ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

*carry*

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น carry, -carry-

*carry* ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
card-carrying (adj.) ที่เป็นสมาชิกขององค์กร (โดยเฉพาะทางการเมือง)
carry (n.) การขนส่ง Syn. portage
carry (vt.) ขนส่ง See also: บรรทุก Syn. convey, transport
carry (vt.) ขยายไปสู่ Syn. extend
carry (vi.) จดทะเบียน See also: ลงทะเบียน Syn. enroll
carry (vt.) ชักนำทางความรู้สึก
carry (vi.) เดินทาง
carry (vt.) ตั้งครรภ์ See also: ท้อง, อุ้มท้อง Syn. be pregnant with
carry (vt.) ถือไว้ See also: หอบไว้ Syn. hold
carry (vt.) บรรจุ See also: ใส่ Syn. contain
carry (vt.) บอกข่าว See also: แจ้งข่าว, แจ้งข้อมูล Syn. impart
carry (vt.) แบก See also: แบกรับ, รับ
carry (vt.) ประพฤติ See also: ปฎิบัติตัว Syn. behave, comport
carry (vi.) เป็นสื่อนำ See also: นำพาไป Syn. take
carry (vt.) พก
carry (vi.) มี (โทษ, ค่าปรับ)
carry (vt.) ยึด (รองรับน้ำหนัก)
carry (n.) ระยะ Syn. range
carry (vt.) ส่ง (จดหมาย) Syn. post
carry (vt.) สนับสนุน See also: ค้ำจุน Syn. sustain
carry about (phrv.) นำติดตัวไป See also: พกติดตัว Syn. carry along, carry around
carry all before one (idm.) กวาดเรียบ See also: กวาดหมด
carry along (phrv.) นำติดตัวไป See also: พกติดตัว Syn. carry about, carry about
carry along (phrv.) ทำให้หลงใหล See also: ทำให้เคลิบเคลิ้ม Syn. carry away
carry along (phrv.) กระตุ้น See also: ให้กำลังใจ
carry around (phrv.) นำติดตัวไป See also: พกติดตัว Syn. carry along, carry about
carry away (phrv.) ทำด้วยความหุนหันพลันแล่น See also: ความคุมอารมณ์ไม่ได้, ทำด้วยความตื่นเต้น
carry away (phrv.) ทำให้หลงใหล (มักใช้รูป passive voice) See also: ทำให้เคลิบเคลิ้ม Syn. carry along
carry away (phrv.) ชักชวน See also: ทำให้ฮึกเหิม
carry away (phrv.) ทำให้ตื่นเต้น See also: ทำให้ตื่นตาตื่นใจ
carry back (phrv.) คืน
carry back (phrv.) ทำให้หวนนึกถึง Syn. go back, go back to, take back
carry before (phrv.) ประสบความสำเร็จในทุกสิ่ง (มักใช้ในภาษาเขียน)
carry coals to Newcastle (idm.) ทำในสิ่งที่ไม่จำเป็น See also: ทำในสิ่งที่ไม่เป็นประโยชน์
carry down (phrv.) ยกลงมา
carry down (phrv.) สืบทอดไปยัง See also: ถ่ายทอดให้กับ, ส่งต่อให้คนรุ่นหลัง Syn. hand down
carry forward (phrv.) ผลักดัน
carry forward (phrv.) ย้ายไป (ทางธุรกิจหรือการเงิน) See also: โอนไป, ยกยอดไป Syn. bring forward, carry over
carry forward (phrv.) ทำให้เดินหน้าต่อไป See also: มุ่งหน้าทำต่อไป
carry in (vt.) นำเข้า Syn. ship in, transport in Ops. export
English-Thai: HOPE Dictionary
carry(แค'รี) {carries,carrying,carries} vt. ขนส่ง,แบก,ลำเลียง,หอบ,หาบ,อุ้ม,ยก,ถือติดตัว,นำติดตัว,นำไปสู่,สะพาย,บรรทุก,ส่ง,แพร่กระจาย,ออกข่าว,ประกอบด้วย,สนับสนุน,ค้ำจุน,ผลักดัน,ยืดได้,รับภาระ,วางตัว,ปฏิบัติ,ยกยอด,โอน,มีไว้ในร้าน. vi. ถือติดตัว,มีกำลังดัน,ดัน,ถู เลขทดตัวทดหมายถึง ค่าที่เกิดจากการบวกตัวเลขตั้งแต่ 2 ตัวขึ้นไปในหลักเดียวกัน แล้วได้ผลมากกว่าหรือเท่ากับเลขฐาน ซึ่งจะนำไปบวกกับเลขในหลักถัดไป
