ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

magistrate

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *magistrate*, -magistrate-

magistrate ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
magistrate (n.) ผู้พิพากษา Syn. judge
magistrate (n.) เจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครอง See also: พนักงานปกครอง Syn. jurist, justice, officer
English-Thai: HOPE Dictionary
magistrate(แมจ'จิสเทรท) n. ผู้พิพากษา,พนักงานผู้ปกครอง, See also: magistrateship n.
English-Thai: Nontri Dictionary
magistrate(n) เจ้าหน้าที่ฝ่ายบริหาร,ผู้พิพากษา,นักปกครอง
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
magistrateผู้พิพากษาศาลแขวง [ดู justice of the peace] [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
However a new magistrate volunteered to came to the village and he heard from Arang's vindictive spirits that she had been raped and killed,อย่างไรก็ตาม มีผู้พิพากษาใหม่ อาสาไปที่หมู่บ้าน และ เขาได้รับรู้เรื่องจาก วิญญาณที่โกรธแค้นของอแรง ว่าหล่อนถูกข่มขืนและฆ่า
The magistrate is here.เอาหละเจ้าหน้าที่ปกครองมาแล้ว\เราจะยึดพาสปอร์ตคุณไว้
From magistrate calavius!จากท่านผู้พิพากษา คาลาเวียส !
I should talk to the magistrate about it.ฉันควรพูดกับท่านผู้พิพากษา เกี่ยวกับมัน
No, we won't concern the magistrate with these things,ไม่ เราไม่ควรรบกวนท่านผู้พิพากษาด้วยเรื่องเหล่านี้
I bring word of great import to magistrate calavius.ข้านำข่าวสำคัญมารายงานให้กับท่านผู้พิพากษาคาลาเวียส
The magistrate rides to retrieve him.ผู้พิพากษากำลังไปรับตัวเด็ก
"A magistrate may issue a warrant authorising the search of a premises provided there are reasonable grounds for believing the location contains material with substantial evidentiary value".ผู้พิพากษาอาจออกหมายศาล" "ค้นสถานที่ด้วยเหตุอันควร เพราะเชื่อว่าสถานที่แห่งนั้นมีวัสดุ" "พร้อมกับหลักฐานที่เป็นรูปธรรมต่อการใช้พิสูจน์ข้อเท็จจริง
Will not be judged by the issuing magistrate to have met those criteria.จะไม่ได้รับการตัดสินโดยผู้พิพากษา ที่ออกหมายศาลตามมาตรา
I brought the magistrate from the neighboring district.ข้าพาข้าหลวงจากเขตใกล้ๆกันมา
I need to grill the magistrate to pull at the roots of Master Han!ข้าต้องไปบี้ข้าหลวงคนนั้น เพื่อที่จะได้สาวไปถึงราก... ...ของนายท่านฮัง
And once upon a time, he was a Magistrate with the Audiencia Nacional in Madrid.ครั้งหนึ่งเขาเคยเป็นผู้พิพากษา กับ Audiencia Nacional ในมาดริด

magistrate ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
何厚铧[Hé Hòu huá, ㄏㄜˊ ㄏㄡˋ ㄏㄨㄚˊ, 何厚铧 / 何厚鏵] He Houhua (1955-), Macau financier and politician, first magistrate from 1999
判官[pàn guān, ㄆㄢˋ ㄍㄨㄢ, 判官] magistrate (during Tang and Song dynasties); mythological underworld judge
假吏[jiǎ lì, ㄐㄧㄚˇ ㄌㄧˋ, 假吏] acting magistrate; temporary official (in former times)
假令[jiǎ lìng, ㄐㄧㄚˇ ㄌㄧㄥˋ, 假令] if; supposing that; acting county magistrate
府尹[fǔ yǐn, ㄈㄨˇ ˇ, 府尹] magistrate; prefect
行政长官[xíng zhèng cháng guān, ㄒㄧㄥˊ ㄓㄥˋ ㄔㄤˊ ㄍㄨㄢ, 行政长官 / 行政長官] magistrate

magistrate ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
町奉行[まちぶぎょう, machibugyou] (n) (Edo-period) town magistrate
プラエトル[, puraetoru] (n) praetor (Roman magistrate)
代官[だいかん, daikan] (n) Edo-period prefectural governor (magistrate, bailiff); (P)
判官[はんがん;ほうがん, hangan ; hougan] (n) (1) judge; magistrate; (2) (arch) 4th (or 3rd) grade official; assistant district officer
奉行[ぶぎょう, bugyou] (n,vs) magistrate; shogunate administrator; (P)
奉行所[ぶぎょうしょ, bugyousho] (n) magistrate's office

magistrate ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ผู้พิพากษา[n. exp.] (phū phiphāk) EN: judge ; magistrate ; jurist ; justice FR: juge [m] ; magistrat [m]
ผู้พิพากษาศาลแขวง[n. exp.] (phū phiphāk) EN: magistrate FR:

magistrate ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Friedensrichter {m}magistrates

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า magistrate
Back to top