ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

extend

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *extend*, -extend-

extend ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
extend (vt.) ทำให้ยืดออกไป See also: ยืดเวลาออกไป
extend (vi.) ยื่น See also: ยื่นออกไป Syn. reach, spread, stretch
extend (vt.) เสนอให้ See also: จัดหาให้ Syn. give, offer, provide
extend above (vi.) เหนือกว่า
extend across (phrv.) แผ่ไปทั่ว See also: กระจายไปทั่ว Syn. extend over
extend over (phrv.) แผ่ไปทั่ว See also: กระจายไปทั่ว Syn. extend across
extend to (phrv.) ขยายออกไปถึง See also: เพิ่มไปจนถึง
extend to (phrv.) เสนอ (สิ่งที่ชอบ) ให้กับ See also: ให้กับ, มอบ...ให้...
extended (adj.) ซึ่งกว้างออกไป See also: ซึ่งยืดออกไป, ซึ่งยาวออกไป Syn. expansive, spread, widespread
extended family (n.) ครอบครัวขยาย See also: ครอบครัวใหญ่ (ที่มีพ่อ แม่ ลูก ปู่ ย่า ตา ยาย และญาติๆ อยู่ร่วมกัน)
extending far down from the top or surface (adj.) ลึก (เช่น บ่อลึก) See also: ลึกจากผิวหน้า, ลึกจากด้านนอก Ops. shallow
extending far downward (adv.) ลึกมาก Syn. far below the surface Ops. shallow
English-Thai: HOPE Dictionary
extend(อิคซฺเทนดฺ') v. ขยายออก,ยืดออก, ประเมินค่า, ไปถึง,เพิ่มขึ้น., See also: extendibility,extendability n. extendible,extendable adj., Syn. stretch,reach
extended asciiรหัสแอสกีแบบขยายเดิมรหัสแอสกีจะมีสัญลักษณ์ 128 ตัวอักขระ แต่ต่อมาได้เพิ่มเป็น 255 ตัวอักขระ ชุดตัวอักขระ 255 ตัวนี้ที่เรียกว่ารหัสแอสกีขยาย ซึ่งจะเพิ่มรหัสสำหรับภาษาต่างประเทศ สัญลักษณ์คณิตศาสตร์ และภาพสัญลักษณ์ต่าง ๆ วิธีใช้ ก็เพียงแต่กดแป้น ALT พร้อมกับเลขตั้งแต่ 51-255 กำหนดแบบอักษร (font) ที่เป็นภาพ เช่น Wingdings ก็จะได้สัญลักษณ์ต่าง ๆ เช่น ถ้ากดแป้น ALT กับรหัส 255 จะได้สัญลักษณ์เป็นภาพสัญลักษณ์วินโดว์
extended binary coded decextended binary coded decimal interchange code รหัสสับเปลี่ยนเลขฐานสิบเข้ารหัสฐานสองแบบขยายใช้ตัวย่อว่า EBCDIC (อ่านว่า เอ็บซีดิก) เป็นชื่อของรหัสคอมพิวเตอร์รหัสหนึ่ง ที่กำหนดไว้สำหรับเปลี่ยนเลขฐานสิบเป็นเลขฐานสองแบบขยาย บริษัทไอบีเอ็มเป็นผู้คิดและคอมพิวเตอร์ของบริษัทไอบีเอ็มก็ใช้รหัสนี้ทั้งหมด แต่ในปัจจุบัน คนทั่วไปนิยมใช้รหัสแอสกี (ASCll) มากกว่า อันที่จริงแล้ว ผู้ใช้ไมโครคอมพิวเตอร์ไม่จำเป็นต้องเข้าใจในเรื่องของรหัสเหล่านี้เลยก็ได้
extended graphic arrayขบวนปรับภาพแบบขยายใช้ตัวย่อว่า XGA อ่านว่า เอกซ์จีเอ เป็นตัวปรับประเภทหนึ่ง ที่ทำให้จอภาพมีความคมชัดเพิ่มขึ้นกว่าตัวปรับภาพของจอแบบเก่า
extended industry standarextended industry standard architecture การออกแบบมาตรฐานแบบขยายใช้ตัวย่อว่า EISA (อ่านว่า อีซา) คอมพิวเตอร์ของบริษัทไอบีเอ็มจะออกแบบและใช้บัส (bus) แบบ ISA (Industry Standard Architecture) เป็นมาตรฐาน แต่เครื่องที่เทียบเคียงกับเครื่องไอบีเอ็ม (IBM compatibles) นั้น แทนที่จะใช้ตามมาตรฐานนี้ กลับออกแบบบัสให้เพิ่มความเร็วขึ้น เรียกว่า อีซา เมื่อไอบีเอ็มผลิตคอมพิวเตอร์พีเอสทู (PS/2) จึงได้กำหนดมาตรฐานของบัสใหม่ โดยพัฒนาให้เร็วยิ่งขึ้นไปอีก เรียกว่า MCA ซึ่งย่อมาจาก micro channel architecture ดู MCA ประกอบ