carry digitn. ตัวทด
carry electroden. อิเล็กโทรน
miscarry(มิสแค'รี) vi. ประสบความล้มเหลว,หลงทาง,สูญเสียในระหว่างทาง,แท้งลูกโดยธรรมชาติ, Syn. fail
English-Thai: Nontri Dictionary
carry(vt) ขน,นำไป,แบก,ถือ,หิ้ว,สะพาย,บรรทุก,ขนส่ง
miscarry(vi) ผิดพลาด,ล้มเหลว,แท้งลูก,หลงทาง
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
carry๑. ตัวทด๒. เลขทด๓. การทด๔. -ทด [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
carry overยกยอดไป [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
carrying chargeค่าธรรมเนียมที่ต้องเสียเพิ่มต่างหากจากดอกเบี้ย [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Carry forwardยอดยกไป [การบัญชี]
Carry Overน้ำยาไหลไปสู่แผ่นทดสอบอื่นๆใกล้ๆกัน [การแพทย์]
Fireman's Carryอุ้มแบก,แบกอย่างคนดับเพลิง [การแพทย์]
Fore-and-Aft Carryอุ้มคู่กอดหลัง [การแพทย์]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
คนรับภาระ (n.) one carrying a burden See also: one who shoulders a burden, responsibility, burden bearer Syn. ผู้แบกภาระ, คนแบกภาระ Ops. ผู้โยนภาระ
คนแบกภาระ (n.) one carrying a burden See also: one who shoulders a burden, responsibility, burden bearer Syn. คนรับภาระ, ผู้แบกภาระ Ops. ผู้โยนภาระ
ผู้รับภาระ (n.) one carrying a burden See also: one who shoulders a burden, responsibility, burden bearer Syn. คนรับภาระ, ผู้แบกภาระ, คนแบกภาระ Ops. ผู้โยนภาระ
ผู้แบกภาระ (n.) one carrying a burden See also: one who shoulders a burden, responsibility, burden bearer Syn. คนรับภาระ, คนแบกภาระ Ops. ผู้โยนภาระ
สาแหรก (n.) rattan carrying rack
กระเดียด (v.) carry on one´s hip Syn. กระเตง
กระเตง (v.) carry See also: carry something on one´s waist, carry (a child) on one´s hip, hold, convey
การทด (n.) carrying forward See also: addition, transfer Syn. การเพิ่ม
การพา (n.) carrying See also: taking, conduction, leading, convection, bringing Syn. การนำ
การหาม (n.) carrying (by two persons) See also: carrying on the shoulder Syn. การแบก
การเพิ่ม (n.) carrying forward See also: addition, transfer
การแบก (n.) carrying (by two persons) See also: carrying on the shoulder
ขี่คอ (v.) carry (a baby) on one´s neck
ขึ้นคอ (v.) carry (a baby) on one´s neck Syn. ขี่คอ
ครองใจ (v.) carry one´s favour See also: govern one´s heart, maintain popular morale, win the one´s heart Syn. ชนะใจ
คอน (v.) carry See also: take Syn. แบก, หาม
ชักศพ (v.) carry a coffin around the crematory See also: convey a corpse for a funeral cortege
ดำเนินต่อไป (v.) carry on Syn. เป็นไป
ตกเลือด (v.) miscarry See also: have a miscarriage, bleed excessively, have an abnormal issue of blood, have an abortion Syn. แท้งลูก
ต่าง (v.) carry See also: hold, be loaded with, burden
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
Let me carry your suitcase!ให้ฉันช่วยยกกระเป๋าเสื้อผ้าให้นะ
