ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

-carry-

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น carry, *carry*,

-carry- ในภาษาไทย

ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
Let me carry your suitcase!ให้ฉันช่วยยกกระเป๋าเสื้อผ้าให้นะ
I don't think you should carry on doing thatฉันคิดว่าคุณไม่ควรทำสิ่งนั้นต่อ
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
And that he will carry me away to his castle where we will live happily ever after.และบอกว่าเขาจะพาเราไปยัง ปราสาทของเขา ที่เราจะมีชีวิตอยู่อย่างมี ความสุขหลังจากที่เคย
In order to carry this out one of us must die.เพื่อการใหญ่นี้ มีคนนึงจะต้องตาย
Isn't he rather afraid that somebody might come down and carry you off?ไม่กลัวรึครับว่าจะมีอะไรลงมาลักพาตัวคุณไป
They carry them out, the prisoners themselves helping with the work.และให้สร้างจริง ด้วยแรงงานของนักโทษด้วยกันเอง
He always went down to help him carry the lines, the gaff and harpoon... ... and the sail that was furled around the mast.ดำเนินการเส้นขดฉมวกและ ฉมวก และเรือที่ถูกม้วนรอบเสา ใบปะ
The successful fishermen were already in and had butchered their marlin out... ... carried them laid full-length across two planks to the fish house... ... where they waited for the ice truck to carry them to the market in Havana.ชาวประมงที่ประสบ ความสำเร็จ วันนั้นมีอยู่แล้วใน และเชือดมาร์ลินของพวกเขา ออก
At least he used to carry lists of horses in his pocket at all times.อย่างน้อยเขาใช้ในการดำเนิน รายการของม้า ในกระเป๋าของเขาตลอดเวลา
I have to carry my own tea.I have to carry my own tea.
They carry gold not paper dollars. And they're going to beat the South.พวกนี้พกทองแทนธนบัตร และจะบดขยี้ฝ่ายใต้
Like that you won't have to carry so much.แบบนี้แหละ แกจะได้ ไม่ต้องถืออะไรมาก
Each platoon, troop or tactical unit will detail one man to carry the triangle at all times.แต่ละหมวดทหารหรือหน่วย ทางยุทธวิธี จะมีรายละเอียดของผู้ชายคน หนึ่ง เพื่อดำเนินสามเหลี่ยมทุกครั้ง
I need those politicians that you carry in your pocket, like nickels and dimes.ฉันต้องการที่นักการเมืองเหล่านั้นที่คุณพกพาในกระเป๋าของคุณเช่นเซ็นและสลึง

-carry- ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
不可终日[bù kě zhōng rì, ㄅㄨˋ ㄎㄜˇ ㄓㄨㄥ ㄖˋ, 不可终日 / 不可終日] be unable to carry on even for a single day; be in a desperate situation
背负[bēi fù, ㄅㄟ ㄈㄨˋ, 背负 / 揹負] bear; carry on the back; have on one's shoulder
[chuāi, ㄔㄨㄞ, 搋] to knead; to rub; to clear a drain with a pump; to conceal sth in one's bosom; to carry sth under one's coat
[huái, ㄏㄨㄞˊ, 褢] to carry in the bosom or the sleeve; to wrap, to conceal
[huái, ㄏㄨㄞˊ, 褱] to carry in the bosom or the sleeve; to wrap, to conceal
失责[shī zé, ㄕ ㄗㄜˊ, 失责 / 失責] breach of responsibility; failure to carry out one's duty
[tuó, ㄊㄨㄛˊ, 佗] carry on the back
刊登[kān dēng, ㄎㄢ ㄉㄥ, 刊登] carry a story; publish (in a newspaper or magazine)
大举[dà jǔ, ㄉㄚˋ ㄐㄩˇ, 大举 / 大舉] carry out a large-scale (military) operation
[jiǎn, ㄐㄧㄢˇ, 戬 / 戩] carry to the utmost; to cut
[káng, ㄎㄤˊ, 扛] carry on one's shoulder
[tiāo, ㄊㄧㄠ, 挑] carry on a pole; choose
[qián, ㄑㄧㄢˊ, 掮] carry on shoulders
[dī, ㄉㄧ, 提] carry (suspended)
[bēi, ㄅㄟ, 背 / 揹] carry on one's back
沿袭[yán xí, ㄧㄢˊ ㄒㄧˊ, 沿袭 / 沿襲] carry on the same way as before
[zuǎn, ㄗㄨㄢˇ, 缵 / 纘] carry on
