวรอด เป็นยอดดี
I'd appreciate a Iittle discretion as opposed to a surprise office visit.ไม่มีใครข้างนอกรู้ว่าคุณทำงานกับพวกเรา ลินเดอร์แมนต้องการคุยกับ คุณที่คาสิโนของเขาคืนนี้
Well, how about a little fucking discretion here? See?งั้นก็ทำให้มันรอบคอบหน่อย
I assume I don't have to mention that discretion is paramount.จะบอกให้ว่า ความรอบคอบสำคัญที่สุด
In the future,ms. Hewes,exercise greater discretion when you bring another such motion.ถ้าเป็นครั้งหน้า,คุณฮิวส์ ทำการบ้านมาให้ดีก่อน ที่จะส่งเรื่องฟ้องศาลนะ
These men are paying for discretion as well as sex.พวกผู้ชายกำลังจะจ่ายเงินสำหรับการตัดสินใจอย่างอิสระเช่นเดียวกับเซ็กส์

discretion ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
便宜行事[biàn yí xíng shì, ㄅㄧㄢˋ ㄧˊ ㄒㄧㄥˊ ㄕˋ, 便宜行事] act at one's discretion; act as one sees fit
任从[rèn cóng, ㄖㄣˋ ㄘㄨㄥˊ, 任从 / 任從] at one's discretion
语失[yǔ shī, ㄩˇ ㄕ, 语失 / 語失] indiscreet remark; indiscretion; slip of the tongue
失口[shī kǒu, ㄕ ㄎㄡˇ, 失口] slip of the tongue; indiscretion; to blurt out a secret
失言[shī yán, ㄕ ㄧㄢˊ, 失言] slip of the tongue; indiscretion; to blurt out a secret

discretion ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
一了簡[いちりょうかん, ichiryoukan] (n) at one's discretion
一存[いちぞん, ichizon] (n) one's own discretion (idea, responsibility)
各の考え[おのおののかんがえ, onoononokangae] (n) individual discretion
宜しくやる[よろしくやる, yoroshikuyaru] (exp,v5r) (1) (uk) to make out with; to make cozy with (cosy); (2) to do at one's own discretion
慎み;謹み;慎しみ(io);虔み;虔しみ(io)[つつしみ, tsutsushimi] (n) modesty; self-control; discretion
戒慎[かいしん, kaishin] (n,vs) caution; discretion
物心が付く;物心がつく[ものごころがつく, monogokorogatsuku] (exp,v5k) to become old enough to understand what's going on around oneself (of a child, etc.); to reach the age of discretion
見繕う;見つくろう[みつくろう, mitsukurou] (v5u,vt) to choose (a thing) at one's own discretion; to use one's discretion in choosing
見計らう[みはからう, mihakarau] (v5u,vt) to choose at one's own discretion
イジュティハード[, ijuteiha-do] (n) ijtihad (use of discretionary judgement in deducing a law not specified in scripture) (ara
たわい;たあい[, tawai ; taai] (n) (1) (sometimes written as 他愛) (See たわいない) sanity; soundness of mind; prudence and discretion; (2) (arch) drunkenness
よしなに[, yoshinani] (adv) at your own discretion; as you see fit
任意[にんい, nin'i] (adj-na,adj-no) any; arbitrary; optional; discretion; non-specific; unspecified; free will; (P)
宛てがい扶持[あてがいぶち, ategaibuchi] (exp) discretionary allowance
思し召し[おぼしめし, oboshimeshi] (n) (1) (hon) thoughts; opinion; (one's) discretion; (2) however much money you wish to give (as alms, a fee at a museum, etc.); (3) fondness (for a significant other, etc.; often used teasingly); love; fancy; liking
放漫[ほうまん, houman] (adj-na,n) whimsy; looseness; indiscretion; laxity
自由行動[じゆうこうどう, jiyuukoudou] (n) free action; free activity; acting at one's own discretion; taking one's own course; free hand; independent action
自由裁量[じゆうさいりょう, jiyuusairyou] (n,adj-no) latitude; (at one's) discretion; discretionary powers; a free hand
自由裁量権[じゆうさいりょうけん, jiyuusairyouken] (n) discretionary power
裁量[さいりょう, sairyou] (n,vs) admeasure; discretion; (P)
裁量労働[さいりょうろうどう, sairyouroudou] (n) discretionary work (labour, labor)
裁量所得[さいりょうしょとく, sairyoushotoku] (n) discretionary income
裁量権[さいりょうけん, sairyouken] (n) discretion; discretionary power
計らい[はからい, hakarai] (n) arrangement; good offices; discretion; judgment; disposition
訓示規定[くんじきてい, kunjikitei] (n) advisory provision; discretionary provision
過ち(P);誤ち[あやまち, ayamachi] (n) fault; error; indiscretion; faux pas; (P)
遠慮[えんりょ, enryo] (adj-na,n,vs) diffidence; restraint; reserve; discretion; tact; thoughtfulness; (P)
間違い[まちがい, machigai] (n) (1) (See ミス・1) mistake; error; blunder; (2) accident; mishap; trouble; (3) improper conduct (e.g. between man and woman); indiscretion; (P)

discretion ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
เดียงสา[v.] (dīengsā) EN: be sensible ; know the way of the world ; be intelligent ; be responsible ; be mature ; be of age ; reach the age of discretion ; know what is right or wrong ; know what is suitable and what is not ; know the situation thoroughly FR: être raisonnable ; être sensé ; être avisé ; faire preuve de maturité
ดุลพินิจ[n.] (dunlaphinit) EN: discretion FR: discrétion [f]
ดุลพินิจทางปกครอง[n. exp.] (dunlaphinit) EN: administrative Discretion FR: discrétion administrative [f]
ดุลยพินิจ[n.] (dunlayaphin) EN: discretion ; judgment FR:
การใช้ดุลพินิจในทางที่ไม่ถูกต้อง[n. exp.] (kān chai du) EN: abuse of discretion FR:
ในดุลพินิจของ...[n. exp.] (nai dunlaph) EN: to the discretion of ... FR: à la discrétion de
ในดุลพินิจของศาล[n. exp.] (nai dunlaph) EN: to the discretion of the court FR:
ไร้เดียงสา[adj.] (rai dīengsā) EN: innocent ; naive ; childlike ; artless ; simple ; credulous ; ingenuous ; unworldly ; lacking discretion FR: innocent ; naïf ; crédule ; ingénu ; candide
ตามควร[adv.] (tām khūan) EN: appropriately ; as fits ; as it should be ; as is proper ; as discretion ; suitably FR: comme il convient ; comme il faut ; comme il se doit ; de façon/manière appropriée
ตามแต่[adv.] (tām tāe) EN: as FR: à discrétion ; à sa convenance
ทำตามอำเภอใจ[v. exp.] (tham tām am) EN: act at one's own discretion FR:
วิจารณญาณ[n.] (wijāranayān) EN: judgment = judgement ; discretion ; intelligence ; good sense FR: jugement [m] ; discernement [m]
อำนาจดุลพินิจ[n. exp.] (amnāt dunla) EN: discretionary power FR: pourvoir discrétionnaire [m]

discretion ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Ermessensmissbrauch {m}abuse of discretion
Strafmündigkeit {f}criminal discretion
Ermessensspielraum {m}scope of (administrative) discretion
Blankovollmacht {f}full discretionary power
Handlungspotential {n}discretion to act
Ermessensspielraum {m}discretionary powers

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า discretion
Back to top