I don't think you should carry on doing thatฉันคิดว่าคุณไม่ควรทำสิ่งนั้นต่อ
We got as much as we could carryพวกเราได้มามากเท่าที่จะขนมาได้
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
And that he will carry me away to his castle where we will live happily ever after.และบอกว่าเขาจะพาเราไปยัง ปราสาทของเขา ที่เราจะมีชีวิตอยู่อย่างมี ความสุขหลังจากที่เคย
In order to carry this out one of us must die.เพื่อการใหญ่นี้ มีคนนึงจะต้องตาย
Isn't he rather afraid that somebody might come down and carry you off?ไม่กลัวรึครับว่าจะมีอะไรลงมาลักพาตัวคุณไป
They carry them out, the prisoners themselves helping with the work.และให้สร้างจริง ด้วยแรงงานของนักโทษด้วยกันเอง
He always went down to help him carry the lines, the gaff and harpoon... ... and the sail that was furled around the mast.ดำเนินการเส้นขดฉมวกและ ฉมวก และเรือที่ถูกม้วนรอบเสา ใบปะ
The successful fishermen were already in and had butchered their marlin out... ... carried them laid full-length across two planks to the fish house... ... where they waited for the ice truck to carry them to the market in Havana.ชาวประมงที่ประสบ ความสำเร็จ วันนั้นมีอยู่แล้วใน และเชือดมาร์ลินของพวกเขา ออก
At least he used to carry lists of horses in his pocket at all times.อย่างน้อยเขาใช้ในการดำเนิน รายการของม้า ในกระเป๋าของเขาตลอดเวลา
They walked down the road, and all along the road in the dark... ... barefoot men were moving, carrying the masts of their boats.พวกเขาเดินลงถนนและตลอด ถนนคนเดินเท้าเปล่ามืดถูกย้าย แบกเสากระโดงเรือของพวก เขา
I have to carry my own tea.I have to carry my own tea.
They carry gold not paper dollars. And they're going to beat the South.พวกนี้พกทองแทนธนบัตร และจะบดขยี้ฝ่ายใต้
Like that you won't have to carry so much.แบบนี้แหละ แกจะได้ ไม่ต้องถืออะไรมาก
Is it now the butcher which is carrying out intimacy at your home address?ฉันอยากจะให้เข้าใจว่าตอนนี้ มันเป็นเขียง ซึ่งจะดำเนินการใกล้ชิด ที่อยู่ที่บ้านของคุณหรือไม่

*carry* ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[dài, ㄉㄞˋ, 带 / 帶] band; belt; girdle; ribbon; tire; area; zone; region; to wear; to carry; to lead; to bring; to look after; to raise
[kuì, ㄎㄨㄟˋ, 篑 / 簣] basket for carrying soil
不可终日[bù kě zhōng rì, ㄅㄨˋ ㄎㄜˇ ㄓㄨㄥ ㄖˋ, 不可终日 / 不可終日] be unable to carry on even for a single day; be in a desperate situation
背负[bēi fù, ㄅㄟ ㄈㄨˋ, 背负 / 揹負] bear; carry on the back; have on one's shoulder
[chuāi, ㄔㄨㄞ, 搋] to knead; to rub; to clear a drain with a pump; to conceal sth in one's bosom; to carry sth under one's coat
[huái, ㄏㄨㄞˊ, 褢] to carry in the bosom or the sleeve; to wrap, to conceal
[huái, ㄏㄨㄞˊ, 褱] to carry in the bosom or the sleeve; to wrap, to conceal
失责[shī zé, ㄕ ㄗㄜˊ, 失责 / 失責] breach of responsibility; failure to carry out one's duty
[tuó, ㄊㄨㄛˊ, 佗] carry on the back
