ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

behave

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *behave*, -behave-

behave ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
behave (vi.) ประพฤติตัว See also: ประพฤติ, วางตัว, ปฏิบัติตัว Syn. act, perform
behave (sl.) หยุดทำโง่ ๆ
English-Thai: HOPE Dictionary
behave(บิเฮฟว์') {behaved,behaving,behaves} vi.,vt. ปฎิบัติตัว,ประพฤติ,กระทำตัว, Syn. conduct
English-Thai: Nontri Dictionary
behave(vi,vt) ประพฤติ,ปฏิบัติตัว,ทำตัว,กระทำ
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
กระทำตน (v.) behave See also: conduct oneself Syn. ประพฤติตน
ทำตน (v.) behave See also: conduct oneself, deport Syn. วางตัว, ปฏิบัติตน, ปฏิบัติตัว, ทำตัว
ทำตัว (v.) behave See also: conduct oneself, act Syn. ประพฤติ, วางตัว, ประพฤติตัว
ปฏิบัติ (v.) behave See also: conduct Syn. ประพฤติ, ปฏิบัติตัว
ปฏิบัติตน (v.) behave See also: conduct oneself Syn. ประพฤติตน, กระทำตน
ปฏิบัติตัว (v.) behave See also: conduct Syn. ประพฤติตัว, ประพฤติ, กระทำ, ทำตัว
ประพฤติตัว (v.) behave See also: conduct oneself, act Syn. ประพฤติ, วางตัว
ประพฤติตัว (v.) behave See also: conduct Syn. ประพฤติ, กระทำ, ทำตัว
ฝึกนิสัย (v.) behave See also: cultivate, educate, teach
วางตน (v.) behave See also: conduct oneself, deport Syn. วางตัว, ปฏิบัติตน, ปฏิบัติตัว, ทำตน, ทำตัว
วางตัว (v.) behave See also: conduct oneself, mind one´s manners, keep one´s nose clean
สะดิ้ง (v.) behave affectedly
สะดีดสะดิ้ง (v.) behave affectedly Syn. สะดิ้ง
สะบัดสะบิ้ง (v.) behave affectedly
ใฝ่ต่ำ (v.) behave badly See also: be in low taste Ops. ใฝ่สูง, ใฝ่ดี
ใฝ่ต่ำ (v.) behave badly See also: be in bad taste Ops. ใฝ่สูง, ใฝ่ดี
ประพฤติตน (v.) behave oneself See also: perform, act Syn. ประพฤติตัว, ปฏิบัติตน
ประพฤติตัว (v.) behave oneself See also: perform, act Syn. ปฏิบัติตน
ทำงามหน้า (v.) behave shamefully
พิรุธ (v.) behave suspiciously See also: be strange
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
I try to behave the way he would like me toฉันพยายามทำตัวตามวิถีทางที่เขาอยากให้ฉันทำ
Each of us is free to behave as we want toพวกเราแต่ละคนมีอิสระที่จะทำอย่างที่เราต้องการ
Why don't you try to behave?ทำไมคุณถึงไม่พยายามทำตัวดีๆ
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
You behave more like an upstairs maid or something, - not the mistress of the house at all.คุณทําตัวอย่างกับเด็กรับใช้ ไม่สมกับเป็นนายหญิงของบ้านเลย
Try to behave yourselfพยายามเป็นตัวของตัวเองเข้าไว้
We can at least behave like civilised people.อย่างน้อยเราควรจะแสดงให้เห็นว่า เป็นคนที่เจริญแล้ว
If you do not behave and follow the rules, I'll be the first one to punish you.ถ้าเจ้าไม่ทำตามกฏ ข้าจะเป็นคนแรกที่จะลงโทษเจ้าเอง.
It can be conditioned to behave the way we want it to behave.ตอนนี้เราสั่งให้มันทำอะไรก็ได้
How are we going to set an example for them if we behave barbarically?เราจะเป็นตัวอย่างให้มันได้ไง ถ้าเราทำตัวเถื่อนแบบนี้?
They value their writers. The ones who behave get their own dachas.พวกเขาให้ความสำคัญกับนักเขียนของพวกเขา คนที่ทำงานได้รับดาชาของตัวเอง
Listen, nowadays you have to think like a hero just to behave like a merely decent human being.ฟังในปัจจุบันคุณต้องคิดเหมือนพระเอก เพียงเพื่อให้มีพฤติกรรมเหมือนมนุษย์เพียงที่ดี
I'm not going to run away. If I should go to Brighton, I would behave better than Lydia.หนูไม่หนีไปไหนหรอกค่ะพ่อ ถ้าหนูได้ไปไบรตันหนูจะทำตัวให้ดีกว่าลิเดีย
But you'd behave when your father gave that lookแต่เธอจะประพฤติเมื่อพ่อของเธอมองอยู่
You will never behave like that again, Rose, do you understand?ห้ามทำตัวแบบนั้นอีกเป็นอันขาด
Let us behave as if my wish is law... and my wish is to enjoy this party... as should you.เจ้าต้องฟังข้า ข้าต้องสนุกกับงานนี้ เจ้าด้วย