[duò, ㄉㄨㄛˋ, 驮 / 馱] carry on back
[tuó, ㄊㄨㄛˊ, 驮 / 馱] carry on back
李代桃僵[lǐ dài táo jiāng, ㄌㄧˇ ㄉㄞˋ ㄊㄠˊ ㄐㄧㄤ, 李代桃僵] lit. the plum tree withers in place of the peach tree; to substitute one thing for another; to carry the can for sb
[xié, ㄒㄧㄝˊ, 襭] carry with the front of a robe
接着[jiē zhe, ㄐㄧㄝ ㄓㄜ˙, 接着 / 接著] to catch and hold on; to continue; to go on to do sth; to follow; to carry on; then; after that; subsequently; to follow; to proceed; to ensue; in turn; in one's turn
一不做,二不休[yī bù zuò, ㄧ ㄅㄨˋ ㄗㄨㄛˋ, er4 bu4 xiu1, 一不做,二不休] don't do it, or don't rest (成语 saw); either give up, or go through to the end; Since we started, we must carry it through whatever happens.; in for a penny, in for a pound
执行[zhí xíng, ㄓˊ ㄒㄧㄥˊ, 执行 / 執行] implement; carry out; to execute; to run
实行[shí xíng, ㄕˊ ㄒㄧㄥˊ, 实行 / 實行] implement; carry out; to put into practice
贯彻[guàn chè, ㄍㄨㄢˋ ㄔㄜˋ, 贯彻 / 貫徹] implement; put into practice; carry out
批办[pī bàn, ㄆㄧ ㄅㄢˋ, 批办 / 批辦] to approve and carry out; to issue approval
[fù, ㄈㄨˋ, 负 / 負] lose; negative (math. etc); to bear; to carry (on one's back)
酝酿[yùn niàng, ㄩㄣˋ ㄋㄧㄤˋ, 酝酿 / 醞釀] mull over (an issue); carry on a preliminary round of exploratory discussions
[hè, ㄏㄜˋ, 荷] peppermint; to carry burden
进袭[jìn xí, ㄐㄧㄣˋ ㄒㄧˊ, 进袭 / 進襲] raid; carry out a raid; invade
落实[luò shí, ㄌㄨㄛˋ ㄕˊ, 落实 / 落實] to implement; to carry out; fulfill; realize; ensure; make sure; practical; workable

-carry- ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
カスケード式けた上げ[カスケードしきけたあげ, kasuke-do shikiketaage] (n) {comp} cascaded carry
キャリーバック[, kyari-bakku] (n) (1) large bag with handles; carry bag; (2) small case with wheels; (3) bringing the ball back to one's own position (rugby) (wasei
けた上げ数;桁上げ数[けたあげすう, ketaagesuu] (n) {comp} carry digit
事を運ぶ[ことをはこぶ, kotowohakobu] (exp,v5b) to go ahead; to proceed; to carry on
仕済ます;為済ます[しすます, shisumasu] (v5s,vt) (uk) to succeed as planned; to carry through; to accomplish
伸び(P);延び[のび(P);ノビ, nobi (P); nobi] (n,vs) (1) growth; development; (2) stretching (e.g. body when waking up); (3) spread; elongation; extension; carry (e.g. of sound); sustain; (P)
切り出す[きりだす;きりいだす, kiridasu ; kiriidasu] (v5s,vt) to quarry; to cut (timber); to cut and carry off; to begin to talk; to break the ice; to broach; to bring down
効く(P);利く(P)[きく, kiku] (v5k,vi) (1) (See 薬が効く) to be effective; to show effect; (2) (See 目が利く) to do its work; to carry out its function well; (3) (See 割引が効く) to be possible to use; (P)
勤め行なう[つとめおこなう, tsutomeokonau] (v5u) to carry on (work)
取り放題;取放題[とりほうだい, torihoudai] (n) as much as one can take or carry away
口でやる[くちでやる, kuchideyaru] (exp,v5r) (vulg) to carry out fellatio; to give someone head
合わせ行なう[あわせおこなう, awaseokonau] (v5u) to carry on together; to do at the same time
営む[いとなむ, itonamu] (v5m,vt) to carry on (e.g. in ceremony); to run a business; (P)
地でいく;地で行く;地でゆく[じでいく(地でいく;地で行く);じでゆく(地で行く;地でゆく), jideiku ( chi deiku ; chi de iku ); jideyuku ( chi de iku ; chi deyuku )] (v5k-s) to do for real; to do in real life; to carry (a story) into actual practice (practise)
奪い去る[うばいさる, ubaisaru] (v5r) to take away; to carry off
完遂[かんすい(P);かんつい(ik), kansui (P); kantsui (ik)] (vs) (1) (See 未遂) to accomplish; to carry out; (n) (2) accomplishment; (P)
