ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

post

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *post*, -post-

post ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
post (prf.) ด้านหลัง See also: ภายหลัง
post (n.) เสา See also: เสาปัก Syn. pillar, stake, stud
post (n.) เสาประตู (กีฬา) Syn. doorpost
post (vt.) แจ้ง See also: บันทึกลงในบัญชี
post (vt.) ประกาศ
post (n.) ที่มั่น See also: กองกำลังรักษาการณ์, ฐาน
post (n.) สถานี See also: สถานที่ทำงาน
post (n.) ตำแหน่ง See also: ตำแหน่งการงาน, หน้าที่ Syn. appointment, assighment
post (vt.) จัดให้ทำงาน
post (vt.) จัดกำลัง
post (n.) การไปรษณีย์ Syn. mail service, postal service, P.O.
post (vt.) ส่งจดหมาย See also: เขียนจดหมาย, ส่งไปรษณีย์
post away (phrv.) ส่งไปประจำที่ต่างๆ
post code (n.) รหัสไปรษณีย์ (อเมริกา)
post code (n.) เขตไปรษณีย์ Syn. zip
post code (n.) เขตไปรษณีย์ Syn. zip
post from (phrv.) ส่ง (ทางไปรษณีย์) จาก Syn. mail from
post from (phrv.) เดินทางอย่างรวดเร็ว Syn. post to
post horse (n.) ม้าด่วน
post meridian (n.) ตอนบ่าย See also: บ่าย, ยามบ่าย, จวนเย็น, หลังบ่าย Syn. teatime, evening
post meridian (adj.) หลังเที่ยง Syn. afternoon
post meridiem (adj.) หลังเที่ยง See also: ช่วงระยะเวลาระหว่าง 12.00 น. ถึง 24.00 น. (มีคำย่อว่า P.M., p.m., PM หรือ pm)
post mill (n.) กังหันลม See also: กังหัน Syn. rotating wheel
post office (n.) ที่ทำการไปรษณีย์
post on (phrv.) ติด (ประกาศ) ไว้บน
post to (phrv.) ส่ง (จดหมาย,ห่อของ) ไปให้ Syn. mail to
post to (phrv.) ส่งตัวไปยัง (คน)
post to (phrv.) เดินทางอย่างเร็วไปยัง โดยเปลี่ยนม้าระหว่างทาง
post up (phrv.) ปิดประกาศ
post up (phrv.) ทำให้คุ้นเคยกับข้อมูล
post up (phrv.) จดลงบัญชี
post-bellum (adj.) หลังสงคราม Syn. peaceful
post-free (adj.) ที่ไม่ต้องเสียค่าไปรษณีย์
post-mortem (adj.) เกี่ยวกับการชันสูตร
post-pubescence (n.) ความเป็นชาย See also: ความเป็นลูกผู้ชาย Syn. adulthood
postage (n.) ค่าส่งของทางไปรษณีย์
postage (n.) ดวงตราไปรษณียากร See also: แสตมป์ Syn. stamp
postage stamp (n.) แสตมป์ Syn. stamp
postal (adj.) เกี่ยวกับที่ทำการไปรษณีย์ Syn. post office, mail, airmail, express
postal card (n.) ไปรษณียบัตร Syn. postcard
English-Thai: HOPE Dictionary
post(โพสทฺ) n. เสา,หลัก,ตำแหน่ง,หน้าที่,ที่มั่น,การไปรษณีย์,ไปรษณียภัณฑ์,เที่ยวเมล์,ที่ทำการไปรษณีย์,vt. ปิดประกาศ,ประกาศ,ประจาน,จัดกำลัง,แต่งตั้งให้ประจำตำแหน่ง vt. ใส่จดหมายลงในตู้ไปรษณีย์,ส่งจดหมาย,ย้าย,แจ้ง. vi. ขี่ม้าเร็ว,เดินทางอย่างรวดเร็ว. adv. รีบเร่ง,โดยทางไปรษณีย์,โพสต์ ย่อมาจาก power-on self-test เป็นแบตเตอรี่ตัวหนึ่งในพีซี ที่จะทำหน้าที่ทันทีที่เมื่อมีการเปิดสวิตช์เครื่องคอมพิวเตอร์ โดยทำการตรวจสอบขั้นต้นให้ว่า อุปกรณ์ ทุกชิ้นทำงานได้ตามปกติหรือไม่ หากมีส่วนใดไม่ปกติ ก็จะแสดงข้อความระบุความ ผิดพลาด (error message) ให้บนจอภาพ และจะรอจนกว่าจะมีการสั่งอย่างใดอย่างหนึ่ง หรือมีการแก้ไข เสร็จแล้วจึงจะทำงานต่อ
post cardโปสต์การ์ด,ไปรษณียบัตร
post officeที่ทำการไปรษณีย์,กรมไปรษณีย์., See also: post-office adj.