extended keyboardหมายถึง แผงแป้นอักขระที่มีแป้นต่าง ๆ เพิ่มมากกว่าแป้นพิมพ์ปกติ นอกจากจะมีแป้นตัวเลขและแป้นตัวอักษรแยกออกจากกันแล้ว ยังมีแป้นฟังก์ชันอีกประมาณ 10 -15 แป้น โดยปกติแป้นพิมพ์ชนิดนี้จะมี 101 แป้น จึงมักจะมีชื่อเรียกอีกชื่อหนึ่งว่า 101 key keyboard มีความหมายเหมือน expanded keyboard
extended memoryหน่วยความจำส่วนเพิ่มหมายถึง หน่วยความจำชุด 80286, 80386 และ 80486 ซึ่งขยายแล้ว จุได้มากว่า 1 เมกะไบต์
extended memory specificaข้อกำหนดหน่วยความจำแบบขยายใช้ตัวย่อว่า XMS (อ่านว่า เอกซ์เอ็มเอส) เป็นมาตรฐานการจัดการเกี่ยวกับหน่วยความจำแบบหนึ่งที่ยอมให้โปรแกรมระบบดอส เข้าถึงส่วนความจำขยายได้ โปรแกรมในดอสที่จัดการเรื่องนี้ มีชื่อว่า Himem.Sys
extendibleดูextensible
extended technologyเทคโนโลยีแบบขยายใช้ตัวย่อว่า XT (อ่านว่า เอกซ์ที) เป็นเทคโนโลยีใหม่แบบหนึ่งที่นำมาใช้ในการสร้างไมโครคอมพิวเตอร์ ไมโครคอมพิวเตอร์รุ่นนั้น จึงได้รับสมญานาม ว่า XT มีการเน้นในเรื่องการกำหนดให้มีช่องเสียบแผ่นวงจร (card) เพิ่ม เพื่อการปรับขยายในภายหลัง กับการใช้จานบันทึกที่มีความจุสูง ดู AT ประกอบ
English-Thai: Nontri Dictionary
extend(vi,vt) ขยายออกไป,ยืดออก,แผ่ออก,กางออก,เพิ่มขึ้น,ไปถึง
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
Extended Binary Coded Decimal Interchange Code (EBCDIC)รหัสสับเปลี่ยนเลขฐานสิบเข้ารหัสฐานสองแบบขยาย (เอบซีดิก) [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
extended familyครอบครัวขยาย [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
extended memoryหน่วยความจำส่วนเพิ่ม [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Extendยืด,เหยียดขยายออก,เหยียด [การแพทย์]
Extendedเหยียด [การแพทย์]
Extended Family ครอบครัวขยาย หน่วยครอบครัวที่มีขนาดใหญ่ จะประกอบด้วยครอบครัวเดี่ยวหลายครอบครัวรวมกัน [สิ่งแวดล้อม]
extended memoryหน่วยความจำส่วนเพิ่ม [คอมพิวเตอร์]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ยืด (v.) extend See also: lengthen, prolong, draw out, continue, spin out, expand
ยืดอายุ (v.) extend See also: prolong Syn. ต่ออายุ
ต่อสัญญา (v.) extend a contract See also: renew a contract/agreement Ops. หมดสัญญา
ขยายเวลา (v.) extend for See also: prolong for, perpetuate, delay Syn. เลื่อนเวลา
ขยายอิทธิพล (v.) extend one´s influence See also: expand one´s influence Syn. แผ่อำนาจ
แผ่อิทธิพล (v.) extend one´s influence See also: expand one´s influence Syn. ขยายอิทธิพล, แผ่อำนาจ
ขยายผล (v.) extend results See also: magnify an outcome
แผ่อาณาบริเวณ (v.) extend the boundary See also: expand the boundary Syn. ขยายอาณาเขต
แผ่อาณาเขต (v.) extend the boundary See also: expand the boundary Syn. ขยายอาณาเขต, แผ่อาณาบริเวณ
ครอบครัวขยาย (n.) extended family
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
"... it is my privilege to extend to you a laurel and hearty handshake!""... ขอมอบช่อมะกอก ดอกมะไฟต้อนรับ"