刊登[kān dēng, ㄎㄢ ㄉㄥ, 刊登] carry a story; publish (in a newspaper or magazine)
大举[dà jǔ, ㄉㄚˋ ㄐㄩˇ, 大举 / 大舉] carry out a large-scale (military) operation
[jiǎn, ㄐㄧㄢˇ, 戬 / 戩] carry to the utmost; to cut
扁担[biǎn dan, ㄅㄧㄢˇ ㄉㄢ˙, 扁担 / 扁擔] carrying pole; shoulder pole
[káng, ㄎㄤˊ, 扛] carry on one's shoulder
[tiāo, ㄊㄧㄠ, 挑] carry on a pole; choose
[qián, ㄑㄧㄢˊ, 掮] carry on shoulders
[dī, ㄉㄧ, 提] carry (suspended)
[bēi, ㄅㄟ, 背 / 揹] carry on one's back
沿袭[yán xí, ㄧㄢˊ ㄒㄧˊ, 沿袭 / 沿襲] carry on the same way as before
[zuǎn, ㄗㄨㄢˇ, 缵 / 纘] carry on
[duò, ㄉㄨㄛˋ, 驮 / 馱] carry on back
[tuó, ㄊㄨㄛˊ, 驮 / 馱] carry on back
李代桃僵[lǐ dài táo jiāng, ㄌㄧˇ ㄉㄞˋ ㄊㄠˊ ㄐㄧㄤ, 李代桃僵] lit. the plum tree withers in place of the peach tree; to substitute one thing for another; to carry the can for sb
[xié, ㄒㄧㄝˊ, 襭] carry with the front of a robe
接着[jiē zhe, ㄐㄧㄝ ㄓㄜ˙, 接着 / 接著] to catch and hold on; to continue; to go on to do sth; to follow; to carry on; then; after that; subsequently; to follow; to proceed; to ensue; in turn; in one's turn
一不做,二不休[yī bù zuò, ㄧ ㄅㄨˋ ㄗㄨㄛˋ, er4 bu4 xiu1, 一不做,二不休] don't do it, or don't rest (成语 saw); either give up, or go through to the end; Since we started, we must carry it through whatever happens.; in for a penny, in for a pound
[duān, ㄉㄨㄢ, 端] end; extremity; item; port; to hold sth level with both hands; to carry; regular
执行[zhí xíng, ㄓˊ ㄒㄧㄥˊ, 执行 / 執行] implement; carry out; to execute; to run
实行[shí xíng, ㄕˊ ㄒㄧㄥˊ, 实行 / 實行] implement; carry out; to put into practice
贯彻[guàn chè, ㄍㄨㄢˋ ㄔㄜˋ, 贯彻 / 貫徹] implement; put into practice; carry out
批办[pī bàn, ㄆㄧ ㄅㄢˋ, 批办 / 批辦] to approve and carry out; to issue approval
猿玃[yuán jué, ㄩㄢˊ ㄐㄩㄝˊ, 猿玃] legendary ape of Sichuan and Yunnan, with a penchant for carrying off girls
[jué, ㄐㄩㄝˊ, 玃] legendary ape of Sichuan and Yunnan, with a penchant for carrying off girls
玃猿[jué yuán, ㄐㄩㄝˊ ㄩㄢˊ, 玃猿] legendary ape of Sichuan and Yunnan, with a penchant for carrying off girls
担子[dàn zi, ㄉㄢˋ ㄗ˙, 担子 / 擔子] load; a carrying pole and the loads on it
载重[zài zhòng, ㄗㄞˋ ㄓㄨㄥˋ, 载重 / 載重] load; carrying capacity
[fù, ㄈㄨˋ, 负 / 負] lose; negative (math. etc); to bear; to carry (on one's back)
酝酿[yùn niàng, ㄩㄣˋ ㄋㄧㄤˋ, 酝酿 / 醞釀] mull over (an issue); carry on a preliminary round of exploratory discussions
[hè, ㄏㄜˋ, 荷] peppermint; to carry burden
唱头[chàng tóu, ㄔㄤˋ ㄊㄡˊ, 唱头 / 唱頭] pick-up (carrying gramophone needle)

*carry* ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
お姫様抱っこ;お姫様だっこ;お姫さま抱っこ;お姫さまだっこ;御姫様抱っこ;御姫様だっこ[おひめさまだっこ, ohimesamadakko] (n,vs) (col) (See 横抱き) carrying a person in one's arms
お忍び;御忍び[おしのび, oshinobi] (n) (1) (abbr) travelling incognito (traveling); (2) (See 御忍び駕籠) special palanquin for carrying a daimyo or his wife incognito
カスケード式けた上げ[カスケードしきけたあげ, kasuke-do shikiketaage] (n) {comp} cascaded carry