宿す[やどす, yadosu] (v5s,vt) (1) to keep (guest); (2) to conceive; (3) to carry (virus); (4) to entrust; (P)
届く[とどく, todoku] (v5k,vi) (1) to reach; to arrive; to get through; to get at; (2) to be attentive; to pay attention; (3) to be delivered; to carry (e.g. sound); (P)
差す[さす, sasu] (v5s,vi) (1) (See 射す) to shine; (2) to be visible; (3) to be tinged with; (4) to rise (of water levels); to flow in; (5) (See 気が差す,魔が差す) to be felt (i.e. as an emotion); to come over one; (v5s,vt) (6) to hold up (an umbrella, etc.); to put up; to raise; (7) (See 指す・5) to extend one's arm straight ahead (in dance); (8) (See 挿す・1) to insert; to put in; (9) (See 挿す・4) to wear (a sword) in one's belt; to wear at one's side; to carry under one's arm; (10) to insert one's arm under an opponent's arm (in sumo); (11) (See 刺す・4) to pole (a boat); (12) (See 注す・1) to pour; to add (liquid); to serve (drinks); (13) to put on (lipstick, etc.); to apply; to colour; to dye; (14) to light (a fire); to burn; (15) (See 鎖す・さす・1) to shut; to close; to lock; to fasten; (suf,v5s) (16) (after the -masu stem of a verb) (See 止す・さす) to stop in the midst of; to leave undone; (P)
弁じる[べんじる, benjiru] (v1,vi) to speak; to talk; to argue; to manage; to dispose of; to carry through; to distinguish; to discriminate
弁ずる[べんずる, benzuru] (vz) to manage; to dispose of; to carry through; to distinguish; to discriminate
引っ攫う;引っ浚う;引っ掠う;引っさらう[ひっさらう, hissarau] (v5u,vt) (See 拉致) to kidnap; to abduct; to snatch; to carry people away; to take by force
御輿を担ぐ;みこしを担ぐ[みこしをかつぐ, mikoshiwokatsugu] (exp,v5g) (1) to wheedle a person into doing something; (2) to carry a portable shrine
戸板[といた, toita] (n) wooden door (shutter) to carry things
打つ[ぶつ, butsu] (v5t,vt) (1) (also written as 拍つ, 搏つ, 撲つ, 擣つ) to hit; to strike; to knock; to beat; to punch; to slap; to tap; to bang; to clap; to pound; (2) to strike (noon, etc.); to sound (cymbals, etc.); to beat (a drum, etc.); (3) to beat (rhythmically, e.g. pulse, waves, etc.); (4) to move; to impress; to touch; (5) to drive in; to hammer in; to put in; to inject; (6) to type; to send; to transmit; (7) to insert; to write in; to mark; (8) to make (noodles, etc.); to prepare; (9) to till (soil); (10) to sprinkle; to throw; to cast; (11) to do; to carry out; to play; to perform; to engage in (gambling, etc.); (12) to pay (a deposit, etc.); (13) to visit (on a pilgrimage); (14) to line (a coat); (15) to bind (a criminal); (P)
抱き下ろす;抱下ろす[だきおろす, dakiorosu] (v5s) to lift down; to carry down in one's arms
押し通す;押通す;押しとおす[おしとおす, oshitoosu] (v5s,vt) to persist in; to carry out; to have one's own way; to push through; to carry through
担う(P);荷う;荷なう[になう, ninau] (v5u,vt) to carry on shoulder; to bear (burden); to shoulder (gun); (P)
担ぐ[かつぐ, katsugu] (v5g,vt) (1) to shoulder; to carry on one's shoulder; (2) to take (someone) for a ride; to deceive; to take in; (P)
持ち出す(P);持出す[もちだす, mochidasu] (v5s,vt) (1) to take out; to carry out; to bring out from where it belongs; (2) to mention something; to broach a topic; to bring up (a subject); to raise (an issue); to mention; (P)
持ち去る[もちさる, mochisaru] (v5r) to take away; to carry away
持ち回る[もちまわる, mochimawaru] (v5r,vt) to carry about