As Chairman of the Welcoming Committee it is my privilege to extend a laurel and hearty handshake to our new nigger.ในฐานะ ประธานคณะกรรมการต้อนรับ... ...ขอมอบช่อมะกอก ดอกมะไฟ ต้อนรับ... ...นิโกร
See this? I can't extend that. You know why?ในบาร์ในชานฟรานซิสโก เห็นนี่มั้ย ยืดไม่ได้รู้มั้ยทําไม
Maybe Max should extend the pod's arms with the hands out.บางทีแม็กซ์ควรขยาย แขนของฝักด้วยมือออก
That's the clown we've been waitin' for? Let's have the guards extend him an invitation to the palace, shall we?เอาละ ให้ยามตามหาเขา และเชิญเขาเข้าพระราชวัง
It's digital massive amounts of data which extend right to the higher harmonics.มันเป็นดิจิตอล ข้อมูลจำนวนมหาศาลที่ ขยายสิทธิในการประสานที่สูงขึ้น
A study conducted in space could fundamentally advance our knowledge... about the structure of the human genome, cure countless diseases... extend human life, give kids a chance to live longer, stronger, healthier...การศึกษาในอวกาศ น่าจะบอกให้รู้ได้ว่า... จะมีผลอะไรต่อโครงสร้างยีนของมนุษย์, โรคภัย และอื่นๆนับไม่ถ้วน อาจจะทำให้ชีวิตมนุษย์ยาวขึ้น เด็กๆอาจจะอายุยืนขึ้น, แข็งแรง, สุขภาพดีขึ้น...
I heard that Big Boss is planning to extend the business.ฉันได้ยินว่าหัวหน้าใหญ่ กำลังวางแผนเพื่อขยายธุรกิจ
What's that do? Extend the range?Where are we supposed to be Iooking?
I'd like to personally extend my condolences on the loss your country has suffered today.ผมขอแสดงความเสียใจด้วยตัวผมเอง ในความสูญเสียต่อประเทศของคุณในวันนี้ ขอบคุณครับท่านปธน.
It's a serious taboo to save a human and extend his/her lifespan.มันเป็นข้อห้ามที่จะช่วยชีวิตคน และขยายอายุ
The most important thing is that you display honesty, courage and compassion when you extend your apologies.สิ่งที่สำคัญที่สุดคือแสดงถึงความจริงใจ ความกล้าหาญ และความรัก เมื่อคุณแสดงคำขอโทษออกไป

extend ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[gèn, ㄍㄣˋ, 亘 / 亙] extend across; through
长达[cháng dá, ㄔㄤˊ ㄉㄚˊ, 长达 / 長達] extend as long as; lengthen out to
佈建[bù jiàn, ㄅㄨˋ ㄐㄧㄢˋ, 佈建] to progressively extend (service delivery, network etc) to a wider area; rollout; also written 布建
连绵[lián mián, ㄌㄧㄢˊ ㄇㄧㄢˊ, 连绵 / 連綿] continuous; unbroken; uninterupted; extending forever into the distance (of mountain range, river etc)
[jiē, ㄐㄧㄝ, 接] to receive; to answer (the phone); to meet or welcome sb; to connect; to catch; to join; to extend; to take one's turn on duty; take over for sb
引申[yǐn shēn, ˇ ㄕㄣ, 引申] extended meaning (of a word); to mean by extension
引申义[yǐn shēn yì, ˇ ㄕㄣ ㄧˋ, 引申义 / 引申義] extended meaning (of an expression); derived sense
扩展[kuò zhǎn, ㄎㄨㄛˋ ㄓㄢˇ, 扩展 / 擴展] extend; expand
续借[xù jiè, ㄒㄩˋ ㄐㄧㄝˋ, 续借 / 續借] extended borrowing (e.g. library renewal)
续假[xù jià, ㄒㄩˋ ㄐㄧㄚˋ, 续假 / 續假] extended leave; prolonged absence
[yǐ, ㄧˇ, 迤] extending to