キャリーバック[, kyari-bakku] (n) (1) large bag with handles; carry bag; (2) small case with wheels; (3) bringing the ball back to one's own position (rugby) (wasei
キャリー商品[キャリーしょうひん, kyari-shouhin] (n) leftover stock; carry-over stock
けた上げ保留加算機;桁上げ保留加算機[けたあげほりゅうかさんき, ketaagehoryuukasanki] (n) {comp} carry-save adder
けた上げ数;桁上げ数[けたあげすう, ketaagesuu] (n) {comp} carry digit
さんや袋[さんやぶくろ, sanyabukuro] (n) pilgrim's carry-all bag
しつつ行なう[しつつおこなう, shitsutsuokonau] (exp,v5u) (1) to be carrying out; to be in the process of carrying out; (2) to be performing; to be in the process of performing
しもた屋;仕舞屋(io);仕舞た屋;仕舞うた屋[しもたや(しもた屋;仕舞屋;仕舞た屋);しもうたや(仕舞屋;仕舞うた屋), shimotaya ( shimota ya ; shimai ya ; shimai ta ya ); shimoutaya ( shimai ya ; shima] (n) store that has been gone out of business; household that lives without carrying on a business
セカンドバッグ[, sekandobaggu] (n) second bag; zippered carrying case
ため桶;溜め桶;溜桶[ためおけ, tameoke] (n) (1) bucket (for carrying sake, soy sauce, etc.); (2) manure bucket; (3) rainwater bucket (for dousing fires)
テレアポ[, tereapo] (n) (1) (abbr) telephone appointment; arranging meetings and appointments in advance by phone; (2) cold-calling to get potential customers to agree to meet a salesman; carrying out market surveys by phone
ぱくり屋;パクリ屋[ぱくりや(ぱくり屋);パクリや(パクリ屋), pakuriya ( pakuri ya ); pakuri ya ( pakuri ya )] (n) confidence man; con man; company (or person) carrying out credit fraud
ぶら下げる[ぶらさげる, burasageru] (v1,vt) to hang; to suspend; to dangle; to swing; to carry; (P)
乗せる(P);載せる[のせる, noseru] (v1,vt) (1) to place on (something); (2) (esp. 乗せる) to give (someone) a ride; to give a lift; to pick up; to help on board; (3) (esp. 載せる) to load (luggage); to carry; to take on board; (4) to send out (on the airwaves, etc.); (5) to deceive; to take for a ride; (6) to (sing) along with (musical accompaniment); (7) to let (someone) take part; (8) to excite (someone); (9) (載せる only) to publish (an article); to run (an ad); (P)
事を運ぶ[ことをはこぶ, kotowohakobu] (exp,v5b) to go ahead; to proceed; to carry on
仕済ます;為済ます[しすます, shisumasu] (v5s,vt) (uk) to succeed as planned; to carry through; to accomplish
伸び(P);延び[のび(P);ノビ, nobi (P); nobi] (n,vs) (1) growth; development; (2) stretching (e.g. body when waking up); (3) spread; elongation; extension; carry (e.g. of sound); sustain; (P)
兼営[けんえい, ken'ei] (n,vs) operating or carrying on simultaneously
出棺[しゅっかん, shukkan] (n,vs) carrying out a coffin; funeral procession
切り出す[きりだす;きりいだす, kiridasu ; kiriidasu] (v5s,vt) to quarry; to cut (timber); to cut and carry off; to begin to talk; to break the ice; to broach; to bring down
効く(P);利く(P)[きく, kiku] (v5k,vi) (1) (See 薬が効く) to be effective; to show effect; (2) (See 目が利く) to do its work; to carry out its function well; (3) (See 割引が効く) to be possible to use; (P)
勤め行なう[つとめおこなう, tsutomeokonau] (v5u) to carry on (work)
