ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

impart

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *impart*, -impart-

impart ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
impart (vt.) ติดต่อสื่อสาร See also: สื่อข้อมูล, ให้ความรู้, สอน, นำข่าวสาร / ความรู้ไปให้ Syn. communication, convey, inform
impart to (phrv.) บอกให้ทราบ See also: บอก, บอกให้รู้
impartiable (adj.) ซึ่งไม่สามารถแบ่งออกเป็นส่วนๆ ได้ See also: ซึ่งไม่อาจแบ่งแยกได้ Syn. inseparable Ops. divisible, partiable, separable
impartial (adj.) ยุติธรรม See also: เป็นกลาง, ซึ่งให้ความเป็นธรรม, ไม่เข้าข้าง, ไม่เลือกที่รักมักที่ชัง Syn. equal, unbiased, unprejudiced Ops. biased, prejudiced
impartiality (n.) ความถูกต้อง See also: ความยุติธรรม, ความเที่ยงตรง Syn. fairness, justice
impartiality (n.) ความยุติธรรม See also: ความไม่ลำเอียง, ความตรงไปตรงมา Syn. justice Ops. injustice, unfairness
impartiality (n.) ความเป็นกลาง See also: สถานภาพเป็นกลาง, สถานะที่เป็นกลาง
impartiality (n.) การไม่เอาเรื่องส่วนตัวเข้ามาเกี่ยวข้อง Syn. detachment Ops. prejudice, partiality
impartially (adv.) อย่างยุติธรรม See also: อย่างกลางๆ, อย่างเสมอภาค Syn. equally, fair Ops. unequally, unfair
impartible (adj.) ไม่สามารถแยกออกจากกันได้ (ทางกฎหมาย) See also: ที่แบ่งแยกไม่ได้ Syn. indivisible
English-Thai: HOPE Dictionary
impart(อิมพาร์ทฺ') vt. บอก,แจ้ง,เล่าเรื่อง,เผย,ให้,มอบ,แบ่งให้,ส่ง, See also: impartation,impartment n. imparter n., Syn. divulge,reveal,discover
impartial(อิมพาร์'เชิล) adj. ยุติธรรม,ไม่เอนเอียง,ไม่มีคติ., See also: impartiality,impartialness n., Syn. just,fair
impartible(อิมพาร์ท'ทะเบิล) adj. แบ่งแยกไม่ได้., See also: impartibility,impartibleness n. impartibly adv.
English-Thai: Nontri Dictionary
impart(vt) บอก,แจ้ง,เล่าเรื่อง,ให้,ส่ง,มอบให้
impartial(adj) ไม่ลำเอียง,ยุติธรรม,เสมอภาค,เป็นธรรม
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
วิทยาทาน (n.) imparting of knowledge for the general benefit
ไม่เข้าใครออกใคร (v.) be impartial See also: be unbiased, be unprejudiced, be disinterested Syn. เป็นกลาง
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Like a father, I am resolved to impart to him all that I can.เหมือนพ่อของฉันกำลังตัดสินใจที่จะ บอกกับเขาทุกสิ่งที่ฉันสามารถ
Dirk's a great kid, and I'm just trying to impart some of the experiences I've accrued to help him.ผมแค่พยายามจะแบ่ง... ...ประสบการณ์ของผม เพื่อช่วยเขา
Wind, impart my love to her.Wind, impart my love to her.
Then there's one important lesson I can impart on you.มีสิ่งสำคัญเรื่องหนึ่ง ที่ข้าสามารถสอนเจ้าได้
♪ through the eyes their charm impartthrough the eyes their charm impart
And please tell whoever it is that I'm around to impart what little wisdom I...ช่วยบอกคนที่คุณจ้างด้วยนะ ว่าฉันว่างและยินดีช่วย..
To impart a sense of America's greatness.ถึงความรู้สึกของความยิ่งใหญ่ของอเมริกัน
This way we'll be impartial, not knowing whose bottom we are viewingทางนี้ที่เรา'จะได้ยุติธรรม, ไม่ สิ่งที่สร้างพื้นฐานเราดู
And before dying of extreme old age, he supposedly imparted his tale to a... to a Franciscan friar, I think.และก่อนที่เขาจะตาย ด้วยอายุที่แก่มากจริงๆ คาดว่าเขาได้เปิดเผยความลับของเรื่องนี้ ผมคิดว่า ให้แก...
I'm even impartial towards the gloriously endowed Miss Wexford...มันไม่ยุติธรรมต่อ มิสเวกซ์ฟอร์ดผู้งดงาม
Well, you've clearly made up your mind not To be impartial in this case.เห็นชัดว่าคุณทำใจ ให้เป็นกลางไม่ได้
You are the most Honest and impartial person i know.คุณเป็นคนที่ซื่อสัตย์และ ยุติธรรมที่สุดที่ผมรู้จัก