延长线[yán cháng xiàn, ㄧㄢˊ ㄔㄤˊ ㄒㄧㄢˋ, 延长线 / 延長線] extension cord; extended line; powerstrip
侏罗[Zhū luó, ㄓㄨ ㄌㄨㄛˊ, 侏罗 / 侏羅] Jura mountains of eastern France and extending into Switzerland
大片[dà piàn, ㄉㄚˋ ㄆㄧㄢˋ, 大片] wide expanse; large area; vast stretch; extending widely; blockbuster movie
通史[tōng shǐ, ㄊㄨㄥ ㄕˇ, 通史] narrative history; comprehensive history; a history covering an extended period
北领地[Běi lǐng dì, ㄅㄟˇ ㄌㄧㄥˇ ㄉㄧˋ, 北领地 / 北領地] Northern Territory, sparsely populated federal territory extending from center to north of Australia
[shēn, ㄕㄣ, 伸] to stretch; to extend
伸出[shēn chū, ㄕㄣ ㄔㄨ, 伸出] to extend

extend ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
乗り入れる[のりいれる, noriireru] (v1,vt) to ride into (a place); to drive into (a place); extend (a line into a city)
差し伸べる(P);差し延べる;差伸べる;差延べる[さしのべる, sashinoberu] (v1,vt) (1) to hold out; to extend (e.g. one's hands); to stretch; to reach out for; (2) to thrust (javelin); (3) (See 手を差し伸べる) to offer (e.g. aid, help, etc.); (P)
差す[さす, sasu] (v5s,vi) (1) (See 射す) to shine; (2) to be visible; (3) to be tinged with; (4) to rise (of water levels); to flow in; (5) (See 気が差す,魔が差す) to be felt (i.e. as an emotion); to come over one; (v5s,vt) (6) to hold up (an umbrella, etc.); to put up; to raise; (7) (See 指す・5) to extend one's arm straight ahead (in dance); (8) (See 挿す・1) to insert; to put in; (9) (See 挿す・4) to wear (a sword) in one's belt; to wear at one's side; to carry under one's arm; (10) to insert one's arm under an opponent's arm (in sumo); (11) (See 刺す・4) to pole (a boat); (12) (See 注す・1) to pour; to add (liquid); to serve (drinks); (13) to put on (lipstick, etc.); to apply; to colour; to dye; (14) to light (a fire); to burn; (15) (See 鎖す・さす・1) to shut; to close; to lock; to fasten; (suf,v5s) (16) (after the -masu stem of a verb) (See 止す・さす) to stop in the midst of; to leave undone; (P)
延べる;伸べる;展べる[のべる, noberu] (v1,vt) (1) to lay out (a futon); to make (bed); to spread out; to stretch; to widen; (2) (延べる, 伸べる only) to postpone; to extend
建て増す[たてます, tatemasu] (v5s,vt) to extend (building); to build on
手を差し伸べる[てをさしのべる, tewosashinoberu] (exp,v1) to lend a hand; to give a hand; to help; to extend a helping hand
押し広める;押しひろめる;押広める[おしひろめる, oshihiromeru] (v1,vt) to extend by force; to aggrandize; to aggrandise
指す[さす, sasu] (v5s,vt) (1) to point; (2) to nominate; to select someone; to specify some person; (3) to identify; to indicate; to point out; (4) to play (shogi); (5) (See 差す・7) to extend one's arm straight ahead (in dance); (P)
期限を延ばす[きげんをのばす, kigenwonobasu] (exp,v5s) to extend the term; to extend a deadline
継ぎ足す;継足す;接ぎ足す(iK)[つぎたす, tsugitasu] (v5s,vt) to extend (e.g. a house); to add to (e.g. coals to a fire)
跨がる(P);跨る[またがる, matagaru] (v5r,vi) (1) to extend over or into; (2) to straddle; (P)