取り放題;取放題[とりほうだい, torihoudai] (n) as much as one can take or carry away
口でやる[くちでやる, kuchideyaru] (exp,v5r) (vulg) to carry out fellatio; to give someone head
合わせ行なう[あわせおこなう, awaseokonau] (v5u) to carry on together; to do at the same time
営む[いとなむ, itonamu] (v5m,vt) to carry on (e.g. in ceremony); to run a business; (P)
地でいく;地で行く;地でゆく[じでいく(地でいく;地で行く);じでゆく(地で行く;地でゆく), jideiku ( chi deiku ; chi de iku ); jideyuku ( chi de iku ; chi deyuku )] (v5k-s) to do for real; to do in real life; to carry (a story) into actual practice (practise)
執行[しっこう(P);しゅぎょう;しゅうぎょう;しぎょう, shikkou (P); shugyou ; shuugyou ; shigyou] (n,vs) (1) (しっこう, しゅぎょう only) execution; carrying out; performance; enforcement; exercise; service; (n) (2) {Buddh} lead monk performing various tasks in a temple; (P)
天秤;天びん;天平(iK)[てんびん, tenbin] (n) (1) (balance) scales; (2) shoulder carrying pole; (3) steelyard
奪い去る[うばいさる, ubaisaru] (v5r) to take away; to carry off
完遂[かんすい(P);かんつい(ik), kansui (P); kantsui (ik)] (vs) (1) (See 未遂) to accomplish; to carry out; (n) (2) accomplishment; (P)
実施[じっし, jisshi] (n,vs) enforcement; implementation; putting into practice (practise); carrying out; operation; working (e.g. working parameters); enactment; (P)
宿す[やどす, yadosu] (v5s,vt) (1) to keep (guest); (2) to conceive; (3) to carry (virus); (4) to entrust; (P)
届く[とどく, todoku] (v5k,vi) (1) to reach; to arrive; to get through; to get at; (2) to be attentive; to pay attention; (3) to be delivered; to carry (e.g. sound); (P)
岡持ち[おかもち, okamochi] (n) wooden carrying box
差し入れ;差入れ[さしいれ, sashiire] (n,vs) (1) insertion; letter drop; (2) things sent to a prisoner; (3) supply of provisions, refreshments, etc. to someone carrying out a task
弁じる[べんじる, benjiru] (v1,vi) to speak; to talk; to argue; to manage; to dispose of; to carry through; to distinguish; to discriminate
差す[さす, sasu] (v5s,vi) (1) (See 射す) to shine; (2) to be visible; (3) to be tinged with; (4) to rise (of water levels); to flow in; (5) (See 気が差す,魔が差す) to be felt (i.e. as an emotion); to come over one; (v5s,vt) (6) to hold up (an umbrella, etc.); to put up; to raise; (7) (See 指す・5) to extend one's arm straight ahead (in dance); (8) (See 挿す・1) to insert; to put in; (9) (See 挿す・4) to wear (a sword) in one's belt; to wear at one's side; to carry under one's arm; (10) to insert one's arm under an opponent's arm (in sumo); (11) (See 刺す・4) to pole (a boat); (12) (See 注す・1) to pour; to add (liquid); to serve (drinks); (13) to put on (lipstick, etc.); to apply; to colour; to dye; (14) to light (a fire); to burn; (15) (See 鎖す・さす・1) to shut; to close; to lock; to fasten; (suf,v5s) (16) (after the -masu stem of a verb) (See 止す・さす) to stop in the midst of; to leave undone; (P)
Japanese-English: COMDICT Dictionary