post-mortem(โพสทฺมอร์'เทิม) adj. เกี่ยวกับ (หลังตาย,การชันสูตรศพ,ภายหลังเหตุการณ์.), Syn. postmortem ,after death
post-natal(โพสทฺเน'เทิล) adj. หลังเกิด
postage(โพส'ทิจฺ) n. ค่าไปรษณีย์
postage stampn. ดวงตราไปรษณีย์
postal(โพส'เทิล) adj. เกี่ยวกับที่ทำการไปรษณีย์หรือการไปรษณีย์
postal cardn. ไปรษณียบัตร,โปสต์การ์ด
postbox(โพสทฺ'บอคซฺ) n. ตู้ไปรษณีย์
postcard n.โปสต์การ์ด,ไปรษณียบัตร
postdate(โพสทฺเดท') vt. ลงวันที่ช้ากว่าวันจริง n. วันที่ที่ลงช้ากว่าความจริง
poster(โพส'เทอะ) n. ใบประกาศ,ป้ายโฆษณา,ป้ายประกาศ,โปสเตอร์,ม้าด่วนของเที่ยวเมล์,ผู้เดินทางอย่างรวดเร็ว,ม้าด่วนของเที่ยวเมล์,ผู้เดินทางอย่างรวดเร็ว
posterior(โพสเทีย'เรีย) adj.,n. ภายหลัง,ข้างหลัง,ด้านหลัง,ก้น,สมัยหลัง,ส่วนก้น,ตะโพก., See also: posteriority n., Syn. hinder,later,back
posterity(โพสเทีย'ริที) n. ชนรุ่นหลัง,ทายาท
postern(โพส'เทิร์น) n.,adj. (เกี่ยวกับ) ประตูหลัง,ทางเข้าส่วนตัว,ประตูข้าง,ค่อนข้างน้อย
postgraduate(โพสทฺแกรจ'จุเอท) adj. หลังได้รับปริญญาแล้ว. n. นักศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย
posthumous(โพส'ชะเมิส) adj. หลังมรณกรรมของผู้ประพันธ์,หลังมรณกรรมของบิดา
postilion(โพสทิล'เยิน) n. ผู้ขึ้นขี่บนหลังม้าตัวที่อยู่ข้างซ้าย (ในกรณีที่ใช้ม้าหลายตัวในการลากรถ) ., See also: postilioned,postillioned adj.
postillion(โพสทิล'เยิน) n. ผู้ขึ้นขี่บนหลังม้าตัวที่อยู่ข้างซ้าย (ในกรณีที่ใช้ม้าหลายตัวในการลากรถ) ., See also: postilioned,postillioned adj.
postman(โพสทฺ'เมิน) n. บุรุษไปรษณีย์ pl. postmen
postmaster(โพสทฺ'มาสเทอะ) n. เจ้าหน้าที่ในที่ทำการไปรษณีย์,นายไปรษณีย์, (สมัยก่อน) เจ้าของโรงม้าสำหรับผู้เดินทาง, See also: postmastership n.
postmaster general(-เจน'เนอเริล) n.,ผู้อำนาจการระบบการไปรษณีย์ของประเทศ
postmeridian(โพสทฺมะริด'เดียน) adj. เกี่ยวกับหลังเที่ยง
postmeridiem(โพสทฺมะริด'เดียม) หลังเที่ยง
postnuptial(โพสทฺนัพ'เชิล) adj. หลังแต่งงาน
postpaid(โพสทฺ'เพด') adj.,adv. จ่ายค่าไปรษณีย์ล่วงหน้าแล้ว
postpone(โพสทฺโพน') vt. เลื่อน,เลื่อนไป,เลื่อนเวลา,ยึดเวลา,ถ่วงเวลา,จัดไว้ในตำแหน่งรอง., See also: postponable adj. postponement n. postponer n., Syn. defer
postulate(พอส'ชะลิท) n. ขอร้อง,ยืนยัน,อ้าง,วางสมมุติฐาน,วางหลัก. n. สมมุติฐาน,หลัก,หลักฐาน,หลักการพื้นฐาน,เงื่อนไขที่ต้องมีก่อน., See also: postulation n. postulational adj., Syn. demand premise
postural hypotensionความดันเลือดต่ำขณะเปลี่ยนอิริยาบถ
posture(พอส'เชอะ) n. ท่าทาง,ท่า,มาด,ทัศนคติ,ตำแหน่ง,สภาพ,สภาวะ. vi. แสดงท่าทาง,แสร้งทำ, See also: postural adj. posturer n.
postwar(โพสทฺ'วอร์') adj. หลังสงคราม
postscript(โพสทฺ'สคริพทฺ) n. ปัจฉิมลิขิต,ภาคผนวก,ภาพเสริมท้าย,คำเสริม ท้าย,โพสต์สคริปต์ เป็นชื่อภาษาที่ใช้ในการจัดหน้าของระบบอะโดบี (Adobe system) ใช้กับเครื่องพิมพ์เลเซอร์ (laser printer) หรือหน่วยแสดงผลที่มีความละเอียดสูงมาก ๆ การที่จะใช้ภาษาโพสต์สคริปต์ได้ จำเป็นต้องมีชอฟต์แวร์ตัวนี้ (PostScript printer driver) ใน โปรแกรมที่ใช้ หรือในระบบปฏิบัติการ ข้อดีอย่างยิ่งก็คือ สามารถทำงานจัดพิมพ์ด้วยคอมพิวเตอร์แบบตั้งโต๊ะ (desktop publishing) ได้ อันที่จริง การสร้างหรือออกแบบงานพิมพ์ ไม่ว่าจะเป็นงานแผ่นพับ รายงานประจำสัปดาห์ ใบปลิว ใบโฆษณา ฯ เราสามารถ ใช้คอมพิวเตอร์ธรรมดาออกแบบก่อนได้ แล้วส่งไปพิมพ์ที่เครื่องพิมพ์ชั้นดี ซึ่งจะทำให้ผลงานออกมาสวย และมีความคมชัดเหมือนกับเครื่องพิมพ์ใหญ่ ๆ
English-Thai: Nontri Dictionary
post(vt) วางกำลัง,ประจำตำแหน่ง,ส่งทางไปรษณีย์,ปิดประกาศ
POST post card(n) ไปรษณียบัตร,โปสการ์ด
POST post office(n) ที่ทำการไปรษณีย์,กรมไปรษณีย์
postage(n) ค่าไปรษณีย์
POSTAGE postage stamp(n) ดวงตราไปรษณีย์,แสตมป์
postal(adj) เกี่ยวกับการไปรษณีย์,เกี่ยวกับที่ทำการไปรษณีย์
postbox(n) ตู้ไปรษณีย์
poster(n) ป้ายประกาศ,ใบโฆษณา,ป้ายโฆษณา,ประกาศแจ้งความ,ภาพโปสเตอร์
posterior(adj) ภายหลัง,ด้านหลัง,ข้างหลัง,อยู่ในสมัยหลัง
posterity(n) อนุชนรุ่นหลัง,ทายาท,ลูกหลาน
postern(n) ประตูหลัง,ประตูข้าง
posthumous(adj) ซึ่งเกิดขึ้นหลังจากที่เจ้าของตายแล้ว
postillion(n) คนขับรถม้าโดยสาร
postman(n) บุรุษไปรษณีย์
postmark(n) ตราประทับบนไปรษณียภัณฑ์