behave ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
安分守己[ān fèn shǒu jǐ, ㄢ ㄈㄣˋ ㄕㄡˇ ㄐㄧˇ, 安分守己] abide by the law and behave oneself; know one's place
[guāi, ㄍㄨㄞ, 乖] (of a child) obedient, well-behaved; clever

behave ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
うざがる[, uzagaru] (exp,v5r) (from うざい and がる) to behave annoyed; to feel annoyed
がる[, garu] (suf,v5r) (1) to feel (on adj-stem to represent a third party's apparent emotion); (2) to behave as if one were
キョドる[, kyodo ru] (v5r,vi) (1) (sl) (See 挙動) to act suspiciously; to behave in a strange way; (exp) (2) How are you today?
バグる[, bagu ru] (v5r) to behave buggily (software); to foment; to be on the fritz
下手に出る[したてにでる, shitatenideru] (exp,v1) to behave modestly
出歯る[でばる, debaru] (v5r,vi) (obsc) (See 出歯亀) to behave perversely; to (sexually) assault a woman
吹かす[ふかす, fukasu] (v5s,vt) (1) to smoke (a cigarette); (2) (See 先輩風を吹かす) to behave as ...; (3) (See エンジンを吹かす) to accelerate; to rev up
滑る[ぬめる, numeru] (v5r,vi) to be slippery; to be slimy; to behave charmingly; to walk merrily
甘える[あまえる, amaeru] (v1,vi) (1) to behave like a spoiled child; to behave like a spoilt child; to fawn on; (2) to take advantage of; to presume upon (e.g. another's benevolence); to depend on; (P)
甘ったれる[あまったれる, amattareru] (v1,vi) (1) (has a more negative nuance than 甘える) (See 甘える・1) to behave like a spoiled child; to behave like a spoilt child; to fawn on; (2) (See 甘える・2) to depend and presume upon another's benevolence
筋張る[すじばる, sujibaru] (v5r,vi) to become sinewy; to behave formally
阿娜めく;婀娜めく;徒めく[あだめく, adameku] (v5k) to be bewitching; to look coquettish; to behave in an alluring manner; to behave in a seductive manner
控えめ;控え目;控目[ひかえめ, hikaeme] (adj-na,n,adj-no) moderate; reserved; conservative; humble; mild-mannered; self-effacing; unassuming; well-behaved; low-key; temperate; in small quantities

