ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

comport

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *comport*, -comport-

comport ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
comport (vt.) ประพฤติ Syn. behave
comport (vi.) เห็นด้วย Syn. agree with, accord with
comportment (n.) ความประพฤติ Syn. behavior
English-Thai: HOPE Dictionary
comport(คัมพอร์ท',-โพร์ท') {comported,comporting,comports} vt . ประพฤติ,แสดงออก. vi. เข้าได้กับ n. ความประพฤติ,พฤติการณ์,กิริยามารยาท, Syn. conduct,act, See also: comportment n. ดูcomport
English-Thai: Nontri Dictionary
comport(vi) เข้ากัน,เหมาะกัน,เหมาะสม,วางตัวดี
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
And the fact that you would think that I'm comporting myself with a measure of grace and dignity...แล้วเรื่องที่คุณคิดว่า ฉันประพฤติตน แบบมีเกรียติและศักดิ์ศรี

comport ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
วางตน[v. exp.] (wāng ton) EN: behave ; conduct oneself ; comport oneself ; adopt an attitude FR:
อาจาร[n.] (ājān) EN: behaviour ; conduct ; good behaviour ; manners ; ethics FR: comportement [m] ; bonnes manières [fpl]
อาจาร-[pref.] (ājāra-) EN: behaviour ; conduct ; good behaviour ; manners ; ethics FR: comportement [m] ; bonnes manières [fpl]
บำเพ็ญ[v.] (bamphen) EN: behave ; conduct oneself ; act FR: se comporter ; se conduire ; agir
อิริยา[n.] (iriyā) EN: manner ; demeanor FR: comportement [m]
จริต[n.] (jarit) EN: behaviour ; behavior (Am.) ; conduct ; manner ; deportment ; act ; deed ; mind ; spirit ; intrinsic nature of a person ; characteristic behaviour ; character ; temperament FR: conduite [f] ; manières [fpl] ; comportement [m]
จริยา[n.] (jariyā) EN: conduct ; behaviour ; behavior (Am.) ; morals ; morality FR: conduite [f] ; comportement [m] ; moralité [f]
การประพฤติตัว[n. exp.] (kān praphre) EN: demeanor ; presence FR: comportement [m]
การประพฤติตัวไม่เหมาะสม[n. exp.] (kān praphre) EN: impertinency FR: comportement inapproprié [m] ; comportement déplacé [m]
การปรับแปลง[n.] (kān prappla) EN: modification [f] FR: modification du comportement [f]
การวางตัว[n.] (kān wāngtūa) EN: behaviour ; behavior (Am.) FR: comportement [m]
การวิเคราะห์พฤติกรรม[n. exp.] (kān wikhrǿ ) EN: behavior analysis FR: analyse du comportement [f]
การวิเคราะห์พฤติกรรมมนุษย์[n. exp.] (kān wikhrǿ ) EN: FR: étude du comportement humain [f]
การวิเคราะห์พฤติกรรมผู้บริโภค[n. exp.] (kān wikhrǿ ) EN: FR: analyse du comportement du consommateur [f]
ความประพฤติ[n.] (khwām praph) EN: behaviour ; conduct ; deportment FR: comportement [m]
กระทำ[v.] (kratham) EN: do ; act ; cause ; bring about ; effect ; perform ; treat ; carry out ; make ; commit ; conduct ; arrange FR: agir ; faire ; commettre ; se comporter
มรรยาท[n.] (manyāt) EN: behaviour ; manner ; etiquette ; courtesy ; politeness ; conduct ; civility FR: moeurs [fpl] ; conduite [f] ; comportement [m] ; manières [fpl] ; éducation [f] ; bonnes manières [fpl] ; courtoisie [f] ; savoir-vivre [m] ; civisme [m] ; politesse [f]
มีอาการแปลก ๆ = มีอาการแปลกๆ[v. exp.] (mī ākān pla) EN: FR: avoir un comportement bizarre
มีนิสัยไม่ดี[v. exp.] (mī nisai ma) EN: have bad manners FR: avoir de mauvaises habitudes ; se comporter mal
มีปฏิปทาน่าเลื่อมใส[v. exp.] (mī patipath) EN: have an inspiring way of life ; be a person of admirable deportment FR: avoir un comportement exemplaire
นิสัย[n.] (nisai) EN: habit ; habitual action ; usual practice ; behaviour = behavior (Am.) ; disposition ; characteristic FR: habitude [f] ; coutume [f] ; comportement [m] ; pratique [f] ; manières [fpl]
ปฏิบัติ[v.] (patibat) EN: behave ; conduct FR: se comporter ; se conduire ; agir
ปฏิบัติตน[v. exp.] (patibat ton) EN: behave ; conduct oneself FR: se comporter ; adopter un comportement
ปฏิบัติตัว[v.] (patibat tūa) EN: behave ; conduct FR: se comporter
เผด็จการ[v.] (phadetkān) EN: dictate ; order ; command ; be a dictator ; rule as a dictator FR: dicter sa loi ; se comporter en dictateur
พฤติ[n.] (phreut) EN: conduct ; behaviour FR: comportement [m]
พฤติกรรม[n.] (phreuttikam) EN: behaviour ; behavior (Am.) ; conduct ; action ; demeanour ; demeanor (Am.) FR: comportement [m] ; conduite [f] ; façon de se comporter [f] ; manière d'agir [f] ; tenue [f] ; moeurs [fpl]
พฤติกรรมอปกติ[n. exp.] (phreuttikam) EN: abnormal behaviour FR: comportement anormal [m]
พฤติกรรมเบี่ยงเบน[n. exp.] (phreuttikam) EN: deviant behavior FR: comportement déviant [m]
พฤติกรรมก้าวร้าว[n. exp.] (phreuttikam) EN: aggressive behaviour ; aggressive behavior (Am.) FR: comportement agressif [m]
พฤติกรรมของพืช ; พฤติกรรมพืช[n. exp.] (phreuttikam) EN: plant behaviour ; plant behavior (Am.) FR: comportement végétal [m]
พฤติกรรมของสัตว์ ; พฤติกรรมสัตว์[n. exp.] (phreuttikam) EN: animal behaviour ; animal behavior (Am.) FR: comportement animal [m]
พฤติกรรมไม่เหมาะสม[n. exp.] (phreuttikam) EN: misconduct ; improper conduct ; misbehaviour ; misbehavior (Am.) FR: comportement inapproprié [m]
พฤติกรรมมนุษย์[n. exp.] (phreuttikam) EN: human behavior FR: comportement humain [m]
พฤติกรรมร่วม[n. exp.] (phreuttikam) EN: collective behaviour FR: comportement collectif [m]
พฤติกรรมศาสตร์[n.] (phreuttikam) EN: behavioral science ; behaviorism ; behaviourism FR: sciences du comportement [mpl] ; behaviorisme [m]
พฤติกรรมทางสังคม[n. exp.] (phreuttikam) EN: social behavior FR: comportement social [m]
ประพฤติ[v.] (praphreut) EN: behave ; conduct ; act ; perform ; do ; operate ; commit FR: se comporter ; agir ; se conduire
ประพฤติชั่วอย่างร้ายแรง[v. exp.] (praphreut c) EN: FR: avoir un comportement indigne
ประพฤติตน[v. exp.] (praphreut t) EN: behave oneself FR: se comporter

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า comport
Back to top