postmaster(n) เจ้าหน้าที่ไปรษณีย์,นายไปรษณีย์
postpaid(adj) เสียค่าไปรษณีย์แล้ว
postpone(vt) ยืดเวลา,เลื่อนกำหนด,ถ่วงเวลา
postponement(n) การยืดเวลา,การเลื่อนกำหนด,การถ่วงเวลา
postscript(n) ปัจฉิมลิขิต,ภาคผนวก,บทเสริมท้าย
postulate(n) สมมุติ,หลักฐาน,เงื่อนไข
posture(n) มาด,ท่าทาง,สภาพ,ตำแหน่ง,ทัศนคติ,ท่า,อาการ
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
postประกาศ [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
Post Office Protocol (POP)เกณฑ์วิธีที่ทำการไปรษณีย์ (พ็อป) [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
post-graduate studentนักศึกษาบัณฑิตศึกษา [ดู graduate student] [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
post-mortem (L.); posthumousภายหลังการตาย [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
postageไปรษณียากร [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
postal articleไปรษณียภัณฑ์ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
postal code; zip codeรหัสไปรษณีย์ [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
posterใบปิดประกาศ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
posterior-หลัง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
posterityผู้สืบสันดาน [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
posteromedianตรงกลางด้านหลัง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
posthumous๑. -ปรากฏหลังตาย๒. -เกิดหลังพ่อตาย [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
posthumous childเด็กที่เกิดภายหลังการตายของบิดา [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
postmasterนายไปรษณีย์ [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
postmortem lividityรอยเขียวช้ำหลังตาย [มีความหมายเหมือนกับ suggillation ๒] [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
postnatal-หลังคลอด (ลูก) [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
postoperative-หลังผ่าตัด [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
postpartum-เกิดขึ้นหลังคลอดบุตร [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
postpartum defluviumอาการผมร่วงหลังคลอด [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
postpone indefinitely, motion toญัตติขอให้เลื่อนการพิจารณาไปโดยไม่มีกำหนด [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
postponementการเลื่อน, การเลื่อนเวลา [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
postprandial painอาการปวดหลังอาหาร [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
postulateมูลบท [ปรัชญา ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
postureท่า(ร่างกาย) [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Post - frontal fogหมอกเกิดตามหลังแนว ปะทะอากาศ [อุตุนิยมวิทยา]
Postage stamp designการออกแบบไปรษณียากร [TU Subject Heading]
Postal librariesห้องสมุดไปรษณีย์ [TU Subject Heading]
Postcardโปสการ์ด, ไปรษณียบัตรโปสการ์ด (Postcard) หรือไปรษณียบัตร มีลักษณะเป็นแผ่นกระดาษรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า มีหลายขนาด ขนาดมาตรฐาน คือ 4 x 6 นิ้ว ด้านหนึ่งของแผ่นกระดาษเป็นรูปภาพ ภาพถ่าย หรือภาพตัดปะ ที่มีหรือไม่มีข้อความหรือคำอธิบายพิมพ์บนบัตรและตั้งใจส่งให้ทางไปรษณีย์โดยไม่ต้องมีซองจดหมาย อีกด้านหนึ่งแบ่งออกเป็น 2 ส่วนคือ ส่วนสำหรับให้ผู้ส่งกรอกชื่อและที่อยู่ของผู้รับ อีกส่วนหนึ่งเป็นพื้นที่สำหรับใส่ข้อความสั้นๆ โปสการ์ดที่เก่ามาก ๆ หรือเป็นโปสการ์ดที่หายากหรือเป็นโปสการ์ดเพื่อรำลึกถึงเหตุการณ์ในประวัติศาสตร์ที่สำคัญอาจจะมีมูลค่าสำหรับผู้เก็บสะสม สำหรับโปสการ์ดที่นิยมสะสม ได้แก่ ภาพบุคคลสำคัญ นักกีฬา นักการเมือง นักแสดงและบาทหลวง ภาพสถานที่ต่างๆ สถานีรถไฟ ทิวทัศน์ เมืองและหมู่บ้านในชนบท ภาพการ์ตูนล้อเลียน ประเด็นร้อนในสังคม
