ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

arbitrator

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *arbitrator*, -arbitrator-

arbitrator ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
arbitrator (n.) ผู้ตัดสิน See also: ผู้ที่ถูกเลือกให้มาตัดสิน Syn. arbiter, referee, mediator
English-Thai: Nontri Dictionary
arbitrator(n) ผู้ชี้ขาด,ผู้ตัดสิน
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
arbitratorอนุญาโตตุลาการ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Arbitratorsอนุญาโตตุลาการ [TU Subject Heading]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
อนุญาโตตุลาการ (n.) arbitrator See also: umpire
อนุญาโตตุลาการ (n.) arbitrator

arbitrator ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
留め役[とめやく, tomeyaku] (n) arbitrator
留め男[とめおとこ, tomeotoko] (n) tout; arbitrator
仲裁人[ちゅうさいにん, chuusainin] (n) arbitrator; mediator
仲裁者[ちゅうさいしゃ, chuusaisha] (n) arbitrator; mediator
調停者[ちょうていしゃ, chouteisha] (n) arbitrator; mediator; go-between

arbitrator ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
อนุญาโตตุลาการ[n.] (anuyātōtulā) EN: arbitrator ; umpire FR: arbitre [m]
กรรมการชี้ขาด[n. exp.] (kammakān ch) EN: referee ; umpire ; arbiter ; arbitrator FR:
กฎหมายอนุญาโตตุลาการ[n. exp.] (kotmāi anuy) EN: arbitrator FR:
ผู้ชี้ขาด[n. exp.] (phū chīkhāt) EN: arbitrator ; umpire FR:
ผู้ไกล่เกลี่ย[n.] (phū klaiklī) EN: mediator ; peace-maker ; intermediary ; arbitrator FR: médiateur [m] ; médiatrice [f] ; pacificateur [m] ; pacificatrice [f] ; arbitre [m]
ตุลาการ[n.] (tulākān) EN: judge ; arbitrator ; arbiter ; adjudicator ; body of judges ; bench FR: juge [m] ; magistrat [m] ; magistrature [f]

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า arbitrator
Back to top