ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

export

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *export*, -export-

export ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
export (n.) การส่งสินค้าออกไปต่างประเทศ Syn. exportation, trade Ops. import
export (vt.) ส่งออก See also: ส่ง (สินค้า) ออก Syn. sell abroad, sent out Ops. import
export (vi.) ส่งออก See also: ส่ง (สินค้า) ออก Syn. sell abroad, sent out Ops. import
exportation (n.) การส่งสินค้าออกไปต่างประเทศ Syn. trade Ops. import
exporter (n.) ผู้ส่ง Syn. consignor, sender
exporter (n.) ผู้ส่ง Syn. consigner, sender
English-Thai: HOPE Dictionary
export(เอคซฺพอร์ทฺ') vt. ส่งสินค้าออก n. (เอคซฺ'พอร์ท) สินค้าออก,การส่งสินค้าออก adj. (เอคซฺ'พอร์ท) เกี่ยวกับสินค้าออก, See also: exportable adj. exporter n. exportation n.
English-Thai: Nontri Dictionary
export(n) สินค้าออก,สินค้าส่งออก
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
export๑. ส่งออก๒. การส่งออก [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
exportส่งแฟ้มออก [คอมพิวเตอร์]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
กรมส่งเสริมการส่งออก (n.) Department of Export Promotion
ขาออก (adj.) export See also: departure Ops. ขาเข้า
ส่งออก (v.) export See also: send abroad
ส่งออก (adj.) export
ภาษีขาออก (n.) export duty Syn. ภาษีส่งออก Ops. ภาษีขาเข้า, ภาษีนำเข้า
ภาษีขาออก (n.) export duty Syn. ภาษีส่งออก Ops. ภาษีขาเข้า
ภาษีส่งออก (n.) export duty Ops. ภาษีขาเข้า, ภาษีนำเข้า
ภาษีส่งออก (n.) export duty Ops. ภาษีขาเข้า
อากรขาออก (n.) export duty
ผู้จัดการฝ่ายส่งออก (n.) export manager
เจ้าหน้าที่ส่งออก (n.) export officer
ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย (n.) Export-Import Bank of Thailand
ผู้ส่งออก (n.) exporter Ops. ผู้นำเข้า
พ่อค้าส่งออก (n.) exporter Ops. พ่อค้านำเข้า
การส่งออก (n.) exporting See also: sending out Ops. การนำเข้า
องค์การกลุ่มประเทศผู้ส่งออกน้ำมัน (n.) Organization of Petroleum Exporting Countries See also: OPEC
โอเปค (n.) Organization of Petroleum Exporting Countries See also: OPEC Syn. องค์การกลุ่มประเทศผู้ส่งออกน้ำมัน
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Well the whole idea of the export processing zone is that it will be the first step towards this wonderful new development through the investment that's attracted to these countries there will be a trickle down effect into the communities.แนวคิดเรื่องเขตผลิตสินค้าเพื่อการส่งออก (นาโอมี ไคลน์ ผู้เขียนหนังสือ No Logo) ก็คือมันจะเป็นก้าวแรกที่นำไปสู่ การพัฒนาแนวใหม่ที่วิเศษสุด
A country's export and other country's imports exchange relationship is called...ความสัมพันธ์ของการแลกเปลี่ยนสินค้านำเข้าและส่งออกระหว่างประเทศเรียกว่า
Oh you know, Eurotrash, crazy Russians friends from the import export businessโอ้ คุณรู้ พวกคนยุโรป พวกบ้ารัสเซีย เพื่อนจากธุรกิจส่งออกสินค้า
Well, we're going to need all your import and export information from the company and any other information you might have on Mr. Antonov.เราขอข้อมูลการนำเข้า-ส่งออกทั้งหมด ของบริษัทคุณด้วย และข้อมูลทั้งหมดที่คุณมี เกี่ยวกับ แอนโทนี่
Not to export gas and injuredโรคของท่าน ... . ท่านไม่เป็นอะไรนะ
The country's greatest export since Bjorn Borg.เป็นสินค้าส่งออกของประเทศ ที่ดีที่สุดหลังจาก เบียน บอร์ช
Kenya rises to power on the export of rhinoceroses.เคนย่ากลายเปนมหาอำนาจ ที่ส่งออกแรดสู่ต่างประเทศ
We can't fill that export order.เราทำออเดอร์ส่งออกนั้นไม่ได้
This is the contract for the export order.นี่เป็นสัญญาการส่งออก
You export democracy, yes?พวกส่งออก ประชาธิปไตย ใช่ใหม
"paradigm-shifting discovery or another Swiss export as full of holes as their cheese?""การค้นพบ paradigm-shifting หรือ การส่งออก ชีสของสวิสเซอร์แลนด์
We shouldn't finish the export order poorly.พวกเราจะไม่ส่งออกสินค้าที่ด้อยคุณภาพ

export ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
禁运[jìn yùn, ㄐㄧㄣˋ ㄩㄣˋ, 禁运 / 禁運] embargo; export ban (e.g. on weapons)
出口商[chū kǒu shāng, ㄔㄨ ㄎㄡˇ ㄕㄤ, 出口商] exporter; export business
出口商品[chū kǒu shāng pǐn, ㄔㄨ ㄎㄡˇ ㄕㄤ ㄆㄧㄣˇ, 出口商品] export product; export goods
出口产品[chū kǒu chǎn pǐn, ㄔㄨ ㄎㄡˇ ㄔㄢˇ ㄆㄧㄣˇ, 出口产品 / 出口產品] export product
出口额[chū kǒu é, ㄔㄨ ㄎㄡˇ ㄜˊ, 出口额 / 出口額] export amount
输出品[shū chū pǐn, ㄕㄨ ㄔㄨ ㄆㄧㄣˇ, 输出品 / 輸出品] export item; product for export
一般贸易[yī bān mào yì, ㄧ ㄅㄢ ㄇㄠˋ ㄧˋ, 一般贸易 / 一般貿易] general trade (i.e. importing and export without processing)
出口货[chū kǒu huò, ㄔㄨ ㄎㄡˇ ㄏㄨㄛˋ, 出口货 / 出口貨] exports; goods for export
外向型[wài xiàng xíng, ㄨㄞˋ ㄒㄧㄤˋ ㄒㄧㄥˊ, 外向型] export-oriented (economic model)
无形输出[wú xíng shū chū, ˊ ㄒㄧㄥˊ ㄕㄨ ㄔㄨ, 无形输出 / 無形輸出] invisible export
欧佩克[ōu pèi kè, ㄡ ㄆㄟˋ ㄎㄜˋ, 欧佩克 / 歐佩克] OPEC; Organization of the Petroleum Exporting Countries
石油输出国组织[shí yóu shū chū guó zǔ zhī, ㄕˊ ㄧㄡˊ ㄕㄨ ㄔㄨ ㄍㄨㄛˊ ㄗㄨˇ ㄓ, 石油输出国组织 / 石油輸出國組織] OPEC, Organization of Petroleum Exporting Countries
外向[wài xiàng, ㄨㄞˋ ㄒㄧㄤˋ, 外向] outward-looking; extrovert; extroverted (personality); export-oriented (economy)

export ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
エクスポート[, ekusupo-to] (n,vs) export
ココム[, kokomu] (n) Coordinating Committee for Export to Communist Area; COCOM; (P)
ターンキー方式輸出[ターンキーほうしきゆしゅつ, ta-nki-houshikiyushutsu] (n) turnkey export
プラント輸出[プラントゆしゅつ, puranto yushutsu] (n) export of manufacturing plant
安全保障貿易管理[あんぜんほしょうぼうえきかんり, anzenhoshoubouekikanri] (n) Security Export Control
書き出す[かきだす, kakidasu] (v5s,vt) to begin to write; to write out; to export (file); to extract
輸出信用状[ゆしゅつしんようじょう, yushutsushinyoujou] (n) export letter of credit
アメリカ輸出入銀行[アメリカゆしゅつにゅうぎんこう, amerika yushutsunyuuginkou] (n) Export-Import Bank (US)
オアペック[, oapekku] (n) Organization of Arab Petroleum Exporting Countries (Organisation); OAPEC
オペック[, opekku] (n) Organization of Petroleum Exporting Countries (Organisation); OPEC
出超[しゅっちょう, shucchou] (n) excess of exports; favorable balance of trade; favourable balance of trade
加工交易[かこうこうえき, kakoukoueki] (n) processing trade (importing all or part of raw and auxiliary materials, parts, components, accessories, and packaging materials in bond from a foreign company, and re-exporting the finished products after processing or assembly for distribution and sale by that foreign company)
延べ払い輸出[のべばらいゆしゅつ, nobebaraiyushutsu] (n) exporting on a deferred-payment basis
移出[いしゅつ, ishutsu] (n,vs) export; shipping out
輸出[ゆしゅつ(P);しゅしゅつ, yushutsu (P); shushutsu] (n,vs,adj-no,adj-na) (1) export; (2) efferent (medical); (P)
Japanese-English: COMDICT Dictionary
エクスポート[えくすぽーと, ekusupo-to] export (vs)
輸出権[ゆしゅつけん, yushutsuken] export license, permit
書き出す[かきだす, kakidasu] to export, to begin to write, to write out, to extract
Japanese-Thai: Saikam Dictionary
輸出入[ゆしゅつにゅう, yushutsunyuu] Thai: การส่งออกและการนำเข้า English: export and import

export ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
อากรขาออก[n. exp.] (ākøn khāøk) EN: export duty ; export tariff FR:
ใบอนุญาตส่งออก[n. exp.] (bai anuyāt ) EN: export licence ; export licence (Am.) FR: licence d'exportation [f]
ใบอนุญาตส่งสินค้าออก[n. exp.] (bai anuyāt ) EN: export licence ; export licence (Am.) FR: licence d'exportation [f]
เจ้าหน้าที่ส่งออก[n. exp.] (jaonāthī so) EN: export officer FR:
การส่งออก[n.] (kān song-øk) EN: export ; output FR: exportation [f] ; exportations [fpl]
การส่งออกสุทธิ[n. exp.] (kān song-øk) EN: net export FR:
ขาออก[adj.] (khā-øk) EN: on the way out ; outgoing ; outward ; outbound ; export FR: sortant ; en partance ; vers l'extérieur ; d'exportation
ค่าภาษีอากรขาออก[n. exp.] (khā phāsī ā) EN: export duty FR: taxe d'exportation [f]
เขตอุตสาหกรรมส่งออก[n. exp.] (khēt utsāha) EN: Export Processing Zone (EPZ) FR:
ภาษีอากรขาออก[n. exp.] (phāsī akøn ) EN: export duty ; export tariff FR:
ภาษีขาออก[n. exp.] (phāsī khāøk) EN: export duty ; export levy FR: taxe d'exportation [f]
ผู้จัดการฝ่ายส่งออก[n. exp.] (phūjatkān f) EN: export manager FR: directeur des exportations [m]
รายการสินค้าขาออก[n. exp.] (rāikān sink) EN: export item ; export list FR: article d'exportation [m]
ส่งข้อมูลออก[v. exp.] (song khømūn) EN: export FR: exporter des données
ส่งออก[v.] (song-øk) EN: export ; send abroad ; send out FR: exporter ; expédier à l'étranger
ส่งสินค้าออก[v.] (song sinkhā) EN: export FR: exporter
ตลาดส่งออก[n. exp.] (talāt song-) EN: export market FR: marché à l'exportation [m] ; marché à l'export [m]
ตลาดต่างประเทศ[n. exp.] (talāt tāngp) EN: international markets ; export market ; foreign market FR: marché étranger [m]
ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย (ธสน.)[org.] (Thanākhān P) EN: Export Import Bank of Thailand (EXIM Thailand) FR:
ธุรกิจส่งออก[n. exp.] (thurakit so) EN: export business FR:
ตัวแทนส่งออก[n. exp.] (tūathaēn so) EN: export agent FR:
บริษัทส่งออก[n. exp.] (børisat son) EN: exporter FR: société exportatrice [f] ; exportateur [m]
การส่งออกสินค้าเกษตร[n. exp.] (kān song-øk) EN: ​agricultural exports FR: exportations agricoles [fpl]
การส่งสินค้าออก[n. exp.] (kān song si) EN: exportation FR: exportation [f]
กลุ่มประเทศผู้ผลิตน้ำมัน[org.] (Klum Prathē) EN: Organization of Petroleum Exporting Countries ( OPEC ) FR: Organisation des pays exportateurs de pétrole (OPEP)
มูลค่าส่งออก[n. exp.] (mūnkhā song) EN: FR: montant des exportations [m]
โอเปค[org.] (Ōpēk) EN: OPEC (Organization of the Petroleum Exporting Countries) FR: OPEC
พ่อค้าส่งออก[n.] (phøkhā song) EN: exporter FR: exportateur [m]
ผู้ส่งออก[n.] (phū song-øk) EN: exporter FR: exportateur [m] ; exportatrice [f]
ผู้ส่งออกข้าว[n. exp.] (phū song-øk) EN: rice exporter FR: exportateur de riz [m]
ผู้ส่งออกข้าวรายใหญ่ของประเทศไทย[n. exp.] (phū song-øk) EN: Thailand's largest rice exporter FR:
ผู้ส่งออกผลไม้ไทย[n. exp.] (phū song-øk) EN: Thai fruit exporter FR: exportateur de fruits [m]
ผู้ส่งออกรายย่อย[n. exp.] (phū song-øk) EN: small-scale exporter FR: exportateur à petite échelle [m]
ผู้ส่งสินค้าออกนอก[n. exp.] (phū song si) EN: exporter FR: exportateur [m] ; exportatrice [f]
ประเทศผู้ส่งออก[n. exp.] (prathēt phū) EN: FR: pays exportateur [m]
ประเทศผู้ส่งออก...[n. exp.] (prathēt phū) EN: FR: pays exportateur de … [m]
ประเทศผู้ส่งออกข้าว[n. exp.] (prathēt phū) EN: FR: pays exportateur de riz [m]
ประเทศผู้ส่งออกน้ำมัน[n. exp.] (prathēt phū) EN: FR: pays exportateur de pétrole [m]
สมาคมผู้ส่งออกข้าวไทย[org.] (Samākhom Ph) EN: Thai Rice Exporters Association FR:
สินค้าขาออก[n.] (sinkhā khā-) EN: exports FR: exportation [f]

export ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Übereinkommen {n} über Leitlinien für öffentlich unterstützte ExportkrediteArrangement Guidelines for Officially Supported Export Credits
Agrarexport {m} | Agrarexporte
Ausfuhrbescheinigung {f}; Exportbescheinigung
Wiederausfuhrbescheinigung {f}re-exportation certificate
Ausfuhrbestimmungen {pl}export regulations; regulations on exports
Ausfuhrgenehmigung {f}; Exportgenehmigung
Ausfuhrverbot {m}export ban
Export {m} | Exporte
Waffenexport {m} | Waffenexporte

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า export
Back to top