EFF[イーエフエフ, i-efuefu] (n) (1) Extended Fund Facility; EFF; (2) Electronic Frontier Foundation; EFF
アップル拡張キーボード[アップルかくちょうキーボード, appuru kakuchou ki-bo-do] (n) {comp} Apple Extended Keyboard
エクステンドメモリ[, ekusutendomemori] (n) {comp} extended memory
エクステンドメモリプロック[, ekusutendomemoripurokku] (n) {comp} extended memory block; EMB
エクステンドメモリ仕様[エクステンドメモリしよう, ekusutendomemori shiyou] (n) {comp} extended memory specification; XMS
クリアビジョン[, kuriabijon] (n) Extended Definition Television (wasei
ちりこ星;張星;張宿[ちりこぼし, chirikoboshi] (n) (See 張) Chinese "Extended Net" constellation (one of the 28 mansions)
下にも置かない;下にもおかない[したにもおかない, shitanimookanai] (exp) giving a royal welcome; extending every courtesy
伸す[のす, nosu] (v5s) to stretch; to spread; to smooth out; to roll out; to iron; to extend; to gain influence; to knock out
伸ばす(P);延ばす(P)[のばす, nobasu] (v5s,vt) (1) (esp. 伸ばす) to grow long (beard, hair, etc.); (2) to lengthen; to extend; to stretch; (3) (esp. 伸ばす) to reach out; to hold out; (4) to straighten; to smooth out; (5) to spread evenly (dough, cream, etc.); (6) to dilute; to thin out; (7) (esp. 延ばす) to postpone; (8) to prolong; (9) to strengthen; to develop; to expand; (P)
伸びる(P);延びる(P)[のびる, nobiru] (v1,vi) (1) to stretch; to extend; to lengthen; to spread; (2) to make progress; to grow (beard, body height); (3) to grow stale (soba); (4) to be straightened; to be flattened; to be smoothed; (5) to be exhausted; (6) (延びる only) to be postponed; to be prolonged; (P)
半身[はんみ, hanmi] (n) stance with legs in an L-shape, with one leg bent in front and other extended behind (martial arts, traditional theater)
及ぶ[およぶ, oyobu] (v5b,vi) (1) to reach; to amount to; to befall; to happen to; to extend; (2) (See 及ばない) to be up to the task; to come up to; (3) to compare with; to be a match (for); (4) (See 犯罪に及ぶ) to commit (a crime); (5) (See 及ばない) to require (to do) (usu. used in the negative); (P)
圧延[あつえん, atsuen] (n,vs) rolling; extending by applying pressure
大家族[だいかぞく, daikazoku] (n) extended family; large family; (P)
尊厳死[そんげんし, songenshi] (n) death with dignity; natural death (as opposed to extending one's life unnaturally with life support)
広がる(P);拡がる[ひろがる, hirogaru] (v5r,vi) to spread (out); to extend; to stretch; to reach to; to get around; to fill (e.g. a space); (P)
広げる(P);拡げる[ひろげる, hirogeru] (v1,vt) to spread; to extend; to expand; to enlarge; to widen; to broaden; to unfold; to open; to unroll; (P)
延泊[えんぱく, enpaku] (n,vs) extending stay (somewhere)
延長保育[えんちょうほいく, enchouhoiku] (n) extended-hours childcare (in day-care centers for parents working into the night)
[ちょう, chou] (n) (1) (arch) (See 二十八宿) Chinese "Extended Net" constellation (one of the 28 mansions); (suf,ctr) (2) counter for objects with stretched strings (i.e. bows, kotos), curtains, papers, etc.