Posterโปสเตอร์โปสเตอร์ (Poster) คือ ภาพขนาดใหญ่พิมพ์บนกระดาษ ออกแบบเพื่อใช้ติดหรือแขวนบนผนังหรือกำแพง โปสเตอร์อาจจะเป็นภาพพิมพ์และภาพเขียน หรืออาจจะเป็นอย่างใดอย่างหนึ่งโดยเฉพาะ การทำโปสเตอร์มีจุดประสงค์เพื่อการโฆษณาประชาสัมพันธ์ โดยเฉพาะการโฆษณางานแสดงศิลปะ งานดนตรี หรือภาพยนตร์ การโฆษณาชวนเชื่อ หรือในการสื่อสารที่ต้องการสื่อสารความเชื่อต่อคนกลุ่มใหญ่ หรือเพื่อใช้ในการศึกษา หรือเป็นสื่อการสอน โปสเตอร์ถูกใช้ให้เป็นประโยชน์ในกิจกรรมนานาประการ โดยเฉพาะโปสเตอร์ขนาดเล็กใช้ได้ทั้งเป็นสื่อสำหรับการโฆษณา และเป็นเครื่องประดับตกแต่งห้อง จนมีผู้นิยมสะสมเหมือนกับการสะสมแสตมป์
posterior lobe (of pituitary gland)ต่อมใต้สมองส่วนหลัง, บริเวณส่วนหลังของต่อมใต้สมอง เป็นส่วนของเนื้อเยื่อประสาทที่มีกลุ่มปลายแอกซอนของเซลล์ประสาทจากสมองมาติดต่อด้วย  ซึ่งที่ปลายแอกซอนจะปล่อยฮอร์โมนวาโซเพรสซินและออกซิโทซินออกมา [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Postnatal careการดูแลภายหลังคลอด [TU Subject Heading]
Postoperative careการดูแลภายหลังศัลยกรรม [TU Subject Heading]
Postpartum hemorrhageภาวะเลือดออกหลังคลอด [TU Subject Heading]
PostScript (Computer program language)โพสต์สคริปต์ (ภาษาคอมพิวเตอร์) [TU Subject Heading]
postulate [axiom]สัจพจน์, ข้อความที่ตั้งขึ้นและยอมรับโดยไม่ต้องมีการพิสูจน์ทดสอบ เพื่อเป็นการกำหนดแนวความคิดที่จะค้นหากฏหรือทฤษฎีเพื่อจะอธิบายปรากฏการณ์หนึ่ง ๆ คำนี้มีความหมายคล้ายคำว่า สมมติฐาน [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Postureท่าทรงตัว [TU Subject Heading]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
p.m. (abbr.) หลังเที่ยง (คำย่อของ post meridiem) See also: ช่วงเวลาตั้งแต่เที่ยงวันจนถึงเที่ยงคืน Syn. pm, PM, P.M.
P.M. (abbr.) หลังเที่ยง (คำย่อของ post meridiem) See also: ช่วงเวลาตั้งแต่เที่ยงวันจนถึงเที่ยงคืน Syn. pm, p.m., PM
PM (abbr.) หลังเที่ยง (คำย่อของ post meridiem) See also: ช่วงเวลาตั้งแต่เที่ยงวันจนถึงเที่ยงคืน Syn. pm, p.m., PM
pm (abbr.) หลังเที่ยง (คำย่อของ post meridiem) See also: ช่วงเวลาตั้งแต่เที่ยงวันจนถึงเที่ยงคืน Syn. pm, PM, P.M.
pm (abbr.) หลังเที่ยง (คำย่อของ post meridiem) See also: ช่วงเวลาตั้งแต่เที่ยงวันจนถึงเที่ยงคืน Syn. p.m., PM, P.M.
PM (abbr.) หลังเที่ยง (คำย่อของ post meridiem) See also: ช่วงเวลาตั้งแต่เที่ยงวันจนถึงเที่ยงคืน Syn. pm, p.m., P.M.
PO (abbr.) คำย่อของ Post Office
การดำรงตำแหน่ง (n.) holding the post of See also: being in charge of, holding a position
ที่ทำการไปรษณีย์กลาง (n.) General Post Office See also: G.P.O
ปณก. (n.) General Post Office See also: G.P.O Syn. ที่ทำการไปรษณีย์กลาง
ปณก. (n.) general post office Syn. ไปรษณีย์กลาง
รองเท้าคีบ (n.) toe post sandal
ไปรษณีย์กลาง (n.) general post office
ตำแหน่งหน้าที่ (n.) post See also: position, rank Syn. ตำแหน่งงาน
สดมภ์ (n.) post See also: pillar Syn. เสา, หลัก
ไปรษณีย์ (n.) post See also: mail
ติดประกาศ (v.) post a notice
ปิดประกาศ (v.) post a notice See also: put up an announcement, placard
กรมไปรษณีย์โทรเลข (n.) Post and Telegraph Department
ที่ทำการไปรษณีย์ (n.) post office
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
He went to the post officeเขาไปที่ที่ทำการไปรษณีย์
Could you tell me where the post office is?คุณช่วยบอกฉันหน่อยได้ไหมว่าที่ทำการไปรษณีย์อยู่ที่ไหน
Do you know where the nearest post-office is, please?คุณทราบไหมว่าที่ทำการไปรษณีย์ที่ใกล้ที่สุดอยู่ที่ไหนหรือ?
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
...wanted in 14 counties of this state the condemned is found guilty of the crimes of murder armed robbery of citizens state banks and post offices the theft of sacred objects arson in a state prison perjury bigamy deserting his wife and children inciting...เป็นที่ต้องการใน 14 เมืองของประเทศ... ...พบว่าผู้ต้องหามีความผิด ฐานฆาตกรรมและปล้นทรัพย์ ...ประชาชน ธนาคารรัฐ และที่ทำการไปรษณีย์
There were two at the post office.มีที่ทำการไปรษณีย์สองแห่ง
But he holds a sensitive security post in the Pentagon.แต่เขาเป็นคนดูแลด้านความปลอดภัย ในเพนตากอนนะ
No. I work in our post office.เปล่าครับ ผมทำงานที่ไปรษณีย์น่ะ
This is a state post office!ที่นี่คือที่ทำการไปรษณีย์ของรัฐนะคะ
Apart from loving me and working in the post office, what do you do?นอกจากเธอรักฉันและทำงานที่ไปรษณีย์แล้ว เธอทำอะไรอีก?