持ち帰る(P);持帰る[もちかえる, mochikaeru] (v5r,vt) to bring back; to carry home; to take out (e.g. food); (P)
持ち越す[もちこす, mochikosu] (v5s,vt) (See 持ち越し) to carry over; to carry forward; to keep (for later); to defer; (P)
持って回る[もってまわる, mottemawaru] (v5r) to carry around
振る[ぶる, buru] (v5r,vt) (1) to wave; to shake; to swing; (2) to sprinkle; to throw (dice); (3) to cast (actor); to allocate (work); (4) to turn down (somebody); to reject; to jilt; to dump; (5) to abandon; to give up; to ruin; (6) (See 振り仮名) to add kana indicating a reading of a word; (7) to slightly change headings; to change directions; (8) to extract by broiling; to prepare an infusion of; to decoct; (9) to carry with great vigor (e.g. a portable shrine); (10) to bring up the main topic; (11) to replace; to substitute; (12) to set up a joke for somebody else; (P)
掲げる[かかげる, kakageru] (v1,vt) (1) to publish; to print; to carry (an article); (2) to put up; to hang out; to hoist; to fly (a sail); to float (a flag); to tout; (3) to set forth (provision); (P)
掲載[けいさい, keisai] (n) (1) publication (e.g. article in paper); appearance; insertion; (vs) (2) to insert (e.g. an article); to run (e.g. in a newspaper); to carry (e.g. an article); (P)
掻い込む;かい込む[かいこむ, kaikomu] (v5m,vt) (See 掻き込む) to carry under the arm; to rake in; to scoop up
掻き込む[かきこむ, kakikomu] (v5m,vt) (See 掻い込む) to carry under the arm; to rake in; to scoop up
Japanese-English: COMDICT Dictionary
カスケード式けた上げ[カスケードしきけたあげ, kasuke-do shikiketaage] cascaded carry
けた上げ[けたあげ, ketaage] carry (vs)
けた上げ数[けたあげすう, ketaagesuu] carry digit
リップルけた上げ[りっぷるけたあげ, rippuruketaage] ripple carry
全けた上げ[ぜんけたあげ, zenketaage] complete carry
全桁上げ[ぜんけたあげ, zenketaage] complete carry
循環けた上げ[じゅんかんけたあげ, junkanketaage] end-around carry
桁上げ[けたあげ, ketaage] carry
桁上げなし加算[けたあげなしかさん, ketaagenashikasan] addition without carry
桁上り[けたあがり, ketaagari] carry
部分けた上げ[ぶぶんけたあげ, bubunketaage] partial carry
高速けた上げ[こうそくけたあげ, kousokuketaage] high-speed carry
Japanese-Thai: Saikam Dictionary
営む[いとなむ, itonamu] Thai: ดำเนินงาน English: to carry on (e.g. in ceremony)
背負う[せおう, seou] Thai: แบก English: to carry on back or shoulder

-carry- ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
แบก[v.] (baēk) EN: shoulder ; carry on the back ; bear FR: porter sur l'épaule ; transporter
แบกอาวุธ[v. exp.] (baēk āwut) EN: carry a weapon ; shoulder a gun FR:
แบกหาม[v. exp.] (baēk hām) EN: carry on the back ; shoulder FR: transporter sur le dos
แบกน้ำหนัก[v. exp.] (baēk nāmnak) EN: carry a weight (of) ; have a weight handicap FR:
บำเพ็ญ[v.] (bamphen) EN: practice ; observe ; perform ; make ; do ; fulfil ; fulfill ; accomplish ; carry out ; act FR: accomplir ; observer ; satisfaire à ; remplir
บำเพ็ญพรต[v. exp.] (bamphen phr) EN: carry out observances FR:
บรรทุก [v.] (banthuk) EN: transport ; carry ; load ; be loaded ; be laden FR: charger ; transporter ; mettre sur
บรรทุกผู้โดยสาร[v. exp.] (banthuk phū) EN: transport passengers ; carry passengers FR: embarquer
ชักศพ[v.] (chaksop) EN: carry a coffin around the crematory FR:
เฉลิม[v.] (chaloēm) EN: glorify ; eulogize ; extol ; exalt ; enhance ; carry forward FR:
เชื่อถือ[v.] (cheūatheū) EN: trust ; have faith in ; rely on ; confide in ; carry credit ; respect ; admire ; look up to ; believe FR: croire en ; avoir foi en