カスケード式けた上げ[カスケードしきけたあげ, kasuke-do shikiketaage] cascaded carry
けた上げ[けたあげ, ketaage] carry (vs)
けた上げ保留加算機[けたあげほりゅうかさんき, ketaagehoryuukasanki] carry-save adder
けた上げ数[けたあげすう, ketaagesuu] carry digit
リップルけた上げ[りっぷるけたあげ, rippuruketaage] ripple carry
全けた上げ[ぜんけたあげ, zenketaage] complete carry
全桁上げ[ぜんけたあげ, zenketaage] complete carry
循環けた上げ[じゅんかんけたあげ, junkanketaage] end-around carry
桁上げ[けたあげ, ketaage] carry
桁上げなし加算[けたあげなしかさん, ketaagenashikasan] addition without carry
桁上り[けたあがり, ketaagari] carry
部分けた上げ[ぶぶんけたあげ, bubunketaage] partial carry
高速けた上げ[こうそくけたあげ, kousokuketaage] high-speed carry
Japanese-Thai: Saikam Dictionary
営む[いとなむ, itonamu] Thai: ดำเนินงาน English: to carry on (e.g. in ceremony)
背負う[せおう, seou] Thai: แบก English: to carry on back or shoulder

*carry* ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
แบก[v.] (baēk) EN: shoulder ; carry on the back ; bear FR: porter sur l'épaule ; transporter
แบกอาวุธ[v. exp.] (baēk āwut) EN: carry a weapon ; shoulder a gun FR:
แบกหาม[v. exp.] (baēk hām) EN: carry on the back ; shoulder FR: transporter sur le dos
แบกน้ำหนัก[v. exp.] (baēk nāmnak) EN: carry a weight (of) ; have a weight handicap FR:
บ้าหอบฟาง[v.] (bāhøpfāng) EN: like to carrying around lots of valuable things FR:
ใบลาน[n. exp.] (bai lān) EN: ancient palm leaf manuscripts carrying Buddhist scriptures FR:
บำเพ็ญ[v.] (bamphen) EN: practice ; observe ; perform ; make ; do ; fulfil ; fulfill ; accomplish ; carry out ; act FR: accomplir ; observer ; satisfaire à ; remplir
บำเพ็ญพรต[v. exp.] (bamphen phr) EN: carry out observances FR:
บรรทุก [v.] (banthuk) EN: transport ; carry ; load ; be loaded ; be laden FR: charger ; transporter ; mettre sur
บรรทุกผู้โดยสาร[v. exp.] (banthuk phū) EN: transport passengers ; carry passengers FR: embarquer
ชักศพ[v.] (chaksop) EN: carry a coffin around the crematory FR:
เฉลิม[v.] (chaloēm) EN: glorify ; eulogize ; extol ; exalt ; enhance ; carry forward FR:
เชื่อถือ[v.] (cheūatheū) EN: trust ; have faith in ; rely on ; confide in ; carry credit ; respect ; admire ; look up to ; believe FR: croire en ; avoir foi en
เฉี่ยว[v.] (chīo) EN: seize ; pinch ; carry away ; swoop ; pounce FR: fondre sur ; se précipiter sur ; descendre en piqué
ดำเนิน[v.] (damnoēn) EN: proceed ; carry on ; carry out ; conduct ; go on ; go forward ; handle ; act ; walk ; go on foot ; go ; pursue FR: avancer ; se dérouler ; mener ; procéder
ดำเนินการ[v.] (damnoēn kān) EN: manage ; carry out ; conduct ; engage in ; do ; perform ; act ; proceed ; carry on ; execute ; run ; operate ; transact ; administer ; implement ; press ahead FR: agir ; procéder ; effectuer ; conduire ; mener ; prendre des mesures ; opérer ; exécuter
ดำเนินงาน[v.] (damnoēn-ngā) EN: operate ; carry on ; execute ; manage ; run ; administer ; perform FR: diriger ; gérer ; opérer ; effectuer