I work at the post office.ผมทำงานที่ที่ทำการไปรษณีย์
Finally after a few weeks, my mother went to the post office to complain.ในที่สุด ผ่านไปหลายอาทิตย์ แม่ผม ไปที่ไปรษณีย์เพื่ออธิบาย
Thank God I already prepped him on the Emily Post of Chinese manners.ขอบคุณพระเจ้าที่ฉันเตรียมตัวเขา ในเรื่องมารยาทของคนจีนเอาไว้แล้ว
Sergeant, establish a recon post downstairs.จ่า ตั้งกองทัพตรงขั้นบันไดที.
Goes to the Porvoo post office twice a day for Terek's mail which arrives general delivery.เขาไปรับจดหมายให้เทเร็ค ที่โพว์วูไปรษณีย์ 2 ครั้งต่อวัน
Still no post for me?ยังไม่มีจดหมายมาเหรอ?

post ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
启事[qǐ shì, ㄑㄧˇ ㄕˋ, 启事 / 啟事] announcement (written, on billboard, letter, newspaper or website); to post information; a notice
文职[wén zhí, ㄨㄣˊ ㄓˊ, 文职 / 文職] civilian post (as opposed to military); civil service; administration
关征[guān zhēng, ㄍㄨㄢ ㄓㄥ, 关征 / 關征] customs levy; customs post charging import duties
发贴[fā tiē, ㄈㄚ ㄊㄧㄝ, 发贴 / 發貼] to stick sth up (on the wall); to post (on a noticeboard or website)
司马[Sī mǎ, ㄙ ㄇㄚˇ, 司马 / 司馬] official post of minister of war in pre-han Chinese states; two-character surname Sima
邮局[yóu jú, ㄧㄡˊ ㄐㄩˊ, 邮局 / 郵局] post office
邮政信箱[yóu zhèng xìn xiāng, ㄧㄡˊ ㄓㄥˋ ㄒㄧㄣˋ ㄒㄧㄤ, 邮政信箱 / 郵政信箱] post office box
加官进位[jiā guān jìn wèi, ㄐㄧㄚ ㄍㄨㄢ ㄐㄧㄣˋ ㄨㄟˋ, 加官进位 / 加官進位] promotion in official post and salary raise (成语 saw)
加官进禄[jiā guān jìn lù, ㄐㄧㄚ ㄍㄨㄢ ㄐㄧㄣˋ ㄌㄨˋ, 加官进禄 / 加官進祿] promotion in official post and salary raise (成语 saw)
驿站[yì zhàn, ㄧˋ ㄓㄢˋ, 驿站 / 驛站] relay station for post horses
华盛顿邮报[Huá shèng dùn Yóu bào, ㄏㄨㄚˊ ㄕㄥˋ ㄉㄨㄣˋ ㄧㄡˊ ㄅㄠˋ, 华盛顿邮报 / 華盛頓郵報] Washington Post (newspaper)
先验[xiān yàn, ㄒㄧㄢ ㄧㄢˋ, 先验 / 先驗] a priori and a posteriori (philosophy)
荒谬绝伦[huāng miù jué lún, ㄏㄨㄤ ㄇㄧㄡˋ ㄐㄩㄝˊ ㄌㄨㄣˊ, 荒谬绝伦 / 荒謬絕倫] absolutely ridiculous (成语 saw); preposterous; the height of folly
荒诞不经[huāng dàn bù jīng, ㄏㄨㄤ ㄉㄢˋ ㄅㄨˋ ㄐㄧㄥ, 荒诞不经 / 荒誕不經] absurd; preposterous; ridiculous
使徒行传[shǐ tú xíng zhuàn, ㄕˇ ㄊㄨˊ ㄒㄧㄥˊ ㄓㄨㄢˋ, 使徒行传 / 使徒行傳] Acts of the Apostles
任事[rèn shì, ㄖㄣˋ ㄕˋ, 任事] appointment to an important post
使徒[shǐ tú, ㄕˇ ㄊㄨˊ, 使徒] apostle
叛教[pàn jiào, ㄆㄢˋ ㄐㄧㄠˋ, 叛教] apostasy
撇号[piě hào, ㄆㄧㄝˇ ㄏㄠˋ, 撇号 / 撇號] apostrophe; prime mark (')
省略符号[shěng, ㄕㄥˇlu:e4 fu2 hao4, 省略符号 / 省略符號] apostrophe
副教授[fù jiào shòu, ㄈㄨˋ ㄐㄧㄠˋ ㄕㄡˋ, 副教授] associate professor (university post)
姿态[zī tài, ㄗ ㄊㄞˋ, 姿态 / 姿態] attitude; posture; stance
尸体解剖[shī tǐ jiě pōu, ㄕ ㄊㄧˇ ㄐㄧㄝˇ ㄆㄡ, 尸体解剖 / 尸體解剖] autopsy; postmortem
荒唐[huāng táng, ㄏㄨㄤ ㄊㄤˊ, 荒唐] beyond belief; preposterous; absurd; intemperate; dissipated
荒诞[huāng dàn, ㄏㄨㄤ ㄉㄢˋ, 荒诞 / 荒誕] beyond belief; incredible; preposterous; fantastic
大字报[dà zì bào, ㄉㄚˋ ㄗˋ ㄅㄠˋ, 大字报 / 大字報] big-character poster
哨卡[shào qiǎ, ㄕㄠˋ ㄑㄧㄚˇ, 哨卡] border sentry post
出官[chū guān, ㄔㄨ ㄍㄨㄢ, 出官] to leave the capital for an official post
坐月子[zuò yuè zi, ㄗㄨㄛˋ ㄩㄝˋ ㄗ˙, 坐月子] lying-in (for one month after childbirth); postpartum period
[zhèn, ㄓㄣˋ, 镇 / 鎮] composed; small town; to suppress; to press down; to post
壤土[rǎng tǔ, ㄖㄤˇ ㄊㄨˇ, 壤土] compost; garden soil; loam
[shì, ㄕˋ, 諡] confer such title; posthumous title
[shì, ㄕˋ, 谥 / 謚] confer such title; posthumous title
记者站[jì zhě zhàn, ㄐㄧˋ ㄓㄜˇ ㄓㄢˋ, 记者站 / 記者站] correspondent post; correspondent station
[qiǎ, ㄑㄧㄚˇ, 卡] customs station; to be choked; to fasten; to clip; to wedge; checkpost
关卡[guān kǎ, ㄍㄨㄢ ㄎㄚˇ, 关卡 / 關卡] customs post; tax or road safety inspection station; outpost
舞姿[wǔ zī, ˇ ㄗ, 舞姿] dancer's posture and movement
关城[guān chéng, ㄍㄨㄢ ㄔㄥˊ, 关城 / 關城] defensive fort over border post
[quē, ㄑㄩㄝ, 缺] deficiency; lack; scarce; vacant post; to run short of
[chéng, ㄔㄥˊ, 枨 / 棖] door post

post ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
〒;郵便マーク;郵便記号[ゆうびんマーク(郵便マーク);ゆうびんきごう(〒;郵便記号), yuubin ma-ku ( yuubin ma-ku ); yuubinkigou ( (kigou) ; yuubin kigou )] (n) (abbr) (Japanese) postal symbol; post office; post; postal service; mail