押し広げる;押広げる[おしひろげる, oshihirogeru] (v1) to extend; to expand; to spread out
拡大保証[かくだいほしょう, kakudaihoshou] (n) {comp} extended warranty
拡張ISA[かくちょうアイエスエー, kakuchou aiesue-] (n) {comp} EISA; Extended Industrial Standard Architecture
拡張UEF[かくちょうユーイーエフ, kakuchou yu-i-efu] (n) {comp} Extended User Exchange Format
拡張倍精度[かくちょうばいせいど, kakuchoubaiseido] (n) extended double-precision
拡張業界標準アーキテクチャ[かくちょうぎょうかいひょうじゅんアーキテクチャ, kakuchougyoukaihyoujun a-kitekucha] (n) {comp} Extended Industry Standard Architecture; EISA
拡張機能[かくちょうきのう, kakuchoukinou] (n) {comp} expanded, extended functionality
拡張精度浮動小数点数[かくちょうせいどふどうしょうすうてんすう, kakuchouseidofudoushousuutensuu] (n) {comp} extended precision floating point number
Japanese-English: COMDICT Dictionary
拡張モード[かくちょうモード, kakuchou mo-do] extend mode
エクステンドメモリ[えくすてんどめもり, ekusutendomemori] extended memory
エクステンドメモリプロック[えくすてんどめもりぷろっく, ekusutendomemoripurokku] extended memory block (EMB)
エクステンドメモリ仕様[エクステンドメモリしよう, ekusutendomemori shiyou] extended memory specification (XMS)
拡大保証[かくだいほしょう, kakudaihoshou] extended warranty
拡張ISA[かくちょうISA, kakuchou ISA] EISA, Extended Industrial Standard Architecture
拡張UEF[かくちょうユーイーエフ, kakuchou yu-i-efu] Extended User Exchange Format
拡張テキスト[かくちょうテキスト, kakuchou tekisuto] extended text
拡張業界標準アーキテクチャ[かくちょうぎょうかいひょうじゅんアーキテクチャ, kakuchougyoukaihyoujun a-kitekucha] Extended Industry Standard Architecture (EISA)
拡張機能[かくちょうきのう, kakuchoukinou] expanded, extended functionality
拡張精度浮動小数点数[かくちょうせいどふどうしょうすうてんすう, kakuchouseidofudoushousuutensuu] extended precision floating point number
拡張記憶装置[かくちょうきおくそうち, kakuchoukiokusouchi] extended storage
結果出力拡張機能[けっかしゅつりょくかくちょうきのう, kekkashutsuryokukakuchoukinou] extended result output function
Japanese-Thai: Saikam Dictionary
伸ばす[のばす, nobasu] Thai: ขยาย English: to extend
広げる[ひろげる, hirogeru] Thai: ขยาย English: to extend

extend ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
กำเริบ[v.] (kamroēp) EN: worsen ; get worse ; become worse ; become aggravated ; become more serious ; increase ; intensify ; extend ; relapse ; recur ; spread FR: empirer ; s'aggraver ; rechuter
กาง[v.] (kāng) EN: spread ; unfold ; open ; extend ; stretch out ; protract FR: étendre ; tendre ; déployer ; écarter ; ouvrir
กางแขน[v. exp.] (kāng khaēn) EN: stretch the arms ; extend the arms ; stretch out one's arms FR: ouvrir les bras ; tendre les bras
ขจร[v.] (khajøn) EN: spread ; diffuse ; extend ; be disseminated ; reek FR:
คาบเกี่ยว[v.] (khāpkīo) EN: extend to ; extend over FR:
ขยาย[v.] (khayāi) EN: enlarge ; expand ; extend ; get bigger ; dilate FR: agrandir ; grossir ; amplifier ; étendre ; augmenter ; élargir
ขยายอำนาจ[v. exp.] (khayāi amnā) EN: increase power ; extend power ; expand power FR: étendre le pouvoir
ขยายเขต[v. exp.] (khayāi khēt) EN: extend the boundary FR:
ขยายขอบเขตออกไป[v. exp.] (khayāi khøp) EN: extend FR:
ขยายออก[v. exp.] (khayāi øk) EN: extend ; expand FR:
ขยายผล[v. exp.] (khayāi phon) EN: extend results ; magnify an outcome FR:
ขยายเวลา[v. exp.] (khayāi wēlā) EN: extend for ; prolong for ; prolong ; perpetuate ; delay FR: prolonger
ขอบข่าย[n.] (khøpkhāi) EN: framework ; scope ; range ; extend ; sphere ; domain ; limit ; parameters FR: portée [f] ; étendue [f] ; cadre [m] ; sphère [f]