ดำเนินต่อไป[v. exp.] (damnoēn tøp) EN: carry on FR:
เด็ดชีวิต[v. exp.] (det chīwit) EN: carry away ; kill ; take s.o.'s life FR: ôter la vie ; emporter
หาม[v.] (hām) EN: carry ; carry with both hands ; carry swinging from the middle of a pole FR: porter à deux avec un bâton
ห้ามการประกอบอาชีพบางอย่าง[xp] (hām kān pra) EN: prohibition to carry out a certain occupation FR: interdiction d'exercer certaines fonctions [f]
หาบ[v.] (hāp) EN: carry (something) on a shoulder pole ; carry on one's shoulder ; carry something with a carrying pole FR: porter avec un fléau
หิ้ว[v.] (hiu) EN: hold ; carry ; carry in one's hand FR: porter à la main ; tenir à la main ; porter à bras tendu ; porter à bout de bras
หิ้วกระเป๋า[v. exp.] (hiu krapao) EN: carry a basket in one's hand FR: porter un sac à la main
หอบ[v.] (høp) EN: lug ; tote ; hold in arms ; carry in arms ; carry with both arms against the chest FR: porter dans les bras
หอบหิ้ว[v.] (høphiū) EN: carry ; pick up ; hold in arms ; have in tow FR: être surchargé de paquets
หอบของพะรุงพะรัง[v. exp.] (høp khøng p) EN: carry huge loads of stuff FR:
การหาม[n.] (kān hām) EN: carrying (by two persons) ; carrying on the shoulder FR:
การนำ[n.] (kān nam) EN: bringing ; taking ; carrying ; fetching ; delivery FR:
การทด[n.] (kān thot) EN: carrying forward ; carry FR:
คาบ[v.] (khāp) EN: hold in the mouth ; carry in the mouth ; hold between one's lips ; grip with the teeth FR: saisir avec la bouche
คาบกล้อง[v. exp.] (khāp klǿng) EN: carry a pipe in one's mouth ; smoke a pipe FR:
ขึ้นคอ[v. (loc.)] (kheunkhø) EN: carry on one' s neck FR:
ขี่คอ[v. exp.] (khī khø) EN: carry a baby on one's neck FR: porter sur les épaules
ขน[v.] (khon) EN: carry ; transport FR: porter ; transporter ; transbahuter
คอน[v.] (khøn) EN: carry FR:
ขนล่ง[v.] (khonlong) EN: transport ; carry ; ship ; haul FR:
ขนน้ำ[v. exp.] (khon nām) EN: carry the water FR:
ขนส่ง[v.] (khonsong) EN: transport ; carry ; remove ; take away ; haul FR: transporter
คร่า[v.] (khrā) EN: drag off ; drag away ; carry off by force ; take by force ; abduct ; bereave FR:

*carry* ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Amateurfunksatellit {m}orbiting satellite carrying amateur radio
Kontospesen {pl}account carrying charges
Strombelastbarkeit {f}current carrying capacity; current load rating
Missgeburt {f} [med.] | eine Missgeburt habendeformed baby; deformed person; deformed animal | to miscarry
Erledigung {f} | in Erledigung Ihres Auftragesexecution; carrying out; settlement | in execution of your order
Parallel-Übertragung {f}carry look
Handgepäck {n}carry-on baggage
Personenauto {n}carryall
Fortleitungszahl {f}carry-over factor

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า *carry*
Back to top