アンカー[, anka-] (n) (1) anchor; (2) {comp} (See レスアンカー) link to previous post (e.g. in web forums); (P)
インストール後の作業[インストールごのさぎょう, insuto-ru gonosagyou] (n) {comp} post installation step
ウイニングポスト[, uininguposuto] (n) winning post
カキコ(P);かきこ[, kakiko (P); kakiko] (n) (abbr) (sl) (See 書き込み) post (to a BBS); comment (on a blog); (P)
ジャンパポスト[, janpaposuto] (n) {comp} jumper post
ポストオフィス[, posutoofisu] (n) post office
ゆうちょ銀行を除く;郵貯銀行を除く[ゆうちょぎんこうをのぞく, yuuchoginkouwonozoku] (exp,v5k) excluding the Post Office bank; excluding Japan Post Bank
ワシントンポスト[, washintonposuto] (n) Washington Post (newspaper)
兼摂[けんせつ, kensetsu] (n,vs) concurrent post
兼職[けんしょく, kenshoku] (n,vs) pluralism; plurality; concurrent post
前官礼遇[ぜんかんれいぐう, zenkanreiguu] (n) (being granted) the privileges of one's former (official) post
合いの宿[あいのしゅく, ainoshuku] (n) town situated between two post towns
宿[やど, yado] (n,ctr) (1) lodging; (n) (2) (See 宿場) relay station; post town; (3) (See 二十八宿) constellation; mansion (in Chinese astronomy)
宿場[しゅくば, shukuba] (n) (arch) (See 宿駅) relay station; post town; stage
宿駅[しゅくえき, shukueki] (n) post town; relay station; stage; (P)
差し歯;差歯[さしば, sashiba] (n) (1) post crown; dowel crown; false tooth; (2) "tooth" on a geta clog
巻藁;巻き藁[まきわら, makiwara] (n) straw post for training sword strikes, karate punches and arrow hits
床柱[とこばしら, tokobashira] (n) alcove post
引受時刻[ひきうけじこく, hikiukejikoku] (n) time of receipt (of a package, etc. by the post office)
後釜に座る[あとがまにすわる, atogamanisuwaru] (exp,v5r) (See 後釜) to take someone's place; to step into someone's shoes; to succeed someone in his post
戦後恐慌[せんごきょうこう, sengokyoukou] (n) post World War I depression; depression of 1920-1921
指揮所[しきじょ, shikijo] (n) command post
指揮所演習[しきじょえんしゅう, shikijoenshuu] (n) command post exercise
書き込む(P);書きこむ[かきこむ, kakikomu] (v5m,vt) (1) to fill in (field, entry, etc.); to fill out (form); (2) to post a message (e.g. on a bulletin-board); (3) to store; (P)
横滑り[よこすべり, yokosuberi] (n,vs) skid; slipping or skidding sideways; shifting to another post
歩哨を置く[ほしょうをおく, hoshouwooku] (exp,v5k) to post a sentinel
消灯ラッパ[しょうとうラッパ, shoutou rappa] (n) (See 喇叭) lights-out trumpet or bugle call; taps; last post
留守居[るすい, rusui] (n,vs) caretaker or keeper (official post in the Edo era)
着信局[ちゃくしんきょく, chakushinkyoku] (n) receiving post office
祭り込む[まつりこむ, matsurikomu] (v5m,vt) to place an obnoxious person in an out-of-the-way post to be rid of him or her
私書函[ししょかん, shishokan] (n) (obs) (See 私書箱) post office box
私書箱[ししょばこ, shishobako] (n) (abbr) (See 郵便私書箱) post office box; (P)
私書箱番号[ししょばこばんごう, shishobakobangou] (n) {comp} Post Office box address; P.O.box address
簡易郵便局[かんいゆうびんきょく, kan'iyuubinkyoku] (n) simple post office
職制[しょくせい, shokusei] (n) office organization; office organisation; managerial post
葉書の表[はがきのおもて, hagakinoomote] (n) front of a post card
車止め[くるまどめ, kurumadome] (n) (railway) buffer stop; bumper; bumping post
速達郵便[そくたつゆうびん, sokutatsuyuubin] (n) special delivery mail; express delivery post
郵便配達人[ゆうびんはいたつにん, yuubinhaitatsunin] (n) mailman; postman; mail carrier; post carrier
Japanese-English: COMDICT Dictionary
ポスト[ぽすと, posuto] to post (articles to a newsgroup) (vs)
投稿[とうこう, toukou] to post (to a newsgroup) (vs)
私書箱番号[ししょばこばんごう, shishobakobangou] Post Office box address, P.O.box address
システムフォローアップ[しすてむふぉろーあっぷ, shisutemuforo-appu] system follow-up, post-implementation review, post-development review
シングルクォーテーション[しんぐるくおーてーしょん, shingurukuo-te-shon] single quotation (mark), apostrophe
ポストアンブル[ぽすとあんぶる, posutoanburu] postamble
ポストスクリプト[ぽすとすくりぷと, posutosukuriputo] PostScript
ポストフィックス表記法[ポストフィックスひょうきほう, posutofikkusu hyoukihou] suffix notation, postfix notation, reverse Polish notation
ポストマスタ[ぽすとますた, posutomasuta] postmaster