impart ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
灌输[guàn shū, ㄍㄨㄢˋ ㄕㄨ, 灌输 / 灌輸] channel water to another place; imbue with; inculcate; instill into; teach; impart
秉公办理[bǐng gōng bàn lǐ, ㄅㄧㄥˇ ㄍㄨㄥ ㄅㄢˋ ㄌㄧˇ, 秉公办理 / 秉公辦理] conducting business impartially (成语 saw); to act justly
均等[jūn děng, ㄐㄩㄣ ㄉㄥˇ, 均等] equal; impartial; fair
不偏不倚[bù piān bù yǐ, ㄅㄨˋ ㄆㄧㄢ ㄅㄨˋ ㄧˇ, 不偏不倚] even-handed; impartial; unbiased
公平[gōng píng, ㄍㄨㄥ ㄆㄧㄥˊ, 公平] fair; impartial
中立性[zhōng lì xìng, ㄓㄨㄥ ㄌㄧˋ ㄒㄧㄥˋ, 中立性] impartiality; neutrality
秉公[bǐng gōng, ㄅㄧㄥˇ ㄍㄨㄥ, 秉公] justly; impartially
来复线[lái fù xiàn, ㄌㄞˊ ㄈㄨˋ ㄒㄧㄢˋ, 来复线 / 來復線] rifling (spiral lines on inside of gun barrel imparting spin to the bullet)
传习[chuán xí, ㄔㄨㄢˊ ㄒㄧˊ, 传习 / 傳習] teaching and learning; to study and impart

impart ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
だ体[だたい, datai] (n) (See である体) literary form imparting the nuance of speech (with sentences ending in "da")
である体[であるたい, dearutai] (n) (See だ体) literary form imparting a formal written nuance (with sentences ending in "de aru")
ですます体[ですますたい, desumasutai] (n) (See です体) literary form imparting the nuance of polite speech (with sentences ending in "desu" and verbs ending in "masu")
です体[ですたい, desutai] (n) literary form imparting the nuance of polite speech (with sentences ending in "desu" and verbs ending in "masu")
ますです体[ますですたい, masudesutai] (n) (See ですます体) literary form imparting the nuance of polite speech (with sentences ending in "desu" and verbs ending in "masu")
一様[いちよう, ichiyou] (adj-na,n) uniformity; evenness; similarity; equality; impartiality; homogeneity; (P)
一視同人;一視同仁[いっしどうじん, isshidoujin] (n) loving every human being with impartiality; universal brotherhood; universal benevolence
中正[ちゅうせい, chuusei] (adj-na,n) impartiality; fairness
伝える[つたえる, tsutaeru] (v1,vt) to convey; to report; to transmit; to communicate; to tell; to impart; to propagate; to teach; to bequeath; (P)
公平[こうへい, kouhei] (adj-na,n) fairness; impartial; justice; (P)
公平無私[こうへいむし, kouheimushi] (adj-na,n,adj-no) impartiality; fair play
公正[こうせい, kousei] (adj-na,n) justice; fairness; impartiality; (P)
公正無私[こうせいむし, kouseimushi] (n,adj-na) fair and impartial; just and unselfish
分与[ぶんよ, bunyo] (n,vs) distribution; allocation; dispensation; impartation
厳正[げんせい, gensei] (adj-na,n) strictness; impartiality; exactness; rigidness
悪平等[あくびょうどう, akubyoudou] (adj-na,n) misguided equality; misconceived equality; leaning over backwards to be impartial
無欲無私[むよくむし, muyokumushi] (n) unselfish and impartial (disinterested)
虚心[きょしん, kyoshin] (adj-na,n) impartiality; (P)