เฉี่ยว[v.] (chīo) EN: seize ; pinch ; carry away ; swoop ; pounce FR: fondre sur ; se précipiter sur ; descendre en piqué
ดำเนิน[v.] (damnoēn) EN: proceed ; carry on ; carry out ; conduct ; go on ; go forward ; handle ; act ; walk ; go on foot ; go ; pursue FR: avancer ; se dérouler ; mener ; procéder
ดำเนินการ[v.] (damnoēn kān) EN: manage ; carry out ; conduct ; engage in ; do ; perform ; act ; proceed ; carry on ; execute ; run ; operate ; transact ; administer ; implement ; press ahead FR: agir ; procéder ; effectuer ; conduire ; mener ; prendre des mesures ; opérer ; exécuter
ดำเนินงาน[v.] (damnoēn-ngā) EN: operate ; carry on ; execute ; manage ; run ; administer ; perform FR: diriger ; gérer ; opérer ; effectuer
ดำเนินต่อไป[v. exp.] (damnoēn tøp) EN: carry on FR:
เด็ดชีวิต[v. exp.] (det chīwit) EN: carry away ; kill ; take s.o.'s life FR: ôter la vie ; emporter
หาม[v.] (hām) EN: carry ; carry with both hands ; carry swinging from the middle of a pole FR: porter à deux avec un bâton
ห้ามการประกอบอาชีพบางอย่าง[xp] (hām kān pra) EN: prohibition to carry out a certain occupation FR: interdiction d'exercer certaines fonctions [f]
หาบ[v.] (hāp) EN: carry (something) on a shoulder pole ; carry on one's shoulder ; carry something with a carrying pole FR: porter avec un fléau
หิ้ว[v.] (hiu) EN: hold ; carry ; carry in one's hand FR: porter à la main ; tenir à la main ; porter à bras tendu ; porter à bout de bras
หิ้วกระเป๋า[v. exp.] (hiu krapao) EN: carry a basket in one's hand FR: porter un sac à la main
หอบ[v.] (høp) EN: lug ; tote ; hold in arms ; carry in arms ; carry with both arms against the chest FR: porter dans les bras
หอบหิ้ว[v.] (høphiū) EN: carry ; pick up ; hold in arms ; have in tow FR: être surchargé de paquets
หอบของพะรุงพะรัง[v. exp.] (høp khøng p) EN: carry huge loads of stuff FR:
การทด[n.] (kān thot) EN: carrying forward ; carry FR:
คาบ[v.] (khāp) EN: hold in the mouth ; carry in the mouth ; hold between one's lips ; grip with the teeth FR: saisir avec la bouche
คาบกล้อง[v. exp.] (khāp klǿng) EN: carry a pipe in one's mouth ; smoke a pipe FR:
ขึ้นคอ[v. (loc.)] (kheunkhø) EN: carry on one' s neck FR:
ขี่คอ[v. exp.] (khī khø) EN: carry a baby on one's neck FR: porter sur les épaules
ขน[v.] (khon) EN: carry ; transport FR: porter ; transporter ; transbahuter
คอน[v.] (khøn) EN: carry FR:
ขนล่ง[v.] (khonlong) EN: transport ; carry ; ship ; haul FR:
ขนน้ำ[v. exp.] (khon nām) EN: carry the water FR:
ขนส่ง[v.] (khonsong) EN: transport ; carry ; remove ; take away ; haul FR: transporter
คร่า[v.] (khrā) EN: drag off ; drag away ; carry off by force ; take by force ; abduct ; bereave FR:
กระเดียด[v.] (kradīet) EN: carry on one's hip FR: porter sur la hanche
กระเดียดลูก[v. exp.] (kradīet lūk) EN: carry a child on one's waist FR: porter un enfant sur la hanche
กระเตง[v.] (kratēng) EN: carry ; carry something on one's waist ; carry a child on one's hip FR:
กระทำ[v.] (kratham) EN: do ; act ; cause ; bring about ; effect ; perform ; treat ; carry out ; make ; commit ; conduct ; arrange FR: agir ; faire ; commettre ; se comporter

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า -carry-
Back to top