ロボポスト[ろぼぽすと, roboposuto] robopost
一意郵便名[いちいゆうびんめい, ichiiyuubinmei] unique postal name
事後分析ダンプ[じごぶんせきダンプ, jigobunseki danpu] postmortem dump
事後条件[じごじょうけん, jigojouken] postcondition
再投稿[さいとうこう, saitoukou] repost (to a newsgroup) (vs)
地域郵便属性[ちいきゆうびんぞくせい, chiikiyuubinzokusei] local postal attributes
姿勢[しせい, shisei] posture
定形郵便ORアドレス[ていけいゆうびんORアドレス, teikeiyuubin OR adoresu] formatted postal OR address
局留めアドレス[きょくどめアドレス, kyokudome adoresu] poste restante address
後置表記法[こうちひょうきほう, kouchihyoukihou] suffix notation, postfix notation, reverse Polish notation
拡張郵便ORアドレス構成要素[かくちょうゆうびんORアドレスこうせいようそ, kakuchouyuubin OR adoresu kouseiyouso] extension of postal OR address components
検索時概念組合せ索引作業[けんさくじがいねんくみあわせさくいんさぎょう, kensakujigainenkumiawasesakuinsagyou] post-coordinated indexing
自動ポスト[じどうポスト, jidou posuto] autopost (vs)
自由形式郵便ORアドレス[じゆうけいしきゆうびんORアドレス, jiyuukeishikiyuubin OR adoresu] unformatted postal OR address
逆ポーランド表記式計算器[ぎゃくポーランドひょうきしきけいさんき, gyaku po-rando hyoukishikikeisanki] calculator with postfix notation logic, calculator with suffix notation logic, calculator with reverse-Polish notation logic
逆ポーランド表記法[ぎゃくポーランドひょうきほう, gyaku po-rando hyoukihou] suffix notation, postfix notation, reverse Polish notation
通知[つうち, tsuuchi] report (vs), notification, posting
郵便ORアドレス[ゆうびんORアドレス, yuubin OR adoresu] postal OR address
郵便ORアドレス構成要素[ゆうびんORアドレスこうせいようそ, yuubin OR adoresu kouseiyouso] postal OR address components
郵便番号[ゆうびんばんごう, yuubinbangou] postal code
開発後評価[かいはつごひょうか, kaihatsugohyouka] system follow-up, post-implementation review, post-development review
Japanese-Thai: Saikam Dictionary
後天的[こうてんてき, koutenteki] Thai: สิ่งที่เกิดภายหลังจากที่ถือกำเนิดมา English: a posteriori

post ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
บางกอกโพสต์ = บางกอกโพสท์[TM] (Bāngkøk Phō) EN: Bangkok Post ; BKK Post FR: Bangkok Post [m]
บรรจุตำแหน่ง[v. exp.] (banju tamna) EN: fill a post ; fill a position ; put in a position ; appoint to a post ; assign someone to a post ; settle someone in a place FR: nommer à un poste ; occuper une position
บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด (ปณท.)[org.] (Børisat Pra) EN: Thailand Post Co.,LTD FR:
ดำรงตำแหน่ง[v. exp.] (damrong tam) EN: take a position of ; take up ; take a post of FR: occuper un poste ; occuper des fonctions
ด่าน[n.] (dān) EN: post ; outpost ; checkpoint FR: péage [m]
ดั้ง[n.] (dang) EN: king post FR: poinçon [m]
ด่านศุลกากร[n. exp.] (dān sunlakā) EN: customs house ; customs post ; customs FR: poste frontière [m] ; poste de douane [m] ; douane [f] ; poste de contrôle [m]
การดำรงตำแหน่ง[n. exp.] (kān damrong) EN: holding the post of FR: occupation d'un poste [m] ; occupation d'une fonction [f]
กาบพรหมศร[n.] (kāpphromsøn) EN: post decoration ; surface decoration veneered on posts FR:
กฐิน[n.] (kathin) EN: kathin ; kathin ceremony ; kathin offerings ; kathina ; gift of robes ; the ceremonial presentation of robes to Buddhist monks ; annual robe-presentation ceremony ; post-retreat robe-presentation ; post lenten robe-offering FR: cérémonies du Kathin [fpl]
เข้าดำรงตำแหน่ง[v. exp.] (khao damron) EN: take up a post FR:
เข้ารับตำแหน่ง[v. exp.] (khao rap ta) EN: take up office ; take up a position ; take up a post ; assume a position FR: occuper le poste (de)
โคนเสา[n. exp.] (khōn sao) EN: base of a post ; bottom of a post ; bottom of a mast FR: base d'un poteau [f] ; base d'un mât [f]
กระซุง[n.] (krasung) EN: position ; post FR:
กระทู้[n.] (krathū) EN: bamboo stump fence post ; fence post FR:
กรมไปรษณีย์โทรเลข[org.] (Krom Praisa) EN: Post and Telegraph Department FR:
หลัก[n.] (lak) EN: stake ; post ; pole ; pillar FR: borne [f] ; piquet [m] ; jalon [m] ; pieu [m] ; poteau [m] ; pilier [m]
หลักชัย[n.] (lakchai) EN: goal ; finish line ; milestone ; winning post FR: poteau d'arrivée [f] ; ligne d'arrivée [f]
