ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

arbiter

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *arbiter*, -arbiter-

arbiter ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
arbiter (n.) ผู้ตัดสิน See also: ผู้ชี้ขาด Syn. umpire, arbitretor, judge
arbiter (n.) ผู้ที่มีอิทธิพล See also: ผู้ที่มีอำนาจ
English-Thai: HOPE Dictionary
arbiter(อาร์'บิเทอะ) n. ผู้ตัดสิน,ตุลาการ,คนชี้ขาด,ผู้กำชะตาชีวิต,อนุญาโตตุลาการ (judge)
English-Thai: Nontri Dictionary
arbiter(n) ผู้ตัดสิน,ตุลาการ,ผู้ชี้ขาด
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
It's commercial fare and they will line up with the idea to let the marketplace be the ultimate arbiter of all of the age of biology.และคนกลุ่มนี้ก็เสนอความคิด ให้ตลาดเป็นผู้ชี้ขาดขั้นสุดท้าย ในยุคชีวภาพนี้
He's not exactly the arbiter of great literature, is he?เขาไม่ใช่ปรมาจารย์ อักษรศาสตร์ซักหน่อยไม่ใช่เรอะ?
While I love My Chemical Romance, and I think we all kicked butt on that number... as our team leader and arbiter of all that is good...ที่จริงหนูรัก วง My Chemical Romance และหนูคิดว่า พวกเราต้องโดนเล่นงานแน่ ถ้าใช้เพลงนั้น ในฐานะที่เป็นหัวหน้าทีม
You're declaring yourself the sole arbiter of true love?คุณคิดว่า คุณเป็นผู้ชี้ขาดว่าอันไหนคือรักแท้
"My mother considers herself an arbiter of Parisian style, but the only French she is intimate with are fries."ถึงแม่จะเป็นคนกว้างขวางในปารีส แต่ที่ความเป็นฝรั่งเศษอย่างเดียวที่แม่คุ้นเคยก็คือ เฟร้นท์ฟราย

arbiter ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
アービタ[, a-bita] (n) arbiter
アビタ[, abita] (n) arbiter
風狂[ふうきょう, fuukyou] (n,vs) (1) insanity; insane person; (2) arbiter of taste; connoisseur

arbiter ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
กรรมการ[n.] (kammakān) EN: referee ; judge ; umpire ; arbiter FR: arbitre [m] ; directeur de jeu [m] ; juge-arbitre [m]
กรรมการชี้ขาด[n. exp.] (kammakān ch) EN: referee ; umpire ; arbiter ; arbitrator FR:
กรรมการกลาง[n. exp.] (kammakān kl) EN: arbiter ; the one who has to say ; central committee FR:
ตุลาการ[n.] (tulākān) EN: judge ; arbitrator ; arbiter ; adjudicator ; body of judges ; bench FR: juge [m] ; magistrat [m] ; magistrature [f]

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า arbiter
Back to top