behave ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
อหังการ[v.] (ahangkān) EN: be arrogant ; behave arrogantly ; behave egotistically FR: agir avec arrogance
อายเด็ก[v. exp.] (āi dek) EN: behave shamefully FR:
เอาใจ[v.] (aojai) EN: please ; pamper ; make happy ; try to please ; behave well ; appease FR: faire plaisir ; dorloter ; flatter ; amadouer ; contenter ; gâter
บำเพ็ญ[v.] (bamphen) EN: behave ; conduct oneself ; act FR: se comporter ; se conduire ; agir
บำเพ็ญตน[v. exp.] (bamphen ton) EN: behave ; conduct oneself ; act FR:
ใฝ่ต่ำ[v.] (faitam) EN: behave badly FR:
แหกคอก[v.] (haēkkhøk) EN: resist the tradition ; behave unconventionally ; be a black sheep ; become unorthodox FR:
เจริญรอย[v.] (jaroēnrøi) EN: follow ; observe the precepts ; behave ; track ; trace FR: suivre
เคยตัว[v.] (khoēitūa) EN: be habituated ; behave by habit ; get used to ; be habitual ; be in the habit FR:
ครองตัว[v. exp.] (khrøng tūa) EN: behave oneself FR:
เกินเลย[v.] (koēnloēi) EN: behave improperly ; be overfamiliar FR:
ลักเพศ[v.] (lakkaphēt) EN: dress like the opposite sex ; behave like the opposite sex FR: se travestir
ม้าดีดกะโหลก[v. (loc.)] (mādītkalōk) EN: be an ill-mannered woman ; be tomboyish ; behave in a boyish manner FR:
ปฏิบัติ[v.] (patibat) EN: behave ; conduct FR: se comporter ; se conduire ; agir
ปฏิบัติการ[v.] (patibatkān) EN: take action ; operate ; do ; perform ; carry out ; put into practice ; implement ; behave ; act ; service ; work FR: opérer ; pratiquer ; accomplir
ปฏิบัติตาม[v. exp.] (patibat tām) EN: abide by ; follow ; observe the precepts ; act accordingly ; comply with ; execute ; behave ; track ; trace FR: se conformer ; obéir (à) ; suivre ; respecter ; observer
ปฏิบัติตน[v. exp.] (patibat ton) EN: behave ; conduct oneself FR: se comporter ; adopter un comportement
ปฏิบัติตัว[v.] (patibat tūa) EN: behave ; conduct FR: se comporter
ปฏิบัติตัวดี[v. exp.] (patibat tūa) EN: behave oneself well ; conduct oneself well ; give a good account of oneself FR:
ประพฤติ[v.] (praphreut) EN: behave ; conduct ; act ; perform ; do ; operate ; commit FR: se comporter ; agir ; se conduire
ประพฤติชอบ[v. exp.] (praphreut c) EN: behave well FR:
ประพฤติตน[v. exp.] (praphreut t) EN: behave oneself FR: se comporter
ประพฤติตนดี[v. exp.] (praphreut t) EN: behave well ; act properly ; be good FR:
ประพฤติตัว[v. exp.] (praphreut t) EN: behave FR:
สะบัดสะบิ้ง[v.] (sabatsabing) EN: behave affectedly FR: minauder
แสดงพฤติกรรม[v. exp.] (sadaēng phr) EN: conduct ; behave FR: se conduire ; agir
แสดงท่าที[v. exp.] (sadaēng thā) EN: act ; behave ; do ; conduct ; perform ; appear ; show sign (of) ; give an indication (of) FR: agir ; se comporter ; se conduire ; montrer des signes de
ทะลึ่งตึงตัง[v.] (thaleungteu) EN: behave badly FR:
ทำงามหน้า[v. exp.] (tham ngāmnā) EN: behave shamefully FR:
ทำตัว[v.] (thamtūa) EN: act ; behave ; conduct oneself FR: se comporter ; agir
ทำตัวดี[v. exp.] (thamtūa dī) EN: behave well ; act nicely FR: bien se comporter
ทำตัวไม่ดี[v. exp.] (thamtūa mai) EN: do not behave FR:
ตีเสมอ[v. exp.] (tīsamoē ) EN: behave without regard to one's inferior position ; act insolently ; be presumptuous ; presume to act as an equal FR:
วางตน[v. exp.] (wāng ton) EN: behave ; conduct oneself ; comport oneself ; adopt an attitude FR:
วางตัว[v.] (wāngtūa) EN: behave ; act ; conduct oneself ; mind one's manners ; keep one's nose clean FR: se comporter ; agir
เกกมะเหรก[v.] (kēkmarēk) EN: be insolent ; be delinquent ; misbehave ; be quarrelsome ; be intractable ; be unruly ; be good-for-nothing FR: être un bon à rien
เกกมะเหรก[adj.] (kēkmarēk) EN: going about picking quarrels ; quarrelsome ; bellicose ; wayward ; delinquent ; unruly ; badly behaved FR: malfaisant ; malveillant
เกเร[v.] (kērē) EN: misbehave ; be disobedient ; be roguish ; be delinquent ; be mischievous ; fool around ; be unruly FR: se conduire mal
โกกเกก[v.] (kōkkēk) EN: misbehave FR:
มีสัมมาคารวะ[adj.] (mī sammā kh) EN: deferential ; respectful ; well-behaved FR: respectueux

behave ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
sittsam {adj}well-behaved; decorous

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า behave
Back to top