หลักกิโลเมตร ; หลักกิโล[n. exp.] (lak kilōmēt) EN: kilometer post ; kilometre marker FR: borne kilométrique [f]
ละทิ้งหน้าที่[v. exp.] (lathing nāt) EN: desert one's post FR: abandonner son poste
ลงรายการ[v. exp.] (long rāikān) EN: write down ; record ; note ; take down ; enter in the books ; post FR: enregistrer
ลงรูป[v. exp.] (long rūp) EN: post a picture FR:
ไปไปรษณีย์[v. exp.] (pai praisan) EN: go to the post office FR: aller à la poste ; aller au bureau de poste
ปัจฉิม[adj.] (patchim) EN: final ; last ; concluding ; closing ; post FR: dernier ; final
ปัจฉิม-[pref. (adj.)] (patchim- = ) EN: final ; last ; concluding ; closing ; post FR: dernier ; final
ปัจฉิมนิเทศ[X] (patchimnith) EN: post training FR:
พัสดุ[n.] (phatsadu) EN: parcel post ; parcel ; consignment FR: colis [m] ; paquet [m]
พัสดุภัณฑ์[n.] (phatsadupha) EN: parcel post ; parcel FR: colis postal [m]
พัสดุไปรษณีย์[n.] (phatsadupra) EN: parcel post FR: colis postal [m]
โพสต์ทูเดย์[TM] (Phōt Thūdē) EN: Post Today FR: Post Today
ปิดประกาศ[v. exp.] (pit prakāt) EN: post a notice ; put a notice up ; put up a notice FR: placarder
ไปรษณีย์[n.] (praisanī) EN: post ; postal work ; mail (Am.) FR: courrier [m] ; poste [f]
ไปรษณีย์กลาง[n. exp.] (praisanī kl) EN: general post office FR: poste centrale [f] ; bureau de poste principal [m]
ไปรษณียภัณฑ์[n. exp.] (praisanīpha) EN: parcel post ; postal mater ; parcel ; small packet ; package FR: colis postal [m]
ไปรษณีย์รับรอง[n. exp.] (praisanī ra) EN: registered post ; registered mail FR:
ไปรษณีย์ไทย[n. exp.] (praisanī Th) EN: Thailand Post FR: la poste thaïlandaise [f]
ไปรษณียภัณฑ์[n.] (praisanīyap) EN: parcel post ; postal mater ; parcel ; small packet ; package FR: colis postal [m]
ประกาศ[v.] (prakāt) EN: announce ; promulgate ; proclaim ; give notice ; declare ; publish ; notice ; post ; state ; make known ; advertise FR: annoncer ; proclamer ; déclarer ; décréter ; promulguer ; prononcer ; faire savoir
รหัสไปรษณีย์[n. exp.] (rahat prais) EN: postcode ; post code ; zipcode (Am.) ; zip code ; postal code FR: code postal [m]
รองเท้าคีบ[n. exp.] (røngthāo kh) EN: toe post sandal FR:

post ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Flaschenpost {f}bottle post
Grenzpfahl {m}boundary post
Torpfosten {m}door post
Zaunpfosten {m}fence post
Flaggenposten {m}flag post
Vorposten {m} [mil.]forward post
Hauptpostamt {n}GPO : general post office
Ehrenamt {n}honorary post
Posteingangsbuch {n}incoming post book
Lebensstellung {f}lifetime post
Post {f} | Post versenden | mit der Post; durch die Post | mit getrennter Postmail | to mail | by mail | under separate cover
Verteilerliste {f} für Post oder E-Mailmailing list
Formnest {n} [techn.]molding post
Beobachtungsposten {m}observation post
Postausgangsbuch {n}outgoing post book
Paketpost {f}parcel post
Planstelle {f}permanent post
Rohrpost {f}pneumatic post
Anschlusspfosten {m}round termination post
Ruderschaft {m}rudder post
Sattelstütze {f}seat post
Postgeheimnis {n}secrecy of the post
Betragskontierung {f}amount posting
Ansichtskarte {f}picture postcard
Apostel {m}apostle
Apostelgeschichte {f}Acts of the Apostles
Apostroph {m}apostrophe
Gimpelhäher {m} [ornith.]Apostle Bird
Anlagenabgangsbuchung {f}asset disposal posting
Anlagenbuchungszeilen {pl}asset posting lines
Rückstandsbuchung {f}backlog posting
Ausschilderung {f}sign-posting
Postbeamte {m,f}; Postbeamtin
Komposter {m}compost maker
Komposthaufen {m}compost heap
Debitorenbuchung {f} [fin.]receivables posting
Doktorarbeit {f} | nach der Doktorarbeitthesis; doctoral thesis | postdoctoral
Aufbaustudium {n}postgraduate course; postgraduate studies
Forderung {f}postulation
Graduierte {m,f}; Graduierterpostgraduate

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า post
Back to top