impart ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ครอบ[v.] (khrøp) EN: impart knowledge (to) ; teach FR:
ประสิทธิ์ประสาท[v.] (prasitprasā) EN: bestow ; endow ; give ; impart knowledge FR:
ถ่ายทอด[v.] (thāithøt) EN: transfer ; transmit ; teach ; instruct ; pass on ; impart ; express FR: transmettre ; relayer ; diffuser ; passer le flambeau (litt.)
โดยไม่เลือกหน้า[adv.] (dōi mai leū) EN: without discrimination ; indiscriminately ; without distinction ; impartially FR: sans discrimination ; sans distinction ; impartialement
ความไม่ลำเอียง[n. exp.] (khwām mai l) EN: impartiality ; fairness FR: impartialité [f]
ความเป็นกลาง[n.] (khwām penkl) EN: neutrality ; impartiality ; objectivity FR: neutralité [f] ; impartialité [f] ; objectivité [f]
ไม่เข้าข้าง[adj.] (mai khaokhā) EN: impartial ; neutral FR: impartial ; neutre
ไม่เข้าข้างฝ่ายใด[v. exp.] (mai khaokhā) EN: be impartial FR:
ไม่เข้าข้างฝ่ายใด[adj.] (mai khaokhā) EN: impartial FR: impartial
ไม่เข้าใครออกใคร[v.] (maikhaokhra) EN: be impartial ; be neutral FR: être impartial ; être neutre
ไม่ลำเอียง[adj.] (mai lam-īen) EN: impartial ; unbiased ; fair FR: impartial
ไม่เลือกหน้า[adv.] (mai leūak n) EN: without discrimination ; without distinction;impartially FR: sans discrimination ; sans distinction
เป็นกลาง[v.] (penklāng) EN: be neutral ; be impartial ; be fair ; be unprejudiced ; be unbiased ; be equitable FR: être neutre ; être impartial ; être équitable
เป็นกลาง[adj.] (penklāng) EN: neutral ; impartial ; fair ; unprejudiced ; unbiased ; equitable FR: neutre ; impartial ; équitable
ปราศจากความลำเอียง[adj.] (prātsajāk k) EN: impartial ; just ; fair ; without prejudice ; unbiased FR: impartial
สมานัตตตา[n.] (samānattatā) EN: constancy ; impartiality FR:
เสมอภาค[n.] (samoēphāk) EN: equality ; impartiality ; fairness FR: équité [f] ; impartialité [f]
เที่ยงธรรม[adj.] (thīengtham) EN: just ; fair ; impartial ; righteous ; dispassionate FR: juste ; équitable ; impartial
เที่ยงธรรม[adv.] (thīengtham) EN: fairly ; impartially ; equitably ; righteously ; unbiasedly ; uprightly ; morally ; dispassionately ; justly FR: équitablement ; impartialement
เที่ยงตรง[adj.] (thīengtrong) EN: accurate ; exact ; correct ; certain ; upright ; impartial ; just FR: exact ; juste
ตรง[adj.] (trong) EN: honest ; straightforward ; frank ; just ; impartial FR: droit ; honnête ; franc ; direct ; juste ; impartial ; loyal
อุเบกขา[n.] (ubēkkhā) EN: equanimity ; impartiality ; neutral feeling FR:
อย่างยุติธรรม[adj.] (yāng yutith) EN: fairly ; impartially FR:
ยุติธรรม[n.] (yuttitham) EN: justice ; fair play ; fairness ; impartiality FR: justice [f] ; fair-play [m] ; impartialité [f] ; équité [f]
ยุติธรรม[adj.] (yuttitham) EN: just ; fair ; impartial ; neutral ; unprejudiced ; unbiased; equitable FR: juste ; impartial ; équitable ; loyal
ยุติธรรม[adv.] (yuttitham) EN: fairly ; impartially ; honestly ; neutrally FR:

impart ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
unvoreingenommen; unbefangen {adj} | unvoreingenommener; unbefangener | am unvoreingenommensten; am unbefangenstenimpartial | more impartial | most impartial

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า impart
Back to top