กินความ[v.] (kinkhwām) EN: include ; mean ; cover ; touch on ; refer ; extend to ; encompass ; have meanings ; have implications FR:
ก่ง[v.] (kong) EN: stretch ; extend ; raise ; bend FR: arquer ; courber ; couder ; recourber ; tendre
กระพือ[v.] (krapheū) EN: spread ; circulate ; broadcast ; disseminate ; propagate ; diffuse ; expand ; dilate; extend FR:
ลาม[v.] (lām) EN: spread ; extend ; expand ; diffuse FR: se répandre ; s'étendre
แผ่[v.] (phaē) EN: spread out ; diffuse ; stretch out ; expand ; extend ; broaden ; widen ; unfold FR: s'étendre ; s'agrandir ; étendre
แผ่อำนาจ[v. exp.] (phaē amnāt) EN: spread one's authority ; extend one's authority FR: étendre son autorité
แผ่อาณาเขต[v. exp.] (phaē ānākhē) EN: extend one's territory FR: étendre son territoire
แผ่เมตตา[v.] (phaēmēttā) EN: extend loving kindness to all ; compassionate FR:
ผ่อนผันเวลา[v. exp.] (phǿnphan wē) EN: extend the deadline FR:
ระบาด[v.] (rabāt) EN: spread out ; extend far and wide ; be scattered ; be dispersed ; be disseminated ; break out FR: se répandre ; se disperser ; se disséminer ; propager
ทอด[v.] (thøt) EN: prolonge ; delay ; stretch ; extend FR: étendre ; prolonger ; allonger ; perpétuer
ทอดสะพาน[v.] (thøtsaphān) EN: encourage ; initiate contact ; offer an olive branch ; extend a hand of friendship ; make things easy ; show willingness FR: jeter les ponts
ต่อ[v.] (tø) EN: extend ; renew ; prolong ; lengthen ; enlarge ; add FR: prolonger ; renouveler
ต่ออายุ[v. exp.] (tø āyu) EN: renew ; prolong the life ; extend one's life (as) ; perform a long life ceremony ; lengthen one's life ; prolong for more time FR: renouveler ; prolonger ; proroger
ต่อสัญญา[v. exp.] (tø sanyā) EN: renew a contract ; extend a contract ; prolong a contract ; extend an agreement FR: renouveler un contrat ; prolonger un accord
ต่อเติม[v. exp.] (tø toēm) EN: enlarge ; extend ; make an addition to ; add ; augment ; increase ; supplement ; modify FR: agrandir
ต่อเวลา[v. exp.] (tø wēlā) EN: extend the period (for) ; extend the time (for) FR: proroger ; prolonger
ต่อเวลาราชการ 1 ปี[v. exp.] (tø wēlā rāt) EN: extend government service by one year FR:
ต่อวีซ่า[v. exp.] (tø wīsā) EN: renew a visa ; extend a visa FR: renouveler un visa ; prolonger un visa
ตระแบ่[v.] (trabaē) EN: spread out ; extend FR:
ยืน[v.] (yeūn) EN: extend ; prolong FR: étendre ; prolonger
ยื่นมือ[v.] (yeūnmeū) EN: extend one's hand ; stretch out one's hand ; hold out one's hand ; reach out one's hand FR: tendre la main
ยืด[v.] (yeūt) EN: expand ; stretch ; prolong ; lenghten ; extend FR: étirer ; étendre ; allonger ; prolonger
ยืดอายุ [v. exp.] (yeūt āyu) EN: extend ; prolong FR:
ยืดขยายทางรถไฟออก[v. exp.] (yeūt khayāi) EN: extend a railway FR: prolonger une voie ferrée
ยืดออกไป[v. exp.] (yeūt øk pai) EN: extend FR: allonger
ยืดเวลา[v. exp.] (yeūt wēlā) EN: prolong ; lengthen ; extend ; continue ; draw out ; drag out ; spin out ; stretch FR: prolonger ; faire durer

extend ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
erweiterungsfähig {adj}capable of being extended
erweiterte Oberschule {f}extended secondary school; extended comprehensive school
ausdehnbar; ausziehbar {adj}extendible; extendable
berufliche Weiterbildung {f}further training; extended vocational training

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า extend
Back to top